Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України Наказ, Положення від 18.10.1999 №242
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Положення

Дата 18.10.1999

Номер 242

Статус Діє

Редакції
03.11.2020 внесення змін (наказ від 29.09.2020 N 588 /z1020-20/) 29.10.2019 внесення змін (наказ від 16.09.2019 N 379 /z1065-19/) 01.01.2015 внесення змін (наказ від 17.12.2012 N 1343 /z0008-13/) 09.08.2013 внесення змін (наказ від 27.06.2013 N 627 /z1242-13/) 25.01.2013 внесення змін (наказ від 30.11.2009 N 1396 /z1239-09/) 01.01.2013 внесення змін (наказ від 12.10.2010 N 1202 /z1017-10/) 01.01.2013 внесення змін (наказ від 30.11.2009 N 1396 /z1239-09/) 16.07.2012 внесення змін (наказ від 31.05.2012 N 658 /z1011-12/) 10.01.2012 внесення змін (наказ від 09.12.2011 N 1591 /z1556-11/) 22.04.2011 внесення змін (наказ від 18.03.2011 N 372 /z0452-11/) 01.11.2009 внесення змін (наказ від 25.09.2009 N 1125 /z0970-09/) 01.01.2009 внесення змін (наказ від 08.07.2008 N 901 /z0680-08/) 18.11.2008 внесення змін (наказ від 14.10.2008 N 1238 /z1084-08/) 30.03.2008 внесення змін (наказ від 05.03.2008 N 353 /z0225-08/) 06.01.2007 внесення змін (інші від 19.12.2006 N 1213 /z1364-06/) 01.01.2007 внесення змін (наказ від 11.12.2006 N 1176 /z1342-06/) 28.03.2005 внесення змін (наказ від 16.03.2005 N 235 /z0312-05/) 18.12.2004 внесення змін (наказ від 22.11.2004 N 731 /z1560-04/) 10.12.2002 внесення змін (наказ від 25.11.2002 N 989 /z0962-02/) 11.12.2000 внесення змін (наказ від 30.11.2000 N 304 /z0905-00/) 18.10.1999 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 242 від 18.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 листопада 1999 р.
за N 750/4043
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 304 від 30.11.2000 N 989 від 25.11.2002 N 731 від 22.11.2004 N 235 від 16.03.2005 N 1176 від 11.12.2006 N 1213 від 19.12.2006 N 353 від 05.03.2008 N 901 від 08.07.2008 N 1238 від 14.10.2008 N 1125 від 25.09.2009 N 1396 від 30.11.2009 - Наказ скасовано з 01.01.2015 на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1343 від 17.12.2012 N 372 від 18.03.2011 N 1591 від 09.12.2011 N 658 від 31.05.2012 N 627 від 27.06.2013 N 379 від 16.09.2019 N 588 від 29.09.2020 ) ( У заголовку та тексті Наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" (далі - Національне положення (стандарт) 8), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Установити, що вказане Національне положення (стандарт) 8 застосовується щодо обліку операцій, які відбуваються з 2000 року.
3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Національному положенню (стандарту) 8.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
18.10.99 N 242
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 листопада 1999 р.
за N 750/4043
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"
( У тексті Положення (стандарту) слова "підприємство/установа" у всіх відмінках і числах замінено словом "підприємство" у відповідних відмінках і числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 379 від 16.09.2019 )( У заголовку та тексті Положення слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
Загальні положення
1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи (далі - нематеріальні активи) та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 ) ( Зміни до пункту 2 додатково див. в Наказі Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діє до 01.01.2015 )
3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на гудвіл та операції з нематеріальними активами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
4. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Активний ринок - ринок, якому притаманні такі умови:
предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними;
у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців;
інформація про ринкові ціни є загальнодоступною.
Група нематеріальних активів - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.
Дослідження - заплановані підприємствами дослідження, які проводяться ними уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.
( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований.
( Абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000; в редакції Наказу Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008 )
Розробка - застосування підприємством результатів досліджень та інших знань для планування і проектування нових або значно вдосконалених матеріалів, приладів, продуктів, процесів, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва чи використання.
( Абзац дев'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
Незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи - капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.
( Пункт 4 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
Накопичена амортизація нематеріальних активів - сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.
( Пункт 4 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
Немонетарні активи - усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.
( Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
5. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:
права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
права користування майном (право користування земельною ділянкою відповідно до земельного законодавства, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);
( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006, N 353 від 05.03.2008 )
права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
( Абзац четвертий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
права на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
( Абзац п'ятий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;
( Абзац шостий пункту 5 в редакції Наказу Мінфіну N 235 від 16.03.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )( Абзац сьомий пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Визнання і оцінка нематеріальних активів
6. Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує імовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно визначена.
7. Нематеріальний актив, отриманий в результаті розробки, слід відображати в балансі за умов, якщо підприємство має:
( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;
можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;
інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.
8. Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.
9. Не визнаються нематеріальним активом, а підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені:
витрати на дослідження;
витрати на підготовку і перепідготовку кадрів;
витрати на рекламу та просування продукції на ринку;
витрати на створення, реорганізацію та переміщення підприємств або їх частини;
( Абзац п'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
витрати на підвищення ділової репутації підприємства, вартість видань і витрати на створення торгових марок (товарних знаків).
( Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002, N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008 )
10. Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
11. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання за призначенням.
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати".
( Абзац другий пункту 11 в редакції Наказу Мінфіну N 1176 від 11.12.2006 )
12. Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в результаті обміну на подібний об'єкт, дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю нематеріального активу, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.
Первісна вартість нематеріального активу, придбаного в обмін (або частковий обмін) на неподібний актив, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну.
( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )
13. Первісною вартістю безоплатно отриманих нематеріальних активів є їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
14. Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 11 цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
15. Нематеріальні активи, отримані внаслідок об'єднання підприємств, оцінюються за їх справедливою вартістю.
16. Первісна вартість окремого об'єкта нематеріальних активів, сплачених загальною сумою, визначається шляхом розподілу сплаченої суми пропорційно до справедливої вартості кожного з придбаних об'єктів.
17. Первісна вартість нематеріального активу, створеного підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані із створенням цього нематеріального активу та приведенням його до стану придатності для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо).
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
18. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Переоцінка нематеріальних активів
19. Підприємство може здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки окремого об'єкта нематеріального активу слід переоцінювати всі інші активи групи, до якої належить цей нематеріальний актив (крім тих, щодо яких не існує активного ринку).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
20. Переоцінка нематеріальних активів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.
( Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1238 від 14.10.2008 )
21. Переоцінена первісна вартість та накопичена амортизація об'єкта нематеріального активу визначаються як добуток відповідно первісної вартості або накопиченої амортизації та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта.
( Пункт 21 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )
Відомості про зміни первісної вартості та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.
( Пункт 21 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
22. Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі капіталу у дооцінках та в іншому сукупному доході, а сума уцінки - у складі витрат звітного періоду, крім випадків, що наведені у п.23 цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 627 від 27.06.2013 )
23. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і вигід від відновлення його корисності, сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході.
У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.
( Пункт 23 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 235 від 16.03.2005, N 627 від 27.06.2013 )
24. При вибутті об'єктів нематеріальних активів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку нематеріальних активів.
( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 731 від 22.11.2004, N 627 від 27.06.2013 )
Амортизація нематеріальних активів
25. Нарахування амортизації нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється підприємством (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).
( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. До нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання належать ті, щодо яких підприємством (у розпорядчому акті) не визначено обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів.
( Пункт 25 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства N 901 від 08.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )( Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 353 від 05.03.2008, N 901 від 08.07.2008, N 658 від 31.05.2012 )
26. При визначенні строку корисного використання об'єкта нематеріальних активів слід ураховувати:
строки корисного використання подібних активів;
моральний знос, що передбачається;
правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання;
( Абзац четвертий пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства N 901 від 08.07.2008 )
очікуваний спосіб використання нематеріального активу підприємством;
( Пункт 26 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства N 901 від 08.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
залежність строку корисного використання нематеріального активу від строку корисного використання інших активів підприємства.
( Пункт 26 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства N 901 від 08.07.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
Для нарахування амортизації нематеріальних активів підприємство може застосовувати строки їх корисного використання, встановлені податковим законодавством.
( Пункт 26 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
27. Метод амортизації нематеріального активу обирається підприємством самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
( Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
28. Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:
коли існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
коли ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку і очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання цього об'єкта.
29. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив уведено в господарський оборот. Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів.
Нарахування амортизації при застосуванні виробничого методу починається з дати, що настає за датою уведення об'єкта нематеріального активу у господарський оборот.
( Пункт 29 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )( Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 731 від 22.11.2004, N 901 від 08.07.2008, N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
30. Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.
31. Термін корисного використання нематеріального активу та метод його амортизації переглядаються в кінці звітного року, якщо в наступному періоді очікуються зміни строку корисного використання активу або зміни умов отримання майбутніх економічних вигод. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання в кінці кожного року також оцінюються на наявність ознак невизначеності обмеження строку їх корисного використання та за відсутності таких ознак підприємством установлюється строк корисного використання таких нематеріальних активів.
( Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008, N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
Амортизація нематеріального активу нараховується, виходячи з нового методу нарахування амортизації і строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.
Зменшення корисності нематеріальних активів
32. Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів, а щодо об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою вартістю, - відображаються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 23 цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 32 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
33. Сума вигід від відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, визнана відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів. Відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою вартістю, відображається в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 23 цього Національного положення (стандарту).
( Пункт 33 в редакції Наказу Мінфіну N 304 від 30.11.2000; із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 989 від 25.11.2002, N 235 від 16.03.2005 )
Вибуття нематеріальних активів
34. Нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання.
( Пункт 34 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008, N 1238 від 14.10.2008; N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
35. Фінансовий результат від вибуття об'єктів нематеріальних активів визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою вартістю. Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.
( Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )
Розкриття інформації щодо нематеріальних активів у примітках до фінансових звітів
36. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів наводиться така інформація: { Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1396 від 30.11.2009 - діють до 01.01.2015 )
36.1. Вартість (первісна або переоцінена), за якою нематеріальні активи відображені в балансі.
36.2. Методи амортизації та діапазон строків корисного використання нематеріальних активів.
36.3. Наявність та рух у звітному році:
36.3.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок звітного року.
36.3.2. Первісна вартість нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів, отриманих у результаті об'єднання підприємств.
36.3.3. Сума зміни первісної (переоціненої) вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті переоцінки.
36.3.4. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули.
36.3.5. Сума нарахованої амортизації.
36.3.6. Сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності, відображені в звіті про фінансові результати в звітному періоді.
( Підпункт 36.3.6 підпункту 36.3 пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 235 від 16.03.2005 )
36.3.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів.
36.3.8. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації на кінець звітного року.
( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002 )
37. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:
37.1. Первісна (переоцінена) вартість та накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності.
( Підпункт 37.1 пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002, N 901 від 08.07.2008 )
37.2. Первісна (переоцінена) вартість та накопичена амортизація переданих у заставу нематеріальних активів.
( Підпункт 37.2 пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 25.11.2002, N 901 від 08.07.2008 )
37.3. Сума угод на придбання у майбутньому нематеріальних активів.
37.4. Загальна сума витрат на дослідження та розробки, включена до складу витрат звітного періоду.
37.5. Первісна вартість, залишкова вартість та метод оцінки нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань.
37.6. Причини визнання невизначеним строку корисного використання нематеріального активу та його балансова вартість.
( Пункт 37 доповнено підпунктом 37.6 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008 )
37.7. Склад нематеріальних активів, інформація про які є суттєвою, їх балансова вартість та строк корисного використання, що залишився.
( Пункт 37 доповнено підпунктом 37.7 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 901 від 08.07.2008 )( Розділ "Особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів установами" виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 379 від 16.09.2019 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 242 від 18.10.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 листопада 1999 р.
за N 750/4043
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!