• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 05.03.2008 № 353
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.03.2008
 • Номер: 353
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 05.03.2008
 • Номер: 353
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.03.2008 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 225/14916
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 N 879 від 02.09.2014 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.
Міністр В.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.03.2008 N 353
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 225/14916
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509:
3.1. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Положення (стандарт) 7 не поширюється на:
3.1. Операції з біологічними активами, які пов'язані із сільськогосподарською діяльністю та оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
3.2. Невідтворювані природні ресурси, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
3.3. Основні засоби, що утримуються з метою продажу, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
3.4. Інвестиційну нерухомість, особливості обліку якої визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку"."
3.2. Пункт 8 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Первісна вартість об'єкта основних засобів збільшується з одночасним створенням забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке відповідно до законодавства виникає у підприємства щодо демонтажу, переміщення цього об'єкта та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель)".
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043:
4.1. В абзаці третьому пункту 5 слова "крім права постійного користування земельною ділянкою" виключити.
4.2. Пункт 25 після слова "активів" доповнити словами "(крім права постійного користування земельною ділянкою)".
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 N 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306:
5.1. Друге речення пункту 13 доповнити словами "(за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
5.2. Пункт 18 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Після завершення робіт з демонтажу, переміщення об'єктів основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання, залишок (недостатність) забезпечення на відновлення земельних ділянок визнається іншим операційним доходом (іншими операційними витратами)"."
6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382:
6.1. У першому реченні пункту 7 слова "у тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на праві постійного користування" замінити словами "та об'єктів інвестиційної нерухомості".
6.2. Пункт 18 доповнити підпунктом 18.1 такого змісту:
"18.1. У вписуваному рядку 275 "IV. Необоротні активи та групи вибуття" відображається вартість необоротних активів та груп вибуття, які утримуються для продажу, що визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"."
6.3. Пункт 32 доповнити підпунктом 32.1 такого змісту:
"32.1. У вписуваному рядку 605 відображаються зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, які утримуються для продажу, що визначаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"."
7. Друге речення пункту 4 розділу III Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 03.10.2007 N 1100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375, викласти в такій редакції:
"Зазначений результат відображається у вписуваному рядку 176 - прибуток або 177 - збиток (у тому числі) від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності."
8. У Положенні про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1363/13237:
8.1. У другому реченні пункту 1 розділу II слова "та порядок організації бухгалтерського обліку" виключити.
8.2. У пункті 2 розділу II:
8.2.1. Абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
"порядок обліку фінансових витрат".
8.2.2. Абзаци двадцять другий - двадцять восьмий замінити абзацом двадцять другим такого змісту:
"окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства".
8.3. Пункт 1 розділу III викласти в такій редакції:
"Вартість права постійного користування земельними ділянками державні (казенні) та комунальні підприємства відображають у складі нематеріальних активів у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"."
8.4. Пункт 1.2 розділу IV викласти в такій редакції:
"1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом рахунків обліку витрат операційної діяльності і кредитом субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення". Одночасно зазначена сума наводиться у вписуваному рядку 226 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати ( форма N 2) або у вписуваному рядку 195 "Забезпечення матеріального заохочення" Звіту про фінансові результати ( форма N 2-м) . Сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до фінансового плану, відображається за дебетом субрахунку 477 і кредитом субрахунку 661 "Розрахунки за заробітною платою"."
9. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185:
9.1. Доповнити:
9.1.1. Рахунок 10 "Основні засоби" субрахунком "100 Інвестиційна нерухомість".
9.1.2. Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" субрахунком "135 Знос інвестиційної нерухомості".
9.1.3. Рахунок 28 "Товари" субрахунком "286 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу".
9.1.4. Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" субрахунками "477 Забезпечення матеріального заохочення" і "478 Забезпечення відновлення земельних ділянок".
9.1.5. Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями" субрахунком "680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу".
9.2. Назву субрахунку 742 викласти в такій редакції: "Дохід від відновлення корисності активів".
9.3. Назву субрахунку 972 викласти в такій редакції: "Втрати від зменшення корисності активів".
9.4. Субрахунок "973 Собівартість реалізованих майнових комплексів" виключити.
10. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:
10.1. У тексті до рахунку 10 "Основні засоби":
10.1.1. Абзац перший доповнити словами "а також об'єктів інвестиційної нерухомості".
10.1.2. Абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту:
"За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" також відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель".
10.1.3. Абзац п'ятий після слів "такі субрахунки" доповнити субрахунком "100 "Інвестиційна нерухомість".
10.1.4. Абзац шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок."
10.2. У тексті до рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів":
10.2.1. Абзац другий після субрахунку "134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" доповнити субрахунком "135 "Знос інвестиційної нерухомості".
10.2.2. Абзац четвертий доповнити другим реченням такого змісту:
"При цьому інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості"."
10.3. У тексті до рахунку 28 "Товари":
10.3.1. Абзац четвертий після субрахунку "285 "Торгова націнка" доповнити субрахунком "286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу".
10.3.2. Доповнити текст абзацом одинадцятим такого змісту:
"На субрахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" ведеться облік наявності та руху необоротних активів та груп вибуття, які визнаються утримуваними для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"."
10.4. Друге речення абзацу шостого тексту до рахунку 42 "Додатковий капітал" після слів "уцінки та вибуття" доповнити словами "чи амортизації".
10.5. У тексті до рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів":
10.5.1. Абзац перший доповнити словами "(за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів)".
10.5.2. Абзац третій після субрахунку "476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" доповнити субрахунками "477 "Забезпечення матеріального заохочення" і "478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок".
10.5.3. Абзац одинадцятий замінити абзацами одинадцятим-тринадцятим такого змісту:
"На субрахунку 477 "Забезпечення матеріального заохочення" ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії тощо.
За кредитом субрахунку 478 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.
Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання."
10.6. У тексті до рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями":
10.6.1. Абзац другий після слів "такі субрахунки" доповнити субрахунком "680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу".
10.6.2. Доповнити текст абзацом третім такого змісту:
"На субрахунку 680 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" ведеться облік визнаних відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу."
У зв'язку з цим абзаци третій-восьмий вважати відповідно абзацами четвертим-дев'ятим.
10.7. Абзац сьомий тексту до рахунку 71 "Інший операційний дохід" доповнити словами "а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу".
10.8. У тексті до рахунку 74 "Інші доходи":
10.8.1. В абзаці третьому в назві субрахунку "742 "Дохід від реалізації необоротних активів" слова "реалізації необоротних" замінити словами "відновлення корисності".
10.8.2. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 742 "Дохід від відновлення корисності активів" узагальнюється інформація про визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів " доходи від відновлення корисності активів" ."
10.9. У тексті до рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності":
10.9.1. Абзац сьомий доповнити словами "і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу".
10.9.2. В абзаці десятому слова "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" замінити словами "положень (стандартів) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"".
10.10. У тексті до рахунку 97 "Інші витрати":
10.10.1. В абзаці третьому субрахунки "972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" і "973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів" замінити субрахунком "972 "Втрати від зменшення корисності активів".
10.10.2. Абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів.
Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"."
10.11. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
10.11.1. За дебетом рахунків:
"10 "Основні засоби" з кредитом рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів";
28 "Товари" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція"."
10.11.2. За кредитом рахунків:
"10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція" з дебетом рахунку 28 "Товари";
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" з дебетом рахунку 10 "Основні засоби"."
( Пункт 11 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 879 від 02.09.2014 )
Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко