• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"

Міністерство фінансів України  | Наказ, Форма, Положення від 25.02.2000 № 39
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Положення
 • Дата: 25.02.2000
 • Номер: 39
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Форма, Положення
 • Дата: 25.02.2000
 • Номер: 39
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.02.2000 № 39
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2000 р.
за № 161/4382
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (далі - Національне положення (стандарт) 25), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
2. Національне положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )( Пункт втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну № 440 від 09.07.2003 )
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року № 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за № 321/857, із змінами і доповненнями.
Заступник МіністраА.В. Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
25.02.2000 № 39
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
24.01.2011 № 25
)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 березня 2000 р.
за № 161/4382
Національне положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"
( Заголовок Положення в редакціїНаказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
I. Загальні положення
1. Це Національне положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансової звітності малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок її заповнення, а також зміст і форму Фінансової звітності мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок її заповнення. Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013, № 226 від 31.05.2019 )
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) (далі - підприємства), зокрема:
1) для складання Фінансової звітності малого підприємства:
малими підприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат);
представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності;
2) для складання Фінансової звітності мікропідприємства:
мікропідприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ;
підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
непідприємницькими товариствами.
( Пункт 2 розділу I в редакції Наказів Міністерства фінансів № 573 від 18.06.2015, № 226 від 31.05.2019 )( Пункт 3 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
3. Підприємства середню кількість працівників наводять у річному звіті, яку визначають у порядку, установленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середню кількість працівників не подають. Підприємства не розкривають інформацію щодо сукупного доходу.
( Пункт розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 226 від 31.05.2019 )
4. Форми Фінансової звітності малого підприємства та Фінансової звітності мікропідприємства наведені відповідно в додатках 1, 2 до цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 4 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
5. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м і № 2-мс) наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.
( Пункт 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
6. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, підприємствами складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складається баланс щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу включаються до Спрощеної фінансової звітності.
( Пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
7. Підприємства, зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу, можуть:
( Абзац перший пункту 7 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;
поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.
( Абзац п'ятий пункту розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 573 від 18.06.2015 )( Пункт розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 573 від 18.06.2015 )
8. Підприємства, які мають право на застосування спрощеного обліку доходів і витрат та які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть систематизувати інформацію, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису.
( Пункт 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
9. Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
( Розділ I доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 573 від 18.06.2015; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
II. Фінансова звітність малого підприємства
( Назва розділу II в редакціїНаказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
1. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
2. Зміст статей балансу
2.1. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об’єктів, віднесених до складу нематеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.
( Пункт 2 розділу II доповнено новим підпунктом 2.1 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
2.2. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).
( Підпункт пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011 )
2.3. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості.
( Абзац перший підпункту 2.3 пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу.
( Абзац другий підпункту пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014, № 226 від 31.05.2019 )
2.4. У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року за № 1456/11736 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу.
( Підпункт пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.5. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.
2.6. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи". При переході підприємств на застосування цього Національного положення (стандарту) до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 1045) Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1) на кінець попереднього року.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 226 від 31.05.2019 )
2.7. У статті "Запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами. Окремо відображається готова продукція, в якій наводиться собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до Положення (стандарту) 30, а також наводиться покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.8. У статті "Поточні біологічні активи" відображається вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури), облік яких ведеться відповідно до Положення (стандарту) 30.
( Підпункт 2.8 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.9. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто).
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.10. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 48 від 08.02.2014 )
2.11. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) та яка відображається у складі оборотних активів.
( Підпункт пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.12. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).
2.13. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.
Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.
( Підпункт пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.14. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи". У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку 643 "Податкові зобов'язання" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами".
2.15. У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.16. У розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 № 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за № 1054/8375 (далі - Положення (стандарт) 27).
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.17. У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал.
( Підпункт пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.18. У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.19. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
2.20. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу. У першому місяці року переходу на застосування цього Положення (стандарту) сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
2.21. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1363/13237. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.
2.22. У розділі "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків) та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо).
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 588 від 29.09.2020 )( Підпункт 2.22 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.23. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.
2.24. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.25. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.26. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства. У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.27. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 48 від 08.02.2014 )
2.28. У розділі IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) 27.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.29. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".
( Абзац другий підпункту 2.28 пункту 2 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.30. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточна кредиторська заборгованість", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сальдо субрахунку 644 "Податковий кредит" рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" і сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.31. У статті "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.
( Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
3. У звіті про фінансові результати наводиться інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.
4. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках.
( Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
5. Зміст статей звіту про фінансові результати
( Підпункт 5.1 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )( Підпункт 5.2 пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
5.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу.
( Підпункт 5.1 пункту 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
5.2. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій статті.
( Підпункт 5.2 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
5.3. У статті "Інші доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
( Підпункт пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
5.4. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (із змінами).
( Підпункт пункту 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1204 від 26.09.2011 )
5.5. У статті "Інші операційні витрати" наводяться адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів.
( Абзац перший підпункту 5.5 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів також наводяться у цій статті.
( Абзац другий підпункту 5.5 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )( Підпункт пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1204 від 26.09.2011 )
5.6. У статті "Інші витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
( Підпункт пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
5.7. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між доходами та витратами підприємства.
( Підпункт 5.7 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
5.8. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.
( Абзац другий підпункту пункту 5 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 )
5.9. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування і сумою витрат з податку на прибуток.
У консолідованій спрощеній фінансовій звітності показники фінансового результату до оподаткування, чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до консолідованої фінансової звітності.
( Абзац другий підпункту 5.9 пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
III. Фінансова звітність мікропідприємства
( Назва розділу III в редакціїНаказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
1. Зміст статей балансу
1.1. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу, довірчого управління об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів, державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, та об'єктів інвестиційної нерухомості. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та незавершені капітальні інвестиції.
( Абзац перший підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011 )
У статті наводяться залишкова та окремо первісна (переоцінена) вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. Облік основних засобів і нематеріальних активів та нарахування амортизації здійснюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за № 750/4043.
( Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.2. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, у тому числі довгострокові фінансові інвестиції. Інші необоротні активи відображаються за первісною вартістю (історичною собівартістю).
1.3. У статті "Запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), валова заборгованість замовників за будівельними контрактами, поточні біологічні активи, готова продукція, сільськогосподарська продукція.
1.4. У статті "Поточна дебіторська заборгованість" відображається фактична заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями, інших дебіторів, а також відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності.
( Підпункт 1.4 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 588 від 29.09.2020 )
1.5. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.
( Підпункт 1.5 пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.6. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи", зокрема, поточні фінансові інвестиції.
1.7. У статті "Капітал" наводиться сума фактично внесеного засновниками (власниками) статутного капіталу підприємства. Також відображаються вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал, сума резервного капіталу.
1.8. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.
( Підпункт 1.9 пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.9. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Суми за цією статтею вираховуються під час визначення підсумку власного капіталу.
( Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом 1.9 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 588 від 29.09.2020 )
1.10. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків) та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо).
( Підпункт пункту 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 588 від 29.09.2020 )
1.11. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування. У цій статті також наводиться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.
1.12. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.
( Підпункт пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.13. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.
( Підпункт пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.14. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуального страхування його працівників.
( Підпункт пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 48 від 08.02.2014 )
1.15. У статті "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість працівників перед підприємством за операціями з оплати праці наводиться у статті "Поточна дебіторська заборгованість".
( Абзац другий підпункту пункту 1 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )( Підпункт пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
1.16. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до наведених вище статей розділу "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам, сума валової заборгованості замовникам за будівельними контрактами.
2. Зміст статей звіту про фінансові результати
( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )( Підпункт 2.2 пункту 2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу.
( Підпункт 2.1 пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014 )
2.2. У статті "Інші доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи.
( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 627 від 27.06.2013 )
2.3. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.
Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:
прямих матеріальних витрат;
прямих витрат на оплату праці і соціальне страхування;
амортизації основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг;
вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з їх виробництвом (наданням);
інших прямих витрат;
( Абзац сьомий підпункту пункту 2 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1204 від 26.09.2011 )
загальновиробничих витрат;
( Підпункт пункту 2 розділу III доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1204 від 26.09.2011 )
зменшених на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду) незавершеного виробництва і готової продукції, який визначається на підставі первинних документів, якими оформляється рух (придбання, виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) запасів, або за результатами інвентаризації на кінець звітного періоду. Залишок готової продукції оцінюється за ціною реалізації, за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми очікуваного прибутку, а залишок незавершеного виробництва оцінюється за матеріальними витратами і витратами на оплату праці.
( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1204 від 26.09.2011 )
2.4. У статті "Інші витрати" наводяться інші витрати операційної діяльності та інші витрати діяльності: адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів.
( Підпункт пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1204 від 26.09.2011, № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
2.5. У статті "Фінансовий результат до оподаткування" відображається різниця між доходами та всіма витратами підприємства.
( Підпункт 2.5 пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
2.6. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка визначається в розмірі податку на прибуток за звітний період.
2.7. У статті "Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування" відображається різниця між витратами і доходами, які не визнаються витратами або доходами Податковим кодексом України та не відображені у складі витрат і доходів в інших статтях.
2.8. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою фінансового результату до оподаткування, сумою витрат з податку на прибуток та сумою, яка зменшує (збільшує) фінансовий результат після оподаткування.
( Положення в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011 )
Начальник Управління
методології
бухгалтерського обліку


В.М. Пархоменко
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
малого підприємства
( Див. текст )( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019, № 588 від 29.09.2020 )
Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 4 розділу I)
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
мікропідприємства
( Див. текст )( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019, № 588 від 29.09.2020 )