• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 22.11.2004 № 731
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 22.11.2004
 • Номер: 731
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 22.11.2004
 • Номер: 731
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2004 N 731
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2004 р.
за N 1560/10159
Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 N 879 від 02.09.2014 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.
2. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Департаменту забезпечення діяльності Міністра (Солодчук Л.М.) після державної реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Чалого В.Д.
Перший віце-прем'єр-міністр
України,
Міністр фінансів України


М.Я. Азаров
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
22.11.2004 N 731
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2004 р.
за N 1560/10159
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )( Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:
4.1. У другому реченні пункту 14 слово "Первісна" замінити словом "Залишкова".
4.2. Абзац другий пункту 17 доповнити другим реченням такого змісту: "При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість".
4.3. Пункт 21 доповнити реченнями другим - четвертим такого змісту: "Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку основних засобів".
5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043:
5.1. Пункт 24 доповнити реченнями другим - четвертим такого змісту: "Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів може щомісяця (щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об'єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об'єкта, що відображений у складі додаткового капіталу. Відомості про суму перевищення попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок об'єкта, що включені до складу нерозподіленого прибутку, заносяться до регістрів аналітичного обліку нематеріальних активів".
5.2. Пункт 29 доповнити другим реченням такого змісту: "Суму нарахованої амортизації підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і накопиченої амортизації нематеріальних активів".
6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:
6.1. У пункті 16 слова "собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО)" виключити.
6.2. Пункти 18-20 викласти в такій редакції:
"18. Оцінка за середньозваженою собівартістю проводиться щодо кожної одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця і одержаних у звітному місяці запасів.
19. Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість запасів на дату операції.
20. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили на підприємство (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів".
6.3. Абзац сьомий пункту 29 виключити.
7. У пункті 9 і прикладах 1 і 2 додатка до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018, слова "за продукцію, товари, роботи, послуги" виключити.
8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153, пункт 15 доповнити третім реченням такого змісту: "Доходом визнається сума зобов'язання, яке не підлягає погашенню".
9. У пунктах 17 і 32 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382, слова "з бюджетом" замінити словами "за податками й платежами".
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 879 від 02.09.2014 )
Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко