• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

Верховна Рада України  | Закон від 20.11.2012 № 5492-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.11.2012
 • Номер: 5492-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.11.2012
 • Номер: 5492-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст.716)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3480-IV від 23.02.2006 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 № 5067-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 24, ст.243 № 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255 № 568-VII від 17.09.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.733 № 1262-VII від 13.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.914 № 1601-VII від 22.07.2014, ВВР, 2014, № 36, ст.1190 № 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057 № 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 888-VIII від 10.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.30 № 1474-VIII від 14.07.2016, ВВР, 2016, № 34, ст.593 № 1670-VIII від 06.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.808 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 2058-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 30, ст.323 № 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436 № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 324-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 11, ст.63 № 693-IX від 16.06.2020, ВВР, 2020, № 44, ст.382 - щодо введення в дію див. пункт 1 розділу II № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 931-IX від 30.09.2020 № 1054-IX від 03.12.2020 № 1089-IX від 16.12.2020 № 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234 № 1368-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 27, ст.224 № 1666-IX від 15.07.2021, ВВР, 2021, № 40, ст.335 - вводиться в дію з 01.01.2022 № 1871-IX від 05.11.2021 № 1892-IX від 17.11.2021 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу II № 1954-IX від 14.12.2021 № 2010-IX від 26.01.2022 № 2153-IX від 24.03.2022 № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 № 2457-IX від 27.07.2022 № 2529-IX від 16.08.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 3191-IX від 29.06.2023 № 3200-IX від 29.06.2023 )
( У тексті Закону слова "електронний цифровий підпис" у всіх відмінках замінено словами "кваліфікований електронний підпис" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021 )
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення та функціонування Єдиного державного демографічного реєстру та видачі документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також права та обов'язки осіб, на ім'я яких видані такі документи.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Законодавство про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи
1. Суспільні відносини, пов'язані із збиранням, накопиченням, захистом, зберіганням, обліком, використанням і поширенням інформації Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр), оформленням, видачею, обміном, пересиланням, вилученням, поверненням державі, визнанням недійсними та знищенням передбачених цим Законом документів, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також прийнятими на їх виконання нормативно-правовими актами у сферах, де використовуються відповідні документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
( Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 2. Уповноважені суб'єкти
1. Уповноваженими суб'єктами згідно з цим Законом є:
1) розпорядник Реєстру - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;
2) Міністерство закордонних справ України, закордонні дипломатичні установи України (далі - ЗДУ);
3) органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим;
4) центри надання адміністративних послуг, державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру;
5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту, до основних завдань якого належить організаційно-технічне забезпечення надання послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту;
( Пункт 5 частини першої статті 2 в редакції Закону № 1054-IX від 03.12.2020 )
6) уповноважений орган з питань цивільної авіації;
7) установи, що належать до сфери управління розпорядника Реєстру;
8) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
( Частина перша статті 2 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2. Функції та повноваження уповноважених суб'єктів визначаються цим Законом та іншими законодавчими актами України.
3. Уповноважені суб'єкти, передбачені частиною першою цієї статті, є розпорядниками відомчих інформаційних систем у межах, визначених цим Законом.
Стаття 3. Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
1) безконтактний електронний носій - імплантована у бланк документа безконтактна інтегральна схема для внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних з верифікацією особи, та може використовуватися як засіб кваліфікованого електронного підпису у випадках, передбачених законом;
( Пункт 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
2) біометричні дані - сукупність даних про особу, зібраних на основі фіксації її характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри - відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, відцифровані відбитки пальців рук);
( Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014 )
3) біометричні параметри - вимірювальні фізичні характеристики або особистісні поведінкові риси, що використовуються для ідентифікації (впізнання) особи або верифікації наданої ідентифікаційної інформації про особу;
4) заявники - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, іноземці та особи без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники, представники;
( Пункт 1 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
5) ідентифікувати - здійснювати комплекс заходів, що дає змогу виконувати пошук за принципом "один до багатьох", зіставляючи дані (параметри) особи, у тому числі біометричні, з інформацією Реєстру;
( Пункт 5 частини першої статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
6) ідентифікація особи - встановлення особи шляхом порівняння наданих даних (параметрів), у тому числі біометричних, з наявною інформацією про особу в реєстрах, картотеках, базах даних тощо;
( Пункт 6 частини першої статті 3 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016 )
7) ім'я особи - прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;
8) машинозчитувальна зона - місце в документі, призначене для внесення та зчитування інформації, визначеної цим Законом, за допомогою технічних засобів;
9) сторінка даних - призначений для внесення інформації про особу аркуш із спеціального матеріалу, що забезпечує персоналізацію за допомогою технологій лазерного гравіювання та лазерної перфорації для документів, виготовлених у формі книжечки, або лицьовий чи зворотний бік документа, виготовленого у формі картки;
10) верифікація - порівняння даних (параметрів), у тому числі біометричних, для встановлення тотожності особи документам або інформації з Реєстру для підтвердження їх ідентичності;
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
11) шаблон - математична модель зображення відцифрованих відбитків пальців рук особи, яка унеможливлює зворотне відтворення отриманих відцифрованих відбитків пальців рук особи, що зберігається в Реєстрі з метою використання у національній системі біометричної верифікації та ідентифікації;
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
12) е-паспорт - паспорт громадянина України у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання (за наявності);
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021 )
13) е-паспорт для виїзду за кордон - паспорт громадянина України для виїзду за кордон у формі електронного відображення інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, оформленому засобами Реєстру, разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), а також інформації про місце проживання та податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності).
( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 1368-IX від 30.03.2021 )
2. Терміни "батьки", "усиновлювачі", "опікуни", "піклувальники", "інші представники" у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Сімейному та Цивільному кодексах України, терміни "третя особа", "обробка персональних даних", "знеособлення персональних даних", "персональні дані", "інформація", "безпека інформації", "інформація з обмеженим доступом", "кваліфікований електронний підпис", "засіб кваліфікованого електронного підпису", "кваліфіковані електронні довірчі послуги" - у значенні, наведеному в законах України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про електронні довірчі послуги", терміни "суб’єкт авіаційної діяльності", "експлуатант", "екіпаж повітряного судна", "командир повітряного судна" - у значенні, наведеному в Повітряному кодексі України.
( Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020, № 1368-IX від 30.03.2021 )
Розділ II
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ РЕЄСТР
Стаття 4. Єдиний державний демографічний реєстр
1. Єдиний державний демографічний реєстр - це електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру, із забезпеченням дотримання гарантованих Конституцією України свободи пересування і вільного вибору місця проживання, заборони втручання в особисте та сімейне життя, інших прав і свобод людини та громадянина.
Реєстр та майнові права інтелектуальної власності на створені на замовлення уповноважених суб’єктів для функціонування Реєстру об’єкти інтелектуальної власності належать державі. Відчуження, передача чи інше використання, ніж визначено цим Законом, Реєстру, його структурних складових та майнових прав інтелектуальної власності забороняються.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Єдиний державний демографічний реєстр ведеться з метою ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів. Єдиний державний демографічний реєстр у межах, визначених законодавством про свободу пересування та вільний вибір місця проживання, використовується також для обліку інформації про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи.
( Частину першу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )( Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1089-IX від 16.12.2020 )
2. Визначені цим Законом уповноважені суб'єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи (далі - ВІС).
3. Порядок ведення Реєстру та взаємодії між уповноваженими суб’єктами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Частина третя статті 4 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Порядок здійснення ідентифікації та верифікації встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 5. Структура Єдиного державного демографічного реєстру
1. Реєстр є функціонально єдиною системою, що складається з головного та резервного обчислювальних центрів і вузлів уповноважених суб'єктів.
Стаття 6. Основні принципи функціонування Єдиного державного демографічного реєстру
1. Функціонування Реєстру забезпечується розпорядником Реєстру.
2. Розпорядник Реєстру:
1) організовує і контролює надання доступу до інформації Реєстру;
2) контролює роботу із збереження та захисту інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, зокрема незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) координує роботу із внесення до Реєстру інформації;
4) здійснює накопичення, актуалізацію, перевірку інформації;
5) надає інформацію про функціонування Реєстру;
6) надає відповіді на запити уповноважених суб’єктів з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;
7) веде облік уповноважених суб’єктів;
8) виконує інформаційну взаємодію з ВІС уповноважених суб’єктів;
9) здійснює організацію розроблення, оформлення та подання на затвердження технічного опису і зразків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи;
10) здійснює організацію виготовлення, обліку документів та обігу бланків документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
11) надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в установленому законодавством порядку;
( Пункт 11 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1368-IX від 30.03.2021 )
12) виконує інші функції, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
3. Кабінет Міністрів України визначає державне підприємство, що належить до сфери управління розпорядника Реєстру, адміністратором Реєстру.
4. Адміністратор Реєстру:
1) здійснює заходи з інформаційного, технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру;
2) забезпечує збереження і захист інформації Реєстру від випадкової втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи несанкціонованого доступу, у тому числі третіх осіб;
3) за погодженням з розпорядником Реєстру здійснює інформаційне забезпечення ВІС уповноважених суб’єктів та заявників (їхніх представників);
4) виконує інші завдання, покладені на нього розпорядником Реєстру, необхідні для цілей, визначених цим Законом.
5. Головний обчислювальний центр Реєстру забезпечує накопичення змін інформації у хронологічному порядку. Резервний обчислювальний центр Реєстру забезпечує надійність збереження інформації центральної бази даних Реєстру шляхом дублювання інформації.
6. Замовником товарів, робіт і послуг для забезпечення створення та функціонування Реєстру є розпорядник Реєстру або адміністратор Реєстру.
( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 399-VII від 04.07.2013; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Стаття 7. Інформація Єдиного державного демографічного реєстру
1. До Реєстру вноситься така інформація про особу:
1) ім'я особи;
2) дата народження/смерті;
3) місце народження;
4) стать;
5) дата внесення інформації про особу до Реєстру;
5-1) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
5-2) відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 5-2 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
6) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
7) відомості про громадянство або його відсутність та підстави набуття громадянства України;
8) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
( Пункт 8 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
9) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
( Пункт 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
10) відцифрований зразок підпису особи;
11) відцифрований образ обличчя особи;
( Пункт 11-1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
12) відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, картки мігранта);
( Пункт 12 частини першої статті 7 в редакції Законів № 1601-VII від 22.07.2014, № 1474-VIII від 14.07.2016 )
13) за згодою особи - відцифровані відбитки пальців рук особи (у разі оформлення паспорта громадянина України);
( Пункт 13 частини першої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
14) додаткова змінна інформація про народження дітей, про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності - інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган), а також про місце роботи та посаду (у разі оформлення посвідчення члена екіпажу).
( Частину першу статті 7 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
2. У разі відсутності інформації, передбаченої пунктами 3, 6, 9-14 частини першої цієї статті, вноситься відповідна відмітка.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3. Інформація в Реєстрі зберігається для визначених цим Законом цілей.
( Частина третя статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. Інформація, що зазнавала змін, зберігається з відповідною приміткою.
5. Реєстр також містить інформацію з ВІС уповноважених суб’єктів, зокрема про час та дату внесення відповідної інформації.
( Статтю 7 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
6. Забороняється вимагати від осіб та вносити до Реєстру інформацію, не передбачену цим Законом.
Забороняється вимагати від осіб персональні дані, що свідчать про етнічне походження, расу, політичні, релігійні чи інші переконання, звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або засудження до кримінального покарання, а також дані щодо здоров’я або статевого життя. Окремі види даних про стан здоров’я та про засудження до кримінального покарання можуть вимагатися лише у разі, якщо вони є підставою для видачі документа, що посвідчує особу.
( Частину шосту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
7. Порядок отримання, вилучення з Реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук встановлює Кабінет Міністрів України.
Відцифровані відбитки пальців рук особи після внесення до безконтактного електронного носія та видачі документа особі вилучаються з Реєстру та знищуються. Шаблони відцифрованих відбитків пальців рук особи використовуються лише для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну передбачених цим Законом документів. Передача шаблонів відцифрованих відбитків пальців рук особи забороняється.
( Абзац другий частини сьомої статті 7 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Повноваження щодо отримання відцифрованих відбитків пальців рук та забезпечення їх захисту відповідно до законодавства покладається на уповноважених суб’єктів, передбачених пунктами 1, 2, 4-7 частини першої статті 2 цього Закону.
( Абзац третій частини статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 888-VIII від 10.12.2015; в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )( Абзац четвертий частини сьомої статті 7 виключено на підставі Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення нею дванадцятирічного віку.
( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 1601-VII від 22.07.2014 )
Стаття 8. Гарантії захисту і безпеки інформації Єдиного державного демографічного реєстру
1. Взаємодія між уповноваженими суб'єктами щодо захисту інформації, яка вноситься та зберігається в Реєстрі та ВІС, забезпечується відповідно до законодавства.
( Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014 )
2. Розпорядник Реєстру відповідно до закону здійснює заходи щодо захисту цілісності баз даних Реєстру, їх технологічного і програмного забезпечення, захисту інформації Реєстру від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1262-VII від 13.05.2014 )
3. Внесена до Реєстру інформація є конфіденційною. Нерозголошення конфіденційної інформації гарантується державою. Збирання, зберігання, використання та захист інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюються відповідно до закону.
4. Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
5. Особам, які працюють з базами даних Реєстру, заборонено вимагати, обробляти та використовувати будь-яку інформацію, не передбачену цим Законом.
Стаття 9. Права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Єдиного державного демографічного реєстру
1. Кожна особа, персональні дані (інформація про особу) якої внесені до Реєстру, має право на:
1) отримання інформації про наявність запису в Реєстрі стосовно неї;
2) вимогу щодо поновлення і виправлення інформації про неї;
3) забезпечення захисту своїх прав, якщо її запит або вимогу про виправлення своїх персональних даних не задоволено;
4) безоплатне отримання довідки про внесення інформації до Реєстру або витягу з Реєстру;
5) отримання від уповноважених суб'єктів на безоплатній основі повідомлення про кожен випадок звернення щодо передачі інформації про неї з Реєстру.
2. Перелік прав, передбачений частиною першою цієї статті, не є вичерпним, законами України можуть бути передбачені інші права осіб, персональні дані (інформація про особу) яких внесені до Реєстру.
Стаття 10. Порядок ведення Єдиного державного демографічного реєстру
1. Внесення інформації до Реєстру здійснюється уповноваженими суб'єктами за зверненням заявника, на підставі інформації державних органів реєстрації актів цивільного стану, органів реєстрації фізичних осіб, а також інформації органів виконавчої влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
( Абзац перший частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
У разі якщо інформація про особу вноситься до Реєстру вперше, проводиться ідентифікація особи, після завершення якої автоматично формується унікальний номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка оформила заяву-анкету (в електронній формі). Унікальний номер запису в Реєстрі є незмінним. Якщо особу не буде ідентифіковано, проводиться процедура встановлення особи, строк якої не перевищує двох місяців. У разі неможливості встановити особу протягом зазначеного строку особа встановлюється за рішенням суду про встановлення факту, що має юридичне значення, для видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. До завершення процедури встановлення особи, прийняття відповідного рішення суду документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, не видаються.
( Абзац другий частини першої статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом, та виключно для цілей ідентифікації особи для оформлення, видачі, обміну, визнання недійсними та знищення передбачених цим Законом документів має право отримувати інформацію з наявних державних та єдиних реєстрів, інших інформаційних баз, що перебувають у власності держави або підприємств, установ та організацій, в обсязі інформації про особу, встановленому частиною першою статті 7 цього Закону. Розпорядник Реєстру в межах повноважень, визначених цим Законом та Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", має право отримувати інформацію з реєстрів територіальних громад. Доступ до інформації здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".
( Частину першу статті 10 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2529-IX від 16.08.2022 )
Мовою ведення Реєстру є українська мова.
( Абзац п'ятий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону № 124-IX від 20.09.2019 )
Внесення до Реєстру імені особи, місця народження, проживання чи місця перебування особи та внесення до документів імені особи та місця народження здійснюється безоплатно українською мовою та латинськими літерами відповідно до правил транслітерації. На письмове прохання особи внесення імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Відображення імені іноземців та осіб без громадянства українською мовою здійснюється у зворотному порядку.
( Абзац шостий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1474-VIII від 14.07.2016, № 1871-IX від 05.11.2021 )
Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні візуальної перевірки документів заповнюються українською та англійською мовами, крім випадків, встановлених цим Законом.
2. Внесення до Реєстру передбаченої цим Законом інформації здійснюється безоплатно у разі:
( Абзац перший частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
1) оформлення документів, якщо на цей час інформація не була внесена до Реєстру або якщо зазначена інформація змінилася;
2) реєстрації/декларування місця проживання чи місця перебування;
( Пункт 2 частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
3) реєстрації актів цивільного стану;
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3-1) оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну;
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
4) за бажанням особи, якщо інформація про неї не внесена до Реєстру;
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
5) у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України.
( Частину другу статті 10 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
3. Для внесення інформації до Реєстру та для оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обміну документів за зверненням заявника формується заява-анкета, зразок якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, в установленому порядку.
Внесення до Реєстру інформації про зареєстроване або задеклароване місце проживання або перебування особи, інформація про яку внесена до Реєстру, здійснюється шляхом інформаційної взаємодії відомчої інформаційної системи розпорядника Реєстру та реєстрів територіальних громад у встановленому законодавством порядку.
( Частину третю статті 10 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )( Частина третя статті 10 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016 )
4. За внесення інформації до Реєстру плата не стягується.
5. У внесенні інформації до Реєстру може бути відмовлено, якщо:
1) внесення інформації не передбачено цим Законом;
2) у заявника відсутні необхідні документи, що підтверджують інформацію, яка вноситься до Реєстру;
3) під час перевірки інформації виявлено її недостовірність;
4) заявник згідно із законом не має права вимагати внесення відповідної інформації.
6. Відмова заявнику у внесенні інформації до Реєстру, у тому числі у виправленні, поновленні та анулюванні внесеної інформації, може бути оскаржена в порядку, встановленому законом.
Стаття 11. Отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру
1. Право на отримання інформації з Реєстру реалізується у порядку, встановленому законом.
2. Надання інформації, відомостей або інших персональних даних про особу, що містяться у Реєстрі, здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини або за згодою самої особи.
3. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться в Реєстрі, використовуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, в обсязі, визначеному Законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", для верифікації та моніторингу державних виплат та Бюро економічної безпеки України під час здійснення своїх повноважень.
( Абзац перший частини третьої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 )
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості або інші персональні дані про особу з Реєстру для використання у статистичних цілях.
( Частину третю статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2438-IX від 19.07.2022 - щодо набрання чинності див. пункт 2 )
Суддя при здійсненні судочинства має доступ до інформації Реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників судового процесу.
( Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя )
Адміністратор Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має доступ до інформації Реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації осіб, які звернулися для здійснення реєстрації електронного кабінету учасників судового процесу в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.
( Частину третю статті 11 доповнено абзацом згідно із Законом № 2147-VIII від 03.10.2017 - щодо введення в дію див. Оголошення Вищої ради правосуддя; в редакції Закону № 3200-IX від 29.06.2023 )
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016; в редакції Закону № 324-IX від 03.12.2019 )
4. Відомості або інші персональні дані про особу (призовника, військовозобов’язаного, резервіста), що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі в обсягах даних, зазначених у статтях 7, 14 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів".
Відомості або інші персональні дані про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного державного реєстру ветеранів війни в електронній формі у форматі бази даних, витягу та/або в іншій формі.
( Частину четверту статті 11 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1954-IX від 14.12.2021; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2153-IX від 24.03.2022 )
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1357-IX від 30.03.2021 )
5. Інформація, відомості або інші персональні дані про осіб, що містяться в Реєстрі, передаються до електронної системи охорони здоров’я з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та/або засобами єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України за отриманим від електронної системи охорони здоров’я запитом з метою та в обсязі, визначеними статтею 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я, а саме:
1) ім’я особи;
2) дата народження;
3) стать;
4) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа);
5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі.
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3191-IX від 29.06.2023 )
6. Інформація, відомості або інші персональні дані про осіб, що містяться в Реєстрі, передаються до Єдиного соціального реєстру, що є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, та Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів за отриманим від Єдиної інформаційної системи соціальної сфери запитом з метою надання соціальної підтримки населенню та в такому обсязі:
1) ім’я особи;
2) дата народження/смерті;
3) стать;
4) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
5) реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
6) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
7) інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності);
8) відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;
9) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;
10) реквізити документів, виданих особі засобами Реєстру, а також документів, на підставі яких видані такі документи (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі, уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа).
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 3191-IX від 29.06.2023 )
7. Відомості про унікальний номер запису, що містяться в Реєстрі, передаються до інформаційно-комунікаційних систем центральних органів виконавчої влади з метою верифікації відомостей (даних) про особу та ідентифікації особи у таких інформаційно-комунікаційних системах. До інформаційно-комунікаційних систем центральних органів виконавчої влади, які використовують інформацію про зареєстроване або задеклароване місце проживання, включаються відомості про унікальний номер запису в Реєстрі на підставі даних розпорядника Реєстру, наданих у порядку електронної інформаційної взаємодії відповідно до законодавства України.
Порядок передачі відомостей про унікальний номер запису в Реєстрі, реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи її спеціальний статус, до реєстру територіальної громади для верифікації відомостей (даних), отриманих відповідним органом реєстрації з Державного реєстру виборців або картотек з питань реєстрації фізичних осіб, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 11 доповнено новою частиною згідно із Законом № 1871-IX від 05.11.2021 )
8. Порядок надання інформації з Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
9. Доступ до інформації Реєстру в установленому порядку здійснюється уповноваженими суб’єктами після відповідної авторизації із збереженням інформації про особу, яка здійснила такий доступ, введені запити, витяги, час, дату, підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних та іншої технологічної інформації.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1474-VIII від 14.07.2016 )
10. Інформація, відомості або інші персональні дані про особу, що містяться у Реєстрі, надаються нотаріусу під час вчинення ним нотаріальної дії шляхом доступу до інформації Реєстру в установленому порядку після відповідної авторизації із збереженням інформації про нотаріуса, який здійснив такий доступ, введені ним запити, сформовані витяги, а також дату та час перегляду персональних даних та іншої технологічної інформації.
Порядок доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 1892-IX від 17.11.2021 )
11. Для ідентифікації осіб та верифікації інформації про них з Реєстру до Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту та Єдиної державної електронної бази з питань освіти в режимі електронної інформаційної взаємодії передається така інформація:
1) ім’я особи;
2) дата народження/смерті;
3) стать;
4) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників;
5) реквізити паспортного документа особи (серія, номер, дата видачі паспорта громадянина України, назва уповноваженого суб’єкта, що видав документ, строк дії (за наявності), а для дитини віком до 14 років, крім іноземців та осіб без громадянства, - серія та номер свідоцтва про народження або реквізити документа про реєстрацію народження, виданого компетентним органом іноземної держави і легалізованого у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;
6) реквізити документів, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
7) інформація про податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) (за наявності);
8) відомості про унікальний номер запису в Реєстрі;
9) відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи.
( Статтю 11 доповнено частиною згідно із Законом № 2457-IX від 27.07.2022 )
Стаття 12. Довідка про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та видані документи
1. Довідка про внесення інформації до Реєстру та видані документи складається у формі витягу з Реєстру. Порядок видачі довідки та її форма встановлюються Кабінетом Міністрів України.