• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 31.05.2019 № 226
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.05.2019
 • Номер: 226
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 31.05.2019
 • Номер: 226
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.05.2019 № 226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 685/33656
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (зі змінами), такі зміни:
1) заголовок наказу викласти в такій редакції:
"Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність";
2) у пункті 1 слова та цифри "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25)" замінити словами та цифрами "Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" (далі - Національне положення (стандарт) 25)";
3) у пункті 2 слово "Положення" замінити словами "Національне положення".
2. У пункті 7 наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302 "Про Примітки до річної фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (зі змінами), слова "суб’єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства" замінити словами "юридичними особами, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства".
3. Внести до наказу Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 "Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580, такі зміни:
1) у пункті 1 слова "План" та "суб’єктів малого підприємництва" замінити відповідно словами "спрощений План" та "підприємств";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами).".
4. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
5. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Маркарова
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
статистики УкраїниІ. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
31 травня 2019 року № 226
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 685/33656
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):
1) у розділі I:
в абзаці шостому слова ", крім суб’єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності," виключити;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"Юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580.";
2) у класі 8:
абзаци п’ятий, сьомий виключити.
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим;
в абзаці п’ятому слова "Інші підприємства" замінити словом "Підприємства".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами):
1) заголовок Положення (стандарту) викласти у такій редакції:
"Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність";
2) у розділі I:
перше речення пункту 1 викласти в такій редакції: "Це Національне положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансової звітності малого підприємства в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) та порядок її заповнення, а також зміст і форму Фінансової звітності мікропідприємства в складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) та порядок її заповнення.";
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) (далі - підприємства), зокрема:
1) для складання Фінансової звітності малого підприємства:
малими підприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (крім тих, яким відповідно до податкового законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів та витрат);
представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності;
2) для складання Фінансової звітності мікропідприємства:
мікропідприємствами - юридичними особами, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
непідприємницькими товариствами.";
пункт 3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 4-10 вважати відповідно пунктами 3-9;
у пункті 3 слова "Суб’єкти малого підприємництва" замінити словом "Підприємства";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Форми Фінансової звітності малого підприємства та Фінансової звітності мікропідприємства наведені відповідно в додатках 1, 2 до цього Національного положення (стандарту).";
пункт 5 після слова "відповідними" доповнити словом "національними";
у пункті 6:
у першому реченні слова та цифру "суб’єктами малого підприємництва, які відповідають критеріям пункту 2 цього розділу," замінити словом "підприємствами";
у четвертому реченні слова "Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва" замінити словами "Спрощеної фінансової звітності";
в абзаці першому пункту 7, пункті 8 слова "Суб’єкти малого підприємництва" замінити словом "Підприємства";
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Підприємства, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, відповідно до податкового законодавства, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.";
3) у розділі II:
назву розділу викласти в такій редакції:
"II. Фінансова звітність малого підприємства";
у пункті 2:
доповнити пункт новим підпунктом 2.1 такого змісту:
"2.1. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об’єктів, віднесених до складу нематеріальних активів. У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.".
У зв’язку з цим підпункти 2.1-2.30 вважати відповідно підпунктами 2.2-2.31;
у підпункті 2.3:
друге речення абзацу першого виключити;
в абзаці другому слова ", нематеріальних активів" виключити;
у підпункті 2.6 слово "Положення" замінити словами "Національного положення";
у пункті 4 слова "непрямі податки та інші вирахування з доходу," виключити;
у пункті 5:
у підпункті 5.7 слово "чистими" виключити;
в абзаці другому підпункту 5.9 слова "зведених фінансових звітах" та "зведеного фінансового звіту" замінити відповідно словами "консолідованій спрощеній фінансовій звітності" та "консолідованої фінансової звітності";
4) у розділі III:
назву розділу викласти у такій редакції:
"III. Фінансова звітність мікропідприємства";
у підпункті 2.5 пункту 2 слово "чистими" виключити;
5) у додатках до Положення:
у додатку 1:
відмітку до додатка викласти у такій редакції:
"Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)";
назву додатка викласти у такій редакції:
"Фінансова звітність малого підприємства";
доповнити форму № 1-м після рядка "I. Необоротні активи" новими позиціями такого змісту:
"
Нематеріальні активи1000
первісна вартість1001
накопичена амортизація1002( )( )
";
у додатку 2:
відмітку до додатка викласти у такій редакції:
"Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)";
назву додатка викласти у такій редакції:
"Фінансова звітність мікропідприємства".
3. У заголовку Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580, слова "План" та "суб’єктів малого підприємництва" замінити відповідно словами "Спрощений План" та "підприємств".
4. Абзац другий пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за № 610/12484 (із змінами), викласти в такій редакції:
"юридичними особами, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності - витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов’язаннями);".
5. Пункт 2 розділу II Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" , затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), викласти в такій редакції:
"2. Для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (із змінами). Зазначені підприємства можуть самостійно визначати доцільність складання фінансової звітності за формами, наведеними у цьому Національному положенні (стандарті).".
В.о. директора Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології
бухгалтерського облікуЄ.А. Гладун