• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 23.08.2012 № 938
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.08.2012 № 938
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2012 р.
за № 1569/21881
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державного казначейства України від 04 листопада 2002 року № 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за № 919/7207 (із змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 14 травня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 року за № 384/17679 (із змінами).
6. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.08.2012 № 938
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2012 р.
за № 1569/21881
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування місцевих бюджетів
( У тексті Порядку та додатках до нього після слів "код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в усіх відмінках доповнено словами "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )( У тексті Порядку слова "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" в усіх відмінках замінено словами "(після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )( У тексті Порядку слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )( У тексті Порядку та додатках до нього абревіатуру "/ТКВКБМС" та слова "/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 7 від 11.01.2019 )( У тексті Порядку: слова "платіжне доручення" та "розрахунковий документ" замінено словами "платіжна інструкція" у відповідних відмінках та числах; слова "на паперових та електронних носіях" замінено словами "у паперовій або електронній формі" у відповідних відмінках; слова "відмітка у вигляді відбитка штампа казначея "Оплачено"" замінено у відповідних відмінках словами "відбиток штампа "Оплачено"" згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( У тексті Порядку посилання на додатки 3-32 замінено посиланнями на додатки 10-39 відповідно згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Бюджетного кодексу України.
1.2. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), фінансовими органами та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, селищними, сільськими радами або їх виконавчими органами, платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
1.3. Під час казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про платіжні послуги" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
( Абзац перший пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У цьому Порядку термін вживається в такому значенні:
мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету.
( Пункт 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
1.4. У разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, встановлені статтею 117 Бюджетного кодексу України.
1.5. Використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов’язковим.
( Главу 1 доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 765 від 08.09.2017 )
1.6. Подання місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) платіжних та інших документів до органів Казначейства в паперовій формі здійснюється разом із електронним носієм інформації, на якому записано файли проектів цих документів.
( Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
2. Основні положення про організацію роботи
2.1. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до законодавства.
Місцеві фінансові органи подають за місцем обслуговування до органу Казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, прийняті відповідною радою, а також рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, розпорядження місцевої державної адміністрації, рішення виконавчого комітету місцевої ради у разі їх прийняття відповідно до норм частин шостої, восьмої статті 23 та частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.
( Абзац другий пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
У разі виявлення у процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів місцевого самоврядування та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; виконавчі органи міських рад - стосовно бюджетів районів у містах. У разі утворення військово-цивільної адміністрації органи Казначейства інформують відповідну військово-цивільну адміністрацію.
( Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016, № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
Унесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет здійснюється на підставі рішення відповідної ради. Прийняття рішення про внесення змін до рішення відповідної ради про місцевий бюджет можливе у випадках та порядку, встановлених Бюджетним кодексом України, а також у разі внесення змін до закону про Державний бюджет України.
( Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
2.2. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють такі функції:
обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету;
відкривають рахунки в національній валюті в Казначействі:
( Абзац третій пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі - платежі), на ім’я органу Казначейства у розрізі кодів бюджетної класифікації та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів;
( Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації;
здійснюють в автоматизованому режимі розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;
( Абзац шостий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
проводять повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, на підставі подань (висновків) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених із відповідними місцевими фінансовими органами;
( Абзац сьомий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
здійснюють безспірне списання коштів місцевих бюджетів за судовими рішеннями про стягнення коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;
щодня перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;
здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в установленому законодавством порядку;
( Абзац одинадцятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
здійснюють операції на рахунках, відкритих в Казначействі;
( Абзац дванадцятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
надають фінансовим органам виписки з рахунків;
надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення;
ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
( Абзац п’ятнадцятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
здійснюють операції щодо виконання платіжних інструкцій розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;
здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
здійснюють безспірне вилучення коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;
проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;
( Абзац двадцятий пункту 2.2 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
складають фінансову та бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану за штатами і контингентами;
подають звітність Міністерству фінансів України та місцевим фінансовим органам у встановлені строки за формами, встановленими Міністерством фінансів України;
здійснюють перерахування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору відповідно до законодавства.
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються в Казначействі відповідно до законодавства.
Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України на рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації.
( Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )( Пункт 2.4 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )( Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
2.4. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.
( Абзац перший пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
У разі застосування системи Казначейства між органами Казначейства та місцевими фінансовими органами, розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) здійснюється обмін документами в електронній формі, в тому числі електронними документами.
( Пункт глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )( Абзац третій пункту глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )( Пункт глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
2.5. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронній формі протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.
Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.
У разі невдалої спроби передавання документів в електронній формі до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.
У разі неможливості передавання документів в електронній формі до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи у паперовій формі.
( Абзац четвертий пункту 2.5 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Датою та часом отримання документів в електронній формі органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.
( Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
2.6. Орган Казначейства перевіряє документи в електронній формі, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.
Якщо надіслані в електронній формі документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.
( Главу 2 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
2.7. При поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" місцеві фінансові органи, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВК) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).
( Пункт глави 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 126 від 08.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами
3.1. Платники сплачують платежі у національній валюті у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки для зарахування надходжень або на єдиний рахунок, відкриті в Казначействі. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв’язку та органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.
( Пункт 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 216 від 18.05.2020 )
3.2. Сплата платежів до місцевого бюджету готівкою здійснюється платниками через каси установ банків, підприємств поштового зв’язку та органи місцевого самоврядування.
Підставою для підтвердження зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є: касові документи, видані банками, операторами поштового зв’язку; квитанції, видані органами місцевого самоврядування, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.
3.3. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в Казначействі.
( Пункт 3.3 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
3.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів;
розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;
( Абзац третій пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України;
( Абзац четвертий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;
погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;
зарахування коштів на рахунки для обліку надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.
3.5. Порядок повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, а також взаємодії органів Казначейства з органами, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.
( Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
3.6. Органи Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами здійснюють операції: за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів, за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ); за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету.
( Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 124 від 27.03.2019 )
3.7. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.
( Абзац перший пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, у Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.
( Абзац другий пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 126 від 08.02.2018 )
Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів (далі - повернення)) у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій, перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.
( Абзац третій пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( Пункт 3.7 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
3.8. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.
( Абзац перший пункту 3.8 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів, у Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.
( Абзац другий пункту 3.8 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів за день (з урахуванням повернень), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування органами Казначейства платіжних інструкцій для здійснення внутрішніх операцій, перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.
( Абзац третій пункту 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 477 від 30.12.2022 )
У разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору надходження бюджету розвитку переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних інструкцій, наданих відповідними місцевими фінансовими органами, на поточні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків державного сектору для здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів.
( Пункт 3.8 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )( Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )( Пункт 3.9 глави 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
3.9. Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.
( Абзац перший пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів, у кінці дня (з урахуванням повернень), за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються до загального та/або спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів.
( Абзац другий пункту 3.9 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
3.10. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету.
( Абзац перший пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу, у кінці дня (з урахуванням повернень) розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.
Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального та/або спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно.
( Абзац третій пункту 3.10 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників.
3.11. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства".
( Абзац перший пункту 3.11 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (з урахуванням повернень), розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів.
3.12. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Казначействі на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.
При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі платіжної інструкції "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.
Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів відповідно до законодавства.
Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Казначействі відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету.
( Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
3.13. Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.
Платники сплачують платежі в іноземній валюті на валютні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків.
( Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
Після зарахування коштів (крім власних надходжень бюджетних установ) місцеві фінансові органи складають у паперовій або електронній формі довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті за формою, наведеною вдодатку 10 до цього Порядку, та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства у двох примірниках для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.
( Абзац третій пункту 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Для забезпечення відповідності гривневого еквівалента валютних коштів, які перебувають на рахунках в банку, показникам обліку органів Казначейства місцеві фінансові органи щомісячно подають до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, довідку про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті.
( Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Довідка про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті складається за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.
( Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Після взяття на облік довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.
( Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Один примірник довідки про операції за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті повертається місцевому фінансовому органу, інший примірник зберігається в органі Казначейства.
( Пункт 3.13 глави 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
3.14. Щодня у регламентований час Казначейство формує виписки з рахунків для зарахування надходжень місцевих бюджетів у вигляді електронного реєстру платіжних інструкцій.
( Абзац перший пункту 3.14 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019 )
Зазначені виписки в електронній формі надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків виписки надаються на їх звернення в електронній формі засобами системи Казначейства.
( Абзац другий пункту 3.14 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
3.15. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору такі надходження переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних інструкцій, наданих розпорядниками бюджетних коштів, на поточні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору.
( Главу 3 доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
4. Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї
4.1. Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з рішенням (проектом рішення) про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів) та органу Казначейства, в якому вони обслуговуються.
( Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.2. Розпорядники нижчого рівня поділяються на такі, що мають власну мережу, та на розпорядників бюджетних коштів без мережі.
Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, в процесі складання, затвердження та подання власної мережі застосовують положення, визначені для головних розпорядників.
4.3. Мережа складається головними розпорядниками за КПКВК, за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 11 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
У разі якщо за певним КПКВК на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим КПКВК підлягає обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет.
( Абзац другий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) у мережу вносяться відповідні зміни. Реєстр змін до мережі з обґрунтуванням, затверджений головним розпорядником та погоджений відповідним фінансовим органом, подається головним розпорядником у паперовій або електронній формі до органу Казначейства за місцем його обслуговування за формою, наведеною у додатку 12 до цього Порядку. При цьому повторно мережа до органу Казначейства не подається.
( Абзац третій пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.4. До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру у встановленому законодавством порядку.
( Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.5. Юридична особа, що включається до мережі, не може одночасно мати статус розпорядника бюджетних коштів та одержувача бюджетних коштів.
4.6. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.
4.7. Бюджетна установа в особі її керівника не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.
Розпорядники коштів державного бюджету можуть відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України визначатися лише головними розпорядниками коштів місцевого бюджету за бюджетними призначеннями місцевого бюджету, що не передбачають видатків, пов'язаних з утриманням цих установ з основної діяльності.
У такому разі головний розпорядник коштів місцевого бюджету - установа державного бюджету самостійно здійснює видатки для виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету, або формує мережу, до якої включаються бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів цього місцевого бюджету, та/або одержувачі.
4.8. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.
4.9. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників одного місцевого бюджету.
4.10. Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.
4.11. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним КПКВК за коштами одного місцевого бюджету.
( Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
4.12. До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
4.13. Головний розпорядник включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.
У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.
4.14. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за коштами одного місцевого бюджету лише за різними КПКВК.
( Пункт 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
4.15. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів.
4.16. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.
4.17. Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.
Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.
4.18. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі).
Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог до складання мережі.
4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) у паперовій або електронній формі інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.
( Пункт 4.19 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 4.20 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
У разі недотримання установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі (у тому числі в процесі внесення змін до неї), виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
( Абзац другий пункту 4.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
Органи Казначейства є користувачами мережі.