• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

Верховна Рада України  | Закон від 17.06.2020 № 720-IX
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 47, ст.408)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1089-IX від 16.12.2020 № 2011-IX від 26.01.2022 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У пункті 3 частини третьої статті 320 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) у частині третій статті 96-4 та абзаці першому частини шостої статті 153 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
2) у назві та тексті статті 198 слова "злочинним шляхом" замінити словами "кримінально протиправним шляхом";
3) у пункті 2 примітки до статті 368 слова "прокурори і слідчі" замінити словами "прокурори, слідчі і дізнавачі";
4) в абзаці першому частини першої статті 373 слова "слідчого або" замінити словами "слідчого, дізнавача або";
5) в абзаці першому частини першої статті 374 слова "вчинене слідчим" замінити словами "вчинене слідчим, дізнавачем";
6) абзац перший частини першої статті 383 викласти в такій редакції:
"1. Завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому, дізнавачу або органу досудового розслідування про вчинення кримінального правопорушення";
7) абзац перший частини першої статті 384, назву та абзац перший статті 386 після слова "експерта" доповнити словом "спеціаліста";
8) в абзаці першому частини другої статті 387 слова "слідчим, працівником" замінити словами "слідчим, дізнавачем, працівником".
3. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135):
1) у частині п’ятій статті 75 та пункті 2 частини першої статті 83 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
2) у пункті 10 частини першої статті 212 слова "злочини", "злочинів" замінити відповідно словами "кримінальні правопорушення", "кримінальних правопорушень".
4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) у частині п’ятій статті 306 слово "злочинові" замінити словами "кримінальному правопорушенню";
2) в абзаці першому частини першої статті 727 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
3) у пункті 2 частини першої статті 991, частині п’ятій статті 1176, частині другій статті 1191, частині четвертій статті 1193 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
4) у назві, частинах першій, другій статті 1206 та назві, частині першій статті 1207 слово "злочин" в усіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку.
5. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
у частині четвертій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
у частині п’ятій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
2) у статті 14 та частині другій статті 15 слова "злочини невеликої тяжкості" замінити словами "кримінальні проступки";
3) у статті 16 слова "злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "кримінальні проступки та нетяжкі злочини";
4) у частині другій статті 18:
в абзаці другому слова "злочини, вчинені з необережності, злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "злочини, вчинені з необережності, та нетяжкі злочини";
в абзаці третьому слова "злочини невеликої та середньої тяжкості; жінки, засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкі злочини; жінки, засуджені за нетяжкі";
в абзаці четвертому слова "злочину середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкого злочину";
5) у частині третій статті 43 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
6) абзац четвертий частини третьої статті 59 після слів "за викликом слідчого" доповнити словом "дізнавача";
7) у частині першій статті 89 слова "злочини невеликої або середньої тяжкості" замінити словом "нетяжкі";
8) у частині першій статті 99 слова "злочини невеликої та середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкі злочини";
9) в абзаці п’ятому частини першої статті 101 слова "злочин середньої тяжкості" замінити словами "нетяжкий злочин";
10) у частині першій статті 103 та абзацах третьому та п’ятому частини першої статті 104 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
11) у частині другій статті 136 слово "злочином" замінити словами "кримінальним правопорушенням";
12) у частині сьомій статті 154 слова "щодо засуджених за інші злочини" замінити словами "щодо засуджених за інші кримінальні правопорушення";
13) у частині другій статті 165 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
6. У частині першій статті 92 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170) слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально протиправних посягань".
7. У частині третій статті 17 Повітряного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536) слова "злочинних посягань" замінити словами "кримінально протиправних посягань".
8. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
1) у частині першій статті 3:
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8) керівник органу досудового розслідування - начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслідувань, керівник (начальник) Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень";
у пункті 22 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
2) у пункті 2 частини другої статті 27 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
3) в абзаці другому частини першої та частині третій статті 32, у статті 33-1 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
4) у частині першій статті 62 слово "злочинними" замінити словами "кримінально протиправними";
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок";
частину четверту доповнити пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1) викладати у висновку відомості, що мають значення для кримінального провадження і щодо яких йому не були поставлені запитання";
6) статтю 72 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. За завідомо неправдивий висновок спеціаліст несе відповідальність, встановлену законом";
7) у першому реченні частини сьомої статті 100 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
8) частини третю, п’яту - сьому статті 110 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;
9) друге речення частини другої статті 122 викласти в такій редакції: "Залучення стороною обвинувачення спеціалістів, експертів спеціалізованих державних установ, проведення експертизи (обстежень і досліджень) за дорученням слідчого судді або суду здійснюються за рахунок коштів, що за цільовим призначенням виділяються таким установам із Державного бюджету України";
10) у пункті 2 частини другої статті 132 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
11) в абзаці першому частини першої статті 170 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
12) в абзаці першому частини першої статті 184, частині другій статті 199, частині першій статті 201 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
13) частину дев’яту статті 214 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";
14) частину першу статті 220 після слів "або її представника слідчий" доповнити словом "дізнавач";
15) частину першу статті 221 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";
16) частину третю статті 233 викласти в такій редакцій:
"3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу";
17) у першому реченні частини третьої статті 244 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
у частині другій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
у частині шостій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
19) у частині першій та абзаці першому частини другої статті 247 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
20) у статтях 248 та 251 слово "злочин" в усіх відмінках замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку;
частину другу після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";
частину четверту після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
у частині першій:
у пункті 7 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
у пункті 9-1:
абзац перший після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
абзац другий після слова "слідчому" доповнити словом "дізнавачу";
абзац шістнадцятий після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";
абзаци перший та другий частини четвертої після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";
абзац перший частини шостої після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
23) у третьому реченні частини десятої статті 290 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
24) частини першу та третю статті 291 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
25) частину другу статті 302 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";
26) назву та текст статті 303 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;
27) назву, частини першу та четверту статті 304 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
28) назву та текст статті 305 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;
назву після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
у частині першій після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача", а слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
частину третю після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
30) у назві та тексті статті 307 слова "слідчого чи прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача чи прокурора";
31) частину першу статті 308 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
32) назву параграфа 3 глави 26 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
назву доповнити словами "або дізнавачем";
частину першу після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";
34) статтю 312 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку;
35) частину першу статті 313 після слова "слідчому" доповнити словом "дізнавачу";
36) в абзаці шістнадцятому пункту 2 частини четвертої статті 374 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
37) у пункті 3 частини третьої статті 459 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
38) в абзаці другому частини першої статті 469 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
39) абзац перший частини першої статті 477 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
40) статтю 478 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
41) у частині другій статті 484:
у першому реченні слова "слідчим, який спеціально уповноважений" замінити словами "слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені";
у другому реченні слова "слідчий, прокурор" замінити словами "слідчий, дізнавач, прокурор";
42) у статті 489 слова "слідчим, прокурором" замінити словами "слідчим, дізнавачем, прокурором";
43) у статті 491 слова "слідчий, прокурор" в усіх відмінках замінити словами "слідчий, дізнавач, прокурор" у відповідному відмінку;
44) у частині другій статті 493 слова "слідчого, прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача, прокурора";
у частині першій слова "слідчим, який спеціально уповноважений" замінити словами "слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені";
частину п’яту після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
46) частину другу статті 503 після слова "слідчий" доповнити словом "дізнавач";
47) частини першу та другу статті 504 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
48) абзац перший частини першої статті 509 після слова "Слідчий" доповнити словом "дізнавач";
49) частину третю статті 511 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем";
50) пункт 2 частини першої статті 536 після слів "якщо особу засуджено за" доповнити словами "кримінальний проступок або".
9. У пункті 2 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
10. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):
1) пункт 8 частини першої статті 67 виключити;
2) у частині четвертій статті 102 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
11. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у частині третій статті 28 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
2) у другому реченні частини четвертої статті 150 слово "злочином" замінити словами "кримінальним правопорушенням";
3) у частині другій статті 177 та пункті 3 частини третьої статті 423 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
12. У Виборчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., №№ 7-9, ст. 48):
1) у частині третій статті 34, пункті 7 частини третьої статті 58, абзаці другому частини четвертої статті 60, пункті 9 частини другої статті 84, пункті 9 частини шостої статті 85, пункті 9 частини третьої статті 89, пункті 5 частини другої та частині третій статті 110, абзаці першому частини другої статті 112, пункті 9 частини п’ятої статті 140, пункті 11 частини третьої статті 146, пункті 5 частини другої, частинах третій та шостій статті 165, абзаці першому частини другої статті 167, частині другій статті 193, пункті 9 частини одинадцятої статті 203, пункті 10 частини четвертої статті 208, пункті 5 частини другої статті 230, пункті 6 частини другої, абзаці другому частини третьої та абзаці другому частини шостої статті 236, абзаці першому частини третьої статті 239 слова "злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину" замінити словами "кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного кримінального правопорушення";
2) у пункті 6 частини першої статті 231 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
13. У частині другій статті 9 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; 2017 р., № 51-52, ст. 447) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".
14. У частині третій статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682 із наступними змінами) слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення".
15. У Законі України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167; 2003 р., № 27, ст. 209; 2013 р., № 21, ст. 208):
1) у пункті 5 статті 28 слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
2) у частині другій статті 33 слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних".
16. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 2006 р., № 51, ст. 519; 2013 р., № 25, ст. 246; 2018 р., № 43, ст. 344):
1) у пункті 2 статті 3 слово "злочину" замінити словом "кримінального";
2) у підпункті "а" пункту 1 статті 16-4 слово "злочину" замінити словом "кримінального".
17. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
1) у пункті 1 частини першої статті 6 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;
у частині четвертій слова "слідчого, прокурора" замінити словами "слідчого, дізнавача, прокурора", а слова "слідчим, прокурором" - словами "слідчим, дізнавачем, прокурором";
у тексті слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінальне правопорушення" у відповідному відмінку і числі;
3) у частині першій статті 8:
у пункті 4 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
у пункті 5 слова "злочинців, припинення злочинів" замінити словами "осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, припинення кримінальних правопорушень";
у пункті 15 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";
4) у частині сьомій статті 9 слово "злочинних" замінити словами "кримінально протиправних";
5) у пунктах 1 та 4 частини першої статті 9-1 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
6) у частині першій статті 9-2:
у пункті 5 слово "злочинну" замінити словами "кримінально протиправну";
у пункті 7 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
7) у пункті 3 частини першої статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень", а слово "злочинців" - словами "осіб, які вчинили кримінальне правопорушення";
8) у частині четвертій статті 12, пункті 4 частини третьої статті 14 слово "злочин" в усіх відмінках і числах замінити словами "кримінального правопорушення" у відповідному відмінку і числі.
18. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 року № 524-IX):
1) у частині другій статті 2 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
2) у частині шостій статті 19 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
3) у пунктах 6 і 7 частини першої статті 25 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
19. У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами):
1) у статті 5-1 слова "умисний злочин, вчинений" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення, вчинене";
2) у першому реченні частини десятої статті 43 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
3) у пункті "д" частини першої статті 50 слова "умисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення".
20. У частині першій статті 61-1 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502; 2010 р., № 11, ст. 112) слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних".
( Пункт 21 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
22. У статті 16 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2014 р., № 4, ст. 61):
у частині другій слова "злочинних посягань" замінити словом "кримінальних";
у частині третій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
23. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):
1) у статті 1 слово "злочини" в усіх відмінках замінити словами "кримінальні правопорушення" у відповідному відмінку;
у підпункті "б" пункту 4 слово "злочинної" замінити словами "кримінально протиправної";
у пункті 6 слово "злочини" замінити словами "кримінальні правопорушення";
3) у пункті 2 статті 14, абзаці першому пункту 3 статті 22, пункті 2 статті 26 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
24. У статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
у частині першій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
в абзаці тринадцятому частини другої слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
25. У пункті 8 статті 30 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) слова "навмисний злочин" замінити словами "умисне кримінальне правопорушення".
26. В абзаці п’ятому пункту 4 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425; 2017 р., № 47, ст. 419) слова "злочини проти громадської безпеки" замінити словами "кримінальні правопорушення проти громадської безпеки".
27. У Законі України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343; 2004 р., № 13, ст. 181; 2012 р., № 31, ст. 391):
1) у частині четвертій статті 9 слова "у разі вчинення ним злочину" замінити словами "у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду стосовно такої особи за вчинення кримінального правопорушення";
2) в абзаці четвертому частини другої статті 18 слова "вчинення ним злочину" замінити словами "набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно такої особи за вчинення кримінального правопорушення".
28. У Законі України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51 із наступними змінами):
1) в абзаці першому частини другої статті 3 після слова "слідчим" доповнити словом "дізнавачем", а слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
2) пункт "в" частини першої статті 5, пункт "в" частини другої статті 6, пункт "а" частини першої статті 15 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача";
3) частину другу, абзац другий частини третьої, абзац перший частини п’ятої статті 22 після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку.
29. У Законі України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 із наступними змінами):
1) текст статті 5 після слова "експертиз" доповнити словами "(обстежень і досліджень)";
2) частину першу статті 7 після слів "спеціалізовані установи" доповнити словами "їх територіальні філії, експертні установи комунальної форми власності";
назву доповнити словами "(обстеження і дослідження)";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Підставою для отримання висновку спеціаліста при з’ясуванні обставин вчинення кримінального проступку є запит службової особи підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, уповноваженої особи іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків";
4) частину третю статті 10 після слова "експертиз" доповнити словами "(обстежень і досліджень)";
5) частину другу статті 15 після слова "слідчого" доповнити словом "дізнавача".
30. У частині восьмій статті 14 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446; 2016 р., № 4, ст. 44) слова "злочинів" і "злочинних" замінити відповідно словами "кримінальних правопорушень" і "кримінально протиправних".
31. У тексті статті 2 Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 52, ст. 455) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
32. Статтю 11 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слова "слідчий" в усіх відмінках доповнити словом "дізнавач" у відповідному відмінку.
33. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2013 р., № 21, ст. 208):
1) у частині першій статті 5 слово "злочинної" замінити словами "кримінально протиправної";
2) у статті 11 слова "один із злочинів, пов’язаних" замінити словами "вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного".
34. В абзаці шостому частини першої статті 66 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
35. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2012 р., № 7, ст. 53):
1) у частині вісімнадцятій статті 6 слова "скоєнні злочину" замінити словами "вчиненні кримінального правопорушення";
2) у частині другій статті 10 слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
36. У Законі України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 50, ст. 302; 2014 р., № 12, ст. 178):
1) у частині п’ятій статті 15 слова "злочинних груп" замінити словами "кримінально протиправних груп";
2) у частині першій статті 17 слова "скоєння злочину" замінити словами "вчинення кримінального правопорушення".
37. У четвертому реченні абзацу другого статті 3 розділу VI Концепції Національної програми інформатизації, схваленої Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182) слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень".
38. У Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 4 березня 2020 р. № 524-IX):
1) у частині третій статті 16 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
2) у пункті 4 статті 18 слова "злочинам" і "злочину" замінити відповідно словами "кримінальним правопорушенням" і "кримінального правопорушення";
3) у частині четвертій статті 20 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
39. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
40. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2015 р., № 13, ст. 92; 2020 р., № 3, ст. 24):
у частині першій слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
у частині другій слово "злочин" замінити словами "кримінальне правопорушення";
2) у статті 27 слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
3) в абзаці сімнадцятому статті 69 слова "злочинів, правопорушень та" замінити словами "кримінальних та інших правопорушень, а також";
4) в абзаці двадцять другому статті 73, абзаці двадцять третьому статті 108, абзаці двадцять першому статті 116 слова "злочинів, правопорушень" замінити словами "кримінальних та інших правопорушень".
41. У Статуті гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196 із наступними змінами):
1) у частині п’ятій статті 9:
в абзаці дванадцятому слово "злочинів" замінити словами "кримінальних правопорушень";
в абзаці двадцятому слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення";
в абзаці двадцять першому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";
2) у частині другій статті 23:
в абзаці четвертому слово "злочини" замінити словом "кримінальні";
в абзацах п’ятому і шостому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних";
в абзаці шістнадцятому слова "швидкого і повного розкриття злочинів та виявлення правопорушень" замінити словами "швидкого і повного виявлення та розкриття кримінальних та виявлення інших правопорушень";
в абзаці двадцять першому слово "злочинів" замінити словом "кримінальних".
42. У частині четвертій статті 6 та першому реченні статті 91-1 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 197 із наступними змінами) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
43. В абзаці сьомому частини сьомої статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
44. У частині другій статті 12 та частині четвертій статті 22 Закону України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 17, ст. 122) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".
45. У частині третій статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2016 р., № 4, ст. 43) слово "злочину" замінити словами "кримінального правопорушення".