• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення

Міністерство фінансів України  | Наказ, Інструкція, Перелік, Форма від 18.08.1995 № 139 | Документ не діє
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 139 від 18.08.95
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 вересня 1995 р.
за N 321/857
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 39 від 25.02.2000 )
Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 13 від 23.01.96 N 231 від 28.10.96 N 267 від 20.12.96 N 30 від 10.02.97 N 247 від 17.11.97 N 37 від 19.02.98 N 138 від 25.06.98 ) ( Додатково див. Наказ Мінфіну N 131 від 11.06.97 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 238 від 18.11.98 N 40 від 11.02.99 N 282 від 17.11.99 )
Відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 (далі - Положення),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:
1.1.
( Пункт 1.1 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту, які складаються підприємствами й організаціями, що перебувають на господарському розрахунку і є юридичними особами (крім банків), а також організаціями, що не перебувають на господарському розрахунку, але одержують прибутки від господарської або іншої комерційної діяльності, незалежно від видів діяльності та форм власності (додаток N 1);
1.2.
( Пункт 1.2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Типові форми річної бухгалтерської звітності (додаток N 2);
1.3. Перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні яких перебувають підприємства й організації, складають зведений бухгалтерський звіт (додаток N 3);
1.4. Інструкцію про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства (додаток N 4).
2. Встановити, що підприємства, які одержують з бюджету кошти на державне регулювання цін, покриття збитків та інше фінансування витрат за рахунок асигнувань з бюджету, подають бухгалтерський звіт, крім органів, зазначених у пункті 76 Положення, відповідному фінансовому органу.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 1996 року:
а) наказ Міністерства фінансів України від 9 серпня 1993 року N 55 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та інструкції про порядок їх заповнення", крім пункту 1.5;
б) пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 26 липня 1994 року N 65 "Про зміни та доповнення до наказу від 9 серпня 1993 року N 55".
Заступник Міністра С.А.Буковинський
( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Додаток N 1
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139
Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту
1. Баланс підприємства - форма N 1.
2. Звіт про фінансові результати та їх використання - форма N 2.
3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства - форма N 3.
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Додаток N 2
до наказу Міністерства фінансів
України від 18 серпня 1995 р.
N 139
Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.
Баланс підприємства
на 1 ________________ 199 ___ р.
----------------
|____ Коди ____|
Форма N 1 за ЗКУД |_1801002______|
Дата (рік, місяць, число) |___:_____:_01_|
Підприємство ................ за ЗКПО |______________|
Територія ................... за СПАТО |______________|
Форма власності .................... за ЗКФВ |______________|
Орган державного управління ........ за СПОДУ |______________|
Галузь (вид діяльності) ............ за ЗКГНГ |______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. Контрольна сума |______________|
Адреса: ........................................ ----------------
----------------
Дата висилання |______________|
Дата одержання |______________|
Строк подання |______________|
----------------
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
------------------------------------------------------------------
|Код |На по-|На кі- |
Актив |ряд-|чаток |нець |
|ка |року |звіт- |
| | |ного |
| | |періоду|
---------------------------------------------+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
---------------------------------------------+----+------+-------|
I. Основні засоби та інші позаоборотні активи| | | |
Основні засоби: | | | |
залишкова вартість .......................| 010|______|_______|
знос * (02) ..............................| 011|______|_______|
первісна вартість * (01) .................| 012|______|_______|
Нематеріальні активи: | | | |
залишкова вартість .......................| 020|______|_______|
знос * (02) ..............................| 021|______|_______|
первісна вартість * (04) .................| 022|______|_______|
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61)| 030|______|_______|
Устаткування (07) ...........................| 035|______|_______|
Довгострокові фінансові вкладення (58) ......| 040|______|_______|
Розрахунки з учасниками (75) ................| 050|______|_______|
---------------------------------------------| 055|______|_______|
Інші позаоборотні активи ....................| 060|______|_______|
Всього по розділу I .....................| 070|______|_______|
II. Запаси і затрати | | | |
Виробничі запаси (05-08, 10) ................| 080|______|_______|
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) ....| 090|______|_______|
Малоцінні і швидкозношувані предмети: | | | |
залишкова вартість .......................| 100|______|_______|
знос * (13) ..............................| 101|______|_______|
первісна вартість * (12) .................| 102|______|_______|
Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,44) .| 110|______|_______|
Витрати майбутніх періодів (31) .............| 120|______|_______|
Готова продукція (40) .......................| 130|______|_______|
Товари: | | | |
купівельна вартість ......................| 140|______|_______|
торгова націнка * (42) ...................| 141|______|_______|
продажна вартість * (41) .................| 142|______|_______|
Всього по розділу II ...................| 150|______|_______|
III. Грошові кошти, розрахунки та інші активи| | | |
Товари відвантажені: | | | |
строк сплати по яких не настав (45) ......| 160|______|_______|
не сплачені в строк (45) .................| 165|______|_______|
Розрахунки з дебіторами: | | | |
за товари, роботи, послуги, строк оплати | | | |
яких не настав (62, 76) ..................| 170|______|_______|
за товари, роботи і послуги, не сплачені | | | |
в строк (62, 76) .........................| 180|______| _____|
по векселях одержаних (59) ...............| 190|______|_______|
з бюджетом (68) ..........................| 200|______|_______|
з персоналом за іншими операціями (73) ...| 210|______|_______|
по авансах виданих (61) ..................| 220|______|_______|
з дочірними підприємствами (78) ..........| 230|______|_______|
з іншими дебіторами ......................| 240|______|_______|
Короткострокові фінансові вкладення (58) ....| 250|______|_______|
Грошові кошти: | | | |
каса (50) ................................| 260|______|_______|
розрахунковий рахунок (51) ...............| 270|______|_______|
валютний рахунок (52) ....................| 280|______|_______|
інші грошові кошти (54, 55, 56) ..........| 290|______|_______|
Використання позикових коштів (82) ..........| 300|______|_______|
Витрати з незакінченого капітального | | | |
ремонту (03,23) .............................| 305| | |
інші оборотні активи ........................| 310|______|_______|
Всього по розділу III ..................| 320|______|_______|
Збитки: | | | |
минулих років (98) ..........................| 330|______|_______|
звітного року (80) ..........................| 340|____X_|_______|
Баланс (сума рядків 070, 150, 320, 330 і 340)| 350|______|_______|
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
------------------------------------------------------------------
|Код |На по-|На кі- |
Пасив |ряд-|чаток |нець |
|ка |року |звіт- |
| | |ного |
| | |періоду|
---------------------------------------------+----+------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
---------------------------------------------+----+------+-------|
I. Джерела власних та прирівнених до них | | | |
коштів | | | |
Статутний фонд (капітал) (85) ...............| 400|______|_______|
Резервний фонд (88) .........................| 410|______|_______|
Фінансування капітальних вкладень (93, 94) ..| 420|______|_______|
Розрахунки за майно (76) ....................| 425|______|_______|
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, | | | |
88, 96) .....................................| 430|______|_______|
Амортизаційний фонд (86) ....................| |______|_______|
на повне відновлення ....................| 440| | |
на капітальний ремонт ...................| 445| | |
Розрахунки з учасниками (75) ................| 450|______|_______|
Доходи майбутніх періодів (83) ..............| 455|______|_______|
Резерви наступних витрат і платежів (89) ....| 460|______|_______|
Нерозподілений прибуток минулих років (98) ..| 470|______|_______|
_____________________________________________| 475|______|_______|
Прибуток: | | | |
нерозподілений звітного року (80) ...........| 480|___X__|_______|
використаний у звітному році * (81) .........| 481|___X__|_______|
звітного року * (80) ........................| 482|___X__|_______|
Всього по розділу I ....................| 490|______|_______|
II. Довгострокові пасиви | | | |
Довгострокові кредити банків (92) ...........| 500|______|_______|
Довгострокові позикові кошти (95) ...........| 510|______|_______|
Довгострокові кредити та позики, що не | | | |
погашені в строк ............................| 520|______|_______|
Всього по розділу II ....................| 530|______|_______|
III. Розрахунки та інші пасиви | | | |
Короткострокові кредити банків (90) .........| 600|______|_______|
Короткострокові позикові кошти (95) .........| 610|______|_______|
Короткострокові кредити та позики, що не | | | |
погашені в строк ............................| 620|______|_______|
Розрахунки з кредиторами: | | | |
за товари, роботи і послуги, строк сплати | | | |
яких не настав (60, 76) ..................| 630|______|_______|
за товари, роботи і послуги, не сплачені | | | |
в строк (60, 76) .........................| 640|______|_______|
по векселях виданих (66) .................| 650|______|_______|
по авансах одержаних (61) ................| 660|______|_______|
з бюджетом (68) ..........................| 670|______|_______|
по позабюджетних платежах (65) ...........| 680|______|_______|
по страхуванню (69) ......................| 690|______|_______|
по оплаті праці (70) .....................| 700|______|_______|
з дочірніми підприємствами (78) ..........| 710|______|_______|
з іншими кредиторами (71, 76) ............| 720|______|_______|
Позики для працівників (97) .................| 730|______|_______|
Інші короткострокові пасиви .................| 740|______|_______|
Всього по розділу III ...................| 750|______|_______|
Баланс (сума рядків 490, 530, 750) ..........| 760|______|_______|
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Довідки
------------------------------------------------------------------
|Код |Залишок| За звітний період |Залишок |
Найменування |ряд-|на по- |--------------------|на кінець|
показника |ка |чаток |нараховано|витрачено|звітного |
| |звітно-|(створено,| (перера-|періоду |
| |го року|одержано) |ховано) | |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+-------+----------+---------+---------|
Використано на фінан-| | | | | |
сування капітальних | | | | | |
і фінансових вкладень| | | | | |
з початку року: | | | | | |
амортизація основ- | | | | | |
них засобів | 900| | | | |
амортизація немате-| | | | | |
ріальних активів | 905| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
прибуток, що спря-| | | | | |
мовується на розви-| | | | | |
ток і вдосконалення| | | | | |
виробництва та со- | | | | | |
ціальної сфери | 910| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
бюджетні та поза-| | | | | |
бюджетні кошти | 920| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
інші залучені кошти| 930| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Всього | | | | | |
(рядки 900 - 930) | 940| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Рух валютних коштів | | | | | |
- всього | 950| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
в т.ч. пов'язаного| | | | | |
з діяльністю під- | | | | | |
приємства | 951| х | | | х |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Внутрішня заборгова- | | | | | |
ність: | | | | | |
дебіторська | | | | | |
(рядки 170-240 | | | | | |
ф N 1) | 960| | х | х | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
кредиторська | | | | | |
(рядки 630-720 | | | | | |
ф N 1) | 970| | х | х | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Фінансова допомога | | | | | |
на зворотній основі | 980| | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Бюджетна позичка для | | | | | |
дитячих оздоровчих | | | | | |
закладів | 985| | | | |
Бюджетна позичка | | | | | |
на закупівлю сіль-| 990| | | | |
госппродукції | | | | | |
---------------------|----|-------|----------|---------|---------|
Аванси за рахунок | | | | | |
бюджетної позички | 995| | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.
Звіт про фінансові результати та їх використання за ________ 199_ р.
-----------------
|____ Коди _____|
Форма N 2 за ЗКУД |___18011004____|
Дата (рік, місяць, число)|_____:_____:_01|
Підприємство ___________________________ за ЗКПО |_______________|
Територія ______________________________ за СПАТО|_______________|
Орган державного управління ____________ за СПОДУ|_______________|
Галузь (вид діяльності) ________________ за ЗКГНГ|_______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. Контрольна сума |_______________|
-----------------
I. Фінансові результати
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |При-|Збит-|
|рядка|бут-|ки |
| |ки | |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------------+-----+----+-----|
Виручка (валовий дохід) від реалізації продук- | | | X |
ції (товарів, робіт, послуг) ...................|_010 |____|_____|
Державне регулювання цін .......................|_011 |____|___X_|
Податок на добавлену вартість ..................|_015 |__X_|_____|
Акцизний збір ..................................|_020 |__X_|_____|
________________________________________________|_025 |__X_|_____|
________________________________________________|_030_|__X_|_____|
Затрати на виробництво реалізованої продукції | | | |
(робіт, послуг) ................................|_040_|__X_|_____|
Результат від реалізації .......................|_050_|____|_____|
Результат від іншої реалізації .................|_060_|____|_____|
у тому числі від реалізації основних фондів, | | | |
нематеріальних активів і матеріальних цінностей |_061_|____|_____|
від здачі окремого майна в оренду | 062 | | |
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій |_070_|____|_____|
у тому числі: | | | |
по прибуткових активах .......................|_071_|____|___X_|
штрафи, пеня, неустойки та інші види санкцій .|_072_|____|_____|
Всього прибутків і збитків .....................|_080_|____|_____|
Балансовий прибуток або збиток .................|_090_|____|_____|
у тому числі від завищення цін і тарифів | 091 | | |
Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, | | | |
послуг) ........................................|_100_|____|_____|
Одержано на власні потреби .....................|_110_|____|_____|
________________________________________________|_120_|____|_____|
------------------------------------------------------------------
II. Використання прибутку
------------------------------------------------------------------
Найменування напрямків |Код |На кінець звіт-|
|рядка |ного періоду |
------------------------------------------+------+---------------|
1 | 2 | 3 |
------------------------------------------+------+---------------|
Платежі до бюджету .......................|_200__|_______________|
Відрахування в резервний (страховий) фонд |_210__|_______________|
Використано на: | | |
виробничий розвиток .................|_220__|_______________|
соціальний розвиток .................|_230__|_______________|
заохочування ........................|_240__|_______________|
дивіденди ...........................| 245 | |
вилучення виручки ...................|_250__|_______________|
інші цілі ...........................|_260__|_______________|
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
III. Платежі до бюджету
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код |Нале- |Фактич-|
|ряд-|жить по|но вне-|
|ка |розра- |сено |
| |хунку | |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 |
--------------------------------------------+----+-------+-------|
Акцизний збір ..............................|_300|_______|_______|
Плата за землю .............................|_305|_______|_______|
Податок на (прибуток) ......................|_310|_______|_______|
............................................|_315|_______|_______|
Відрахування на геолого-розвідувальні роботи|_320|_______|_______|
Орендна плата ..............................|_325|_______|_______|
Плата за використання природних ресурсів ...|_330|_______|_______|
Плата за забруднення навколишнього природно-| | | |
го середовища ..............................|_335|_______|_______|
Плата за воду ..............................|_340|_______|_______|
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської | | | |
катастрофи .................................|_345|_______|_______|
Прибутковий податок з громадян .............|_350|_______|_______|
Різниця в ціні на газ ......................|_355|_______|_______|
Податок на добавлену вартість: | | | |
з реалізації ............................|_360|_______|_______|
з імпорту ...............................|_365|_______|_______|
Податок з власників транспортних засобів ...|_370|_______|_______|
Рентні платежі .............................|_375|_______|_______|
Місцеві податки і збори ....................|_380|_______|_______|
............................................| 385| | |
Інші податки і платежі .....................|_390|_______|_______|
Економічні санкції .........................|_395|_______|_______|
у т.ч. плата за забруднення навколишнього| | | |
природного середовища понад ліміти ......|_396|_______|_______|
-----------------------------------------------------------------|
Довідково: відстрочені і розстрочені платежі (400) |
------------------------------------------------------------------
IV. Затрати і витрати, що враховуються
при обчисленні пільг по податку на прибуток
------------------------------------------------------------------
|Код |Фактично |
Найменування показника |рядка|за звітний|
| |період |
------------------------------------------------+-----+----------|
На придбання спецобладнання та устаткування для | | |
забезпечення роботи інвалідів 1 і 2 груп | 500 |__________|
На утримання об'єктів соціально-культурного | | |
призначення | 510 |__________|
На реконструкцію і модернізацію активної частини| | |
основних фондів | 520 |__________|
На соціально-трудову та медичну реабілітацію | | |
працюючих інвалідів | 530 |__________|
На благодійні цілі | 540 |__________|
------------------------------------------------------------------
V. Пільговий прибуток
------------------------------------------------------------------
Вид прибутку |Код рядка| Сума |
----------------------------------------------+---------+--------|
______________________________________________| 600 |________|
______________________________________________| 610 |________|
______________________________________________| 620 |________|
______________________________________________| 630 |________|
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Затверджено
Мінфіном України за погодженням
з Мінстатом України для річної
звітності 1995 р.
Звіт про фінансово-майновий стан підприємства на 1 ___________ 199__ р.
----------------
|___ Коди _____|
Форма N 3 за ЗКУД |_____1801005__|
Дата (рік, місяць, число) |___:_____:_01_|
Підприємство ........................... за ЗКПО |______________|
Територія .............................. за СПАТО |______________|
Орган державного управління ............ за СПОДУ |______________|
Галузь (вид діяльності) ................ за ЗКГНГ |______________|
Одиниця виміру: млн.укр.крб. .... Контрольна сума----------------
1. Рух фондів
------------------------------------------------------------------
|Код |Залишок |Надійш-|Витраче-|Залишок |
Найменування |ряд-|(+), пере-|ло (на-|но (пе- |(+), пере-|
показника |ка |витрата |рахова-|рерахо- |витрата |
| |(-) на по-|но) за |вано) за|(-) на кі-|
| |чаток року|рік |рік |нець року |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---------------------+----+----------+-------+--------+----------|
Статутний фонд ......|010 |__________|_______|________|__________|
.....................|015 |__________|_______|________|__________|
.....................|020 |__________|_______|________|__________|
Резервний фонд ......|030 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, що спря-| | | | | |
мовуються на розвиток| | | | | |
і вдосконалення виро-| | | | | |
бництва .............|040 |__________|_______|________|__________|
Фонд коштів, які| | | | | |
спрямовуються на со-| | | | | |
ціальні потреби .....|050 |__________|_______|________|__________|
Фонд заохочення .....|060 |__________|_______|________|__________|
Нерозподілений прибу-| | | | | |
ток минулих років ...|070 |__________|_______|________|__________|
Резерв на покриття| | | | | |
наступних витрат та| | | | | |
платежів ............|080 |__________|_______|________|__________|
Фонд охорони праці ..|085 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з бюджету ...........|090 |__________|_______|________|__________|
Цільове фінансування| | | | | |
з позабюджетних фон-| | | | | |
дів .................|100 |__________|_______|________|__________|
Інші фонди спеціаль-| | | | | |
ного призначення ....|110 |__________|_______|________|__________|
.....................|120 |__________|_______|________|__________|
.....................|130 |__________|_______|________|__________|
Разом ...............|140 |__________|_______|________|__________|
------------------------------------------------------------------
Довідково: з рядку 110 графа 6:
курсові різниці за операціями в іноземних
валютах (141)_____________
індексація вартості основних засобів (142)_____________
фонд збільшення оборотних коштів (143)_____________
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
2. Використання коштів бюджету та позабюджетних фондів
------------------------------------------------------------------
|Код |З бюд-|З позабюд-|
Найменування показника |ряд-|жету |жетних |
|ка | |фондів |
------------------------------------------+----+------+----------|
1 | 2 | 3 | 4 |
------------------------------------------+----+------+----------|
Одержано на: | | | |
Фінансування державних капітальних вкла-| | | |
день ...................................|200 |______|__________|
Фінансування науково-дослідних робіт ...|210 |______|__________|
підвищення соціальних гарантій населення|220 |______|__________|
виробничий і соціальний розвиток .......|230 |______|__________|
виплати по соціальному захисту громадян,| | | |
що постраждали внаслідок Чорнобильської | | | |
катастрофи .............................|240 |______|__________|
заходи по соціальному захисту працівни-| | | |
ків у зв'язку з конверсією .............|250 |______|__________|
заходи по державному регулюванню цін ...|260 |______|__________|
Інші цілі ..............................|270 |______|__________|
----------------------------------------------------------------
3. Спрямування коштів до цільових і позабюджетних фондів та на
споживання
------------------------------------------------------------------
|Код |Нале- |Витра- |Перера-|
Найменування показника |ряд-|жить за|чено на|ховано |
|ка |розра- |підпри-|у фонди|
| |хунком |ємстві | |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
------------------------------------+----+-------+-------+-------|
Фонд соціального страхування .......| 300| |_______| |
Пенсійний фонд .....................| 310| |_______| |
Фонд сприяння зайнятості населення .| 320| |___X___| |
На фінансування дорожнього господар-| | | | |
ства ...............................| 330| |___X___| |
Державний фонд сприяння конверсії ..| 340| |___X___| |
Фонд охорони праці .................| 345| |___X___| |
Державний інноваційний фонд ........| 350| |___X___| |
Фонд охорони навколишнього середови-| | | | |
ща .................................| 355| |___X___| |
Середньоспискова чисельність праців-| | | | |
ників ..............................| 360| | | |
Кошти, направлені на споживання ....| 370| | | |
У тому числі: | | | | |
витрати на оплату праці .........| 371| | | |
грошові виплати і заохочення ....| 372| | | |
прибутки по акціях і вкладах у | | | | |
майно підприємства ..............| 373| | | |
------------------------------------------------------------------
4. Наявність та рух основних засобів
------------------------------------------------------------------
|Код |Зали-|Надій-|Вибу-|Зали- |
Найменування показника |ряд-|шок |шло |ло за|шок на|
|ка |на по|(введе|рік |кінець|
| |чаток|но) за| |року |
| |року |рік | | |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
----------------------------------+----+-----+------+-----+------|
I. Виробничі основні засоби | | | | | |
основного виду діяльності | | | | | |
Будівлі ..........................| 400|_____|______|_____|______|
Споруди ..........................| 401|_____|______|_____|______|
Передавальні пристрої ............| 402|_____|______|_____|______|
Машини і устаткування ............| 403|_____|______|_____|______|
Транспортні засоби ...............| 404|_____|______|_____|______|
Інструмент та інвентар ...........| 405|_____|______|_____|______|
Робоча і продуктивна худоба ......| 406|_____|______|_____|______|
Багаторічні насадження ...........| 407|_____|______|_____|______|
Капітальні витрати на поліпшення | | | | | |
земель (без споруд) ..............| 408|_____|______|_____|______|
Інші основні засоби ..............| 409|_____|______|_____|______|
Разом по розділу ..............| 410|_____|______|_____|______|
II. Виробничі основні засоби | | | | | |
інших галузей .............| 420|_____|______|_____|______|
III. Невиробничі основні засоби| 430|_____|______|_____|______|
Разом основних засобів | | | | | |
(рядок 410 + 420 + 430) .......| 440|_____|______|_____|______|
IV. Незавершене будівництво ...| 450|_____|______|_____|______|
у тому числі геолого-розві-| | | | | |
дувальні роботи ...........| 451|_____|______|_____|______|
------------------------------------------------------------------
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 231 від 28.10.96 )
Довідки
------------------------------------------------------------------
Найменування показника |Код | Сума |