• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 19.07.2022 № 2438-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.07.2022
 • Номер: 2438-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 19.07.2022
 • Номер: 2438-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до таких законів України:
1) частину п’яту статті 24-2 Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2021 року № 1962-IX) після слів "осіб з інвалідністю" доповнити словами "з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
2) статтю 34-1 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338; 2015 р., № 35, ст. 343; 2018 р., № 15, ст. 120; 2021 р., № 23, ст. 197) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Інформація з Єдиного державного реєстру транспортних засобів безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, з метою використання у статистичних цілях";
3) статтю 3-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Інформація або інші персональні дані про особу з Реєстру безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим частини п’яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою;
4) у Законі України "Про Всеукраїнський перепис населення" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 51-52, ст. 446; 2013 р., № 21, ст. 208; 2014 р., № 4, ст. 61):
а) статтю 1 викласти в такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
дата Перепису населення - момент (рік, місяць, день та час), станом на який здійснюється збирання даних про населення;
домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Такі особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у жодних із таких стосунків або перебувати у декількох водночас. Домогосподарство може складатися з однієї особи;
календарний план підготовки і проведення Перепису населення - перелік основних організаційних заходів для кожного етапу робіт з Перепису населення з визначенням строків їх виконання та відповідальних виконавців;
Концепція технології оброблення даних Перепису населення - сукупність принципів та методів оброблення даних Перепису населення, які забезпечують достовірність і захист конфіденційної інформації, надійність і точність виконання робіт у визначені строки;
користувач - юридична або фізична особа, яка використовує дані Перепису населення;
метод проведення Перепису населення - спосіб збору даних відповідно до програми Перепису населення;
Перепис населення - періодичне суцільне державне статистичне спостереження, що включає збирання демографічних і соціально-економічних даних, які на встановлену Кабінетом Міністрів України дату характеризують чисельність і склад населення країни, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;
переписний лист - візуалізована форма для запису відповідей на зазначені в ньому запитання програми Перепису населення;
переписна документація - сукупність візуалізованих форм, які заповнюються тимчасовим переписним персоналом у процесі підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів. До переписної документації належать переписні листи, списки проживаючих у приміщенні, довідки про проведення Перепису населення тощо;
переписний інструментарій - переписна документація та інструктивні матеріали (інструкції, настанови, порядки, переліки тощо), які використовуються у процесі підготовки та проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів;
програма Перепису населення - перелік запитань, за якими здійснюється збирання основних первинних (персональних) даних щодо фізичних осіб, домогосподарств, а також їхніх житлових умов;
програма розроблення матеріалів Перепису населення - система угруповань та комбінацій ознак, за допомогою яких основні первинні (персональні) дані Перепису населення перетворюються у сукупність зведених знеособлених і узагальнених величин, що характеризують чисельність і склад населення;
респондент - фізична особа, яка підлягає опитуванню у процесі Перепису населення;
строк проведення Перепису населення - період часу, протягом якого здійснюється збирання даних;
тимчасовий переписний персонал - спеціально підготовлені особи, які залучаються до підготовки, проведення Перепису населення та оброблення його результатів у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України";
б) у статті 2 слова "про інформацію та інформатизацію" замінити словами "про інформацію, інформатизацію та про захист персональних даних";
в) статті 3, 5 і 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Мета та підстави для проведення Перепису населення
Метою проведення Перепису населення є отримання достовірних, об’єктивних та цілісних даних щодо населення країни в цілому та по кожній адміністративно-територіальній одиниці зокрема для інформаційного забезпечення управління та прогнозування соціально-економічного розвитку, а також розроблення та реалізації державної політики з питань народонаселення в інтересах економічного добробуту та прав людини.
Перепис населення проводиться не менш як один раз на 10 років.
Підставою для проведення Перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України, яке приймається не пізніше ніж за три роки до початку та передбачає проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи.
Строк проведення Перепису населення встановлюється Кабінетом Міністрів України";
"Стаття 5. Програма Перепису населення
До програми Перепису населення в обов’язковому порядку включаються запитання, що стосуються напрямів:
складу та родинних стосунків членів домогосподарства;
статі;
віку;
дати і місця народження;
сімейного стану;
етнічного походження;
мовних ознак;
громадянства;
освіти;
джерел засобів до існування;
зайнятості;
міграційної активності;
житлових умов.
Перелік напрямів програми Перепису населення може бути змінено за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення досягнення мети Перепису. Змінений перелік напрямів програми Перепису населення розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, погоджується з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Збирання основних первинних (персональних) даних здійснюється з урахуванням вимог до обробки персональних даних, установлених законодавством про захист персональних даних.
Не підлягають включенню до програми Перепису населення запитання, відповіді на які містять інформацію, що належить до державної або комерційної таємниці, не призначена для статистичних цілей або обмежує чи порушує права і свободи людини і громадянина.
Cтаття 6. Методи проведення Перепису населення
Перепис населення здійснюється такими методами:
обхід (безпосереднє відвідування) житлових будинків та житлових приміщень в інших будівлях тимчасовим переписним персоналом і заповненням ним переписної документації в електронній або паперовій формі;
отримання письмових (усних) відповідей респондентів на запитання згідно з програмою Перепису населення, зокрема шляхом заповнення респондентами переписної документації в електронній формі за допомогою спеціального програмного забезпечення;
заповнення переписної документації тимчасовим переписним персоналом під час відвідування респондентами переписних дільниць, які утворюються органами державної статистики;
використання основних первинних (персональних) даних, збирання яких здійснюється у процесі проведення Перепису населення, з національних електронних інформаційних ресурсів (систем), у встановленому законом порядку для цілей Перепису населення.
Порядок отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у процесі проведення Перепису населення визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері відкритих даних, розвитку національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності.
Заповнення переписної документації здійснюється на підставі відповідей, отриманих від респондентів, без їх документального підтвердження.
Для проведення Перепису населення можуть застосовуватися й інші методи у порядку, встановленому законом";
г) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Особливості перепису окремих категорій населення
Дані про членів домогосподарства, які є малолітніми, неповнолітніми або над якими встановлено опіку чи піклування та вік яких становить від 0 до 14 років, повідомляються повнолітніми членами домогосподарства, батьками (законними представниками).
Неповнолітні особи у віці від 14 до 18 років можуть самостійно повідомляти дані щодо складу та родинних стосунків членів домогосподарства; статі; віку; дати і місця народження; сімейного стану; етнічного походження; мовних ознак; громадянства; освіти; джерел засобів до існування; зайнятості; міграційної активності; житлових умов.
Збирання даних про респондентів, які є громадянами України і в період проведення Перепису населення проходять дипломатичну службу в закордонних дипломатичних установах України, у тому числі посадові особи дипломатичної служби, направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, а також членів їхніх домогосподарств, які перебувають разом з ними у довготерміновому відрядженні, здійснюють керівники відповідних закордонних дипломатичних установ України.
Збирання даних про респондентів, які на дату Перепису населення є військовослужбовцями, та членів їхніх домогосподарств, які проживають на територіях об’єктів, вільний доступ до яких обмежено, здійснює командування військових частин.
Збирання даних про респондентів, які на дату Перепису населення проживають (перебувають) у будівлях, що належать або передані в користування релігійним організаціям, здійснюють керівники відповідних релігійних організацій.
Збирання даних про респондентів, які є дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, у тому числі дітьми з інвалідністю та особами з їх числа, які на дату Перепису населення проживають (перебувають) у будинках дитини, дитячих будинках, у патронатних сім’ях, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, в сім’ях опікунів, піклувальників, у малих групових будинках, санаторних школах-інтернатах, притулках для дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та в інших закладах, що забезпечують умови для проживання (утримання) дітей, здійснюють адміністрації таких закладів, законні представники дітей відповідно.
Збирання даних про респондентів, які на дату Перепису населення перебувають в установах виконання покарань, здійснює адміністрація відповідної установи виконання покарань.
Збирання даних про респондентів, які на дату Перепису населення перебувають в установах/закладах надання соціальних послуг, закладах охорони здоров’я, а також про осіб, місце проживання (перебування) яких зареєстровано за адресами спеціалізованих соціальних установ, закладів соціального обслуговування та соціального захисту, здійснюється за сприянням адміністрацій таких закладів/установ";
ґ) у частині третій статті 7 слова "метод Перепису" замінити словами "метод проведення Перепису";
д) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Повноваження органів, що залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, здійснює керівництво всіма роботами, пов’язаними з підготовкою Перепису населення, забезпечує проведення Перепису населення, крім окремих його категорій, а також оброблення, узагальнення, поширення та використання результатів Перепису населення.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, має право:
залучати інші державні органи, установи та організації до підготовки і проведення Перепису населення;
одержувати від державних органів з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у межах програми Перепису населення дані, у тому числі персональні, необхідні для проведення Перепису населення, на підставі письмового запиту або шляхом взаємного обміну інформацією (електронної інформаційної взаємодії);
збирати, обробляти, зберігати дані респондентів з дотриманням вимог законодавства України про захист інформації;
розробляти та затверджувати державний логотип для Перепису населення.
Центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції забезпечують:
надання даних, у тому числі персональних, необхідних для проведення Перепису населення та які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах (системах), у межах програми Перепису населення на підставі письмового запиту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, відповідно до порядку отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у процесі проведення Перепису населення;
виділення необхідних матеріально-технічних ресурсів, передбачення цільового виділення коштів у видатках проекту Державного бюджету України на відповідний рік, фінансування робіт, пов’язаних з проведенням Перепису населення, протягом усього строку їх виконання;
надання у встановленому порядку і у визначені строки актуальних картографічних матеріалів, у тому числі в електронній формі;
сприяння створенню безпечних умов роботи тимчасового переписного персоналу та збереженню переписної документації;
сприяння комплектуванню тимчасового переписного персоналу особами, які зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості;
спеціальне тематичне інформування з метою привернення уваги громадськості до Перепису населення.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують:
надання даних, у тому числі персональних, необхідних для проведення Перепису населення та які містяться у реєстрах територіальних громад або інших інформаційних системах, на підставі письмового запиту центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, відповідно до Порядку отримання інформації з національних електронних інформаційних ресурсів (систем) у процесі проведення Перепису населення;
надання переліку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, інформації щодо їхніх меж та упорядкування в населених пунктах назв вулиць, провулків тощо, нумерації кварталів, будинків та квартир;
проведення перевірки правильності та повноти обліку населення;
тимчасовий переписний персонал та інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення та оброблення його результатів, приміщеннями, обладнаними необхідними меблями та інвентарем, а також засобами зв’язку, оргтехнікою, транспортом тощо, що підлягають поверненню після завершення Перепису населення;
сприяння у доборі та навчанні тимчасового переписного персоналу";
е) статтю 9 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"До виконання робіт, пов’язаних з підготовкою і проведенням Перепису населення та обробленням його результатів, не можуть бути залучені громадяни України, які:
за рішенням суду визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена;
мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню доручених їм робіт;
мають судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи)".
У зв’язку з цим частини другу - п’яту вважати відповідно частинами третьою - шостою;
абзац шостий частини другої доповнити словами "а також вимог законодавства щодо захисту персональних даних";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Після припинення прав та виконання обов’язків тимчасовому переписному персоналу та іншим працівникам, які залучалися до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, забороняється поширювати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час Перепису населення";
ж) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Відповідальність суб’єктів Перепису населення та гарантії захисту прав респондентів
Посадові особи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівники інших юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв тощо, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, несуть відповідальність згідно із законом.
Тимчасовий переписний персонал та інші працівники, які залучаються до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, винні у порушенні вимог законодавства про захист персональних даних, несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.
Інші особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть відповідальність, передбачену законом.
Рішення, дії чи бездіяльність тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до підготовки і проведення Перепису населення, оброблення, узагальнення, поширення та використання його результатів, можуть бути оскаржені респондентом у встановленому законом порядку";
з) статтю 16 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Порядок обробки первинних (персональних) та інших даних, отриманих у процесі проведення Перепису населення, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;
и) розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. Під час дії воєнного стану в Україні та протягом шести місяців після його припинення чи скасування Перепис населення не проводиться. Усі строки, передбачені календарним планом підготовки і проведення Перепису населення, продовжуються на строк дії воєнного стану в Україні та на шість місяців після його припинення чи скасування.
Під час дії правового режиму тимчасово окупованої території, визначеного Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", Перепис населення на тимчасово окупованій території не проводиться";
5) частину другу статті 40 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2013 р., № 48, ст. 682; 2017 р., № 29, ст. 314) викласти в такій редакції:
"Державний облік у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення здійснюється шляхом систематизації даних, отриманих на основі форм звітності, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
6) статтю 46 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140; 2005 р., № 32, ст. 421; 2016 р., № 30, ст. 542; 2020 р., № 6, ст. 32) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Відомості з Державного реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
7) пункт 2-2 .2 статті 2-2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; із змінами, внесеними Законом України від 5 листопада 2020 року № 985-IX) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформації з Державного аграрного реєстру з метою використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - дев’ятим;
8) розділ I глави 2 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами) доповнити статтею 13-1 такого змісту:
"Стаття 13-1. Надання інформації з реєстру
Інформація з реєстру товарно-транспортних накладних безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, з метою використання у статистичних цілях";
9) статтю 12 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Відомості з Єдиного державного реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
10) статтю 5 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635; 2014 р., № 6-7, ст. 80; 2014 р., № 41-42, ст. 2025) доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
"Інформація з Єдиного державного реєстру тварин, передбачена у цій статті, безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
11) частини четверту і п’яту статті 46 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст. 50; 2014 р., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:
"До головних завдань моніторингу у сфері фізичної культури і спорту належать:
збирання, розроблення, узагальнення та всебічний аналіз адміністративних даних щодо подій у сфері фізичної культури і спорту;
розроблення і впровадження методології, що пов’язана із збиранням та аналізом адміністративних даних і базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;
забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності адміністративних даних;
забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених адміністративних даних у межах законодавства.
Порядок подання та перелік показників адміністративних даних у сфері фізичної культури і спорту встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
12) частину другу статті 14 Закону України "Про захист персональних даних" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481; 2013 р., № 51, ст. 715) викласти в такій редакції:
"2. Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення";
13) статтю 11 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 38, ст. 509 із наступними змінами) після частини дев’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"10. Відомості про фізичних осіб, що містяться у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
14) у Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
а) пункт 1 частини першої статті 14 викласти в такій редакції:
"1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
б) пункт 1 частини першої статті 14-1 викласти в такій редакції:
"1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру податковим органам, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, у порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
в абзаці першому частини першої слова "проблем інвалідності, а також" замінити словами "проблем інвалідності", а після слів "листки непрацездатності" доповнити словами "а також для використання в статистичних цілях";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";
частину четверту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях безоплатно отримує відомості або інші персональні дані про особу з Державного реєстру";
г) абзац другий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
"Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, користувачами цього реєстру є Пенсійний фонд, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";
ґ) абзац третій частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є податкові органи, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";
15) статтю 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34 із наступними змінами) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"9. Персональні дані Реєстру надаються безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання в статистичних цілях".
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
16) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами):
а) частину десяту статті 22-1 після абзацу четвертого доповнити абзацом такого змісту:
"Інформація, що міститься в електронній системі, безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
б) статтю 22-2 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Інформація про об’єкти будівництва та закінчені будівництвом об’єкти, передбачена пунктом 6 частини першої цієї статті, безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
в) у частині дев’ятій статті 39:
абзац перший викласти в такій редакції:
"9. Зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об’єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії та оформлення права власності на такий об’єкт";
абзац третій виключити;
17) у Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
а) частину першу статті 9 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості з Державного земельного кадастру для використання у статистичних цілях";
б) частину другу статті 38 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформація надається безоплатно в порядку та на умовах, визначених центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, спільно з центральним органом виконавчої влади у сфері земельних відносин".
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
18) статтю 23 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243; 2020 р., № 11, ст. 63) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Відомості або інші персональні дані про особу з Єдиної інформаційно-аналітичної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
19) частину третю статті 11 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716 із наступними змінами) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості або інші персональні дані про особу з Реєстру для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
20) статтю 8 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004; 2020 р., № 31, ст. 226) доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Інформація про здобувачів освіти та працівників закладів вищої освіти, що міститься у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, надається безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
21) частину другу статті 4-1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 6, ст. 58; 2020 р., № 13, ст. 68) доповнити абзацом третім такого змісту:
"Відомості про внутрішньо переміщених осіб з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
22) частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 30, ст. 542; 2017 р., № 2, ст. 25; 2019 р., № 47, ст. 311; 2020 р., № 11, ст. 63; 2021 р., № 23, ст. 197) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Відомості з Державного реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
23) частину сьому статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 2, ст. 17; 2017 р., № 2, ст. 25; 2019 р., № 47, ст. 311; 2020 р., № 11, ст. 63; 2021 р., № 23, ст. 197) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Відомості з Єдиного державного реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
24) частину шосту статті 5 Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 18, ст. 217; 2021 р., № 29, ст. 234) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3) відомості або інші персональні дані про особу з Реєстру безоплатно надаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях";
25) у Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380 із наступними змінами):
а) абзац п’ятий частини першої статті 64 викласти в такій редакції:
"організовує збір та обробку освітньої статистики, крім офіційної державної статистичної інформації про систему освіти і ринок праці, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток системи освіти";
б) абзац другий частини першої статті 72 викласти в такій редакції:
"офіційну державну статистичну інформацію про систему освіти і ринок праці";
в) статтю 74 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Інформація про фізичних осіб, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, надається безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях."
26) статтю 10 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 30, ст. 119) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
"6. Інформація про здобувачів освіти та працівників закладів фахової передвищої освіти, що міститься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, надається безоплатно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, для використання у статистичних цілях".
У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
27) статтю 58 Закону України "Про внутрішній водний транспорт" від 3 грудня 2020 року № 1054-IX доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Інформація із системи автоматизованого обліку перевезень внутрішніми водними шляхами безоплатно надається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, з метою використання у статистичних цілях";
28) частину четверту статті 27 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" від 5 листопада 2021 року № 1871-IX викласти в такій редакції:
"4. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, безоплатно отримує відомості або інші персональні дані про особу з реєстрів територіальних громад для використання у статистичних цілях".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2022 року.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 липня 2022 року
№ 2438-IX