Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Міністерство фінансів України Наказ, Перелік, Звіт, Форма, Стандарт, Положення від 07.02.2013 №73
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2013 № 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013 № 48 від 08.02.2014 № 241 від 17.02.2017 № 564 від 20.06.2018 № 226 від 31.05.2019 № 385 від 09.07.2021 )
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).
3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
МіністрЮ. Колобов
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної служби статистики України
М.Ю. Бродський

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
07.02.2013 № 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
І. Загальні положення
1. Цим Національним положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи складання фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.
( Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають такі значення:
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
баланс (звіт про фінансовий стан) - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал;
бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;
витрати - зменшення економічних вигод у вигляді зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками);
( Абзац п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
власний капітал - різниця між активами і зобов’язаннями підприємства;
( Абзац шостий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
грошові кошти (гроші) - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання;
доходи - збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників);
( Абзац восьмий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
еквіваленти грошових коштів (грошей) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;
збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати;
звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;
звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду;
звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
( Абзац тринадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) - звіт про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід;
зобов’язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди;
інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів (грошей);
( Абзац шістнадцятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
інший сукупний дохід - доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства;
консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;
( Абзац вісімнадцятий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень;
міжнародні стандарти фінансової звітності - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності;
національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;
( Абзац двадцять перший пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
негрошові операції - операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів;
необоротні активи - всі активи, що не є оборотними;
облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності;
( Абзац двадцять четвертий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
оборотні активи - гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
( Абзац двадцять п'ятий пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг;
основна діяльність - операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;
прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати;
примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності;
принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;
розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;
рух грошових коштів (грошей) - надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів;
( Абзац тридцять третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом).
сукупний дохід - зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками);
суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства;
фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;
фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;
( Абзац тридцять восьмий пункту 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об’єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
( Пункт 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.
( Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
5. Порядок і строки подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності користувачам визначаються законодавством.
( Пункт 5 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
ІІ. Склад та елементи фінансової звітності
1. Фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі - баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі - звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.
Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.
Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (І квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.
( Абзац третій пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
2. Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).
( Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 226 від 31.05.2019 )
3. Форма і склад статей фінансової звітності визначаються цим Національним положенням (стандартом) і наводяться у додатках 1 і 2 до цього Національного положення (стандарту).
4. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Національного положення (стандарту), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:
інформація є суттєвою;
оцінка статті може бути достовірно визначена.
5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.
6. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.
( Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
7. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства. У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.
8. У звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.
9. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів (грошей) протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.
( Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів (грошей) у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів (грошей) до звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.
( Абзац другий пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
10. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі I "Власний капітал" балансу. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації звіту про власний капітал підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
11. Підприємства, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і відповідно до міжнародного стандарту фінансової звітності 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" подають першу річну фінансову звітність за міжнародними стандартами, у балансі наводять інформацію на початок і кінець звітного періоду, а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.
ІІІ. Якісні характеристики фінансової звітності та принципи її складання
( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
1. Інформація, яка наводиться у фінансовій звітності, повинна бути дохідлива і зрозуміла її користувачам за умови, що вони мають достатні знання та заінтересовані у сприйнятті цієї інформації.
( Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
2. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
3. Фінансова звітність повинна бути достовірною (правдивою). Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною (правдивою), якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
( Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:
фінансові звіти підприємства за різні періоди;
фінансові звіти різних підприємств.
5. Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни. Установлення і зміни облікової політики підприємства здійснюються підприємством, яке визначає її за погодженням з власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до установчих документів.
6. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:
автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;
безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;
періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;
історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;
нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей);
( Абзац шостий пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;
послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;
обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;
превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;
єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.
IV. Розкриття інформації у фінансовій звітності
1. Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.
( Абзац другий пункту 1 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 385 від 09.07.2021 )
2. У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
3. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.
Згортання статей активів і зобов’язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
4. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:
4.1. Назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу).
4.2. Короткий опис основної діяльності підприємства.
4.3. Назву підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), а також назву фактичної контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву.
( Підпункт 4.3 пункту 4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
4.4. Середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду.
4.5. Дату затвердження фінансової звітності.
4.6. Повідомлення про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.
( Підпункт 4.6 пункту 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 241 від 17.02.2017 )
5. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
6. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:
6.1. Принципів оцінки статей звітності.
6.2. Методів обліку щодо окремих статей звітності.
7. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).
8. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:
8.1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:
8.1.1. Сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
8.1.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.
8.1.3. Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.
8.2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
8.2.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.
8.2.2. Номінальна вартість акції.
8.2.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.
8.2.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.
8.2.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.
8.2.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.
8.2.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%.
8.2.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
8.3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.
8.4. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.
9. Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:
9.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками.
9.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.
9.3. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.
10. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:
10.1. Склад грошових коштів (грошей).
( Підпункт 10.1 пункту 10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 564 від 20.06.2018 )
10.2. Склад статей звіту про рух грошових коштів "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків.
10.3. Наявність значних сум грошей, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
11. У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:
11.1. Загальну їх вартість придбання або продажу.
11.2. Частину їх загальної вартості, яка, відповідно, була сплачена або отримана грошима.
11.3. Суму грошей у складі їх активів, що були придбані чи продані.
11.4. Суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.
Директор департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ________________________________________за ЄДРПОУ
Територія ____________________________________________за КАТОТТГ-1
Організаційно-правова форма господарювання ____________за КОПФГ
Вид економічної діяльності _____________________________за КВЕД
Середня кількість працівників-2 _____________________________________
Адреса, телефон _________________________________________________
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан) на ____________ 20__ р.
Форма № 1Код за ДКУД1801001
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи1000
первісна вартість1001
накопичена амортизація1002
Незавершені капітальні інвестиції1005
Основні засоби1010
первісна вартість1011
знос1012
Інвестиційна нерухомість1015
Довгострокові біологічні активи1020
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040
Відстрочені податкові активи1045
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом I1095
II. Оборотні активи
Запаси1100
Поточні біологічні активи1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
з бюджетом1135
у тому числі з податку на прибуток1136
Інша поточна дебіторська заборгованість1155
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти1165
Витрати майбутніх періодів1170
Інші оборотні активи1190
Усього за розділом II1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200
Баланс1300
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400
Капітал у дооцінках1405
Додатковий капітал1410
Резервний капітал1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420
Неоплачений капітал1425( )( )
Вилучений капітал1430( )( )
Усього за розділом I1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Цільове фінансування1525
Усього за розділом II1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610
товари, роботи, послуги1615
розрахунками з бюджетом1620
у тому числі з податку на прибуток1621
розрахунками зі страхування1625
розрахунками з оплати праці1630
Поточні забезпечення1660
Доходи майбутніх періодів1665
Інші поточні зобов’язання1690
Усього за розділом IІІ1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
Баланс1900
Керівник
Головний бухгалтер
__________
-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
-2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 01
Підприємство ____________________________________________
(найменування)
за ЄДРПОУ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за __________________ 20__ р.
Форма № 2Код за ДКУД1801003
І. Фінансові результати
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050( )( )
Валовий:
прибуток

2090
збиток2095( )( )
Інші операційні доходи2120
Адміністративні витрати2130( )( )
Витрати на збут2150( )( )
Інші операційні витрати2180( )( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190
збиток2195( )( )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи2220
Інші доходи2240
Фінансові витрати2250( )( )
Втрати від участі в капіталі2255( )( )
Інші витрати2270( )( )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290
збиток2295( )( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350
збиток2355( )( )
II. Сукупний дохід
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Матеріальні затрати2500
Витрати на оплату праці2505
Відрахування на соціальні заходи2510
Амортизація2515
Інші операційні витрати2520
Разом2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
Середньорічна кількість простих акцій2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615
Дивіденди на одну просту акцію2650
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2013 № 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!