• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про ліцензування видів господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 02.03.2015 № 222-VIII
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.03.2015
 • Номер: 222-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.03.2015
 • Номер: 222-VIII
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ліцензування видів господарської діяльності
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 23, ст.158)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 835-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.17 № 867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 № 1540-VIII від 22.09.2016, ВВР, 2016, № 51, ст.833 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 1817-VIII від 17.01.2017, ВВР, 2017, № 9, ст.68 № 1983-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 25, ст.289 № 2019-VIII від 13.04.2017, ВВР, 2017, № 27-28, ст.312 № 2042-VIII від 18.05.2017, ВВР, 2017, № 31, ст.343 № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380 № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239 Кодексом № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74 Законами № 2628-VIII від 23.11.2018, ВВР, 2018, № 49, ст.399 № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, № 44, ст.277 № 102-IX від 18.09.2019, ВВР, 2019, № 42, ст.233 № 139-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.310 № 155-IX від 03.10.2019, ВВР, 2019, № 48, ст.325 - щодо набрання чинності див. пункт 1 розділу XII № 199-IX від 17.10.2019, ВВР, 2019, № 51, ст.377 № 264-IX від 31.10.2019, ВВР, 2020, № 2, ст.6 № 394-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 26, ст.172 № 613-IX від 19.05.2020, ВВР, 2020, № 39, ст.297 № 738-IX від 19.06.2020 № 768-IX від 14.07.2020 № 912-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 24.01.2021 № 931-IX від 30.09.2020 - вводиться в дію з 25.01.2021 № 1054-IX від 03.12.2020 № 1914-IX від 30.11.2021 № 1965-IX від 15.12.2021 № 2320-IX від 20.06.2022 № 2494-IX від 29.07.2022 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2775-IX від 16.11.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 № 2982-IX від 20.03.2023 № 3193-IX від 29.06.2023 )
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
( Пункт 1 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
1-1) видача ліцензії - надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
1-2) анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб’єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-2 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
1-3) зупинення дії ліцензії повністю або частково - тимчасове припинення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-3 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
1-4) відновлення дії ліцензії повністю або частково - поновлення суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про відновлення дії ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 1-4 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
2) здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
( Пункт 2 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
3) ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію;
( Пункт 3 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
4) ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог до провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1540-VIII від 22.09.2016, № 139-IX від 02.10.2019 )
5) ліцензія - право суб’єкта господарювання на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
( Пункт 5 частини першої статті 1 в редакції Законів № 835-VIII від 26.11.2015, № 139-IX від 02.10.2019 )
6) ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища;
( Пункт 6 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
7) орган ліцензування - державний орган, уповноважений законом або Кабінетом Міністрів України на здійснення ліцензування господарської діяльності;
( Пункт 7 частини першої статті 1 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
8) матеріально-технічна база - сукупність засобів та/або місць провадження виду господарської діяльності, які дають можливість провадити господарську діяльність, що підлягає ліцензуванню;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
9) місце провадження виду господарської діяльності - місце (об’єкт, приміщення, будівля, земельна ділянка та/або територія), на якому (у межах якого) суб’єкт господарювання провадить господарську діяльність або яке використовується в його провадженні (може збігатися з місцезнаходженням суб’єкта господарювання);
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
10) ліцензійна справа - єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, якщо заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, що надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
11) ліцензійний реєстр - автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про суб’єктів господарювання, які в установленому законом порядку звернулися до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії, провадять діяльність на підставі ліцензії, дія ліцензії яких зупинена, ліцензія яких анульована.
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 11 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
Стаття 2. Сфера дії Закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування
1. Цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
2. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування таких видів господарської діяльності:
( Абзац перший частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )( Пункт 1 частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
2) діяльність у сфері медіа, що здійснюється відповідно до Закону України "Про медіа";
( Пункт 2 частини другої статті 2 в редакції Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
3) виробництво і торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального";
( Пункт 3 частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2628-VIII від 23.11.2018 з урахуванням змін, внесених згідно із Законом № 2725-VIII від 16.05.2019, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1914-IX від 30.11.2021; в редакції Закону № 3193-IX від 29.06.2023 )
4) діяльність у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії та іншу діяльність, ліцензування якої здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до закону, та здійснення контролю у цих сферах;
( Частину другу статті 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 394-IX від 19.12.2019 )
4-1) діяльність у сфері використання ядерної енергії, яка здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";
( Частину другу статті 2 доповнено пунктом 4-1 згідно із Законом № 613-IX від 19.05.2020 )
4-2) професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ліцензування якої здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону;
( Частину другу статті 2 доповнено пунктом згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
5) діяльність на ринку азартних ігор, що провадиться відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
( Частину другу статті 2 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 768-IX від 14.07.2020 )
3. Дія цього Закону не поширюється на ліцензування банківської діяльності, діяльності з надання фінансових послуг та діяльності з надання банкам послуг з інкасації, ліцензування яких здійснює Національний банк України відповідно до закону.
( Статтю 2 доповнено новою частиною третьою згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
4. Суб’єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, з дня внесення відомостей до ліцензійного реєстру щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
( Частина статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 835-VIII від 26.11.2015, № 139-IX від 02.10.2019 )
5. Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є:
центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган, - провадиться на всій території України;
Рада міністрів Автономної Республіці Крим, - провадиться на території Автономної Республіки Крим;
місцевий орган виконавчої влади, - провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
6. Формування та реалізацію державної політики у сфері ліцензування у встановленому цим Законом порядку здійснюють:
Кабінет Міністрів України або інший орган державної влади у випадках, встановлених законом, - шляхом прийняття нормативно-правових актів у сфері ліцензування;
( Абзац другий частини статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017 )
спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
органи ліцензування.
Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
1. Державна політика у сфері ліцензування ґрунтується на:
1) принципі єдиної державної системи ліцензування, що реалізується шляхом:
встановлення єдиного переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, виключно цим Законом;
визначення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, виходячи з мінімальної кількості таких документів, достатніх лише для підтвердження виконання вимог відповідних ліцензійних умов;
визначення Кабінетом Міністрів України органів ліцензування, крім державних органів, які визначені органами ліцензування законом, видів господарської діяльності, визначених статтею 7 цього Закону;
( Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 3 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
2) принципі територіальності, згідно з яким дія ліцензії поширюється на адміністративну територію органу ліцензування, що її видав;
3) принципі дотримання законності шляхом того, що:
запровадження ліцензування виду господарської діяльності здійснюється виключно законом шляхом внесення змін до статті 7 цього Закону;
( Абзац другий пункту 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
види господарської діяльності, не зазначені у статті 7 цього Закону, ліцензуванню не підлягають;
виключно законами визначаються підстави для видачі ліцензії, залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, відмови у видачі ліцензії, переоформлення ліцензії, розширення та звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом, зупинення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю або частково і строки прийняття та набрання чинності рішеннями органів ліцензування;
( Пункт 3 частини першої статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
встановлюються конкретні строки здійснення кожної дії органу ліцензування, спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування;
вимоги ліцензійних умов мають бути однозначними, прозорими та виключати можливість їх суб’єктивного застосування органами ліцензування чи ліцензіатами;
повноваження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування поширюються на сферу ліцензування всіх видів господарської діяльності, визначаються виключно цим Законом і не можуть бути обмежені іншими законами;
( Абзац сьомий пункту 3 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб’єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування;
забороняється вимагання органами ліцензування надання документів з державних паперових або електронних інформаційних ресурсів;
4) принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів, життя і здоров’я людини, навколишнього природного середовища, захисту обмежених ресурсів держави та забезпечення безпеки держави, що передбачає:
ліцензування застосовується лише до такого виду господарської діяльності, провадження якого становить загрозу порушення прав, законних інтересів громадян, життю чи здоров’ю людини, навколишньому природному середовищу та/або безпеці держави, і лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання;
( Абзац другий пункту 4 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
запобігання проявам корупції;
у разі внесення змін до нормативно-правових актів у сфері ліцензування, передбачається достатній для реалізації цих змін строк, але не менш як два місяці;
5) принципі рівності прав суб’єктів господарювання, що передбачає:
вільний вибір суб’єктом господарювання провадження встановленого законом виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, і території своєї діяльності;
забезпечення при отриманні ліцензії рівності прав суб’єктів господарювання незалежно від організаційно-правової форми чи форми власності, якщо інше не встановлено законом;
( Абзац третій пункту 5 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
встановлення єдиних вимог ліцензійних умов шляхом визначення їх відповідності рівням ризику від провадження відповідного виду господарської діяльності;
уникнення необґрунтованих обтяжень чи зайвих адміністративних процедур;
заборону використання ліцензування видів господарської діяльності для обмеження конкуренції;
6) принципі відкритості процесу ліцензування, що забезпечується шляхом:
внесення відомостей про ліцензування видів господарської діяльності суб’єктів господарювання до ліцензійних реєстрів;
( Пункт 6 частини першої статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
своєчасного оприлюднення результатів ліцензійної діяльності органами ліцензування на своїх офіційних веб-сайтах та проектів нормативно-правових актів - у порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
забезпечення доступності інформації у сфері ліцензування відповідно до закону;
залучення на паритетних засадах представників профільних громадських організацій, суб’єктів господарювання та/або їх об’єднань до процесу прийняття рішень Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.
2. Принципи державної політики у сфері ліцензування поширюються на порядок ліцензування всіх видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Ліцензування видів господарської діяльності, що не відповідає наведеним у цій статті принципам державної політики, забороняється.
Стаття 4. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
1. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
1) розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері ліцензування;
( Пункт 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
2) узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
3) погоджує проекти нормативно-правових актів у сфері ліцензування (у тому числі проекти ліцензійних умов);
( Пункт 3 частини першої статті 4 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
4) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування та визначає форму ліцензійного звіту;
5) здійснює нагляд за додержанням органами державної влади, державними колегіальними органами законодавства у сфері ліцензування;
6) утворює Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування та забезпечує її діяльність;
7) має право для цілей Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування отримувати від органу ліцензування копії документів, які стосуються прийнятого ним рішення, що оскаржується до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, та залучати на громадських засадах державних службовців, науковців та інших фахівців (за згодою їхніх керівників) для одержання консультацій та проведення експертизи документів у сфері ліцензування, а також запитувати і отримувати інформацію, документи чи матеріали;
8) видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених цим Законом;
( Пункт 8 частини першої статті 4 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )( Пункт 9 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 )( Пункт 10 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
11) одержує інформацію з питань ліцензування та контролю за наявністю ліцензій у суб’єктів господарювання від органів ліцензування, органів, посадові особи яких відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення складають протоколи про адміністративні правопорушення щодо виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії, зокрема щорічний ліцензійний звіт та щорічний звіт про виявлення провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання ліцензії або у період зупинення дії ліцензії;
( Пункт 11 частини першої статті 4 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
( Пункт 12 частини першої статті 4 в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015 )
13) веде у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, Реєстр розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
14) надає на підставі рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування погодження на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов з підстав, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону.
( Частину першу статті 4 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
2. Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами ліцензування, юридичними особами всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може бути оскаржено до суду.
( Частина друга статті 4 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Стаття 5. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування
1. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування є постійно діючим колегіальним органом при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування та діє відповідно до положення, що затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
2. Обов’язками Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є:
1) розгляд скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
( Пункт 1 частини другої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
2) розгляд звернень органів ліцензування щодо проведення позапланових перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону.
( Пункт 2 частини другої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
3. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування має право:
1) розглядати пропозиції щодо запровадження ліцензування нового чи скасування чинного виду господарської діяльності (частини (частин) виду господарської діяльності) та запитувати необхідні матеріали для їх розгляду;
2) розробляти рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
3) проводити експертизу проектів нормативно-правових актів або пропозицій у сфері ліцензування.
4. Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування очолює голова, який за посадою є керівником спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Голова Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування має першого заступника та заступника. У разі відсутності голови його обов’язки виконує перший заступник, а в разі відсутності і першого заступника - заступник голови.
Перший заступник голови призначається з представників громадськості, науковців, суб’єктів господарювання або їх об’єднань за результатами обрання його членами Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Заступник голови призначається головою Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування з числа державних службовців.
5. Склад Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування формується за пропозиціями громадських організацій, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, посадових осіб органів ліцензування та наукових установ і затверджується спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
Представники громадських організацій, суб’єктів господарювання, їх об’єднань та науковців залучаються до складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у кількості не менш як п’ятдесят відсотків її складу.
Представники органів державної влади, які забезпечують формування, реалізацію державної політики у сфері ліцензування господарської діяльності, та органів ліцензування становлять 50 відсотків складу Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
( Частину п'яту статті 5 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
6. Формою роботи Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є засідання, що проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць, та є правомочними за присутності не менше, ніж половини членів Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
7. У разі надходження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування скарги на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом трьох робочих днів з дня її одержання:
1) повідомляє рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій здобувача ліцензії чи ліцензіата, а також орган ліцензування про прийняття скарги до розгляду або про залишення скарги без розгляду.
Скарга залишається без розгляду з таких підстав:
порушені у скарзі питання виходять за межі повноважень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
скарга подана після набрання чинності рішенням органу ліцензування, яке оскаржується (крім скарги щодо рішення органу ліцензування про відмову у видачі ліцензії, яку можна подати протягом місяця з дня прийняття такого рішення);
скарга на дії органу ліцензування щодо порушення ним законодавства у сфері ліцензування розглядається в суді.
У день отримання повідомлення про прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування скарги до розгляду орган ліцензування вносить до ліцензійного реєстру дату і номер повідомлення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування та розміщує інформацію про зупинення дії рішення органу ліцензування, що оскаржується, до прийняття розпорядження спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування на підставі рішення Експертно-апеляційної ради;
2) запрошує відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата та орган ліцензування до участі в засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
3) запитує в органу ліцензування копії документів, що стосуються оскаржуваних рішень (крім відомостей, які містяться у відкритих реєстрах), у межах матеріалів ліцензійної справи ліцензіата;
4) передає скаргу та інші документи (в міру надходження) до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
У разі потреби спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може запитати в органу ліцензування додаткові документи, що стосуються прийняття органом ліцензування оскаржуваного рішення. З метою оперативного опрацювання відповідні запити можуть передаватися за допомогою засобів телекомунікацій.
Скарга до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування складається в довільній формі та повинна містити:
повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті, - подається копія цієї відмітки) (для фізичних осіб) особи, яка подає скаргу, у разі якщо скарга подається представником скаржника - прізвище, ім’я, по батькові представника;
зміст рішення, дій чи бездіяльності органу ліцензування та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
викладення обставин, якими особа, яка подає скаргу, обґрунтовує свої вимоги;
відомості про розгляд зазначеного у скарзі питання в суді;
підпис особи, яка подає скаргу, або її представника із зазначенням дати складання скарги.
До скарги додаються копії документів, що підтверджують її обґрунтованість.
( Частина сьома статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
8. Скарги розглядаються на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня одержання від органу ліцензування запитуваних документів стосовно оскаржуваного рішення.
( Абзац перший частини восьмої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
Ліцензія, щодо якої орган ліцензування прийняв рішення про анулювання або зупинення дії і щодо якої Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розглядається скарга на рішення органу ліцензування, є чинною, а суб’єкт господарювання є ліцензіатом відповідно до цього Закону до дня внесення відомостей до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування за результатами розгляду скарги.
( Абзац другий частини восьмої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
У разі прийняття Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рішення про задоволення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково та внесення відомостей про прийняте розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду скарги до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування така ліцензія залишається чинною, а суб’єкт господарювання залишається ліцензіатом відповідно до цього Закону.
( Абзац частини восьмої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Дата і номер розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги вноситься спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензій, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органів ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого розпорядження.
( Абзац частини восьмої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Орган ліцензування зобов’язаний виконати розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги у строк, встановлений у цьому розпорядженні.
( Абзац частини восьмої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
У разі відхилення скарги ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково ліцензія вважається анульованою повністю або частково чи строк її дії зупинено повністю або частково з дня внесення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги.
( Абзац частини восьмої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
9. Орган ліцензування зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня одержання запиту подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування завірені ним запитувані копії (фотокопії) документів, що стосуються оскаржуваного рішення.
( Абзац перший частини дев'ятої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування розглядає скаргу по суті або відкладає її розгляд на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у разі неподання органом ліцензування запитуваних документів у встановлений строк або з інших підстав з обґрунтуванням причин перенесення такого розгляду.
( Абзац другий частини дев'ятої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Відкладення розгляду скарги допускається не більше двох засідань.
( Абзац частини дев'ятої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування приймає рішення про зняття з розгляду скарги на підставі заяви ліцензіата або здобувача ліцензії про відкликання такої скарги.
( Абзац частини дев'ятої статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )( Частину десяту статті 5 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
11. Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування при прийнятті рішень керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування приймається двома третинами голосів присутніх членів шляхом особистого голосування і оформлюється протокольним рішенням, що підписується особою, яка головувала на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, та секретарем ради, який призначається головою ради з числа її членів.
Експертно-апеляційна рада з питань ліцензування за результатами розгляду скарг, звернень, пропозицій приймає рішення:
задовольнити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування;
залишити скаргу ліцензіата чи здобувача ліцензії без задоволення (відхилити скаргу);
відкласти розгляд скарги на наступне засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування;
погодити або не погодити органу ліцензування проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування зобов’язати орган ліцензування усунути виявлені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування порушення законодавства у сфері ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування надати пропозиції щодо внесення змін до законодавства з урахуванням пропозицій, наданих Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування врахувати при наданні пропозицій щодо внесення змін до законодавства розроблені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування рекомендації стосовно вдосконалення державної політики у сфері ліцензування;
рекомендувати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування розглянути та врахувати результати проведеної Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері ліцензування.
Рішення Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування є обов’язковими для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
За результатами розгляду рішень Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
видає протягом п’яти робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування розпорядження про розгляд скарги (у разі задоволення скарги зобов’язує орган ліцензування скасувати рішення органу ліцензування, яке оскаржується, або вчинити (не вчиняти) певні дії, спрямовані на усунення порушень законодавства у сфері ліцензування), розпорядження про зняття скарги з розгляду;
надає протягом трьох робочих днів з дня ухвалення відповідного рішення Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування органу ліцензування погодження (або повідомляє про непогодження) на проведення позапланової перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов на підставах, передбачених пунктами 2, 4 або 5 частини третьої статті 19 цього Закону;
опрацьовує рекомендації та/або рішення, схвалені Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування згідно з повноваженнями.
Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги надсилається рекомендованим листом або за допомогою засобів телекомунікацій відповідному органу ліцензування та здобувачеві ліцензії, ліцензіату не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття.
Орган ліцензування, який одержав розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про розгляд скарги, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк з дати отримання такого розпорядження подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про виконання вимог такого розпорядження разом із підтвердними документами.
( Частина одинадцята статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
12. Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктами 4 і 5 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на юридичну, фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка подала відповідне звернення (повідомлення), для чого такі особи або їхні представники запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
Доведення доцільності проведення органом ліцензування позапланової перевірки ліцензіата на підставах, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 19 цього Закону, покладається на орган ліцензування, представники якого запрошуються на засідання Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування.
( Частина дванадцята статті 5 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
13. Інформація про результати діяльності Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування оприлюднюється на офіційному веб-сайті спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
Стаття 6. Повноваження органів ліцензування
1. Орган ліцензування видає ліцензії на право здійснення видів господарської діяльності, зазначених у статті 7 цього Закону.
Види господарської діяльності, на здійснення яких державний колегіальний орган видає ліцензії, встановлюються цим Законом.
2. Орган ліцензування для цілей цього Закону за відповідним видом господарської діяльності:
1) отримує та розглядає заяву з документами, а також повідомлення, подання яких до органу ліцензування передбачено законом, і за результатом їх розгляду приймає рішення про:
залишення заяви без розгляду;
видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії;
переоформлення ліцензії;
зупинення дії ліцензії повністю або частково;
відновлення дії ліцензії повністю або частково;
анулювання ліцензії повністю або частково;
розширення або звуження провадження виду господарської діяльності ліцензіатом;
видачу інших документів, визначених законом, що стосуються повноважень органу ліцензування.
Рішення про видачу, переоформлення, відновлення дії ліцензії повністю або частково, розширення, звуження провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирають чинності з дня внесення запису про них до ліцензійного реєстру;
( Пункт 1 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
2) розробляє проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України, якщо інше не встановлене законом;
( Пункт 2 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1540-VIII від 22.09.2016 )
3) здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов;
( Пункт 3 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
4) формує та веде ліцензійний реєстр;
( Пункт 4 частини другої статті 6 в редакції Законів № 835-VIII від 26.11.2015, № 139-IX від 02.10.2019 )
5) формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу та одержання у паперовій та/або електронній формі;
( Пункт 5 частини другої статті 6 в редакції Законів № 835-VIII від 26.11.2015, № 139-IX від 02.10.2019 )
6) здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування;
7) надає інформацію з ліцензійних справ та у порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
( Пункт 7 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 835-VIII від 26.11.2015, № 139-IX від 02.10.2019 )
8) розміщує на своєму офіційному веб-сайті рішення, прийняті ним відповідно до цього Закону за відповідним видом господарської діяльності, не пізніше робочого дня, наступного за днем їх прийняття;
( Пункт 8 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 835-VIII від 26.11.2015; в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
9) складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за звітним;
10) забезпечує підвищення кваліфікації працівників, до посадових обов’язків яких віднесено забезпечення виконання повноважень у сфері ліцензування;
11) здійснює перевірку документів, що підтверджують відсутність здійснення контролю за діяльністю здобувача ліцензії, ліцензіата, у значенні, наведеному у статті 1Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";
( Пункт 11 частини другої статті 6 в редакції Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
12) на підставі розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування або рішення суду приймає рішення щодо скасування прийнятого ним рішення про анулювання або зупинення дії ліцензії повністю або частково.
( Частину другу статті 6 доповнено пунктом 12 згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-розпорядчими актами за підписом керівника органу або його заступника згідно з розподілом повноважень.
4. Рішенням органу ліцензування на його територіальні підрозділи можуть бути покладені обов’язки з виконання повноважень органу ліцензування щодо проведення перевірок додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов та складання актів за результатом їх проведення.
( Абзац другий частини четвертої статті 6 виключено на підставі Закону № 139-IX від 02.10.2019 )
Забороняється делегувати повноваження органу ліцензування будь-яким органам, організаціям, суб’єктам господарювання чи особам (у тому числі утвореним органом ліцензування чи які перебувають у сфері управління або підпорядкуванні органу ліцензування).
5. Орган, що втратив повноваження органу ліцензування, зобов’язаний:
( Абзац перший частини п'ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 139-IX від 02.10.2019 )
1) вжити у місячний строк невідкладних заходів з передачі своїх ліцензійних справ, інших інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення виконання вимог цього Закону, відповідному органу, визначеному (уповноваженому) для ліцензування відповідного виду господарської діяльності, а у разі скасування ліцензування відповідного виду діяльності - до архівної установи;