• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про кредитні спілки

Верховна Рада України  | Закон від 14.07.2023 № 3254-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.07.2023
 • Номер: 3254-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 14.07.2023
 • Номер: 3254-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про кредитні спілки
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3498-IX від 22.11.2023 )
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) вклад (депозит) - кошти, які розміщені членом кредитної спілки під процент на його рахунку у кредитній спілці на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті такому члену кредитної спілки відповідно до умов договору;
2) власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями кредитної спілки;
3) вступний внесок - обов’язковий безповоротний грошовий внесок, що сплачується одноразово у розмірі, порядку та строки, визначені статутом кредитної спілки, з метою вступу особи до кредитної спілки та є однією з умов набуття членства у кредитній спілці;
4) головний внутрішній аудитор - керівник підрозділу внутрішнього аудиту або особа, на яку покладено виконання функції із здійснення внутрішнього аудиту;
5) головний комплаєнс-менеджер - керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або особа, на яку покладено виконання функції із здійснення контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
6) головний ризик-менеджер - керівник підрозділу з управління ризиками або особа, на яку покладено виконання функції з управління ризиками;
7) додатковий пайовий внесок - добровільний грошовий внесок члена кредитної спілки, що сплачується в порядку та на умовах, визначених статутом кредитної спілки;
8) значима кредитна спілка - кредитна спілка, яка відповідає критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора;
9) кредитна спілка - фінансова установа, створена на засадах кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових та інших послуг, передбачених цим Законом, а також здійснення іншої діяльності, визначеної цим Законом, за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки та інших визначених цим Законом джерел;
10) обов’язковий пайовий внесок - обов’язковий безповоротний протягом членства особи у кредитній спілці грошовий внесок члена кредитної спілки, який сплачується у розмірі, порядку та строки, визначені статутом кредитної спілки та рішенням загальних зборів членів кредитної спілки про збільшення розміру обов’язкового пайового внеску, та є однією з умов набуття і продовження членства у кредитній спілці;
11) пайовий внесок - обов’язковий пайовий та додатковий пайовий внески члена кредитної спілки;
12) працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, - особа, на яку згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" покладається функція відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу;
13) профіль ризику - оцінка рівня ризиків кредитної спілки на певну дату до врахування заходів для мінімізації ризиків, а також з урахуванням таких заходів у розрізі кожного з видів ризику та в агрегованому вигляді;
14) Регулятор - Національний банк України;
15) Реєстр кредитних спілок (далі - Реєстр) - система одержання, накопичення, зберігання, використання та поширення інформації (відомостей) про кредитні спілки та їхні відокремлені підрозділи, що ведеться Регулятором у встановленому ним порядку.
2. Терміни "бухгалтерський облік", "мікропідприємство", "підприємство, що становить суспільний інтерес", "фінансова звітність" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
Термін "асоційована особа" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".
3. Інші терміни вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Законі України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" та Законі України "Про платіжні послуги".
Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон визначає правовий статус кредитних спілок, порядок створення, діяльності та припинення кредитних спілок та їх об’єднань, основні засади захисту прав та законних інтересів членів кредитних спілок, а також порядок здійснення державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок.
2. Відносини, що виникають у зв’язку з функціонуванням кредитних спілок, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", цим Законом та іншими законами України, а також нормативно-правовими актами Регулятора.
3. У разі якщо положення цього Закону щодо функціонування ринку кредитних спілок, діяльності кредитних спілок, порядку здійснення державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок, а також захисту прав членів кредитних спілок суперечать положенням інших законодавчих актів України, застосовуються положення цього Закону.
Розділ II. ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Стаття 3. Правовий статус кредитної спілки
1. Кредитна спілка є юридичною особою приватного права, що створюється відповідно до закону.
2. Кредитна спілка набуває статусу фінансової установи та право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг після отримання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки (далі - ліцензія) у порядку, передбаченому цим Законом.
3. Кредитна спілка може мати стандартну або спрощену ліцензію.
Якщо цим Законом не визначено інше, дія положень цього Закону щодо видачі, анулювання ліцензії поширюється і на стандартну ліцензію, і на спрощену ліцензію.
4. Кредитну спілку може бути віднесено до категорії значимих кредитних спілок, за умови її відповідності критеріям, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора.
5. Для досягнення мети своєї діяльності, визначеної в цьому Законі та статуті кредитної спілки, кредитна спілка на умовах, визначених законом, може засновувати та бути членом (учасником) об’єднаних кредитних спілок, асоціацій (об’єднань) кредитних спілок, бюро кредитних історій, благодійних організацій, громадських об’єднань, кооперативних банків, операторів платіжних систем, непідприємницьких товариств, а також бути членом (учасником) платіжних систем.
6. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником іншого, ніж зазначено у частині п’ятій цієї статті, суб’єкта (суб’єктів) господарювання, крім випадків, передбачених законом.
7. Кредитна спілка від свого імені може укладати договори та вчиняти інші правочини, що не суперечать цьому Закону, законодавству України та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства та укладених кредитною спілкою договорів, бути позивачем і відповідачем у суді.
8. Кредитна спілка здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційне господарювання). Кредитна спілка з метою оподаткування відноситься до неприбуткових організацій у разі відповідності вимогам, встановленим Податковим кодексом України.
9. Кредитна спілка відповідає за своїми зобов’язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.
10. Члени кредитної спілки відповідають за зобов’язаннями кредитної спілки в межах, встановлених цим Законом.
Стаття 4. Діяльність кредитної спілки
1. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах:
1) добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки (ніхто не може бути примушений вступати до кредитної спілки, а виключення з членів кредитної спілки здійснюється лише у випадках, визначених статутом кредитної спілки);
2) рівноправності членів кредитної спілки (усі члени кредитної спілки мають рівні права, у тому числі під час голосування на загальних зборах її членів, незалежно від розміру пайового та інших внесків (один член кредитної спілки - один голос);
3) самоврядування, що забезпечується участю членів кредитної спілки в управлінні кредитною спілкою;
4) гласності, за якої кредитна спілка зобов’язана забезпечити повне та своєчасне інформування своїх членів з питань діяльності кредитної спілки, ознайомлювати членів кредитної спілки на їхнє прохання з протоколами загальних зборів і засідань інших органів управління кредитної спілки, надавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом кредитної спілки. Усі члени кредитної спілки мають рівний доступ до інформації про її діяльність;
5) забезпечення доступності та справедливої вартості фінансових послуг для своїх членів.
2. Кредитна спілка надає такі види фінансових послуг:
1) на підставі стандартної ліцензії:
а) надання коштів та банківських металів у кредит;
б) залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню;
2) на підставі спрощеної ліцензії - надання коштів та банківських металів у кредит.
3. Регулятор має право прийняти рішення про включення до ліцензії кредитної спілки на підставі заяви кредитної спілки, за умови дотримання нею вимог Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", цього Закону та нормативно-правових актів Регулятора щодо порядку та умов надання відповідних фінансових послуг, права на надання таких видів фінансових послуг:
1) надання гарантій;
2) фінансові платіжні послуги (крім послуги з випуску та виконання платіжних операцій з електронними грошима).
4. Кредитна спілка має право надавати фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями та/або надавати фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, якщо такі послуги є валютними операціями, на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій згідно з вимогами, встановленими Законом України "Про валюту і валютні операції".
5. Кредитна спілка має право надавати послуги (виражати їх вартість), брати на себе та виконувати свої зобов’язання, виключно в національній валюті України (крім послуги з торгівлі валютними цінностями та послуги з переказу коштів без відкриття рахунків).
6. Кредитна спілка має право здійснювати іншу господарську діяльність, надавати інші послуги виключно за умови, що така діяльність, послуги пов’язані з основною діяльністю кредитної спілки з надання фінансових послуг або необхідна кредитній спілці для забезпечення більшої доступності фінансових послуг для її членів, а саме:
1) оплачувати за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів та/або в межах їхніх вкладів (депозитів);
2) надавати посередницькі послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг кредитною спілкою або іншим надавачем фінансових послуг, консультаційні та інформаційні послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг;
3) надавати в оренду власне майно та/або в суборенду майно, що перебуває у її користуванні;
4) здійснювати благодійну діяльність;
5) здійснювати відступлення права вимоги за кредитами, наданими членам кредитної спілки та/або іншим кредитним спілкам, у разі виникнення простроченої заборгованості за такими кредитами;
6) здійснювати відчуження майна, переданого кредитній спілці в порядку звернення стягнення на майно боржника або переданого кредитній спілці її боржниками добровільно, та здійснювати управління предметом застави (іпотеки) в період до його відчуження;
7) набувати у власність майно, необхідне для здійснення кредитною спілкою діяльності, та відчужувати його;
8) розміщувати вільні кошти на депозитних та інших рахунках у банках, об’єднаних кредитних спілках, а також придбавати державні цінні папери, облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України, та паї кооперативних банків;
9) залучати на договірних умовах кредити від банків, від об’єднаних кредитних спілок та/або інших кредитних спілок, кошти інших юридичних осіб, з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора;
10) надавати кредити іншим кредитним спілкам;
11) здійснювати іншу господарську діяльність з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора.
Кредитним спілкам забороняється здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва і торгівлі.
7. Кредитна спілка з урахуванням обсягу її ліцензії має право надавати фінансові послуги:
1) лише членам кредитної спілки - фінансові послуги, визначені підпунктом "б"пункту 1 частини другої та пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) членам кредитної спілки та іншим кредитним спілкам - фінансову послугу з надання коштів та банківських металів у кредит;
3) будь-яким фізичним та юридичним особам - фінансову послугу з торгівлі валютними цінностями, за умови наявності ліцензії на здійснення валютних операцій.
8. Членам кредитної спілки, які є керівниками кредитної спілки або працівниками кредитної спілки, послуги надаються на рівних умовах з іншими членами кредитної спілки - фізичними особами з дотриманням вимог законодавства щодо уникнення конфлікту інтересів.
9. Для здійснення своєї діяльності кредитна спілка має право:
1) приймати пайові та інші внески від членів кредитної спілки. Прийом (залучення) кредитною спілкою від членів кредитної спілки пайових або інших внесків, передбачених статутом кредитної спілки відповідно до цього Закону, не є фінансовою послугою із залучення кредитною спілкою коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Кредитним спілкам заборонено залучати кошти від фізичних осіб, у тому числі від членів кредитної спілки, у будь-який спосіб, крім залучення кредитною спілкою від своїх членів пайових або інших внесків, вкладів (депозитів);
2) залучати кошти інших юридичних осіб, ніж члени кредитної спілки, у формах та у способи, визначені частиною другою статті 14 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" як такі, що не вважаються наданням фінансової послуги із залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню (крім розміщення емісійних боргових цінних паперів), з урахуванням обмежень, встановлених нормативно-правовими актами Регулятора;
3) здійснювати зарахування зустрічних вимог, у тому числі зустрічних однорідних вимог за кредитами, наданими членам кредитної спілки, у разі виникнення простроченої заборгованості за такими кредитами, припинення зобов’язань за домовленістю (згодою) сторін;
4) здійснювати прощення боргу та/або реструктуризацію зобов’язань за кредитами;
5) нараховувати та отримувати проценти за наданими кредитами, а також отримувати плату за надання інших визначених цим Законом послуг;
6) нараховувати та виплачувати проценти за вкладами (депозитами), а також дохід на додаткові пайові внески членів кредитної спілки;
7) розподіляти прибуток з урахуванням положень цього Закону;
8) отримувати плату за надання послуг, передбачених цим Законом;
9) вчиняти інші правочини, необхідні для надання кредитною спілкою фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, передбаченої цим Законом.
10. Кредитна спілка використовує отримані нею доходи для фінансування видатків на утримання кредитної спілки, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її статутом, та в інших випадках, передбачених цим Законом.
11. Кредитна спілка зобов’язана мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому інформацію, визначену законодавством.
12. Кредитна спілка має право брати участь у регуляторній платформі для тестування інноваційних послуг, технологій та/або інструментів на ринках фінансових послуг, заснованих на інноваційних технологіях, у порядку, передбаченому Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
Стаття 5. Об’єднання кредитних спілок
1. Кредитні спілки з метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів мають право створювати асоціації, інші об’єднання кредитних спілок з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
Розділ III. СТВОРЕННЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
Стаття 6. Порядок створення кредитної спілки та її державна реєстрація
1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів її засновників. Засновниками кредитної спілки можуть бути фізичні особи, які відповідають ознакам членства та не підпадають під обмеження членства, визначені частиною третьою статті 14 цього Закону. Кількість засновників кредитної спілки не може бути меншою за 50 осіб.
2. Рішення про створення кредитної спілки оформлюється протоколом установчих зборів, який підписують голова та секретар установчих зборів.
3. До протоколу установчих зборів додається реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (далі - список засновників), який не змінюється протягом строку діяльності кредитної спілки. У списку засновників обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, дата народження, серія та номер паспорта громадянина України / номер паспорта громадянина України у формі картки або посвідки на проживання особи, яка мешкає в Україні, або національного паспорта іноземця чи документа, що його замінює, або іншого документа, що посвідчує особу, місце проживання, а також інші відомості, що підтверджують наявність ознак, передбачених частиною другою статті 14 цього Закону (у разі створення кредитної спілки не за територіальною ознакою). Дані про особу засвідчуються її власноручним підписом.
4. Установчі збори затверджують статут кредитної спілки, обирають її органи управління, уповноважують осіб для проведення державної реєстрації кредитної спілки, вирішують інші питання, пов’язані із створенням кредитної спілки.
5. Засновники кредитної спілки набувають статусу членів кредитної спілки після її державної реєстрації і повної сплати вступного та обов’язкового пайових внесків у порядку, встановленому цим Законом та статутом кредитної спілки.
Повноваження засновника кредитної спілки закінчуються після державної реєстрації кредитної спілки в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
Стаття 7. Найменування кредитної спілки
1. Кредитна спілка повинна мати повне найменування українською мовою, яке складається з організаційно-правової форми "кредитна спілка" та назви. Назва кредитної спілки має відповідати встановленим законом вимогам, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.
2. Кредитна спілка може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (іноземними мовами) з урахуванням вимог до написання найменування юридичної особи, встановлених Міністерством юстиції України.
3. Використання у найменуванні кредитної спілки назви, яка повторює існуючу назву іншої кредитної спілки або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює кредитна спілка, забороняється. Вживання у найменуванні кредитної спілки слів "Україна", "центральна", "державна" "національна" та похідних від них забороняється.
4. Кредитній спілці забороняється здійснювати діяльність з використанням назви, торговельної марки або інших позначень, які не містять елементів її найменування та/або не дають можливості відрізнити таку кредитну спілку від інших, та/або вводять в оману щодо справжньої її діяльності.
5. Слова "кредитна спілка" та похідні від них дозволяється використовувати у найменуванні виключно юридичним особам, створеним відповідно до цього Закону. Допускається використання слів "кредитна спілка" у непрямих відмінках у найменуванні юридичних осіб, засновником яких є кредитні спілки та/або об’єднані кредитні спілки.
Стаття 8. Статут кредитної спілки
1. Установчим документом кредитної спілки є статут.
2. Статут кредитної спілки, затверджений її установчими зборами, підписується особою, уповноваженою на це установчими зборами кредитної спілки.
3. Внесення змін до статуту кредитної спілки здійснюється шляхом викладення його в новій редакції. Нова редакція статуту кредитної спілки затверджується загальними зборами членів кредитної спілки, підписується головою наглядової ради кредитної спілки або уповноваженою на це загальними зборами членів кредитної спілки особою, справжність підпису якої засвідчується нотаріально, крім випадків, передбачених законом.
4. У статуті кредитної спілки обов’язково зазначаються:
1) повне та скорочене (за наявності) найменування кредитної спілки (державною мовою та, за наявності, іншими мовами);
2) мета створення, принципи і напрями діяльності кредитної спілки;
3) ознака (ознаки) членства у кредитній спілці;
4) порядок обрання, призначення та припинення повноважень членів органів управління кредитної спілки;
5) порядок утворення, кількісний склад, повноваження і компетенція органів управління кредитної спілки, порядок прийняття ними рішень, підстави діяльності членів наглядової ради кредитної спілки;
6) мінімальна кількість членів кредитної спілки або мінімальна частка загальної кількості членів кредитної спілки (питома вага членства), які мають бути представлені на загальних зборах членів кредитної спілки для визнання їх правомочними;
7) умови та порядок вступу до кредитної спілки, порядок припинення членства у кредитній спілці, в тому числі виключення з членів кредитної спілки;
8) види внесків, які кредитна спілка приймає від своїх членів, порядок визначення їх розміру, а також сплати;
9) порядок і строки повернення членам кредитної спілки пайових внесків;
10) порядок утворення та ліквідації відокремлених підрозділів кредитної спілки;
11) права та обов’язки членів кредитної спілки;
12) порядок надання інформації членам кредитної спілки;
13) порядок формування та використання капіталу кредитної спілки;
14) перелік фінансових та інших послуг, що можуть надаватися кредитною спілкою;
15) порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю органів управління кредитної спілки;
16) порядок внесення змін до статуту кредитної спілки;
17) порядок припинення кредитної спілки та вирішення майнових питань у зв’язку з її припиненням;
18) порядок покриття можливих збитків кредитної спілки;
19) напрями та порядок використання доходу, порядок розподілу прибутку кредитної спілки;
20) інші положення, обов’язковість наявності яких у статуті кредитної спілки визначена цим Законом.
Інформація, передбачена пунктами 12, 14 і 15 цієї частини, може міститися у внутрішніх документах кредитної спілки з обов’язковим посиланням у статуті кредитної спілки на такі внутрішні документи.
Статут кредитної спілки може містити також інші положення, що не суперечать законодавству України.
5. Кредитна спілка має право створюватися та здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого нормативно-правовим актом Регулятора. Положення частин другої - четвертої цієї статті не застосовуються до модельного статуту кредитної спілки.
Модельний статут кредитної спілки може бути багатоваріантним та передбачати можливість обрання різних його редакцій, у тому числі редакції "за замовчуванням", яка формується з положень, рекомендованих Регулятором.
6. Кредитна спілка має право:
1) змінити редакцію модельного статуту, на підставі якого вона здійснює свою діяльність, шляхом обрання іншого альтернативного положення модельного статуту з числа положень, передбачених Регулятором. У разі прийняття загальними зборами членів кредитної спілки рішення про зміну редакції модельного статуту, на підставі якого діє кредитна спілка, положення нової редакції модельного статуту застосовуються з дня державної реєстрації відповідних змін;
2) перейти з діяльності на підставі модельного статуту на діяльність на підставі статуту кредитної спілки.
Стаття 9. Ліцензування діяльності кредитної спілки
1. Кредитна спілка отримує ліцензію шляхом внесення Регулятором відповідного запису до Реєстру.
2. Кредитна спілка зобов’язана звернутися до Регулятора для отримання ліцензії протягом 120 календарних днів з дня її державної реєстрації як юридичної особи.
3. У ліцензії зазначаються види фінансових послуг, які має право надавати кредитна спілка.
4. Кредитна спілка має право звернутися до Регулятора із заявою про включення до чинної ліцензії права надавати фінансові послуги, передбачені частиною третьою статті 4 цього Закону, або про виключення з ліцензії права надавати такі фінансові послуги.
Така зміна переліку видів фінансових послуг, які має право надавати кредитна спілка, не є видачею нової ліцензії або заміною чинної ліцензії.
5. Кредитна спілка має право не подавати до Регулятора документи, що були подані раніше і є дійсними та оформленими згідно з вимогами закону та нормативно-правових актів Регулятора, а інформація, яка в них міститься, є актуальною. Кредитна спілка з метою врахування таких документів під час розгляду пакета документів подає до Регулятора клопотання, в якому наводить перелік раніше поданих документів із зазначенням їх назви, дати подання, органів (осіб), що їх видали, інформацію про те, у складі якого пакета документів такі документи раніше подавалися до Регулятора, а також запевнення, що такі документи є дійсними, а інформація, яка в них міститься, є актуальною.
Регулятор має право вимагати від кредитної спілки подання документів, що не були подані нею згідно з абзацом першим цієї частини, якщо строк зберігання раніше поданих документів закінчився або документи передані до архівної установи.
Вимоги абзацу першого цієї частини не поширюються на документи, що підтверджують статус особи на певну дату, а також на документи, що мають обмежений строк дії.
6. Кредитна спілка має право звернутися до Регулятора із заявою про зміну типу ліцензії із спрощеної ліцензії на стандартну ліцензію або із стандартної ліцензії на спрощену ліцензію у порядку, встановленому статтею 12цього Закону.
7. Кредитна спілка зобов’язана вжити заходів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у разі, якщо:
1) за результатами розгляду пакета документів, які подаються кредитною спілкою для отримання ліцензії (крім подання пакета документів для розширення чи звуження обсягу ліцензії або зміни типу ліцензії) (далі - пакет документів), Регулятором прийнято рішення про:
а) відмову у видачі ліцензії, підстави для якої не були усунені кредитною спілкою протягом шести місяців з дня прийняття такого рішення та не подано новий пакет документів або якщо новий пакет документів подано протягом зазначеного строку, однак за результатами його розгляду Регулятором повторно прийнято рішення про відмову у видачі ліцензії;
б) залишення пакета документів без розгляду та повернення його кредитній спілці і така кредитна спілка не усунула підстави для залишення пакета документів без розгляду і не подала протягом шести місяців з дня прийняття такого рішення новий пакет документів;
2) кредитна спілка не звернулася у строк, зазначений у частині другій цієї статті, до Регулятора для отримання ліцензії.
8. Кредитна спілка зобов’язана вжити заходів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у строк, що не перевищує один місяць з дня:
1) прийняття Регулятором рішення про повторну відмову у видачі ліцензії;
2) спливу передбачених цією частиною строків для повторного подання пакета документів після прийняття Регулятором рішення про відмову у видачі ліцензії або рішення про залишення пакета документів без розгляду;
3) спливу строку, зазначеного у частині другій цієї статті.
У разі невиконання кредитною спілкою передбачених цією частиною вимог Регулятор має право звернутися до суду з позовом про припинення державної реєстрації такої юридичної особи.
9. Кредитна спілка не має права передавати ліцензію третім особам. Не вважається передачею ліцензії залучення третіх осіб на умовах аутсорсингу відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
10. Ліцензія видається кредитній спілці на необмежений строк.
Стаття 10. Документи, які подаються для видачі ліцензії
1. Кредитна спілка, яка має намір провадити діяльність відповідно до статті 4 цього Закону (далі - заявник), подає до Регулятора відповідно до вимог та у порядку, що визначені цим Законом і нормативно-правовими актами Регулятора, заяву про видачу їй ліцензії та пакет документів, передбачених частиною другою цієї статті.
2. Заявник подає до Регулятора разом із заявою про видачу ліцензії такі документи:
1) план діяльності заявника, складений згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами Регулятора:
для заявників, які планують провадити діяльність на підставі спрощеної ліцензії, - на наступний рік;
для заявників, які планують провадити діяльність на підставі стандартної ліцензії, - на наступні три роки;
2) засвідчену в установленому порядку копію статуту заявника або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
3) відомості щодо комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг) заявника (за наявності);
4) документи, які підтверджують відповідність заявника вимогам, встановленим частиною першою статті 14 цього Закону, за формою, визначеною нормативно-правовими актами Регулятора;
5) відомості та документи, визначені нормативно-правовими актами Регулятора, щодо:
а) наявності у заявника органів управління та системи внутрішнього контролю відповідно до вимог цього Закону;
б) відповідності кваліфікаційним вимогам керівників заявника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора, а також осіб, які відповідатимуть за здійснення відповідної функції у разі передачі функцій управління ризиками та/або контролю за дотриманням норм (комплаєнс), та/або внутрішнього аудиту на аутсорсинг;
в) організаційної структури заявника;
г) наявності у заявника обладнання, комп’ютерної техніки, інформаційних (автоматизованих) систем, необхідних для забезпечення належного надання фінансових послуг, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора;
6) документи за формою, встановленою нормативно-правовими актами Регулятора, що містять інформацію про:
а) юридичних осіб, у яких керівники заявника є керівниками;
б) юридичних осіб, у яких керівники заявника володіють істотною участю;
в) пов’язаних осіб заявника;
г) асоційованих осіб керівників заявника;
7) копії внутрішніх положень заявника за переліком, визначеним нормативно-правовими актами Регулятора, що регламентують надання фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю, в тому числі управління ризиками та внутрішнього аудиту;
8) документ, що підтверджує внесення заявником плати за розгляд пакета документів для видачі ліцензії, розмір якої встановлюється нормативно-правовими актами Регулятора.
У разі звернення заявника із заявою про включення до ліцензії права надавати фінансові послуги, визначені частиною третьою статті 4 цього Закону, заявник подає до Регулятора інші документи, передбачені законом та нормативно-правовими актами Регулятора з питань регулювання надання відповідних видів фінансових послуг.
3. Регулятор має право вимагати, а заявник зобов’язаний надати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення або перевірки наданих відповідно до вимог цієї статті інформації, документів та/або для підтвердження виконання встановлених законодавством вимог.
4. Для отримання ліцензії заявник зобов’язаний подати до Регулятора всі документи та інформацію, визначені цією статтею.
Документи, визначені частиною другою цієї статті, подаються до Регулятора одночасно.
5. Заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії та протягом усього часу здійснення кредитною спілкою діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", цим Законом, іншими законами України та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами Регулятора.
6. Рішення Регулятора про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, про відмову у видачі ліцензії, про відмову у розширенні обсягу ліцензії, про виключення окремого виду фінансових послуг з ліцензії, про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду.
Стаття 11. Порядок розгляду пакета документів для видачі ліцензії та підстави для відмови у видачі ліцензії
1. Регулятор у порядку, встановленому цим Законом і прийнятими відповідно до нього нормативно-правовими актами Регулятора, розглядає поданий заявником пакет документів та приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дня отримання Регулятором заяви про видачу ліцензії та повного пакета документів, визначених частиною другою статті 10 цього Закону.
2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання від заявника пакета документів Регулятор має право залишити заяву про видачу ліцензії без розгляду та повернути пакет документів заявнику у разі:
1) подання неповного пакета документів;
2) якщо документи оформлено з порушенням вимог, установлених нормативно-правовими актами Регулятора, щодо їх форми, змісту та належного засвідчення уповноваженою особою.
3. Регулятор у разі залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду надсилає заявнику повідомлення в письмовій формі (у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг") із зазначенням повного та чіткого переліку підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду.
Заявник має право повторно подати до Регулятора заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що були підставою для залишення Регулятором заяви про видачу ліцензії без розгляду.
При повторному розгляді пакета документів не допускається залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду з причин невідповідності документів, раніше поданих у складі пакета документів, вимогам цього Закону або нормативно-правових актів Регулятора, якщо такі невідповідності не були зазначені у повідомленні про залишення пакета документів без розгляду (крім неусунення чи усунення не в повному обсязі заявником причин, що стали підставою для попереднього залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду та/або наявності в новому пакеті документів підстав для прийняття рішення про залишення її без розгляду), за умови що до таких документів не вносилися зміни (крім змін, пов’язаних з доопрацюванням документів на виконання вимог Регулятора), а інформація, яку вони містять, на момент їх повторного розгляду залишається актуальною.
4. Протягом встановленого частиною першою цієї статті строку розгляду заяви про видачу ліцензії та пакета документів, визначених частиною другою статті 10 цього Закону, але не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення такого строку, Регулятор має право вимагати в письмовій формі, а заявник зобов’язаний подати додаткову інформацію, документи та пояснення, необхідні для уточнення або перевірки відомостей, поданих відповідно до вимог статті 10 цього Закону та/або нормативно-правових актів Регулятора, та/або вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах у визначений ним строк, який не може бути меншим за 15 робочих днів з дня отримання повідомлення заявником, а в разі якщо виправлення недоліків вимагає скликання установчих зборів або загальних зборів членів кредитної спілки - не менше ніж 30 робочих днів з дня отримання повідомлення заявником. У разі надсилання Регулятором заявнику повідомлення про виявлення у пакеті документів недоліків строк для розгляду пакета документів, визначений частиною першою цієї статті, зупиняється до усунення заявником виявлених недоліків або отримання від заявника інформації та/або пояснень та поновлюється після отримання додаткових або виправлених документів, інформації та пояснень згідно з переліком, визначеним у повідомленні Регулятора.
У разі неусунення заявником недоліків у визначений Регулятором строк документи вважаються такими, що містять неповну та/або недостовірну інформацію.
З дня отримання Регулятором від заявника відповіді на запит і додаткової інформації до закінчення строку для розгляду документів, передбаченого частиною першою цієї статті, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення такого строку, Регулятор у разі необхідності отримання додаткової інформації для обробки та аналізу заяви та доданих до неї документів може направити заявнику уточнюючий запит щодо отриманої відповіді, визначивши у чіткій та однозначній формі, яку саме уточнюючу інформацію повинен надати заявник. Запит уточнюючої інформації не зупиняє перебігу строку розгляду документів.
У разі неподання заявником додаткової інформації, документів та/або пояснень та/або неусунення недоліків у строк, визначений Регулятором, документи вважаються такими, що містять неповну та/або недостовірну інформацію.
5. Регулятор за результатами розгляду пакета документів по суті, у разі якщо він не був залишений без розгляду, приймає рішення про видачу заявнику ліцензії або про відмову у її видачі.
6. Регулятор протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про видачу заявнику ліцензії:
1) вносить до Реєстру відомості про заявника та фінансові послуги, які йому дозволяється надавати на підставі такої ліцензії;
2) повідомляє заявника про прийняте рішення шляхом надсилання повідомлення в письмовій формі (у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг");
3) надсилає заявнику витяг з Реєстру.
7. Регулятор має право відмовити заявнику у видачі ліцензії у разі, якщо:
1) документи, подані для видачі ліцензії, містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам, встановленим законом та нормативно-правовими актами Регулятора. Документи можуть вважатися такими, що містять неповну та/або недостовірну інформацію, виключно за умови, що Регулятор протягом строку розгляду таких документів здійснив заходи, передбачені частиною четвертою цієї статті, спрямовані на отримання додаткової інформації та необхідних пояснень щодо неї;
2) заявник не відповідає умовам щодо здійснення діяльності кредитної спілки, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора, зокрема:
а) хоча б один із керівників заявника, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер або головний внутрішній аудитор не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим законом та/або нормативно-правовими актами Регулятора;
б) система управління та організаційна структура заявника не відповідають обсягам та складності видів діяльності, які заявник має намір здійснювати згідно з планом діяльності;
в) у заявника відсутні обладнання, комп’ютерна техніка, інформаційні (автоматизовані) системи, необхідні для належного забезпечення надання фінансових послуг, та приміщення, що відповідають вимогам, встановленим нормативно-правовими актами Регулятора;
г) заявник не має політик та/або внутрішніх положень, що регламентують надання фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю, в тому числі управління ризиками та внутрішнього аудиту, або такі документи не відповідають вимогам законодавства;
3) план діяльності заявника необґрунтований та/або нереалістичний (зокрема складений на підставі нереалістичних даних і включає припущення та можливі прогнози, які неможливо підтвердити розрахунками);
4) заявник звернувся із заявою про видачу ліцензії після спливу 120 календарних днів з дня його державної реєстрації як юридичної особи.
Забороняється відмова у видачі ліцензії з підстав, не передбачених цією статтею.
8. Регулятор протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії повідомляє заявника про прийняте ним рішення та надсилає заявнику копію рішення в письмовій формі (у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг").
Рішення Регулятора про відмову у видачі ліцензії має бути обґрунтованим та містити повний і чіткий перелік підстав для його прийняття.
9. У разі прийняття Регулятором рішення про відмову у видачі ліцензії заявник має право повторно подати до Регулятора заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії, крім відмови у видачі ліцензії з підстави наявності недостовірної інформації у поданих документах.
У разі відмови у видачі ліцензії з підстави наявності недостовірної інформації у поданих документах заявник має право подати до Регулятора нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через два місяці з дня прийняття Регулятором відповідного рішення про відмову у видачі ліцензії та за умови усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.
10. Регулятор розміщує інформацію про видані ліцензії, а також визначену ним інформацію про кредитні спілки, які отримали ліцензію, на сторінці офіційного Інтернет-представництва Регулятора.
Стаття 12. Зміна обсягу ліцензії кредитної спілки
1. Кредитна спілка з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом, має право звернутися до Регулятора із заявою про зміну обсягу своєї ліцензії та/або зміну типу ліцензії:
1) включити до ліцензії додаткові види фінансових послуг (змінити спрощену ліцензію на стандартну) - розширення обсягу ліцензії;
2) виключити з ліцензії окремі види фінансових послуг (змінити стандартну ліцензію на спрощену) - звуження обсягу ліцензії.
2. Кредитна спілка, яка має намір розширити обсяг ліцензії, подає до Регулятора заяву за встановленою нормативно-правовими актами Регулятора формою, а також:
1) оновлений план діяльності кредитної спілки з урахуванням нових видів фінансових послуг;
2) інші документи, що підтверджують відповідність такої кредитної спілки встановленим законом та нормативно-правовими актами Регулятора вимогам до надання такого виду фінансової послуги.
3. Кредитна спілка, яка звертається за звуженням обсягу ліцензії, подає до Регулятора відповідну заяву та визначені нормативно-правовими актами Регулятора документи, необхідні для встановлення обсягу та порядку виконання зобов’язань кредитною спілкою за укладеними договорами щодо виду фінансових послуг, які кредитна спілка має намір виключити з ліцензії.
Кредитна спілка не може звертатися з клопотанням щодо виключення з ліцензії всіх фінансових послуг, крім як у порядку добровільного виходу з ринку відповідно до вимог цього Закону.
4. Регулятор приймає рішення про розширення або про звуження обсягу ліцензії чи про відмову в такому розширенні або звуженні обсягу ліцензії у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дня подання кредитною спілкою відповідної заяви та повного пакета документів у визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Регулятора порядку.
5. Регулятор вносить до Реєстру запис про розширення або про звуження обсягу ліцензії протягом трьох робочих днів з дня прийняття ним відповідного рішення.
6. Регулятор відмовляє у розширенні обсягу ліцензії у разі:
1) невідповідності кредитної спілки вимогам щодо надання нового виду фінансових послуг, встановлених законом та/або нормативно-правовими актами Регулятора;
2) якщо подані кредитною спілкою документи містять неповну та/або недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам закону та нормативно-правових актів Регулятора.
7. Регулятор протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про розширення або про звуження обсягу ліцензії чи про відмову в такому розширенні або звуженні обсягу ліцензії надсилає кредитній спілці повідомлення про прийняте рішення у письмовій формі (у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг").
Рішення Регулятора про відмову в розширенні або звуженні обсягу ліцензії має бути обґрунтованим та містити повний і чіткий перелік підстав для його прийняття.
8. У разі прийняття Регулятором рішення про відмову в розширенні обсягу ліцензії кредитна спілка має право подати до Регулятора нову заяву про розширення обсягу ліцензії після усунення причин, що були підставою для відмови в розширенні обсягу ліцензії, крім відмови в розширенні обсягу ліцензії з підстави наявності недостовірної інформації у поданих документах.
У разі відмови в розширенні обсягу ліцензії з підстави наявності недостовірної інформації у поданих документах кредитна спілка має право подати до Регулятора нову заяву про розширення обсягу ліцензії не раніше ніж через два місяці з дня прийняття Регулятором рішення про відмову в розширенні обсягу ліцензії, за умови усунення причин, що були підставою для такої відмови.
9. Регулятор має право самостійно виключити окремий вид фінансових послуг з ліцензії кредитної спілки з підстав, передбачених пунктами 5-7 і 9частини першої статті 58 цього Закону, за умови що такі підстави стосуються виключно відповідного виду фінансових послуг.
10. Регулятор у день прийняття рішення про виключення з ліцензії окремого виду фінансових послуг вносить відповідні зміни до Реєстру та надсилає кредитній спілці копію такого рішення у письмовій формі (у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг"). У рішенні Регулятора про виключення з ліцензії окремого виду фінансових послуг зазначаються підстави такого виключення.
11. З дати, зазначеної у рішенні Регулятора про виключення з ліцензії окремого виду фінансових послуг, але не раніше дня отримання такого рішення, кредитна спілка втрачає право укладати нові договори з надання виключеного виду фінансових послуг та/або продовжувати строк дії укладених договорів з надання таких фінансових послуг. Зобов’язання за раніше укладеними договорами про надання фінансової послуги, виключеної з ліцензії, виконуються сторонами в повному обсязі до моменту виконання договору.
Стаття 13. Відокремлені підрозділи кредитної спілки
1. Кредитна спілка має право створювати відокремлені підрозділи лише:
1) на території адміністративно-територіальної одиниці, визначеної частиною другою статті 133 Конституції України (область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим) (далі - адміністративно-територіальна одиниця), яка передбачена відповідною територіальною ознакою членства такої кредитної спілки;
2) у населених пунктах (село, селище, селище міського типу, місто), в яких зареєстровані юридичні особи та/або їхні відокремлені підрозділи (за наявності), які є спільним місцем роботи членів кредитної спілки, або заклади освіти та/або їхні відокремлені підрозділи (за наявності), які є спільним місцем навчання та/або роботи членів кредитної спілки, об’єднані відповідною ознакою членства;
3) у населених пунктах (село, селище, селище міського типу, місто), в яких наявні організації професійної спілки, до якої належать члени кредитної спілки, об’єднані відповідною ознакою членства.