• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Інші від 19.12.2006 № 1213
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інші
 • Дата: 19.12.2006
 • Номер: 1213
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інші
 • Дата: 19.12.2006
 • Номер: 1213
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
19.12.2006 N 1213
( z1363-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2006 р.
за N 1364/13238
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
3. В абзаці третьому пункту 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 N 242 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 750/4043, після слів "земельною ділянкою" доповнити словами "крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до земельного законодавства".
4. Пункт 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 N 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.99 за N 725/4018, викласти в такій редакції:
"8. Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості;
застосування коефіцієнта сумнівності.
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.
За методом застосування коефіцієнта сумнівності величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.
Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:
визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;
визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3-5 років.
Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату".
5. Пункт 5 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 N 163 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.99 за N 499/3792, доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213".
6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382:
6.1. Перше речення пункту 7 після слів "матеріальних активів" доповнити словами "державні (казенні) та комунальні підприємства відображають вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві оперативного управління, у тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на праві постійного користування".
6.2. Друге речення пункту 23 після слів "своїх учасників" доповнити словами та цифрами "державні (казенні) та комунальні підприємства - передачу майна відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213".
7. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 і зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185:
7.1. Назву рахунку 19 "Гудвіл при придбанні" викласти у такій редакції: "Гудвіл".
7.2. Назву субрахунку 191 "Гудвіл" викласти у такій редакції: "Гудвіл при придбанні".
7.3. Рахунок 19 "Гудвіл" доповнити субрахунком 193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)".
8. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 і зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186:
8.1. Клас 1. "Необоротні активи" доповнити абзацом такого змісту:
"Державні (казенні) та комунальні підприємства на рахунках цього класу узагальнюють інформацію про наявність і рух необоротних активів, отриманих на праві господарського відання чи праві оперативного управління. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації)".
8.2. Абзац шостий рахунку 10 "Основні засоби" після слів "земельних ділянок" доповнити словами "у тому числі отриманих державними (казенними) та комунальними підприємствами на праві постійного користування".
8.3. У рахунку 19 "Гудвіл при придбанні":
8.3.1. Назву рахунку 19 "Гудвіл при придбанні" викласти в такій редакції: "Гудвіл".
8.3.2. Рахунок 19 "Гудвіл" викласти в такій редакції:
"Рахунок 19 "Гудвіл" призначений для узагальнення інформації про гудвіл і негативний гудвіл, що виникають при придбанні, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", та/або гудвіл, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, порядок обліку та списання якого визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213".
Рахунок 19 "Гудвіл" має такі субрахунки:
191 "Гудвіл при придбанні"
192 "Негативний гудвіл"
193 "Гудвіл при приватизації (корпоратизації)"
За дебетом субрахунку 191 "Гудвіл при придбанні" відображається вартість гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за кредитом - сума нарахованої амортизації гудвілу і сума списаного гудвілу.
За кредитом субрахунку 192 "Негативний гудвіл" відображається вартість негативного гудвілу, що виникає при придбанні іншого підприємства, за дебетом - зменшення його вартості при визнанні доходу.
За дебетом субрахунку 193 "Гудвіл при приватизації" підприємства державного, комунального секторів економіки відображають вартість гудвілу, який виник при приватизації (корпоратизації), за кредитом - суму списаного гудвілу в порядку, визначеному Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213.
Аналітичний облік гудвілу і негативного гудвілу ведеться за об'єктами придбання.
Рахунок 19 "Гудвіл" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" інвестиції"
37 "Розрахунки з різними 37 "Розрахунки з різними
дебіторами" дебіторами"
68 "Розрахунки за іншими 45 "Вилучення капіталу"
операціями"
74 "Інші доходи" 68 "Розрахунки за іншими
операціями"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати".
8.4. Клас 4. "Власний капітал та забезпечення зобов'язань" доповнити абзацом такого змісту:
"Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального секторів економіки визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213".
Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку


Л.Г.Ловінська