• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 27.06.2013 № 627
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.06.2013
 • Номер: 627
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 27.06.2013
 • Номер: 627
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.06.2013 N 627
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2013 р.
за N 1242/23774
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 391 від 31.03.2015 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.
В.о. Міністра
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
А.МярковськийМ.Ю.Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.06.2013 N 627
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2013 р.
за N 1242/23774
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 липня 1999 року N 163, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 року за N 499/3792:
1) у пункті 4:
в абзаці шостому слова та цифру ", встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" виключити;
абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
"Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.";
абзац тринадцятий виключити;
2) в абзаці першому пункту 5 друге речення виключити;
3) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), покупець оцінює фінансові інвестиції в об'єкті придбання (раніше утримувану частку у власному капіталі) за їх справедливою вартістю на дату придбання та відображає суму зміни вартості відповідно у складі доходів або витрат.";
4) у пункті 14 слова "належить меншості" замінити словами "не належить материнському підприємству".
2. Доповнити пункт 12 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018 (із змінами), новим абзацом такого змісту:
"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включає заборгованість фінансових і податкових органів, а також авансові платежі, переплату за податками і зборами, іншими платежами до бюджету та відображається в балансі із виділенням заборгованості з податку на прибуток.".
3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 750/4043 (із змінами):
1) у пункті 22 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та в іншому сукупному доході";
2) у пункті 23 слова "іншого додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
3) у пункті 24 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках".
4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153 (із змінами):
1) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
інші операційні доходи;
фінансові доходи;
інші доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття тощо.
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).
До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.";
2) доповнити абзац п'ятий пункту 20 словами "з урахуванням економічного змісту відповідної угоди";
3) доповнити пункт 21 новим абзацом такого змісту:
"Якщо безоплатно отриманий актив забезпечує надходження економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то доходи визнаються на систематичній основі (наприклад, у сумі нарахованої амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.".
5. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року N 1591):
1) назву рахунку 40 викласти в такій редакції: "Зареєстрований (пайовий) капітал";
2) назву рахунку 41 викласти в такій редакції: "Капітал у дооцінках";
3) текст колонки третьої рахунку 41 "Капітал у дооцінках" викласти в такій редакції: "Усі види діяльності";
4) рахунки 75 "Надзвичайні доходи" та 99 "Надзвичайні витрати" виключити.
6. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами):
1) доповнити абзац перший розділу "Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи" після слів "(у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках)" словами "електронних грошей,";
2) у тексті рахунку 33 "Інші кошти":
доповнити абзац перший після слів "(поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо)" словами "електронних грошей";
доповнити абзац другий цифрами та словами "335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті";
доповнити після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
"На субрахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" відображаються операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком України.
Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;
3) в абзаці першому розділу "Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань" після слова "пайового" доповнити словами "у дооцінках,";
4) у рахунку 40:
назву рахунку 40 викласти в такій редакції: "Зареєстрований (пайовий) капітал";
текст рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" викласти в такій редакції:
"Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.
За кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).
Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" має такі субрахунки:
401 "Статутний капітал"
402 "Пайовий капітал"
403 "Інший зареєстрований капітал"
404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу"
На субрахунку 401 "Статутний капітал" відображається статутний капітал господарських товариств, державних і комунальних підприємств. За кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал" відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому субрахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.
На субрахунку 402 "Пайовий капітал" відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами. Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для провадження його господарсько-фінансової діяльності. Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на субрахунку 402 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства. Аналітичний облік за субрахунком 402 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.
На субрахунку 403 "Інший зареєстрований капітал" відображається зареєстрований капітал інших підприємств, зокрема приватних підприємств, формування якого передбачено в установчих документах.
На субрахунку 404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу" відображаються внески, які надходять для формування статутного капіталу, зокрема акціонерного товариства, після його оголошення і до реєстрації відповідних змін до установчих документів. Сальдо субрахунку 404 після реєстрації статутного капіталу в установленому порядку списується у кореспонденції із кредитом субрахунку 401 "Статутний капітал", а у разі якщо підприємству відмовлено у реєстрації статутного капіталу, у кореспонденції з дебетом субрахунку 404 відображаються операції з повернення активів, які надходили як внески.
Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
30 "Каса" 10 "Основні засоби"
31 "Рахунки в банках"
42 "Додатковий капітал" 11 "Інші необоротні матеріальні
44 "Нерозподілені прибутки активи"
(непокриті збитки)" 12 "Нематеріальні активи"
45 "Вилучений капітал" 14 "Довгострокові фінансові
46 "Неоплачений капітал" інвестиції"
67 "Розрахунки з учасниками" 15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокові біологічні
активи"
20 "Виробничі запаси"
21 "Поточні біологічні активи"
22 "Малоцінні та швидкозношувані
предмети"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал"
43 "Резервний капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими
операціями";
5) у рахунку 41:
назву рахунку 41 викласти в такій редакції: "Капітал у дооцінках";
текст рахунку 41 "Капітал у дооцінках" викласти в такій редакції:
"Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" призначено для обліку і узагальнення інформації про дооцінки (уцінки) необоротних активів і фінансових інструментів, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу і розкриваються у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Залишок на цьому рахунку зменшується у разі уцінки та вибуття зазначених активів, зменшення їх корисності тощо.
Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" має такі субрахунки:
411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів"
412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів"
413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів"
414 "Інший капітал у дооцінках"
На субрахунку 411 "Дооцінка (уцінка) основних засобів" узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів основних засобів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 412 "Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів" узагальнюється інформація про дооцінки об'єктів нематеріальних активів, уцінки таких об'єктів в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку.
На субрахунку 413 "Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів" узагальнюється інформація про зміну балансової вартості об'єкта хеджування при значенні коефіцієнта ефективності хеджування грошових потоків у межах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, та віднесення сум до первісної вартості фінансових активів чи фінансових зобов'язань або до складу інших доходів (витрат).
На субрахунку 414 "Інший капітал у дооцінках" узагальнюється інформація про інший капітал у дооцінках, не відображений на інших субрахунках.
Вхідний залишок на субрахунках рахунку 41 "Капітал у дооцінках" формується шляхом перенесення відповідної інформації з рахунку 42 "Додатковий капітал".
Рахунок 41 "Капітал у дооцінках" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби" 10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні 11 "Інші необоротні матеріальні
активи" активи"
12 "Нематеріальні активи" 12 "Нематеріальні активи"
13 "Знос (амортизація) 13 "Знос (амортизація)
необоротних активів" необоротних активів"
14 "Довгострокові фінансові 14 "Довгострокові фінансові
інвестиції" інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції" 15 "Капітальні інвестиції"
35 "Поточні фінансові 35 "Поточні фінансові інвестиції"
інвестиції"
40 "Зареєстрований та пайовий 42 "Додатковий капітал";
капітал"
44 "Нерозподілені прибутки
(непокриті збитки)"
45 "Вилучений капітал"
6) у тексті рахунку 42 "Додатковий капітал":
в абзаці першому слова "суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та" виключити;
в абзаці третьому назву субрахунку 423 викласти в такій редакції: "Накопичені курсові різниці";
абзац шостий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 423 "Накопичені курсові різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.";
7) у першому реченні абзацу першого розділу "Клас 7. Доходи і результати діяльності" слова ", а також від надзвичайних подій" виключити;
8) у тексті рахунку 70 "Доходи від реалізації":
доповнити абзац перший після слова "послуг" словами "доходів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості,";
доповнити абзац сьомий після слова "послуг" словами "зокрема, дохід від орендних платежів за оренду об'єктів інвестиційної нерухомості,";
9) доповнити перше речення абзацу чотирнадцятого у тексті рахунку 71 "Інший операційний дохід" після слова "підприємства" словами ", від роялті, відсотки, отримані на залишки коштів на поточних рахунках в банках,";
10) у тексті рахунку 74 "Інші доходи":
в абзаці першому слово "звичайної" виключити;
в абзаці третьому в назві субрахунку 746 "Інші доходи від звичайної діяльності" слова "від звичайної діяльності" виключити;
в абзаці восьмому слова "від звичайної діяльності" виключити;
11) рахунки 75 "Надзвичайні доходи" та 99 "Надзвичайні витрати" виключити;
12) у тексті рахунку 79 "Фінансові результати":
абзац перший викласти в такій редакції:
"Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати діяльності підприємства.";
в абзаці четвертому:
у назві субрахунку 793 "Результат іншої звичайної діяльності" слово "звичайної" виключити;
субрахунок 794 "Результат надзвичайних подій" виключити;
в абзаці сьомому слово "звичайної" виключити;
абзац восьмий виключити;
13) у другому реченні абзацу четвертого розділу "Клас 8. Витрати за елементами" слова "витрати, пов'язані із запобіганням надзвичайним подіям та ліквідацією їх наслідків" замінити словами "інші витрати діяльності.";
14) в абзаці першому у тексті рахунку 85 "Інші затрати" слова "витрат від надзвичайних подій" замінити словами "інших витрат діяльності.";
15) в абзаці першому розділу "Клас 9. Витрати діяльності" перше речення викласти в такій редакції:
"Рахунки класу "Витрати діяльності" застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства.";
16) у тексті рахунку 97 "Інші витрати":
в абзаці першому слово "звичайної" виключити;
в абзаці третьому в назві субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" слово "звичайної" виключити;
в абзаці десятому слово "звичайної" виключити;
17) у тексті рахунку 98 "Податок на прибуток":
абзаци перший та другий викласти в такій редакції:
"На рахунку 98 "Податок на прибуток" ведеться облік суми витрат з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу і визначається відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". На цьому рахунку також ведеться облік відрахувань до Державного бюджету України від доходів за державними грошовими лотереями і податку на доходи від страхової діяльності.
За дебетом рахунку відображаються нараховані суми податку на прибуток, відрахувань до Державного бюджету України від доходів від проведення державних грошових лотерей і податку на доходи від страхової діяльності, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунку 79 "Фінансові результати.";
абзаци третій - шостий виключити;
18) абзац перший тексту рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" розділу "Клас 0. Позабалансові рахунки" викласти в такій редакції:
"На цьому рахунку обліковуються активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів, зокрема отримане у користування авторське право та суміжні з ним права, за користування якими сплачується роялті, та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі відповідних договорів, зокрема, але не виключно оренди (лізингу), та обліковуються на балансі орендодавця.";
19) у кореспонденції рахунків:
за дебетом рахунків 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 46 "Неоплачений капітал", 67 "Розрахунки з учасниками" з кредитом рахунку 40 слова "Статутний капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал".
За кредитом рахунків 42 "Додатковий капітал", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 67 "Розрахунки з учасниками" з дебетом рахунку 40 слова "Статутний капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";
за дебетом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 42 "Додатковий капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з кредитом рахунку 41 слова "Пайовий капітал" замінити словами "Капітал у дооцінках".
За кредитом рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з дебетом рахунку 41 слова "Пайовий капітал" замінити словами "Капітал у дооцінках";
20) кореспонденцію рахунків доповнити такою кореспонденцією рахунків:
за дебетом рахунків:
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 66 "Розрахунки з оплати праці" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" з кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал";
13 "Знос (амортизація) необоротних активів" з кредитом рахунку 41 "Капітал у дооцінках";
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 62 "Короткострокові векселі видані", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і 97 "Інші витрати" з кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал";
42 "Додатковий капітал" з кредитом рахунків 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 62 "Короткострокові векселі видані", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 68 "Розрахунки за іншими операціями";
за кредитом рахунків:
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 35 "Поточні фінансові інвестиції" і 45 "Вилучений капітал" з дебетом рахунку 41 "Капітал у дооцінках";
30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з дебетом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал";
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 62 "Короткострокові векселі видані", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунку 42 "Додатковий капітал";
42 "Додатковий капітал" з дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 62 "Короткострокові векселі видані", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями" і 97 "Інші витрати";
21) з кореспонденції рахунків виключити таку кореспонденцію рахунків:
за дебетом рахунків:
16 "Довгострокові біологічні активи", 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 66 "Розрахунки з оплати праці", 67 "Розрахунки з учасниками" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" з кредитом рахунку 41 "Пайовий капітал";
30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики" з кредитом рахунку 75 "Надзвичайні доходи";
64 "Розрахунки за податками й платежами" і 79 "Фінансові результати" з кредитом рахунку 99 "Надзвичайні витрати";
75 "Надзвичайні доходи" з кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";
99 "Надзвичайні витрати" з кредитом рахунків 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 17 "Відстрочені податкові активи", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 19 "Гудвіл", 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 34 "Короткострокові векселі одержані", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці" і 68 "Розрахунки за іншими операціями";
за кредитом рахунків:
10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 16 "Довгострокові біологічні активи", 17 "Відстрочені податкові активи", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 19 "Гудвіл", 20 "Виробничі запаси", 21 "Поточні біологічні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва", 28 "Товари", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 34 "Короткострокові векселі одержані", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів", 50 "Довгострокові позики", 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці" і 68 "Розрахунки за іншими операціями" з дебетом рахунку 99 "Надзвичайні витрати";
30 "Каса", 31 "Рахунки в банках" і 67 "Розрахунки з учасниками" з дебетом рахунку 41 "Пайовий капітал";
75 "Надзвичайні доходи" з дебетом рахунків 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з іншими дебіторами", 50 "Довгострокові позики" і 60 "Короткострокові позики";
79 "Фінансові результати" з дебетом рахунку 75 "Надзвичайні доходи";
99 "Надзвичайні витрати" з дебетом рахунків 64 "Розрахунки за податками й платежами" і 79 "Фінансові результати".
7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (із змінами):
1) в абзацах першому та дев'ятому пункту 29 слово "звичайної" виключити;
2) пункт 31 виключити.
У зв'язку з цим пункт 32 вважати відповідно пунктом 31;
3) у пункті 31 абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
4) додаток 3 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" виключити.
8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306 (із змінами):
1) у пункті 4:
доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:
"Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.".
У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;
доповнити після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:
"Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.".
У зв'язку з цим абзаци восьмий, дев'ятий вважати абзацами дев'ятим, десятим;
2) у пункті 6 абзац четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати абзацами четвертим, п'ятим;
3) у пункті 7:
в абзаці третьому слово "фінансові" виключити;
абзац п'ятий викласти в такій редакції: "довгострокові забезпечення";
4) пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Поточні зобов'язання включають:
короткострокові кредити банків;
поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані;
поточні забезпечення;
інші поточні зобов'язання.";
5) доповнити пункт 14 новим абзацом такого змісту:
"Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.".
9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (із змінами):
1) у розділі I:
друге речення пункту 1 виключити;
у пункті 2:
доповнити абзац перший після слова "застосовуються" словами "(крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності)";
абзац третій викласти в такій редакції:
"суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства;";
доповнити пункт 4 третім реченням такого змісту: "Суб'єкти малого підприємництва не розкривають інформацію щодо сукупного доходу.";
пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Суб'єкти малого підприємництва, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та які мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат можуть:
обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості;
не створювати забезпечення наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а визнають відповідні витрати у періоді їх фактичного понесення;
поточну дебіторську заборгованість включати до підсумку балансу за її фактичною сумою.
Зазначені суб'єкти малого підприємництва визнають витрати і доходи з урахуванням вимог Податкового кодексу України і відносять суми, які не визнаються Податковим кодексом України витратами або доходами, безпосередньо на фінансовий результат після оподаткування.";
доповнити розділ пунктом 10 такого змісту:
"10. Суб'єкти господарювання, які відповідають критеріям, визначеним підпунктами 4 і 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, та застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, з метою складання фінансової звітності визнають доходи і витрати за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.";
2) у розділі II:
у другому реченні підпункту 2.5 пункту 2 слова та цифри "статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 060) (форма N 1)" замінити словами та цифрами "статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 1045) Балансу (Звіту про фінансовий стан) ( форма N 1) ";
у пункті 5:
у підпунктах 5.5 та 5.8:
у першому реченні слово "звичайної" виключити;
друге речення виключити;
абзац другий підпункту 5.10 виключити;
3) у пункті 2 розділу III:
у підпункті 2.4:
у першому реченні слова "та звичайної" виключити;
друге речення виключити;
у підпункті 2.6:
у першому реченні слово "звичайної" виключити;
четверте речення виключити;
4) у додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва":
слово "Адреса" замінити словами "Адреса, телефон";
слова і знаки
"Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
----
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
|--|
за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
---- "
виключити;
5) у додатку 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" у Звіті про фінансові результати (форма N 2-мс) слово "Адреса" замінити словами "Адреса, телефон".
10. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505 (із змінами):
1) доповнити пункт 3 після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:
"Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.".
У зв'язку з цим абзаци шостий - десятий вважати відповідно абзацами сьомим - одинадцятим;
2) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:
"Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції";
3) у підпункті 26.7 пункту 26 слова та цифри "відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689" виключити;
4) у додатку 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції":
у першій таблиці прикладу:
у графі "Статті власного капіталу асоційованого підприємства Б":
у першому рядку слово "Статутний" замінити словами "Зареєстрований (пайовий)";
у третьому рядку слова "Додатковий капітал" замінити словами "Капітал у дооцінках";
у тексті виноски прикладу слова "Зростання додаткового капіталу" замінити словами "Зростання власного капіталу";
у четвертому рядку другої таблиці прикладу:
у графі "Показники" слова "додаткового капіталу" замінити словами "власного капіталу";
у графі "Кредит" слова та цифри "423 "Дооцінка активів" замінити словами та цифрами "41 "Капітал у дооцінках".
11. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами):
1) у пункті 19 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
2) у пункті 20 слова "іншого додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході";
3) у пункті 21 слова "додаткового капіталу" замінити словами "капіталу у дооцінках";
4) в абзаці другому пункту 30 після слів "додаткового капіталу" доповнити словами "(капіталу у дооцінках, у разі проведення переоцінки зазначених об'єктів)".
12. Доповнити пункт 17 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708 (із змінами), після слів "дохід від операційної оренди" словами "(крім доходу від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості)".
13. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736 (із змінами):
1) у пункті 8:
в абзаці першому після слів "господарської операції" доповнити словами "(в межах її обсягу)";
доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов'язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.";
2) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками із господарською одиницею за межами України, погашення яких не плануються і не є ймовірними в найближчій перспективі, відображаються у складі іншого додаткового капіталу та відображаються в іншому сукупному доході.";
3) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Включення статей фінансової звітності господарської одиниці за межами України, перерахованих у валюту звітності, до консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з відповідним національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку.";
4) у пункті 14 слова "фінансової інвестиції в господарську одиницю за межами України" замінити словами "господарської одиниці за межами України та відображається в іншому сукупному доході".
14. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за N 47/5238 (із змінами):
1) друге речення пункту 12 виключити;
2) у пункті 15 слова "статті "Податок на прибуток від звичайної діяльності" проміжного Звіту про фінансові результати" замінити словами "статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" проміжного Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)";
3) пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Витрати (дохід) з податку на прибуток відображаються у статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Витрати з податку на прибуток відображаються в дужках. При визначенні фінансового результату на суму доходу зменшується збиток до оподаткування.";