• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 23.08.2012 № 938
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 4.21 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі у формі додатка 12 до цього Порядку.
( Абзац другий пункту 4.21 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник на підставі протоколу розбіжностей даних мережі та Єдиного реєстру подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.
( Абзац третій пункту 4.21 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 216 від 18.05.2020 )
Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування і яка утримується за рахунок коштів відповідного бюджету, планових показників, обсягів виділених коштів, залишків власних надходжень та обсягів отриманих з початку року власних надходжень, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.
( Пункт 4.21 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( Пункт 4.21 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.22. Казначейство щоденно надає Міністерству фінансів України інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів відповідно до формату та регламенту обміну інформацією між Мінфіном та Казначейством.
( Главу 4 доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
5. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів, та здійснення операцій з їх обліку
( Заголовок глави 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
5.1. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу не пізніше ніж через 30 днів після затвердження місцевого бюджету.
Розпис місцевих бюджетів включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - Розпис місцевих бюджетів), які складаються за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.
Місцеві фінансові органи надсилають затверджений Розпис місцевих бюджетів в електронній формі відповідним органам Казначейства не пізніше п’ятого робочого дня, що настає за днем його затвердження.
У разі якщо Розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Казначейства повертає його місцевому фінансовому органу на доопрацювання із супровідним листом, який містить обґрунтування причини повернення.
( Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
5.2. Місцеві фінансові органи протягом трьох робочих днів з дня затвердження розпису доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів (додатки 13, 14 до цього Порядку), які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені в в статті 87 Бюджетного кодексу України) (далі - заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
( Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021, № 409 від 27.07.2023 )
5.3. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (додатки 15-17 до цього Порядку) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі у паперовій або електронній формі. Головні розпорядники забезпечують достовірність поданих даних.
У разі відсутності у мережі головного розпорядника бюджетних коштів розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) до органів Казначейства не подаються.
Головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я, надають органам Казначейства розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 18, 19 до цього Порядку).
( Абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства у паперовій або електронній формі протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису. Заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я, подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
( Абзац четвертий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 222 від 19.04.2021 )
Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
5.4. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.
5.5. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника бюджетних коштів.
5.6. Одержувачі бюджетних коштів подають до органу Казначейства план використання бюджетних коштів у порядку та за формою, визначеною законодавством, затверджений керівником за погодженням з розпорядником бюджетних коштів.
5.7. У період до затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів (не більше 30 днів після затвердження річного розпису асигнувань та помісячного розпису асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету) видатки розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюються відповідно до законодавства.
( Пункт 5.7 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
5.8. Якщо місцевий бюджет не затверджено в установлений законодавством строк, місцеві фінансові органи в електронній формі до 30 грудня відповідного бюджетного періоду направляють тимчасовий розпис місцевих бюджетів органам Казначейства. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із тимчасового розпису місцевих бюджетів за формою, визначеною в додатку 13 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 5.8 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Видатки за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються в межах тимчасових індивідуальних кошторисів та наявних коштів на спеціальних реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів на підставі платіжних інструкцій та підтвердних документів на здійснення платежу.
Видатки, здійснені у зазначений період, в обов'язковому порядку мають бути враховані розпорядником бюджетних коштів та одержувачем бюджетних коштів у затвердженому кошторисі, плані асигнувань загального фонду, плані спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плані надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведенні показників спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів, плані використання бюджетних коштів та помісячному плані використання бюджетних коштів, у всіх зведених планових показниках.
У разі невідповідності показників зазначених документів проведеним видаткам здійснення видатків тимчасово призупиняється, а документи повертаються на доопрацювання. Надалі органи Казначейства здійснюють оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених та взятих на облік показників кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису, планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.
6. Оформлення змін, що виникають в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку
( Заголовок глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
6.1. Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фінансового органу забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), у тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, зміни обсягів бюджетних коштів тощо). Зміни до розпису мають відповідати таким вимогам:
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (під час внесення змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (під час внесення змін до розпису доходів та розпису фінансування);
проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Казначейства (на час внесення змін до розпису асигнувань) кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених законодавством).
( Пункт 6.1 глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
6.2.Місцеві фінансові органи складають та надають органам Казначейства довідки про зміни до річного розпису місцевих бюджетів, помісячного розпису доходів загального фонду місцевих бюджетів, помісячного розпису фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов’язання, помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з бюджету), помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячного розпису надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами, наведеними в додатках 3-9 до цього Порядку, і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у вигляді відповідних довідок.
Такі довідки місцеві фінансові органи надсилають відповідним органам Казначейства не пізніше третього робочого дня, що настає за днем їх затвердження.
Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом першим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фінансового органу забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо). Зміни до розпису мають відповідати таким вимогам:
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Казначейства (на момент внесення змін до розпису асигнувань) кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених законодавством).
( Пункт 6.2 глави 6 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
Місцеві фінансові органи надають органам Казначейства довідки про внесення змін у річний розпис місцевих бюджетів та помісячний розпис асигнувань загального фонду відповідного місцевого бюджету (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), помісячний розпис спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, складені за формами та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами, і повідомляють головних розпорядників про внесені зміни у вигляді довідок, складених за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами.
Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису.
( Абзац пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
6.3. Зміни до зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів спеціального фонду (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведення показників спеціального фонду можуть вноситися головним розпорядником як на підставі відповідної довідки місцевого фінансового органу, так і в межах установлених законодавством прав, наданих головному розпоряднику. Подання Казначейству реєстрів змін обов'язкове в усіх випадках.
Органи Казначейства здійснюють реєстрацію довідок, про що на оригіналі довідки ставиться відбиток печатки (додаток 20 до цього Порядку).
Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання довідок про внесення змін до розпису складають та подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, реєстр змін зведення показників спеціального фонду в розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів (за формами, наведеними в додатках 21-23 до цього Порядку) у паперовій або електронній формі.
( Абзац третій пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
Головні розпорядники, в мережі яких є заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади охорони здоров’я надають органам Казначейства розподіли показників змінених зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац четвертий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 126 від 08.02.2018, № 222 від 19.04.2021 )
У разі внесення змін до мережі (крім зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ та зміни коду органу Казначейства у зв’язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці), то головний розпорядник реєстри змін подає одночасно із змінами до мережі.
( А бзац п’ятий пункту 6.3 глави 6 і з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Подані реєстри змін органи Казначейства протягом двох робочих днів перевіряють у визначеному законодавством порядку. У разі невідповідності реєстри повертаються головному розпоряднику на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
Розпорядники бюджетних коштів подають довідки про зміни до кошторису, плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів, а одержувачі бюджетних коштів - довідки про зміни до планів використання бюджетних коштів відповідному органу Казначейства у паперовій або електронній формі не пізніше останнього робочого дня поточного місяця.
( Абзац сьомий пункту 6.3 глави 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )( Абзац восьмий пункту 6.3 глави 6 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
У разі внесення змін до спеціального фонду кошторису розпорядники бюджетних коштів разом з довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.
( Пункт 6.3 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
У разі зміни найменування установи без зміни коду за ЄДРПОУ головний розпорядник подає реєстри змін до мережі без реєстрів змін розподілу показників зведеного кошторису, зведеного плану асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведеного плану надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведеного плану спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), змін зведення показників спеціального фонду, а також змінених розподілів показників зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів. Перенесення показників зазначених документів здійснюється на підставі реєстру змін до мережі, наданого головним розпорядником.
( Пункт 6.3 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
6.4. Зміни до спеціального фонду кошторису розпорядників бюджетних коштів (в частині власних надходжень) вносяться у зв'язку із потребою перерозподілу видатків, зарахуванням надходжень, які не передбачені кошторисом або коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків коштів на його рахунку на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані в кошторисі на відповідний рік.
Протягом року розпорядники бюджетних коштів уносять зміни до спеціального фонду кошторису шляхом подання до відповідного органу Казначейства довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до розпису за спеціальним фондом, складеної за формою та у порядку, визначеними нормативно-правовими актами України, у паперовій або електронній формі. Розпорядники нижчого рівня в обов'язковому порядку подають головному розпоряднику завірені органом Казначейства копії довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.
Головні розпорядники узагальнюють показники довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторисів розпорядників нижчого рівня за звітний період та проводять з органами Казначейства щомісячну звірку зведених показників щодо внесених змін до планових показників спеціального фонду.
Органи Казначейства ведуть облік таких змін, провадять видатки спеціального фонду бюджету за власними надходженнями бюджетних установ на підставі кошторисів з урахуванням внесених до них змін без внесення змін до розпису.
Головні розпорядники під час подання зведеної фінансової та бюджетної звітності забезпечують відповідність планових показників за спеціальним фондом кошторисів з урахуванням внесених до них змін даним обліку органів Казначейства про виконання спеціального фонду місцевих бюджетів.
7. Операції з перерахування коштів на здійснення видатків, передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів
7.1. Відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань (крім оплати праці та нарахувань на заробітну плату та виділення коштів для надання кредитів) та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів (додаток 24 до цього Порядку) у паперовій або електронній формі у розрізі головних розпорядників. Розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів затверджується головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.
Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів, яка відображається у виписці з особового рахунка.
Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.
( Пункт 7.1 глави 7 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
Після проведення зарахування на розпорядженні органами Казначейства ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.
7.2. Виписка з особового рахунка (додаток 26 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань готує та подає органу Казначейства у паперовій або електронній формі розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 30 до цього Порядку) на перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.
Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.
7.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань загального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
Після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) органами Казначейства ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).
7.4. У разі внесення змін до розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи готують нові розпорядження у паперовій або електронній формі із зазначенням суми збільшення (+) чи зменшення (-) суми бюджетних коштів, виділених головному розпоряднику.
Орган Казначейства після отримання від місцевого фінансового органу коригувального розпорядження перевіряє наявність на рахунках головного розпорядника коштів, залишків невикористаних асигнувань.
Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальне розпорядження виконується у встановленому порядку.
7.5. У разі внесення змін до розподілу виділених бюджетних асигнувань головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) подає до органів Казначейства коригувальний розподіл у паперовій або електронній формі, у якому зазначаються реквізити розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) та суми, на які проводиться коригування.
Орган Казначейства після отримання від головного розпорядника коштів коригувального розподілу перевіряє наявність на рахунках розпорядників залишків невикористаних асигнувань.
Після чого органом Казначейства приймається рішення щодо можливості коригування суми виділених коштів і за умови прийняття позитивного рішення коригувальний розподіл виконується у встановленому порядку. В іншому разі коригувальний розподіл повертається головному розпоряднику без виконання з відповідним обґрунтуванням відмови його виконання.
8. Операції з перерахування бюджетних коштів на здійснення видатків, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ)
8.1. Відповідно до помісячного розпису спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та у межах фактичних надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів місцеві фінансові органи проводять розподіл коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та подають органам Казначейства розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (додаток 31 до цього Порядку) у розрізі головних розпорядників, які затверджуються головою місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) або, за його дорученням, одним з його заступників (керівником фінансового органу). У розпорядженні зазначаються особові рахунки головних розпорядників або, якщо головні розпорядники відповідного місцевого бюджету не мають мережі підвідомчих установ, зазначаються їх реєстраційні рахунки.
Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то подане розпорядження в обов'язковому порядку повинно містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з особового рахунка.
Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.
( Пункт 8.1 глави 8 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
Органи Казначейства після проведення перерахування на розпорядженні проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається відповідному органу, який склав розпорядження.
( А бзац пункту 8.1 глави 8 і з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з виконання відповідного місцевого бюджету, що обслуговується в банку державного сектору, місцеві фінансові органи протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають у паперовій або електронній формі до органів Казначейства зведену за місяць інформацію щодо здійснення розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, між головними розпорядниками за формою розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 27 до цього Порядку.
( Пункт 8.1 глави 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
8.2. Виписка з особового рахунка (додаток 26 до цього Порядку) надається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня). На підставі виписки головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) готує та подає органу Казначейства у паперовій або електронній формі розподіл виділених бюджетних асигнувань (додаток 30 до цього Порядку) на перерахування бюджетних коштів розпорядникам бюджетних коштів (одержувачам бюджетних коштів) у двох примірниках.
Якщо перерахування бюджетних коштів проводиться за цільовим спрямуванням, то поданий розподіл в обов'язковому порядку повинен містити примітку щодо їх призначення, яка відображається у виписці з рахунка.
Відповідно до розподілу виділених бюджетних асигнувань, наданого головним розпорядником протягом операційного дня, орган Казначейства перераховує кошти в день їх надходження. Розподіл виділених бюджетних асигнувань, що надійшов після закінчення операційного дня, виконується органом Казначейства наступного робочого дня.
( Пункт 8.2 глави 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
У разі обслуговування в установах банків державного сектору головні розпорядники протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, подають у паперовій або електронній формі до органів Казначейства зведену за місяць інформацію про виділення коштів бюджету розвитку розпорядникам нижчого рівня (одержувачам бюджетних коштів) за формою розподілу коштів бюджету розвитку, які обслуговуються в установах банків, наведеною у додатку 28 до цього Порядку.
( Пункт 8.2 глави 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
8.3. Отриманий розподіл перевіряється органом Казначейства щодо відповідності вказаних у ньому сум залишкам на рахунках, залишкам невикористаних бюджетних асигнувань спеціального фонду розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) у розрізі кодів економічної класифікації видатків та кодів класифікації кредитування бюджету. У разі невідповідності цим даним розподіл повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня) на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
Органи Казначейства після проведення зарахування на розподілі (кожному примірнику) проставляють відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку). Один примірник залишається в органі Казначейства, а другий повертається головному розпоряднику (розпоряднику нижчого рівня).
8.4. Внесення змін до розпорядження про виділення коштів спеціального фонду місцевих бюджетів та/або розподілу виділених бюджетних асигнувань здійснюється у порядку, визначеному у пунктах 7.4, 7.5 глави 7 цього Порядку.
8.5. Розпорядники бюджетних коштів, які відповідно до законодавства відкрили у банках державного сектору поточні рахунки, для відображення в бухгалтерському обліку виконання відповідного бюджету операцій із надходження та використання зазначених коштів через поточні рахунки, відкриті у банках державного сектору, протягом перших трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, надають до органів Казначейства довідку про операції в національній валюті (додаток 29) у паперовій або електронній формі.
У довідці про операції в національній валюті відображаються операції, проведені протягом звітного місяця на поточному рахунку розпорядника бюджетних коштів, відкритому у банку.
За достовірність інформації, відповідність проведених операцій вимогам законодавства, правильність складання та своєчасність подання до органу Казначейства довідки про операції в національній валюті відповідає розпорядник бюджетних коштів.
( Главу 8 доповнено новим пунктом 8.5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
9. Операції із зарахування бюджетних коштів на реєстраційні та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів
9.1. На реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів бюджетних коштів, що перебувають на казначейському обслуговуванні, відкриті в органах Казначейства, зараховуються кошти, які надходять як від вищих та підвідомчих установ, так і від юридичних та фізичних осіб на утримання, виконання певних доручень, здійснення певних видатків, відновлення касових видатків тощо.
9.2. Усі суми коштів, що надходять готівкою у каси установ (у тому числі суми невикористаної готівки), повинні бути зараховані на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки одержувачів коштів місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства. На рахунки одержувачів бюджетних коштів можуть бути зараховані тільки кошти, що відносяться на відновлення касових видатків.
9.3. При внесенні готівки на реєстраційні, спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів відправники коштів у платіжних документах (квитанціях тощо) зазначають номери реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів), що відкриті в органах Казначейства, для зарахування цих коштів на рахунки власників.
9.4. Кошти, які надходять на рахунки розпорядників бюджетних коштів, уважаються отриманими доходами розпорядників бюджетних коштів або коштами, що відносяться на відновлення касових видатків.
За умови відсутності в призначенні платежу платіжної інструкції достатньої інформації для того, щоб здійснити відновлення касових видатків, орган Казначейства отримує письмове підтвердження щодо уточнення призначення платежу від розпорядників бюджетних коштів за підписом керівника.
10. Здійснення видатків розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів
10.1. Органи Казначейства здійснюють розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення платежів з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників бюджетних коштів та рахунків одержувачів бюджетних коштів, відкритих в органах Казначейства, відповідно до кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів або планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів.
( Абзац перший пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Відповідно до встановлених повноважень органи Казначейства здійснюють контроль за наявністю відповідних бюджетних асигнувань для взяття бюджетних зобов'язань та відповідністю взятих бюджетних зобов'язань певним бюджетним асигнуванням за відповідними кодами економічної класифікації видатків та паспорту бюджетної програми. Відповідальність за взяті з порушенням бюджетного законодавства бюджетні зобов'язання та нецільове використання бюджетних коштів несуть розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів згідно із законом.
( Абзац другий пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року )
Органи Казначейства здійснюють платежі на підставі платіжних інструкцій розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів у разі наявності в обліку відповідного бюджетного зобов'язання та бюджетного фінансового зобов'язання у межах залишків бюджетних коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів за відповідними кодами економічної класифікації видатків та класифікації кредитування.
( Абзац третій пункту 10.1 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року )
Підтвердні документи (договори, звіт про результати проведення процедури закупівлі тощо) надаються у разі потреби здійснення авансування, поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань тощо.
У разі проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов'язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг.
10.2. З метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюють:
попередній контроль - на етапі реєстрації бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
поточний контроль - у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.
10.3. Платіжні інструкції подаються до органів Казначейства в паперовій або електронній формі. Форму платіжної інструкції визначено Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662. Обов’язкові реквізити, строк дії платіжних інструкцій (у тому числі тих, які формують органи Казначейства для здійснення внутрішніх операцій) та вимоги щодо їх заповнення визначено Інструкцією про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 163. Платіжні інструкції у паперовій формі подаються до органів Казначейства в кількості примірників, необхідних для всіх учасників безготівкових розрахунків.
( Абзац перший пункту 10.3 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі невідповідності дати подання платіжної інструкції у паперовій формі даті, зазначеній у полі "Дата складання", на всіх примірниках такої інструкції обов’язково проставляються дата її отримання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.
( Абзац другий пункту 10.3 глави 10 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 352 від 21.08.2019 - застосовується з 01 листопада 2019 року, № 477 від 30.12.2022 )
Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні інструкції перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки установи містить відбиток печатки). За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжній інструкції, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів).
( Абзац третій пункту 10.3 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 765 від 08.09.2017 )
Перерахування бюджетних коштів з рахунків розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) здійснюються на підставі першого примірника платіжної інструкції, який залишається на зберіганні в органі Казначейства.
Органи Казначейства зберігають платіжні інструкції згідно з вимогами законодавства.
( Пункт 10.3 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )( Абзац шостий пункту 10.3 глави 10 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )( Абзац сьомий пункту 10.3 глави 10 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Під час підписання платіжної інструкції у паперовій формі не дозволяється використання факсиміле, а також виправлення та заповнення платіжної інструкції в кілька прийомів. Органи Казначейства не приймають такі платіжні інструкції до виконання.
( Пункт 10.3 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
Після проведення видатків на платіжних інструкціях, за якими проведено оплату, ставиться відбиток штампа "Оплачено" (додаток 25 до цього Порядку).
10.4. Кошти, що помилково зараховані на рахунок розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), повинні повертатися ним у строки, установлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органом Казначейства на підставі платіжної інструкції розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), у призначенні якої обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти.
( Абзац перший пункту 10.4 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 409 від 27.07.2023 )
Кошти, що помилково зараховані на один із рахунків розпорядника бюджетних коштів, перераховуються за призначенням на інший рахунок на підставі письмового звернення та платіжної інструкції розпорядника бюджетних коштів.
Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до списання платежу з його рахунка відкликати платіжні інструкції з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні інструкції відкликаються лише в повній сумі.
( Пункт 10.4 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Для відкликання платіжної інструкції до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису згідно з карткою зі зразками підписів та відбитка печатки.
( Пункт 10.4 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
10.5. Орган Казначейства при здійсненні видатків шляхом проведення платежів з рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів надає розпоряднику бюджетних коштів (одержувачу бюджетних коштів) виписки з рахунка про здійснені операції за результатами попереднього операційного дня, на яких проставляє відбиток штампа "Оплачено".
( Абзац перший пункту 10.5 глави 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 477 від 30.12.2022 )
У разі застосування системи Казначейства виписки з рахунків формуються в електронній формі засобами системи Казначейства.
( Пункт 10.5 глави 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 124 від 27.03.2019, № 477 від 30.12.2022 )
10.6. Під час подання документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні інструкції на перерахування (сплату), в тому числі на єдиний рахунок, утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці або документи, що підтверджують їх фактичну сплату.
( Абзац перший пункту 10.6 глави 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 222 від 19.04.2021 )
У реквізиті платіжної інструкції "Призначення платежу" в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.