• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ, План від 09.12.2011 № 1591
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, План
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1591
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, План
 • Дата: 09.12.2011
 • Номер: 1591
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2011 N 1591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2011 р.
за N 1556/20294
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 N 628 від 27.06.2013 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Унести зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 892/4185 (із змінами), схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Доповнити наказ Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125, новим пунктом такого змісту:
"7. Типова форма фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затверджена пунктом 1 цього наказу, не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, суб'єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.".
4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України
Ф.Ярошенко


О.Г.Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.12.2011 N 1591
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2011 р.
за N 1556/20294
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 628 від 27.06.2013 )
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153 (із змінами):
7.1. Доповнити пункт 2 після слова "установ" словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
7.2. Доповнити пункт 4 новим абзацом такого змісту:
"Балансова вартість валюти - вартість іноземної валюти, визначена за валютним курсом грошової одиниці України до іноземної валюти на дату здійснення господарської операції або на дату складання балансу.".
7.3. Доповнити пункт 6 підпунктом 6.8 такого змісту:
"6.8. Сума балансової вартості валюти.".
8. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21.12.99 за N 893/4186 (із змінами):
8.1. У розділі I "Загальні положення":
8.1.1. В абзаці першому слова "і бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
8.1.2. Абзац третій виключити.
8.2. В абзаці першому тексту до рахунка 10 "Основні засоби" слова "фінансового лізингу" замінити словами "фінансової оренди".
8.3. У тексті до рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками":
8.3.1. Доповнити абзац другий цифрами та словами "364 "Розрахунки за гарантійним забезпеченням".
8.3.2. Доповнити після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:
"На субрахунку 364 "Розрахунки за гарантійним забезпеченням" відображаються розрахунки за гарантійним забезпеченням, пов'язаним зі здійсненням операцій з деривативами.".
У зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим.
8.4. У тексті до рахунка 37 "Розрахунки з різними дебіторами":
8.4.1. Доповнити абзац другий цифрами та словами "379 "Розрахунки за операціями з деривативами".
8.4.2. Доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:
"На субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" ведеться облік розрахунків за операціями з деривативами. В кінці місяця субрахунок закривається шляхом списання сальдо у кореспонденції з рахунком інших операційних доходів або інших витрат операційної діяльності.".
У зв'язку з цим абзац дванадцятий уважати абзацом тринадцятим.
8.5. У тексті до рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження":
8.5.1. У назві субрахунку 483 слово "Гуманітарна" замінити словом "Благодійна".
8.5.2. Абзац сьомий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 483 "Благодійна допомога" ведеться облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.".
8.6. У тексті до рахунка 71 "Інший операційний дохід":
8.6.1. У назві субрахунку 711 слово "реалізації" замінити словами "купівлі-продажу".
8.6.2. Абзац шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 711 "Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти" узагальнюється інформація про доходи від купівлі-продажу іноземної валюти, зокрема додатна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю.".
8.7. У тексті до рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності":
8.7.1. У назві субрахунку 942 слова "Собівартість реалізованої" замінити словами "Витрати на купівлю-продаж".
8.7.2. Абзац шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" узагальнюється інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, зокрема від'ємна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю.".
8.8. В абзаці п'ятому тексту до рахунка 95 "Фінансові витрати" слова "фінансового лізингу" замінити словами "фінансової оренди".
8.9. Кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
8.9.1. До рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками":
за дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" з кредитом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами".
8.9.2. До рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами":
за кредитом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" з дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".
9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248 (із змінами):
9.1. У пункті 2 слова "і бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
9.2. Доповнити пункт 9 підпунктом 9.6 такого змісту:
"9.6. Балансова вартість валюти.".
9.3. Доповнити абзац десятий пункту 18 словами ", а також витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти".
9.4. Абзац третій пункту 20 виключити.
10. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2011 N 25) (із змінами):
10.1. Доповнити пункт 1 після речення першого реченням другим такого змісту: "Підприємства, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, застосовують тільки додаток 1 до цього Положення (стандарту).".
10.2. Доповнити абзац шостий пункту 2 словами та цифрами ", а також платниками єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України".
10.3. У додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":
10.3.1. Доповнити після тексту "Адреса" текстом такого змісту:
"Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
----
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
|--|
за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
---- ".
10.3.2. У графах 3 і 4 рядка 092 Звіту про фінансові результати (форма N 2-м) дужки виключити.
10.4. У додатку 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" у Звіті про фінансові результати (форма N 2-мс):
10.4.1. У графах 3 і 4 рядка 102 дужки виключити.
10.4.2. Текст у рядку 150 викласти в такій редакції: "Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145)".
11. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами):
11.1. Пункт 2 після слова "установ" доповнити словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
11.2. В абзаці першому пункту 8 слово "розрахунків" замінити словами "господарської операції".
12. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2000 за N 904/5125 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602) , текст "Середня кількість працівників __________" та "Контрольна сума" виключити.
13. Доповнити пункт 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001 N 205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2001 за N 433/5624 (із змінами), новим абзацом такого змісту:
"Це Положення (стандарт) не застосовується підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.".
14. Пункт 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.07.2001 N 344, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2001 за N 647/5838, після слів "акціонерними товариствами" доповнити словами ", крім тих, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
15. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (із змінами):
15.1. У пункті 2 слова "і бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
15.2. У пункті 9 та абзаці першому пункту 12 слова "(чи собівартістю за прямими витратами)" виключити.
16. У пункті 2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2008 N 1090, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12.09.2008 за N 844/15535, слова "і бюджетних установ" замінити словами ", бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
17. Пункт 1.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2008 N 1577, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2009 за N 57/16073, після слова "установ" доповнити словами "та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності".
Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку


М.О.Чмерук