• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 18.06.2015 № 573
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.06.2015
 • Номер: 573
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 18.06.2015
 • Номер: 573
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.06.2015 № 573
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О.Л.
МіністрН. Яресько
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
18.06.2015 № 573
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 липня 2015 р.
за № 789/27234
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):
1) у тексті до рахунку 31 "Рахунки в банках":
доповнити після абзацу шостого новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:
"315 "Спеціальні рахунки в національній валюті"
316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті".
У зв'язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим;
доповнити новими абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:
"Субрахунок 315 "Спеціальні рахунки в національній валюті" призначений для обліку коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритому платнику податку в Казначействі, а також на інших спеціальних рахунках, відкритих у банку та/або органі Казначейства відповідно до законодавства, тощо.
Субрахунок 316 "Спеціальні рахунки в іноземній валюті" призначений для обліку коштів в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу відповідно до законодавства.";
2) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
до рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів":
за дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" з кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати";
до рахунку 91 "Загальновиробничі витрати":
за кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" з дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів".
2. У розділі І Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами):
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності):
1) для складання Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:
суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства (крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва);
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.
2) для складання Спрощеного фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва:
суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
суб'єктами малого підприємництва – юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.";
2) у пункті 8:
слова та цифри "що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат" замінити словами та цифрами "зазначені у підпункті 2 пункту 2 цього розділу,";
абзац п'ятий виключити;
3) у пункті 10 слова та цифри "Суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6" замінити словами та цифрою "Юридичні особи – суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3".
3. Третє речення пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), виключити.
Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук