• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Міністерство фінансів України  | Наказ, Положення від 18.11.2005 № 790
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2005 N 790
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2005 р.
за N 1456/11736
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006 N 372 від 18.03.2011 N 1591 від 09.12.2011 N 1019 від 12.12.2017 N 588 від 29.09.2020 N 119 від 21.04.2022 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства фінансів N 138 від 12.05.2022 ) ( У заголовку та тексті Наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Марненко І.І.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування в засобах масової інформації.
4. Зазначене Національне положення (стандарт) 30 набирає чинності з 01.01.2007.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Регурецького В.В.
Міністр В.М.Пинзеник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.11.2005 N 790
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2005 р.
за N 1456/11736
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
( У заголовку та тексті Положення слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з Наказом Міністерства фінансів N 588 від 29.09.2020 )( У тексті Національного положення (стандарту) слова "місці продажу" замінено словом "продаж" згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 - враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства фінансів N 138 від 12.05.2022 )
Загальні положення
1. Це Національне положення (стандарт) 30 визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про біологічні активи і про одержані в процесі їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи й сільськогосподарську продукцію під час збирання врожаю та розкриття інформації про них у фінансовій звітності.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
2. Норми Національного положення (стандарту) 30 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) щодо сільськогосподарської діяльності.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011, N 588 від 29.09.2020 )
3. Національне положення (стандарт) 30 не поширюється на:
3.1. Сільськогосподарську продукцію, що зберігається після її первісного визнання.
3.2. Продукти переробки сільськогосподарської продукції.
3.3. Біологічні активи, не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.
Приклади біологічних активів і сільськогосподарської продукції наведені в додатку до Національного положення (стандарту) 30.
3.4. Плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім продукції таких плодоносних рослин.
( Пункт 3 доповнено новим підпунктом 3.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1019 від 12.12.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
4. Терміни, що використовуються у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Біологічний актив - жива тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.
Біологічні перетворення - процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні та/або кількісні зміни біологічних активів.
Витрати на продаж - витрати, пов’язані з продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції тощо, за винятком фінансових витрат).
Група біологічних активів - сукупність подібних (за характеристиками та/або призначенням та/або умовами вирощування) живих тварин або рослин.
Збирання врожаю - відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу.
Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.
Плодоносні рослини - живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті збирання врожаю, призначений для продажу, безоплатної передачі, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
Сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.
( Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
Визнання та оцінка біологічних активів
5. Біологічний актив та/або сільськогосподарська продукція визнаються активом, якщо підприємство контролює їх в результаті минулих подій, існує імовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигод, пов'язаних з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
6. Об'єктом бухгалтерського обліку є окремий вид біологічних активів або їх група.
7. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.
Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (далі - Національне положення (стандарт) 7), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 751/4044 (далі - Національне положення (стандарт) 9).
( Пункт 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
8. Безоплатно отримані біологічні активи, у тому числі і як внесок до статутного капіталу, при їх первісному визнанні оцінюються відповідно до пункту 7 Національного положення (стандарту) 30.
( Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
9. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж або за виробничою собівартістю відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (далі - Національне положення (стандарт) 16). Первісне визнання додаткових біологічних активів відображається у тому звітному періоді, у якому вони відокремлені від біологічного активу.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011, N 1591 від 09.12.2011, N 119 від 21.04.2022 )
10. Біологічні активи відображаються на дату проміжного і річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, передбачених пунктом 11 Національного положення (стандарту) 30.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 7 та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року N 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за N 35/10315.
( Абзац перший пункту 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
Поточні біологічні активи та додаткові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю, крім поточних біологічних активів рослинництва, які визнаються і відображаються як незавершене виробництво. Оцінка таких поточних біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 9.
( Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
Біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, оцінюються за первісною вартістю до періоду, у якому можливо визначити їх справедливу вартість.
( Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
12. Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж або за виробничою собівартістю відповідно до Національного положення (стандарту) 16. Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.
( Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Національного положення (стандарту) 9.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011, N 119 від 21.04.2022 )
13. Визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку.
За наявності кількох активних ринків біологічних активів і сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних того ринку, на якому підприємство передбачає продавати біологічні активи та/або сільськогосподарську продукцію.
Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними цінами допускається лише за обтяжливими контрактами.
14. За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції здійснюється за:
14.1. Останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство).
14.2. Ринковими цінами на подібні активи, скоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого визначається справедлива вартість.
14.3. Додатковими показниками, які характеризують рівень цін на біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
15. У разі відсутності інформації про ринкові ціни на біологічні активи справедлива вартість визначається за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу, обчисленою відповідно до пунктів 11-14 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".
16. Якщо біологічні активи рослинного походження на активному ринку оцінюються з урахуванням вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення, то оцінка таких біологічних активів здійснюється за вирахуванням справедливої вартості землі та капітальних витрат на її поліпшення.
Доходи та витрати сільськогосподарської діяльності
17. Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями біологічних активів, визнаються витратами операційної діяльності. Облік витрат ведеться за окремими об'єктами обліку витрат (окремі види біологічних активів та/або їх група) відповідно до Національного положення (стандарту) 16.
( Абзац другий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац третій пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац четвертий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац п'ятий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац шостий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац сьомий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Абзац восьмий пункту 17 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
( Пункт 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
18. Доходи (витрати) від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності протягом звітного (календарного) року, визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених у порядку, передбаченому пунктами 9 і 12 Національного положення (стандарту) 30, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями. Зазначені доходи (витрати) включаються до складу інших операційних доходів (витрат).
19. Фінансовий результат від операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією складається з:
( Абзац перший пункту 19 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
19.1. Фінансового результату від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.
19.2. Фінансового результату від реалізації запасів - сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж.
19.3. Фінансового результату від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.
20. Доходи від реалізації запасів - сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, визначаються відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153 (далі - Національне положення (стандарт) 15). При цьому собівартість реалізованих біологічних активів і сільськогосподарської продукції дорівнює вартості, за якою вони відображаються в обліку на дату реалізації.
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
21. Збільшення (зменшення) на дату балансу балансової вартості біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на продаж, відображається у складі інших операційних доходів (інших операційних витрат).
22. Сума дооцінки та уцінки на дату балансу балансової вартості довгострокових біологічних активів, які оцінюються відповідно до пункту 11 Національного положення (стандарту) 30, а також фінансовий результат від вибуття таких довгострокових біологічних активів визначається і відображається у порядку, установленому Національним положенням (стандартом) 7.
( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
23. Цільове фінансування, пов'язане із сільськогосподарською діяльністю, визнається доходом у порядку, установленому Національним положенням (стандартом) 15.
( Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
Розкриття інформації про біологічні активи у примітках до фінансової звітності
24. Вартість біологічних активів у балансі відображається окремими статтями.
25. У примітках до фінансової звітності біологічні активи наводяться за такими групами:
25.1. Довгострокові біологічні активи:
25.1.1. Робоча худоба.
25.1.2. Продуктивна худоба.
25.1.3. Багаторічні насадження, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
( Підпункт 25.1.3 підпункту 25.1 пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
25.1.4. Інші довгострокові біологічні активи.
25.2. Поточні біологічні активи:
25.2.1. Тварини на вирощуванні та відгодівлі.
25.2.2. Біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі).
25.2.3. Інші поточні біологічні активи.
26. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:
26.1. Вартість кожної групи біологічних активів на початок і кінець звітного року.
26.2. Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції за звітний період у натуральних вимірниках та за вартістю, обчисленою при первісному визнанні.
( Підпункт 26.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 372 від 18.03.2011 )
26.3. Методи та суттєві припущення, що застосовані при визначенні справедливої вартості кожної групи сільськогосподарської продукції та кожної групи біологічних активів.
26.4. Наявність та балансову вартість біологічних активів, право володіння якими обмежене, а також балансову вартість біологічних активів, переданих у заставу.
26.5. Суму укладених договорів на придбання у майбутньому біологічних активів.
27. Фінансовий результат за звітний рік від сільськогосподарської діяльності наводиться за такими показниками:
27.1. Дохід (витрати) від первісного визнання одержаної сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів за кожною групою біологічних активів.
27.2. Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями, за кожною групою біологічних активів.
27.3. Фінансовий результат (прибуток, збиток) від первісного визнання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.
27.4. Фінансовий результат (прибуток, збиток) від реалізації сільськогосподарської продукції та поточних біологічних активів.
27.5. Фінансовий результат (прибуток, збиток) від зміни справедливої вартості біологічних активів.
28. Інформація про зміни балансової вартості груп біологічних активів, що оцінювалися у звітному році за справедливою вартістю, наводиться за такими показниками:
28.1. Залишок біологічних активів на початок звітного року.
28.2. Дохід (витрати) від змін справедливої вартості (за вирахуванням попередньо оцінених витрат на продаж) за звітний рік.
28.3. Придбання біологічних активів за звітний рік.
28.4. Реалізація біологічних активів за звітний рік.
28.5. Інші зміни.
28.6. Залишок біологічних активів на кінець звітного року.
29. Про біологічні активи, оцінка яких на дату балансу здійснювалася згідно з пунктом 11 Національного положення (стандарту) 30, наводиться у розрізі груп біологічних активів така інформація:
29.1. Причини неможливості достовірно визначити справедливу вартість.
29.2. Метод нарахування амортизації.
29.3. Первісна вартість та сума накопиченої амортизації (разом з накопиченою сумою втрат від зменшення корисності) на початок і кінець звітного року.
( Підпункт 29.3 пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 119 від 21.04.2022 )
29.4. Сума втрат від зменшення корисності за звітний рік.
29.5. Сума вигод від відновлення корисності за звітний рік.
29.6. Сума нарахованої за звітний рік амортизації.
29.7. Прибуток (збиток), визнаний при вибутті таких біологічних активів.
30. При застосуванні протягом звітного року справедливої вартості біологічних активів, які раніше оцінені згідно з пунктом 11 Національного положення (стандарту) 30, наводиться така інформація:
30.1. Склад біологічних активів.
30.2. Обґрунтування достовірності визначення справедливої вартості.
30.3. Вплив зміни оцінки на фінансові результати.
31. Інформація про цільове фінансування, пов'язане з сільськогосподарською діяльністю, наводиться за такими показниками:
31.1. Призначення та сума цільового фінансування, визнаного доходом у звітному році.
31.2. Невиконані умови одержання цільового фінансування, непередбачені події, що вплинули на зменшення суми цільового фінансування, та сума зменшення у зв'язку з цим цільового фінансування у звітному році.
Начальник Управління методологіїбухгалтерського обліку В.М.Пархоменко
Додаток
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського
обліку 30 "Біологічні активи"
ПРИКЛАДИ
біологічних активів і сільськогосподарської продукції
------------------------------------------------------------------
| Активи |Сільськогосподар- | Додаткові | Продукти |
| |ська продукція, на| біологічні | переробки, на |
| | яку поширюється |активи, на які| які не |
| | Національне | поширюється | поширюється |
| | положення | Національне | Національне |
| | (стандарт) 30 | положення | положення |
| | |(стандарт) 30 | (стандарт) 30 |
|----------------------------------------------------------------|
| Тваринництво |
|----------------------------------------------------------------|
| Довгострокові біологічні активи |
|----------------------------------------------------------------|
|основне стадо |молоко, |приплід |пряжа, бринза, |
|овець* |каракульські | |м'ясопродукти |
| |смужки, вовна, | | |
| |гній | | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|основне стадо |молоко, гній |приплід |сметана, масло,|
|великої | | |сир, |
|рогатої | | |м'ясопродукти |
|худоби* | | | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|основне стадо |гній |приплід |м'ясопродукти |
|свиней* | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Поточні біологічні активи |
|----------------------------------------------------------------|
|тварини на |приріст живої | |м'ясопродукти |
|вирощуванні і |маси, гній | | |
|відгодівлі | | | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|риба |товарна риба |матеріал для |рибні продукти |
|(риборозведен-| |розведення | |
|ня) | |риби | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|доросла птиця |яйця, пташиний | |м'ясопродукти |
| |послід | | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|сім'ї бджіл |мед, віск, |нові рої | |
| |прополіс тощо | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Рослинництво |
|----------------------------------------------------------------|
| Довгострокові біологічні активи |
|----------------------------------------------------------------|
|виноградники**|виноград |чубуки |виноматеріали, |
| | | |сікоматеріали |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|сади** дерева |плоди деревина |саджанці |сухофрукти, |
|в лісі (лісо- |ділова, дрова | |консерви |
|вий масив) | | |фруктові |
| | | |пиломатеріали |
|----------------------------------------------------------------|
| Поточні біологічні активи |
|----------------------------------------------------------------|
|зернові |зерно, зернові | |борошно, крупа,|
|культури |відходи, солома | |комбікорми |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|овочеві |овочі | |консерви |
|культури | | |овочеві, |
| | | |соління |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|технічні |тютюнове листя, | |тютюн |
|культури |насіння соняшнику,| |ферментів, |
| |цукрові буряки | |масло рослинне,|
| | | |цукор |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|кормові |зелена маса, | |силос, сінаж |
|культури |коренеплоди | | |
|--------------+------------------+--------------+---------------|
|розсадники | |саджанці | |
------------------------------------------------------------------
---------------
*До основного стада належать продуктивні тварини, які систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.
**Плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється Національне положення (стандарт) 30.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1019 від 12.12.2017 )