• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства

Міністерство фінансів України  | Наказ від 24.09.2010 № 1085
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.09.2010
 • Номер: 1085
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 24.09.2010
 • Номер: 1085
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.09.2010 N 1085
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за N 938/18233
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (далі - Зміни), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
2.1. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.97 N 244 "Про бухгалтерський облік списання та реструктуризації податкової заборгованості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.11.97 за N 566/2370;
2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 16.12.97 N 272 "Про бухгалтерський облік взаємозаліку та реструктуризації заборгованості", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.97 за N 631/2435.
3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його прийняття у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пункту 3 Змін, затверджених цим наказом, що набирає чинності з 01.01.2011.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфименко Т.І.
Міністр
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України
Виконуючий обов'язки
Міністра економіки України
Голова Державної податкової
адміністрації України
Ф.Ярошенко


О.Г.Осауленко

А.А.Максюта

О.О.Папаіка
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.09.2010 N 1085
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2010 р.
за N 938/18233
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів N 73 від 07.02.2013 )
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382 (із змінами):
2.1. Абзац перший пункту 2 замінити трьома абзацами такого змісту:
"2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються:
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків;
представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.".
У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом четвертим.
2.2. Пункт 9 доповнити новим реченням такого змісту: "При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 060) Балансу ( форма N 1) на кінець попереднього року.".
2.3. Пункт 22 доповнити новим реченням такого змісту: "У першому місяці року переходу на застосування Положення (стандарту) 25 сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".".
2.4. Пункт 25 доповнити новим реченням такого змісту: "При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані статті "Відстрочені податкові зобов'язання" (рядок 460) Балансу ( форма N 1) на кінець попереднього року.".
2.5. Пункт 31 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У вписуваному рядку 665 "З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665) ____________" наводиться сума заборгованості на кінець звітного періоду з виплат працівникам, що не погашена (не виплачена) у встановлений колективним договором строк.".
2.6. Пункт 43 доповнити абзацом другим такого змісту:
"При переході підприємств на застосування Положення (стандарту) 25 у цій статті у графі 4 за аналогічний період попереднього року наводиться результат відповідного складання (вирахування) значень статей "Податок на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 180), "Податки з надзвичайного прибутку" (рядок 210) і "Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності" (рядок 185) Звіту про фінансові результати ( форма N 2) за попередній рік.".
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 N 415, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 610/12484:
3.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Фінансові витрати визнаються:
суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності та юридичними особами, що не займаються підприємницькою діяльністю (крім бюджетних установ), витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями);
іншими юридичними особами витратами того звітного періоду, за який вони були нараховані (визнані зобов'язаннями), крім фінансових витрат, які капіталізуються.".
3.2. Підпункт 15.1 пункту 15 викласти в такій редакції:
"15.1. Випадки, причини і тривалість зупинення виконання робіт із створення кваліфікаційного активу та капіталізації фінансових витрат.".
3.3. У додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати" у графі "Приклад" слова "продукту тощо" замінити словами "продукту та інших нематеріальних активів".
4. У Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 N 109, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29.12.93 за N 200 (із змінами):
4.1. У пункті 1.3 глави 1 слово "приватизуються" замінити словами "приватизуються (корпоратизуються)", а слова "передається в оренду" замінити словами "передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання)".
4.2. У пункті 2.1 глави 2 слова та цифри "вартості об'єктів приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1996 р. N 961" замінити словами та цифрами "майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1891".
4.3. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:
"3.4. Для відображення господарських операцій товариство покупців може використовувати Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003 р. N 422.".
4.4. У першому реченні пункту 4.5 глави 4 слова та цифри "Положення про визначення вартості об'єктів приватизації з урахуванням їх потенційної прибутковості, затвердженого наказом Фонду державного майна, Мінекономіки, Мінфіну, Мінстату України від 27 лютого 1995 р. N 216/40/30/63" замінити словом "законодавства".
5. У підпункті 1.6 пункту 1 наказу Міністерства фінансів України від 14.12.99 N 298 "Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.99 за N 915/4208, слова та цифри "Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1996 року за N 82/1107, зі змінами та доповненнями" замінити словами та цифрами "Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами)".
Начальник
Управління методології
бухгалтерського обліку


В.М.Пархоменко