• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 31.05.2011 № 664
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.05.2011
 • Номер: 664
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.05.2011
 • Номер: 664
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.05.2011 N 664
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 730/19468
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр Ф.Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31.05.2011 N 664
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2011 р.
за N 730/19468
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
3. Доповнити пункт 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153 (із змінами), після слів "цільове фінансування" словами "(у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств)".
4. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 (із змінами):
4.1. Доповнити рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" субрахунком "378 Розрахунки з державними цільовими фондами".
4.2. Включити до рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" такі субрахунки:
"481 Кошти, вивільнені від оподаткування
482 Кошти з бюджету та державних цільових фондів
483 Гуманітарна допомога
484 Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень".
4.3. У рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням":
4.3.1. Назву субрахунку 651 викласти в такій редакції: "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування".
4.3.2. Субрахунок "653 За страхуванням на випадок безробіття" виключити.
4.4. У рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи":
4.4.1. Назву субрахунку 821 викласти в такій редакції: "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
4.4.2. Субрахунки "822 Відрахування на соціальне страхування" та "823 Страхування на випадок безробіття" виключити.
5. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (із змінами):
5.1. В абзаці п'ятому тексту до рахунку 15 "Капітальні інвестиції" слова ", та авансові платежі для фінансування вказаного будівництва" виключити.
5.2. Доповнити текст до рахунку 23 "Виробництво" після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
"Собівартість послуг з ремонту, проведеного ремонтним підрозділом підприємства, зменшується на вартість матеріалів (зокрема запасних частин), отриманих при його проведенні, які придатні до подальшого використання і оприбутковані у складі запасів (крім матеріалів, отриманих при ліквідації об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів).".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
5.3. У тексті до рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами":
5.3.1. Доповнити абзац другий цифрами та словами "378 "Розрахунки з державними цільовими фондами".
5.3.2. Доповнити текст після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:
"На субрахунку 378 "Розрахунки з державними цільовими фондами" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.".
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим.
5.4. У третьому реченні абзацу четвертого тексту до рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" слова "збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо" замінити словами "відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5.5. Доповнити текст до рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" після абзацу третього п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" має такі субрахунки:
481 "Кошти, вивільнені від оподаткування"
482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів"
483 "Гуманітарна допомога"
484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень"
На субрахунку 481 "Кошти, вивільнені від оподаткування" ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства.
На субрахунку 482 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів" ведеться облік коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, та їх використання.
На субрахунку 483 "Гуманітарна допомога" ведеться облік надходження та використання гуманітарної допомоги.
На субрахунку 484 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень" ведеться облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев'ятим.
5.6. У тексті до рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням":
5.6.1. В абзаці першому слова "зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо" замінити словами "відрахуванням на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5.6.2. В абзаці третьому слова "обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття" замінити словами "загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5.6.3. В абзаці четвертому назву субрахунку 651 викласти в такій редакції: "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування".
5.6.4. Субрахунок "653 "За страхуванням на випадок безробіття" виключити.
5.6.5. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 651 "За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.".
5.6.6. Абзац сьомий виключити.
У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати абзацами сьомим - дев'ятим.
5.7. В абзаці третьому тексту до рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" слова "збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" замінити словами "відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5.8. У тексті до рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи":
5.8.1. В абзаці третьому назву субрахунку 821 викласти в такій редакції: "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
5.8.2. Субрахунки "822 "Відрахування на соціальне страхування" та "823 "Страхування на випадок безробіття" виключити.
5.8.3. Абзац четвертий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 821 "Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" ведеться облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо.".
5.8.4. Абзаци п'ятий і шостий виключити.
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом п'ятим.
5.9. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
5.9.1. До рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження":
за кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" з дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток".
5.9.2. До рахунку 91 "Загальновиробничі витрати":
за кредитом рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".
5.9.3. До рахунку 98 "Податок на прибуток":
за дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток" з кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".
6. У пункті 24 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами), слова "пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття" замінити словами "загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами):
7.1. В абзаці третьому пункту 2 розділу I слово "фонді" замінити словом "капіталі".
7.2. У пункті 2 розділу II:
7.2.1. Підпункт 2.1 викласти в такій редакції:
"2.1. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).".
7.2.2. Доповнити підпункт 2.10 після слова "фондів" словами ", зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності".
7.2.3. Доповнити підпункт 2.22 після слова "джерел" словами ", у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств".
7.2.4. У підпункті 2.28 слова ", за відрахуваннями єдиного соціального внеску" замінити словами "з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
7.3. У розділі III:
7.3.1. У пункті 1:
в абзаці першому підпункту 1.1 слова "незавершене будівництво" замінити словами "незавершені капітальні інвестиції";
доповнити підпункт 1.4 після слова "фондів" словами ", зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності";
у підпункті 1.14 слова "єдиного соціального внеску" замінити словами "на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
7.3.2. У пункті 2:
у підпункті 2.4 слово "дивіденди" виключити;
в абзаці восьмому підпункту 2.5 слова "на вартість залишку" замінити словами "на суму зменшення залишку на кінець періоду (порівняно із залишком на початок періоду)".
7.4. У Балансі (форма N 1-м) у додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" назву рядка 020 викласти в такій редакції:
"Незавершені капітальні інвестиції".
8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505 (із змінами):
8.1. Доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:
"Оператор спільної діяльності - учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік.".
8.2. Доповнити пункт 19 новими абзацами такого змісту:
"Вклади, внесені у спільну діяльність без створення юридичної особи, відображаються у складі іншої довгострокової заборгованості або розрахунків з іншими дебіторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.
Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи окремо від результатів власної господарської діяльності і складає окремий баланс та відповідні форми фінансової звітності спільної діяльності без створення юридичної особи.
Вклади учасників в окремому балансі спільної діяльності без створення юридичної особи відображаються у складі інших довгострокових зобов'язань або розрахунків з іншими кредиторами залежно від строку, на який укладено договір про спільну діяльність.".
8.3. Пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Частка учасника спільної діяльності без створення юридичної особи в активах та зобов'язаннях спільної діяльності без створення юридичної особи відображається в бухгалтерському обліку цього учасника у складі відповідних активів на підставі окремого балансу, наданого оператором спільної діяльності без створення юридичної особи.
Частка учасника в доходах та витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі інших операційних доходів та інших операційних витрат.
Зобов'язання, взяті учасником для здійснення спільної діяльності (у тому числі на оплату праці, сплату податків, зборів, обов'язкових платежів), визнаються витратами спільної діяльності без створення юридичної особи і компенсуються учаснику за рахунок спільної діяльності без створення юридичної особи.
Витрати, понесені учасником для провадження власної та спільної діяльності, розподіляються між спільною і власною діяльністю пропорційно обраній базі (виготовленій продукції, годинам праці, заробітній платі, обсягу діяльності, прямим витратам тощо).
Не визнається доходами учасника компенсація, отримана в погашення зобов'язань, взятих учасником для здійснення спільної діяльності.
Учасники спільної діяльності без створення юридичної особи відображають господарські операції, пов'язані зі спільною діяльністю, щодо внеску, придбання і продажу активів відповідно до пунктів 13 і 14 Положення (стандарту) 12.".
8.4. Доповнити Положення новим пунктом такого змісту:
"26. Учасники спільної діяльності без створення юридичної особи в примітках до фінансової звітності розкривають таку інформацію про спільну діяльність:
26.1. Розмір частки у спільній діяльності.
26.2. Строк дії договору спільної діяльності без створення юридичної особи.
26.3. Інформація про оператора спільної діяльності.
26.4. Загальна вартість вкладу до спільної діяльності без створення юридичної особи.
26.5. Сума всіх зобов'язань спільної діяльності без створення юридичної особи (із зазначенням суми, яка припадає на частку учасника).
26.6. Загальна сума доходів і витрат спільної діяльності без створення юридичної особи та сума доходів і витрат спільної діяльності без створення юридичної особи, які були включені до інших операційних доходів та інших операційних витрат.
26.7. Оператор спільної діяльності без створення юридичної особи розкриває інформацію про загальну вартість спільно контрольованих активів, управління якими він здійснює, а також у розрізі їх класифікації відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689.".
9. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 N 186, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.05.2001 за N 389/5580 (із змінами):
9.1. Доповнити План рахунків такими рахунками, розмістивши їх за порядком номерів:
"48 Цільове фінансування і цільові надходження" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел, у тому числі суми коштів, вивільнені від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток, та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства";
"74 Інші доходи" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про суми інших доходів від операційної та звичайної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також обліковується сума доходу від надзвичайних подій";
"90 Собівартість реалізації" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів";
"96 Інші витрати" з таким описом: "Облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов'язкових платежів) та сума втрат від надзвичайних подій".
9.2. У рахунку 70 "Доходи":
9.2.1. У графі другій слово "Доходи" замінити словами "Доходи від реалізації".
9.2.2. У графі третій текст викласти в такій редакції:
"Облік та узагальнення інформації про загальний дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)".
9.3. Рахунки "84 Витрати операційної діяльності" та "85 Інші затрати" виключити.
Директор Департаменту
податкової, митної політики,
доходів, адміністрування
платежів та методології
бухгалтерського обліку
М.О.Чмерук