Про Бюро економічної безпеки України

Верховна Рада України Закон від 28.01.2021 №1150-IX
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 28.01.2021

Номер 1150-IX

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Бюро економічної безпеки України
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.
2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці, ступеня її вразливості та рівня негативного впливу на неї;
2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, уповноважена в межах компетенції, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;
3) кримінальний аналіз - інформаційно-аналітична діяльність, спрямована на встановлення взаємозв’язків між даними про злочинну діяльність та іншими даними, потенційно з ними пов’язаними, їх оцінювання та інтерпретацію, прогнозування розвитку досліджуваних подій з метою їх використання для виявлення, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
4) неструктуровані дані - форма представлення даних та/або інформації у вигляді повнотекстових баз даних, які містять тексти, що не мають єдиної структурної організації, але представлені у формі, яка дає можливість здійснювати швидкий пошук;
5) рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки України - постійно діючий колегіальний виборний орган, який утворюється для здійснення громадського контролю за діяльністю Бюро економічної безпеки України, налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, здійснення інших повноважень, визначених законодавством;
6) ризик - загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;
7) ризик-орієнтований підхід - виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня;
8) управління ризиками - розроблення на основі оцінювання ризиків та реалізація управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію таких ризиків, а також на підвищення спроможності державних інституцій щодо нейтралізації загроз економічній безпеці.
3. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у законодавстві України.
Стаття 3. Принципи діяльності Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України здійснює свою діяльність на основі принципів:
1) верховенства права;
2) законності;
3) пріоритетності додержання прав, свобод і інтересів фізичних та юридичних осіб;
4) оперативності;
5) відкритості та прозорості діяльності Бюро економічної безпеки України для суспільства та громадського контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам;
6) політичної нейтральності та позапартійності;
7) незалежності від інших, крім державних, інтересів;
8) персональної відповідальності кожного працівника;
9) справедливості;
10) неупередженості;
11) єдиноначальності у реалізації повноважень Бюро економічної безпеки України;
12) взаємодії з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями.
Стаття 4. Завдання Бюро економічної безпеки України
1. Основними завданнями Бюро економічної безпеки України є:
1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
3) надання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
8) складання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
Стаття 5. Гарантії незалежності Бюро економічної безпеки України
1. Незалежність Бюро економічної безпеки України гарантується визначеними цим Законом та іншими законами України:
1) особливим порядком конкурсного відбору, призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України, його заступників, інших працівників, а також визначеним законом вичерпним переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
2) забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Бюро економічної безпеки України;
3) належною оплатою праці та соціальними гарантіями працівників Бюро економічної безпеки України;
4) правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Бюро економічної безпеки України, їхніх близьких родичів, майна;
5) установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Бюро економічної безпеки України;
6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
2. Забороняється втручання Президента України, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших юридичних осіб, а також фізичних осіб у діяльність Бюро економічної безпеки України з підстав, не передбачених законом.
Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Бюро економічної безпеки України та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях і не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо Директор Бюро економічної безпеки України, працівник Бюро економічної безпеки України невідкладно інформує про це в письмовій формі правоохоронні органи.
Стаття 6. Міжнародне співробітництво Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України здійснює співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними, міжурядовими організаціями в межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
2. Працівники Бюро економічної безпеки України у випадках і порядку, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами України, направляються до міжнародних організацій, іноземних держав як компетентні представники з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до повноважень Бюро економічної безпеки України, та залучаються до участі в міжнародних заходах, пов’язаних із забезпеченням економічної безпеки України, а також міжнародних заходах з обміну досвідом.
3. Працівники Бюро економічної безпеки України можуть брати участь у міжнародних слідчих групах відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, залучати до роботи іноземних експертів з боротьби з кримінальними правопорушеннями у сфері, що належить до компетенції Бюро економічної безпеки України, виконувати інші повноваження, пов’язані з виконанням покладених на них обов’язків, передбачених законодавством щодо міжнародного співробітництва з компетентними органами інших держав та міжнародними організаціями.
Стаття 7. Взаємодія Бюро економічної безпеки України з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими особами
1. Бюро економічної безпеки України у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими органами влади, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами відповідно до закону.
2. Порядок обміну інформацією, у тому числі оперативною, проведення спільних заходів Бюро економічної безпеки України та інших державних органів, що відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлюється спільними наказами Бюро економічної безпеки України та відповідних державних органів.
3. Бюро економічної безпеки України в порядку, визначеному законом, має безпосередній, у тому числі автоматизований, доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.
Порядок такого доступу визначається відповідними міжвідомчими угодами (договорами), спільними наказами (розпорядженнями) та протоколами до них або в порядку електронної інформаційної взаємодії, якщо інше не передбачено законом.
4. Державна служба фінансового моніторингу України з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передає Бюро економічної безпеки України інформацію, у тому числі узагальнені матеріали (додаткові узагальнені матеріали), в порядку, визначеному законом.
5. Бюро економічної безпеки України взаємодіє з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та забезпечується доступом до її автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків (баз) даних.
6. Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, органи державного фінансового контролю, податкові та митні органи, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Бюро економічної безпеки України, передають Бюро економічної безпеки України інформацію про обставини, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.
7. Витребування Бюро економічної безпеки України інформації та/або документів від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб може здійснюватися відповідно до їх підслідності та в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
8. Отримання від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про банки і банківську діяльність". Отримання Бюро економічної безпеки України від Центрального депозитарію цінних паперів, Національного банку України та депозитарних установ інформації, що міститься в системі депозитарного обліку цінних паперів, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про депозитарну систему України", з урахуванням положень цього Закону.
Обробка інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.
9. Отримання Бюро економічної безпеки України від державних органів, органів місцевого самоврядування інформації, що відсутня в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках (базах) даних для проведення аналітичної діяльності, визначеної цим Законом, здійснюється на підставі письмового запиту.
Запит повинен містити:
1) підстави направлення запиту, тобто на виконання якого завдання, передбаченого цим Законом, підготовлено запит;
2) перелік інформації, що запитується;
3) конкретний перелік документів, які пропонується надати;
4) підпис уповноваженої особи Бюро економічної безпеки України.
Уповноваженою особою Бюро економічної безпеки України, яка має право підпису запиту, є Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник та заступник, керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України, його заступник.
У разі надходження запиту Бюро економічної безпеки України керівник суб’єкта, якому адресовано такий запит, зобов’язаний розглянути його і надати відповідь протягом 10 робочих днів з дня його одержання.
У разі неможливості розгляду або виконання запиту Бюро економічної безпеки України у визначений цим Законом строк керівник суб’єкта, якому адресовано обґрунтований письмовий запит, зобов’язаний повідомити про це листом з викладенням причин продовження строку розгляду.
Строк розгляду запиту Бюро економічної безпеки України з урахуванням подовження не може перевищувати 30 днів з дня його одержання.
Державні органи, органи місцевого самоврядування зобов’язані безоплатно надавати інформацію, документи або їх копії, зазначені в запиті Бюро економічної безпеки України.
Невиконання (неналежне виконання) запиту Бюро економічної безпеки України або ненадання Бюро економічної безпеки України на його запит інформації та/або документів, надання завідомо недостовірної інформації та/або документів чи надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених цією частиною строків їх надання, повідомлення третіх осіб про те, що стосовно них збирається така інформація, забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
Отримана на запит Бюро економічної безпеки України інформація є службовою. Використання такої інформації здійснюється Бюро економічної безпеки України з дотриманням законодавства про захист службової інформації.
Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 8. Повноваження Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності;
2) здійснює інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
3) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
4) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
5) збирає, обробляє та аналізує інформацію щодо кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
6) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, у тому числі іноземців;
7) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;
8) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Бюро економічної безпеки України;
9) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
10) витребовує та одержує у встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання повноважень Бюро економічної безпеки України;
11) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків Бюро економічної безпеки України, виступає як представник держави під час розгляду таких справ. За потреби Бюро економічної безпеки України має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямами;
12) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Бюро економічної безпеки України;
13) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
14) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав;
15) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень;
16) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
17) укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання;
18) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, цим Законом та іншими законами України.
2. Особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, під час здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32-34, пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою і третьоюстатті 35, статтями 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частиною третьою статті 38, пунктом 1частини першої статті 40, статтями 42-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
Стаття 9. Повноваження Бюро економічної безпеки України у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення
1. Бюро економічної безпеки України здійснює інформаційно-аналітичну діяльність виключно для виконання своїх завдань, визначених цим Законом.
2. Бюро економічної безпеки України у рамках інформаційно-аналітичної діяльності:
1) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему Бюро економічної безпеки України;
2) отримує, обробляє та користується інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 цього Закону;
3) здійснює інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу.
3. Бюро економічної безпеки України може створювати власні системи (мережі) обміну інформацією з обмеженим доступом, бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів Бюро економічної безпеки України у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу, а також брати участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань.
Стаття 10. Участь Бюро економічної безпеки України у формуванні інформаційних систем
1. Інформаційні системи і засоби їх забезпечення, розроблені, виготовлені або придбані Бюро економічної безпеки України, є державною власністю.
Система захисту інформації, що зберігається в базах даних інформаційних систем, встановлюється Бюро економічної безпеки України.
2. Бюро економічної безпеки України:
1) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;
2) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;
3) забезпечує надання державним органам інформації з банків (баз) даних згідно із законом.
Стаття 11. Ідентифікація користувача в інформаційних ресурсах
1. Інформація про доступ до банку (бази) даних має фіксуватися і зберігатися в автоматизованій системі обробки даних включно з інформацією про:
1) посаду, прізвище, власне ім’я, по батькові працівника, який здійснив доступ;
2) дату, час, тривалість доступу;
3) інформацію, що підлягала перегляду;
4) передачу (копіювання) інформації;
5) використання захищеного носія особистого ключа.
Стаття 12. Застосування ризик-орієнтованого підходу
1. Бюро економічної безпеки України у своїй аналітичній діяльності застосовує ризик-орієнтований підхід.
2. Критерії ризику, що використовуються при застосуванні ризик-орієнтованого підходу, поділяються на критерії, пов’язані з правопорушником, характером та видом протиправної дії, галузевими особливостями системних кримінальних явищ, фінансовими втратами держави від оптимізації сплати податків тощо.
Критерії ризиків визначаються Бюро економічної безпеки України самостійно.
3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності Бюро економічної безпеки України у відповідній сфері.
4. При застосуванні ризик-орієнтованого підходу здійснюється:
1) оцінювання, повторне оцінювання ризиків;
2) періодична фіксація результатів його застосування;
3) підтримка в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.
5. Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу затверджується наказом Бюро економічної безпеки України.
Стаття 13. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
1. Бюро економічної безпеки України із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання проводить комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки.
2. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки проводиться не рідше одного разу на три роки.
3. Комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки включає збирання, обробку, оцінювання та аналіз інформації щодо результатів діяльності Бюро економічної безпеки України, контролюючих органів та державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, а також затвердження за результатами такого аналізу відповідних заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.
4. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, є, зокрема, звітність з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, відповіді учасників комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки на запитальники Бюро економічної безпеки України, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати моніторингу громадської думки.
5. Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки затверджується Кабінетом Міністрів України.
Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Стаття 14. Структура і чисельність Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження через центральний апарат і територіальні управління.
Територіальні управління Бюро економічної безпеки України є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Територіальні управління Бюро економічної безпеки України утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Кабінетом Міністрів України.
Структура Бюро економічної безпеки України може включати підрозділи детективів, інформаційно-аналітичні, оперативно-технічні та інші підрозділи.
Структура, штатний розпис Бюро економічної безпеки України, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників Бюро економічної безпеки України затверджуються Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України становить не більше 4 тисяч осіб.
Стаття 15. Порядок призначення та звільнення Директора Бюро економічної безпеки України
1. Директор Бюро економічної безпеки України призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу (далі - конкурсна комісія).
Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, визначених частиною п’ятою статті 16 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
3. До складу конкурсної комісії входять:
три особи, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
дві особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування;
одна особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності.
Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України обираються з представників громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку та пройшли обговорення на спеціальному відкритому засіданні комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання системи оподаткування, або комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності;
три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
4. Членом конкурсної комісії може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості. Не може бути членом конкурсної комісії особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;
2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) позбавлена відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів конкурсної комісії.
6. Голова та секретар конкурсної комісії обираються шляхом відкритого голосування з числа членів конкурсної комісії.
7. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників міжнародних організацій, засобів масової інформації і журналістів. Забезпечуються відео- та аудіофіксація, трансляція в режимі реального часу засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
8. Роботу та організаційно-технічне забезпечення конкурсної комісії та її членів забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
9. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції", і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади";
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, трьох кандидатів, які відповідають вимогам, встановленим до посади Директора Бюро економічної безпеки України, та згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії мають найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в конкурсній комісії;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України, у зв’язку з невідповідністю вимогам, встановленим статтею 16 цього Закону, або з непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", та/або перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";
8) оголошує та розміщує на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України результати проведеного конкурсу на зайняття посади Директора бюро економічної безпеки України.
10. Рішення конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України.
11. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Бюро економічної безпеки України або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується конкурсна комісія.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки України в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
12. Особою, яка претендує на участь у конкурсі, подаються у зазначений в оголошенні строк такі документи:
1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
2) автобіографія, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому законом;
4) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
5) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
13. Конкурсна комісія подає три кандидатури з числа учасників конкурсу на розгляд Прем’єр-міністру України. Прем’єр-міністр України вносить одну кандидатуру для призначення Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з дня оголошення та розміщення конкурсною комісією результатів на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України призначає на посаду Директора Бюро економічної безпеки України.
Стаття 16. Директор Бюро економічної безпеки України
1. Керівництво діяльністю Бюро економічної безпеки України здійснює його Директор.
2. Директором Бюро економічної безпеки України може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
3. На посаду Директора Бюро економічної безпеки України не може бути призначена особа, яка:
1) не відповідає вимогам, встановленим частиною другою цієї статті;
2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
3) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
4) притягалася на підставі обвинувального вироку, що набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину;
5) позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
6) протягом останнього року притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
7) є членом політичної партії, організації, забороненої законом або судом;
8) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
9) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
10) не подала передбачену Законом України "Про запобігання корупції" декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;
11) має громадянство (підданство) іноземної держави;
12) не пройшла перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади", або підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".
4. Директор Бюро економічної безпеки України призначається строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати цю посаду більше ніж два строки поспіль.
5. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України припиняються у зв’язку з його звільненням або смертю.
Директор Бюро економічної безпеки України звільняється з посади у разі:
1) закінчення строку його повноважень;
2) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
4) досягнення 65-річного віку;
5) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, або про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього у зв’язку з вчиненням злочину чи кримінального проступку або притягнення його до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
8) припинення громадянства України, набуття громадянства (підданства) іншої держави або виїзду на постійне проживання за межі України;
9) невідповідності обмеженням щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбаченим Законом України "Про запобігання корупції", встановленої рішенням суду, що набрало законної сили;
10) визнання Кабінетом Міністрів України роботи Бюро економічної безпеки України незадовільною за результатами звіту Директора Бюро економічної безпеки України із зазначенням причин та підстав такого рішення;
11) наявності заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
12) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.
6. Директор Бюро економічної безпеки України не може бути звільнений Кабінетом Міністрів України, а рішення Кабінету Міністрів України про його призначення не може бути скасовано Кабінетом Міністрів України з інших підстав, ніж передбачені частиною п’ятою цієї статті.
7. У разі звільнення Директора Бюро економічної безпеки України з посади або його відсутності повноваження Директора Бюро економічної безпеки України виконує його перший заступник, а в разі його відсутності - заступник, але не більше одного року.
Стаття 17. Повноваження Директора Бюро економічної безпеки України
1. Директор Бюро економічної безпеки України:
1) очолює Бюро економічної безпеки України та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань;
2) організовує роботу Бюро економічної безпеки України, визначає обов’язки першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України;
3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
4) затверджує структуру і штатну чисельність центрального апарату та територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України;
5) здійснює повноваження керівника державної служби в Бюро економічної безпеки України;
6) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора Бюро економічної безпеки України, інших працівників центрального апарату Бюро економічної безпеки України, керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників;
7) застосовує дисциплінарні стягнення на осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату Бюро економічної безпеки України, на підставі рішення дисциплінарної комісії;
8) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України;
9) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях Бюро економічної безпеки України, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;
10) вносить на розгляд у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами України працівників Бюро економічної безпеки України;
11) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Бюро економічної безпеки України інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Бюро економічної безпеки України;
12) в межах компетенції приймає рішення про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до свого першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь, їх заступників, інших працівників Бюро економічної безпеки України;
13) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;
14) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям Бюро економічної безпеки України та спеціальні звання працівникам Бюро економічної безпеки України;
15) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Бюро економічної безпеки України;
16) представляє Бюро економічної безпеки України у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями;
17) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
18) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України;
19) забезпечує відкритість і прозорість діяльності Бюро економічної безпеки України відповідно до цього Закону та інших законів України, звітує про діяльність Бюро економічної безпеки України у порядку, визначеному цим Законом;
20) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками Бюро економічної безпеки України;
21) забезпечує виконання Бюро економічної безпеки України функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених бюджетним законодавством;
22) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Бюро економічної безпеки України;
23) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами України.
2. Директору Бюро економічної безпеки України за посадою надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після проведення перевірки, визначеної Законом України "Про державну таємницю", та взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
Стаття 18. Керівники територіальних управлінь та підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України
1. Керівники територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступники, керівники підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Бюро економічної безпеки України за поданням конкурсних комісій, що проводять конкурс на зайняття посад працівників Бюро економічної безпеки України у порядку, передбаченому цим Законом.
Кваліфікаційні вимоги до керівників територіальних управлінь Бюро економічної безпеки України та їх заступників, керівників підрозділів центрального апарату Бюро економічної безпеки України та їх заступників визначаються Директором Бюро економічної безпеки України.
2. Керівник територіального управління Бюро економічної безпеки України:
1) організовує та контролює роботу відповідного територіального управління щодо виконання наказів, розпоряджень, завдань Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;
2) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;
3) здійснює повноваження керівника державної служби у відповідному територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України;
4) призначає на посади та звільняє з посад працівників територіального управління Бюро економічної безпеки України, крім заступників керівника територіального управління Бюро економічної безпеки України;
5) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про присвоєння в установленому законодавством порядку спеціальних звань та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
6) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо структури та штатного розпису відповідного територіального управління;
7) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників територіального управління;
8) застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які мають спеціальні звання територіального управління Бюро економічної безпеки України, на підставі рішення дисциплінарної комісії;
9) приймає в межах наданих йому повноважень рішення про накладення дисциплінарних стягнень на працівників відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
10) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження, надає доручення для виконання працівниками відповідного територіального управління Бюро економічної безпеки України;
11) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про територіальне управління Бюро економічної безпеки України.
3. Керівник підрозділу центрального апарату Бюро економічної безпеки України:
1) організовує і контролює роботу відповідного підрозділу центрального апарату щодо виконання завдань Бюро економічної безпеки України, наказів, розпоряджень Директора Бюро економічної безпеки України і несе відповідальність за їх виконання;
2) вносить Директору Бюро економічної безпеки України пропозиції щодо штатного розпису підрозділу;
3) вносить Директору Бюро економічної безпеки України подання про заохочення працівників, про присвоєння їм спеціальних звань Бюро економічної безпеки України або рангів державних службовців;
4) здійснює інші повноваження, передбачені положенням про відповідний підрозділ центрального апарату Бюро економічної безпеки України.
Стаття 19. Працівники Бюро економічної безпеки України
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Бюро економічної безпеки України
Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Бюро економічної безпеки України.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Статус Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України - це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Відповідно до покладених завдань Бюро економічної безпеки України виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.
2. Діяльність Бюро економічної безпеки України спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.
Закон України "Про центральні органи виконавчої влади", інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України "Про державну службу" застосовуються до Бюро економічної безпеки України та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Правову основу діяльності Бюро економічної безпеки України становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) аналіз ризиків - інформаційно-аналітична діяльність щодо оцінки загроз економічній безпеці, ступеня її вразливості та рівня негативного впливу на неї;
2) детектив Бюро економічної безпеки України - службова особа Бюро економічної безпеки України, уповноважена в межах компетенції, визначеної Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" та Кримінальним процесуальним кодексом України, здійснювати оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Бюро економічної безпеки України;

30 днiв передплати безкоштовно!