• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін і доповнень до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва"

Міністерство фінансів України  | Наказ від 24.02.2001 № 101
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.02.2001
 • Номер: 101
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.02.2001
 • Номер: 101
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 101 від 24.02.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2001 р.
за N 218/5409
Про внесення змін і доповнень до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі зміни:
1. Пункт 2 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за I квартал або I півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25".
2. Пункт 19 доповнити другим реченням такого змісту: "Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства".
3. Пункт 20 доповнити третім реченням такого змісту: "Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті".
4. Підпункт 35.1 вилучити.
5. Пункт 37 викласти в такій редакції:
"37. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках".
6. Пункт 39 доповнити другим реченням такого змісту: "У цій статті також відображаються належна відповідно до чинного законодавства до сплати за звітний період сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників з конкретизованими назвою та сумою кожного податку (плати) у рядку 131".
7. Підпункт 41.1 вилучити.
8. Пункти 43-45 викласти в такій редакції:
"43. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2001 року за N 47/5238, визначається в розмірі поточного податку на прибуток.
44. У статті "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках.
Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 "Витрати за елементами" списувати до дебету рахунку 79 "Фінансові результати". У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:
інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими матеріальними витратами і прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рахунку 23 "Виробництво" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";
на підставі первинних документів, якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за центрами відповідальності. Залишок готової продукції, який встановлюється за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для цього конкретного виду готової продукції) і відображається у звітному місяці за дебетом рахунку 26 "Готова продукція" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати".
Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
45. При заповненні статей про елементи витрат операційної діяльності (рядки 090 - 120) слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248. Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до матеріальних затрат не включають, а показують у вписаному рядку 140".
9. Доповнити Положення пунктом 46 такого змісту:
"46. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.
У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту".
10. Частину 2 "Звіт про фінансові результати" (форма N 2-м) додатка до Положення (стандарту) 25 викласти в новій редакції (додається).
Заступник Міністра В.В.Регурецький
Продовження додатка
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 24 лютого 2001 р. N 101)
2. Звіт про фінансові результати за ________________ 200_ р.
Форма N 2-м
---------
Код за ДКУД |1801007|
---------
------------------------------------------------------------------------
Стаття | Код |За |За анало-
|рядка|звітний|гічний
| |період |період
| | |поперед-
| | |нього року
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Дохід (виручка) від реалізації продукції | 010 | |
(товарів, робіт, послуг) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції| 030 | |
(товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші операційні доходи | 040 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші звичайні доходи | 050 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Надзвичайні доходи | 060 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) | 070 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного | 080 | |
виробництва і готової продукції | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Матеріальні затрати | 090 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Витрати на оплату праці | 100 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Відрахування на соціальні заходи | 110 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Амортизація | 120 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші операційні витрати | 130 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
у тому числі: | 131 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
| 140 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші звичайні витрати | 150 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Надзвичайні витрати | 160 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Податок на прибуток | 170 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + | 180 |( )|( )
+ 130 + 140 + 150 +- 080 + 160 + 170) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) | 190 | |
------------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер