• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 14.07.2016 № 617
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.07.2016
 • Номер: 617
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 14.07.2016
 • Номер: 617
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.07.2016 № 617
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2016 р.
за № 1068/29198
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Державної казначейської служби України (Литвиненко Л.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлiнню забезпечення комунiкацiй та органiзацiйно-аналiтичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України та Голову Державної казначейської служби України.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
казначейської служби України


Т.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.07.2016 № 617
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 серпня 2016 р.
за № 1068/29198
ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
1. Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 після слів "визначені Бюджетним кодексом України" доповнити словами ", Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис".
2. У главі 2:
1) абзац третій пункту 2.1 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі утворення військово-цивільної адміністрації органи Казначейства інформують відповідну військово-цивільну адміністрацію.";
2) у пункті 2.6:
в абзаці першому після слів ""Клієнт казначейства – Казначейство"" доповнити словами "(далі – система Казначейства)", слова "Державної казначейської служби" замінити словом "Казначейства";
в абзаці другому слова "дистанційного обслуговування ""Клієнт казначейства – Казначейство"" замінити словом "Казначейства";
абзац третій виключити;
3) доповнити главу після пункту 2.6 новими пунктами 2.7, 2.8 такого змісту:
"2.7. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.
Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.
У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.
У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.
Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.
2.8. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.
Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.".
У зв’язку з цим пункт 2.7 вважати відповідно пунктом 2.9.
3. У главі 5:
1) друге речення пункту 5.2 викласти в такій редакції: "Вищі навчальні заклади, наукові установи, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.";
2) в абзаці третьому та у другому реченні абзацу четвертого пункту 5.3 слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу," виключити.
4. У главі 6:
1) пункт 6.2 доповнити абзацами першим – сьомим такого змісту:
"6.2. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період.
Протягом бюджетного періоду керівник місцевого фінансового органу забезпечує збалансованість розпису місцевого бюджету за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо). Зміни до розпису мають відповідати таким вимогам:
бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;
не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду місцевого бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення про місцевий бюджет;
враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);
проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Казначейства (на момент внесення змін до розпису асигнувань) кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;
вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених законодавством).".
У зв’язку з цим абзаци перший, другий вважати абзацами восьмим і дев’ятим;
2) у пункті 6.3:
в абзаці третьому слова "Головні розпорядники складають та подають органам Казначейства протягом трьох робочих днів" замінити словами "Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання довідок про внесення змін до розпису складають та подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються,";
в абзаці четвертому слова "навчальні заклади" замінити словами "вищі навчальні заклади", слова "заклади охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу," виключити.
5. Пункт 7.1 глави 7 доповнити після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
"Відповідно до розпоряджень, наданих місцевими фінансовими органами протягом операційного дня, органи Казначейства перераховують кошти в день їх надходження. Розпорядження, які надійшли після закінчення операційного дня, виконуються органами Казначейства наступного робочого дня.".
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
6. У главі 10:
1) пункт 10.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"За зверненням розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) органи Казначейства надають виписки з рахунків в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).";
2) доповнити після пункту 10.5 новим пунктом 10.6 такого змісту:
"10.6. При поданні документів на отримання заробітної плати та прирівняних до неї платежів разом з визначеними цим Порядком документами розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів) подають платіжні доручення на перерахування (сплату) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці.
У реквізиті платіжного доручення "Призначення платежу" в разі перерахування (сплати) утримань із заробітної плати працівників та нарахувань на фонд оплати праці зазначається період, за який здійснюється виплата.
За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають розпорядники бюджетних коштів (одержувачі бюджетних коштів).".
У зв’язку із цим пункти 10.6–10.8 вважати відповідно пунктами 10.7–10.9;
3) пункт 10.7 викласти в такій редакції:
"10.7. При застосуванні системи безготівкової виплати заробітної плати бюджетні кошти перераховуються (за згодою працівників) на поточні рахунки, відкриті в банках, відповідно до платіжних доручень.";
4) у пункті 10.8:
у підпункті "є" слово "державних" виключити;
після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
"Платіжне доручення, подане в електронному вигляді та не прийняте до виконання, повертається засобами системи Казначейства з накладанням ЕЦП із зазначенням причини його повернення без виконання.".
У зв’язку із цим абзац п’ятнадцятий вважати відповідно абзацом шістнадцятим;
5) у пункті 10.9 слова "обов'язкових платежів" замінити словами "єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".
7. У главі 12:
1) пункт 12.3 викласти в такій редакції:
"12.3. Власні надходження розпорядників бюджетних коштів зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства.
Операції за рахунок власних надходжень розпорядників бюджетних коштів здійснюються зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в органах Казначейства, або з поточних рахунків, відкритих у банках державного сектору, у випадках, визначених законодавством.
На спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору, зараховуються власні надходження з рахунків, призначених для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, а також кошти, які відносяться на відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді.
Суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в касу як відновлення касових видатків, проведених у поточному бюджетному періоді, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, або на поточні рахунки, відкриті в банках державного сектору.";
2) пункт 12.6 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Видатки, які проводяться розпорядниками бюджетних коштів за рахунок власних надходжень на поточних рахунках, відкритих в банках, відображаються в бухгалтерському обліку виконання бюджетів відповідно до норм, визначених у пункті 8.5 глави 8 цього Порядку.".
8. У главі 13:
1) у пункті 13.1:
абзац перший після слів "заявку на видачу готівки" доповнити словами та цифрами ", форма якої передбачена Порядком казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662";
абзац четвертий пункту 13.1 виключити;
2) пункти 13.2, 13.3 виключити.
У зв’язку з цим пункти 13.4–13.10 вважати відповідно пунктами 13.2–13.8;
3) друге речення абзацу третього пункту 13.8 виключити.
9. Абзац третій пункту 14.2 глави 14 після слів "в останній день декади" доповнити словами та цифрами "(за ІІІ декаду грудня – до 25 числа)".
10. У пункті 16.4 глави 16 слова "Управлінням (відділенням)" замінити словом "органом".
11. Доповнити Порядок після глави 17 новою главою 18 такого змісту:
"18. Операції з обслуговування місцевих бюджетів під час здійснення процедур з добровільного об'єднання територіальних громад
18.1. У разі внесення сільською, селищною, міською радою, обраною об’єднаною територіальною громадою змін до рішень про місцеві бюджети, прийнятих сільськими, селищними, міськими радами, що об’єдналися, такі зміни подаються до органу Казначейства за місцем обслуговування відповідної сільської, селищної, міської ради, що об’єдналася.
18.2. Залишки коштів на кінець бюджетного періоду бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, перераховуються в перші робочі дні нового бюджетного періоду до бюджету об’єднаної територіальної громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови, обраного об’єднаною територіальною громадою, і вважаються залишками коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на початок бюджетного періоду.
18.3. Порядок здійснення операцій із заключення рахунків бюджетного, управлінського та позабалансового обліку і визначення результату виконання бюджетів територіальних громад, що об’єдналися, за відповідний рік визначається Регламентом роботи органів Казначейства по завершенню бюджетного періоду та початку нового бюджетного періоду.".
У зв’язку з цим главу 18 вважати главою 19.
12. Додатки 22, 25 викласти в новій редакції, що додаються.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Кузькін
Додаток 22
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
ДОВІДКА
про операції в національній валюті
Додаток 25
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
ІНФОРМАЦІЯ
про надання та використання коштів