• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"

Верховна Рада України  | Закон від 20.09.2019 № 124-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 46, ст.295)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020 № 1822-IX від 21.10.2021, ВВР, 2022, № 1, ст.2 № 2320-IX від 20.06.2022 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2722-IX від 03.11.2022 № 2807-IX від 01.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у пункті 6 статті 8 слово "стандартів" виключити;
у пункті 5 частини першої слово "стандартів" замінити словом "правил";
у пункті 1 частини третьої слово "стандартів" замінити словом "норм".
2. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) у пункті 5 частини першої статті 15 слова "участь у розробці стандартів" виключити;
2) у назві глави 8 слова "стандартизація і" виключити;
3) статтю 33викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Завдання нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
Нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів здійснюється з метою забезпечення екологічної і санітарно-гігієнічної безпеки вод шляхом встановлення вимог до об’єктів, що підлягають нормуванню";
4) статтю 34 виключити;
у частині першій слова "державним стандартам" виключити;
у частині третій слово "стандартам" виключити;
6) у частині другій статті 59 слова "стандартів і" виключити;
7) у частині четвертій статті 67 слова "що відповідають міжнародним стандартам" виключити.
3. У частині другій статті 3 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "нормативні документи" замінити словами "нормативно-правові акти".
4. У назві та абзаці першому статті 288, абзаці першому статті 291 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова "правил, норм і стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів, норм і правил".
5. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
1) у статті 39 слова "державних стандартів і норм" виключити;
у назві слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування";
у частині першій слова "Стандартизація і нормування" замінити словом "Нормування", а слова "і стандартів" виключити;
у частині третій слова "Нормативні документи із стандартизації" замінити словом "Нормативи".
6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
1) частину п’яту статті 259 викласти в такій редакції:
"5. Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори.
Порядок розроблення, затвердження, внесення змін та скасування національних класифікаторів установлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";
2) у першому реченні частини першої статті 266 слова "стандартах, технічних умовах" виключити;
3) текст статті 268 після слів "технічні умови" в усіх відмінках доповнити словами "(у разі наявності)";
у частині другій:
перше речення після слів "Стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";
друге речення після слів "стандартами або технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";
частину третю після слів "стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";
у частині п’ятій слова "стандартами (технічними умовами)" замінити словами "стандартами, технічними умовами (у разі наявності)";
перше речення частини першої після слів "стандартів, технічних умов" доповнити словами "(у разі наявності)";
частину другу після слів "стандартами, технічними умовами" доповнити словами "(у разі наявності)";
6) в абзаці другому частини третьої статті 272 слова "номер національного стандарту або технічних умов" виключити;
7) у частині третій статті 275 слова "у національних стандартах або технічних умовах" замінити словами "нормативно-правовим актом";
8) у частині третій статті 276 слова "на підставі національних стандартів або технічних умов" виключити;
9) в абзаці сьомому частини першої статті 280 слова "з урахуванням національних стандартів власні стандарти і" виключити.
7. В абзаці другому частини першої та першому реченні частини третьої статті 687 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "з питань стандартизації" виключити.
8. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) у пункті 42 частини другої статті 17 слова "розробляє та затверджує" замінити словами "перевіряє, переглядає та скасовує";
2) статтю 44 виключити;
3) у частині першій статті 52 слова "а також вимогам національних стандартів" виключити;
назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 56. Погодження норм і правил
1. Норми і правила, які встановлюють вимоги до пожежонебезпечних технологічних процесів та продукції, повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки";
у частині другій слова "національним стандартам" виключити;
5) у пункті 4 частини першої статті 67 слова "проектів національних і галузевих стандартів" та "технічних умов і регламентів" виключити;
6) у підпунктах "а" і"б" пункту 1 частини першої статті 69 та пунктах 1 і 2 частини першої статті 70 слово "стандартами" виключити;
7) у підпункті "в" пункту 1 частини першої статті 69 та пункті 3 частини першої статті 70 слова "стандартів чи технічних умов" замінити словами "вимог, визначених нормативно-правовими актами".
9. У частині п’ятій статті 4 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова "правил усталеної практики та класифікаторів" замінити словами "кодексів усталеної практики".
10. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546 із наступними змінами):
1) у пункті "а" статті 3 слово "стандартів" виключити;
2) у пункті "г" частини першої статті 20 слова "участь у розробці стандартів" виключити;
3) пункт "в" частини першої статті 20-3 виключити;
4)пункт "в" частини першої статті 20-4 виключити;
5) у назві розділу VII слова "стандартизація і" виключити;
у назві слова "стандартизації і" виключити;
слова "Екологічна стандартизація і нормування" замінити словами "Екологічне нормування";
7) статтю 32 виключити;
8) у частині четвертій статті 52 слова "нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами".
11. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами):
1) абзац другий частини другої статті 8 та абзац п’ятий частини третьої статті 12 виключити;
2) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:
"Вартість будівництва визначається на підставі затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, кошторисних норм і нормативів з ціноутворення у будівництві, які є обов’язковими під час здійснення будівництва об’єктів із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії".
12. В абзаці четвертому статті 3 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139) слова "з урахуванням державних стандартів власні стандарти і" виключити.
13. У Законі України "Про основи містобудування" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 52, ст. 683 із наступними змінами):
1) в абзаці тринадцятому статті 2 слово "державних" замінити словом "національних";
2) в абзаці другому статті 5, абзаці десятому частини першої статті 9, абзацах другому та сьомому частини першої статті 25 слова "державних стандартів" виключити;
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"розробці і затвердженні будівельних норм, кошторисних норм, нормативів і правил";
в абзаці дев’ятому слова "державних стандартів і" виключити;
4) у назві розділу 3 слова "державні стандарти" виключити;
5) у назві та тексті статті 16 слова "державні стандарти" в усіх відмінках виключити.
14. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами):
1) в абзаці п’ятому частини другої статті 12 слова "технічний стан яких не відповідає вимогам державних стандартів" замінити словами "технічний стан яких не відповідає нормативам з безпеки дорожнього руху та вимогам";
2) у частині другій статті 22 та частині третій статті 23 слова "та стандартів" виключити;
3) у другому реченні частини другої статті 26-1 слово "стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів";
4) у частині першій статті 27 слово "стандартів" замінити словом "нормативів";
5) у частині першій статті 30 слова "а нормативно-технічна документація має бути узгоджена з відповідними уповноваженими державними органами" замінити словами "та має бути відображена в нормативно-технічній документації на транспортні засоби";
6) у частині першій статті 31 слова "діючим стандартам" замінити словами "обов’язковим вимогам";
у частині першій слова "правилам, нормативам і стандартам України" замінити словами "встановленим правилам і нормативам";
у першому реченні частини третьої слова "узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами" виключити;
у першому реченні частини дванадцятої та частині чотирнадцятій слова "вимогам стандартів" замінити словами "встановленим вимогам";
у частині тринадцятій слова "державними стандартами України" замінити словами "Міністерством внутрішніх справ України";
у частині першій слова "вимогам стандартів" замінити словами "встановленим вимогам";
в абзаці четвертому частини другої слова "та стандартів" виключити;
10) у назві розділу VI слова "стандартизація та" виключити;
у назві слова "стандартизації та" виключити;
слова "Стандартизація та нормування" замінити словом "Нормування";
12) статтю 39 виключити;
13) у частині третій статті 46 слово "стандартів" виключити;
14) у частині четвертій статті 49 слова "державних стандартів" замінити словами "обов’язкових вимог";
15) участині першій статті 52-1:
в абзаці другому слова "та стандартів" виключити;
в абзаці четвертому слово "проектів" виключити;
16) у тексті Закону слова "нормативні акти" в усіх відмінках замінити словами "нормативно-правові акти" у відповідному відмінку, а слова "і стандарти" в усіх відмінках виключити.
( Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2573-IX від 06.09.2022 )
( Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1818-IX від 21.10.2021 )
1) у пункті "г" статті 3 слова "стандартизації у сфері енергозбереження та" і "енергетичних стандартів та" виключити;
2) пункти "в" та "г" частини першої статті 11 виключити;
3) у частині другій статті 14 слова "енергетичних стандартів" виключити;
4) у назві розділу III слова "стандартизація та" виключити;
5) статті 18 і 19 виключити;
у частині першій слова "технічні умови та" виключити;
частину другу виключити;
7) у частині першій статті 21 слова "та нормативно-технічних документів" виключити;
8) у пункті "в" статті 22 слова "проекти інструктивно-методичних та нормативно-технічних актів" виключити;
9) у пункті "б" частини першої статті 23 слова "енергетичним стандартам і" виключити;
10) у частині першій статті 24 слова "нормативи галузевих стандартів, приведених" замінити словами "нормативи, приведені".
17. У Законі України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 із наступними змінами):
1) у статті 10 слова "державним стандартам" виключити;
2) в абзаці шостому статті 16-2 слова "і стандартів" виключити;
в абзаці сьомому слова "і стандартів" виключити;
в абзаці шістнадцятому слово "стандартам" замінити словом "нормам";
в абзаці тридцять другому слово "стандартів" виключити.
18. У Законі України "Про наукову і науково-технічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 9, ст. 56):
1) в абзаці третьому статті 3 слова "вимог стандартів" виключити;
2) у першому реченні статті 14 слова "стандартів тощо" замінити словами "інших нормативно-правових актів".
19. У тексті Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами) слова "норми, правила та стандарти", "норми, правила і стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.
20. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
1) в абзаці шостому статті 3 слова "державними стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними документами" замінити словами "санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами";
2) в абзаці четвертому частини першої статті 4 слова "державним стандартам" виключити, а слова "нормативним документам" замінити словами "нормативно-правовим актам";
3) в абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова "вимогам стандартів та інших документів з стандартизації" замінити словами "санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам";
4) в абзаці третьому частини другої статті 20 слово "стандартів" виключити, а слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".
21. У тексті Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 27, ст. 198 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" та "норми, правила, стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.
22. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
в абзаці третьому слова "до визначеного стандартом вмісту алкоголю" виключити;
в абзацах двадцять сьомому та двадцять дев’ятому слово "стандартом" замінити словами "нормативно-правовим актом";
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Дотримання норм";
частину першу виключити;
у частині третій слова "методик, визначених Міжнародною організацією стандартизації (ISO)" замінити словами "визначених методик";
в абзаці десятому частини першої слова "(якщо це регламентується нормативними документами)" виключити;
абзац одинадцятий частини першої, абзац одинадцятий частини другої, абзаци десятий і двадцять другий частини третьої виключити;
в абзаці чотирнадцятому частини першої, абзацах двадцятому, двадцять першому частини другої слова "виключно у передбачену діючими стандартами" замінити словами "у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями";
в абзаці двадцять другому частини другої слова "виключно у передбачені діючими стандартами" замінити словами "у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями", а слова "чинною нормативною документацією" - словами "нормативно-правовими актами".
23. У Законі України"Про трубопровідний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139 із наступними змінами):
1) у частині другій статті 7 слова "технічних вимог та стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";
2) у частині четвертій статті 20 слова "діючих стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів".
24. В абзаці другому частини другої статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 36, ст. 164; 2009 р., № 15, ст. 204) слово "стандарти" виключити.
25. У частині другій статті 3 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183) слова "Нормативні документи" замінити словами "Нормативно-правові акти".
26. У Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2 із наступними змінами):
в абзаці дев’ятому слово "стандарти" виключити;
в абзаці одинадцятому слова "нормативними документами, чинними в Україні" замінити словами "нормативно-правовими актами";
2) абзац сьомий частини першої статті 6 викласти в такій редакції:
"забезпечує суб’єктів космічної діяльності в Україні необхідними правилами та іншими нормативно-правовими актами у сфері космічної діяльності";
в абзаці першому частини першої слова "стандарти та нормативні документи" замінити словами "нормативно-правові акти";
у частині другій слово "нормативні" замінити словом "нормативно-правові";
у частині першій слова "чинними в Україні нормативними документами" замінити словами "нормативно-правовими актами";
у частині другій слова "яка діє у межах Державної системи сертифікації (УкрСЕПРО)" виключити.
27. У Законі України "Про державний матеріальний резерв" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 13, ст. 112 із наступними змінами):
1) в абзаці п’ятому статті 2 слово "стандартів" замінити словом "нормативів";
в абзаці першому частини п’ятої слово "стандартам" замінити словами "нормативно-правовим актам";
у частині дванадцятій слова "стандартам і технічним умовам" замінити словами "нормативно-правовим актам".
28. У Законі України "Про видавничу справу" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206 із наступними змінами):
1) у пункті 9 статті 1 слова "національних стандартів, інших нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";
2) друге речення частини шостої статті 10 виключити;
3) в абзаці четвертому частини третьої статті 20 слова "національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, інших" виключити;
4) у частині четвертій статті 21 слова "національних стандартів, чинних в Україні міждержавних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів" виключити;
5) частину четверту статті 23, абзац шостий частини першої, частину другу статті 27, частину четверту статті 28 виключити.
29. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст. 34 із наступними змінами):
у пункті 13 слова "відповідно до світових стандартів" виключити;
в абзаці першому пункту 21 слова "державний стандарт" замінити словом "показник";
у пункті 27 слова "державних стандартів, технічних умов" виключити;
2) у частинах другій і третій статті 22 слова "державним стандартам" замінити словами "чинному законодавству".
30. У тексті Закону України "Про видобування і переробку уранових руд" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 11-12, ст. 39 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми і правила" у відповідному відмінку.
31. У статті 12 та частині першій статті 14 Закону України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114 із наступними змінами) слова "технічних стандартів" та "стандартів" виключити.
32. У тексті Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 115 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.
( Пункт 33 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2807-IX від 01.12.2022 )
( Пункт 34 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2320-IX від 20.06.2022 )
35. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 46 із наступними змінами):
1) в абзаці шостому частини другої статті 8 слова "системи стандартизації у сфері геодезії і картографії" виключити;
2) в абзаці другому статті 10 слова "стандартів та" виключити;
3) в абзаці дев’ятому статті 11 слова "та системи стандартизації у сфері геодезії і картографії" виключити;
4) статтю 17 виключити;
5) в абзаці другому статті 23, частині сьомій статті 24 та в абзаці другому частини другої статті 26 слово "стандартів" виключити.
36. У підпункті 5 пункту 2 додатка 4 до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80) слова "відповідності якості та стандартам" виключити.
37. В абзаці п’ятому статті 3 та в абзаці четвертому частини першої статті 25 Закону України "Про гідрометеорологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95; 2006 р., № 22, ст. 184) слово "стандартів" виключити.
38. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):
1) пункт 5 статті 16 виключити;
2) у пункті 1 статті 19 слова "відповідно до національних або міжнародних стандартів" виключити;
3) у пункті 1 статті 20 слова "державних норм і стандартів" замінити словами "норм і правил".
39. Абзац шостий статті 6 та пункт 5 частини першої статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199 із наступними змінами) виключити.
40. У Законі України "Про металобрухт" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 25, ст. 212 із наступними змінами):
в абзацах сьомому та тринадцятому слова "встановленим стандартам, нормам і правилам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";
в абзаці одинадцятому слово "стандартів" замінити словами "нормативно-правових актів";
в абзаці чотирнадцятому слова "стандартам, міжнародним стандартам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";
в абзацах сімнадцятому та дев’ятнадцятому слово "стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";
2) у частині одинадцятій статті 4 слово "стандартів" замінити словами "вимог нормативно-правових актів";
3) у частині першій статті 6 слова "встановленим стандартам, нормам і правилам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів";
4) друге речення частини четвертої статті 9 виключити.
41. В абзаці третьому статті 1 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) слова "відповідно до світових стандартів" виключити.
42. У Законі України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 1:
в абзаці шостому слова "вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил" замінити словами "будівельним нормам і правилам";
в абзаці десятому слово "стандартам" виключити;
в абзаці чотирнадцятому слова "вимог державних стандартів, будівельних норм і правил" замінити словами "будівельних норм і правилам";
2) у частині тринадцятій статті 17 слово "стандартів" виключити;
3) в абзаці другому статті 24 слово "стандартів" виключити;
4) в абзаці сьомому частини першої статті 27 слова "державним нормам, стандартам" замінити словом "нормам";
5) у тексті Закону слова "державні стандарти" у всіх відмінках виключити.
43. У частині четвертій статті 8 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.
44. В абзаці дев’ятому статті 7 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 50, ст. 433) слова "державних стандартів і правил" замінити словами "норм і правил відповідно до чинного законодавства".
45. У частині другій статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами):
1) в абзаці одинадцятому слово "стандартів" виключити;
2) абзац п’ятнадцятий виключити.
46. У тексті Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68 із наступними змінами) слова "норми, правила і стандарти" у всіх відмінках замінити словами "норми та правила" у відповідному відмінку.
47. У частині третій статті 22, абзацах другому та четвертому частини першої статті 33 Закону України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст. 90) слова "державних стандартів" виключити.
48. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними змінами):
1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині першій статті 7 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";
2) абзац третій частини першої статті 9 та статтю 11 виключити;
3) в абзаці другому частини першої статті 13 слова "стандартам, технічним умовам" замінити словами "вимогам нормативно-правових актів".
49. У Законі України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 95 із наступними змінами):
1) в абзацах другому і третьому статті 1, в абзаці десятому статті 2, статті 6, частині третій статті 8 слова "і нормативних документів" виключити;
2) у статті 13 слова "стандартизації, метрології та сертифікації" виключити;
3) в абзаці п’ятому статті 14, абзаці четвертому статті 16 слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";
4) статтю 15 виключити;
5) у частині першій статті 19:
в абзаці третьому слова "і нормативних документів" виключити;
в абзаці восьмому слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів".
50. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177 із наступними змінами):
1) у частині третій статті 9 слово "стандартів" замінити словом "правил";
2) у частині першій статті 18 слова "та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів" виключити;
3) в абзаці сьомому частини четвертої статті 24 слова "стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів" замінити словами "правил, інструкцій та положень".
51. Статті 6 і 19 Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Сертифікація у сфері перевезення небезпечних вантажів
Сертифікація здійснюється відповідно до законодавства України";
"Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі
Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці та екології, а також у встановлених законодавством випадках мати відповідне маркування і свідоцтво про допущення до перевезення небезпечних вантажів. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів відповідність зазначеним вимогам транспортних засобів, обладнання, підготовки водіїв перевіряється територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з видачею відповідних свідоцтв про допуск до перевезення".
52. В абзаці другому частини першої статті 10 та абзаці сьомому статті 13 Закону України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами) слова "стандартів і" виключити.
53. Вабзаці дванадцятому статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315 із наступними змінами) слова "державних" і "та стандартів згідно із Законом України "Про підтвердження відповідності" виключити.
54. У частині першій статті 30 Закону України "Про охорону культурної спадщини" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 39, ст. 333) слова "державні стандарти" виключити.
55. Частину другу статті 27 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) викласти в такій редакції:
"2. Вимоги до матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними, протипожежними і санітарно-гігієнічними нормами, правилами облаштування та утримання позашкільного навчального закладу, навчальними планами та програмами.
До матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти належать приміщення, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває у його власності або у повному господарському віданні, оперативному управлінні, орендоване чи надане йому засновником (власником)".
56. У Законі України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 50, ст. 435):
1) у частині четвертій статті 31 слова "стандартів і" виключити;
2) у пункті 6 частини першої статті 40 слово "стандартів" замінити словом "норм".
57. В абзаці другому частини другої статті 32 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) слово "стандартів" виключити.
58. У Законі України "Про страховий фонд документації України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст. 101 із наступними змінами):
1) абзац шостий частини другої статті 6 виключити;
2) у частині другій статті 10 слова "та державними стандартами України" виключити;
3) у частині першій статті 16 та статті 18 слова "державних стандартів України, які визначають і регламентують" замінити словами "яке визначає і регламентує".
59. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 48, ст. 252 із наступними змінами):
1) у назві розділу II слова "стандартизація і" виключити;