• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок від 23.08.2012 № 938
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ, Звіт, Зразок, Перелік, Акт, Довідка, Доручення, Розпорядження, Витяг, Реєстр, Форма типового документа, Порядок
 • Дата: 23.08.2012
 • Номер: 938
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
23.08.2012 № 938
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2012 р.
за № 1569/21881
Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 № 1244 від 30.12.2015 № 23 від 29.01.2016 № 617 від 14.07.2016 № 765 від 08.09.2017 № 126 від 08.02.2018 )
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Міністерства фінансів України (Кузькін Є.Ю.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Визнати такими, що втратили чинність:
наказ Державного казначейства України від 04 листопада 2002 року № 205 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2002 року за № 919/7207 (із змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 14 травня 2010 року № 263 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів усіх рівнів і основні вимоги до неї", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 червня 2010 року за № 384/17679 (із змінами).
6. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.
МіністрЮ. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.08.2012 № 938
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 вересня 2012 р.
за № 1569/21881
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування місцевих бюджетів
( У тексті Порядку та додатках до нього після слів "код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" в усіх відмінках доповнено словами "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )( У тексті Порядку слова "(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / код Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" в усіх відмінках замінено словами "(після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )( У тексті Порядку слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінено словом "Казначейство" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено на виконання вимог Бюджетного кодексу України.
1.2. Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), фінансовими органами та/або Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами, радами об’єднаних територіальних громад або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами, головами об’єднаних територіальних громад (в разі якщо відповідні органи не створені) (далі - місцеві фінансові органи), платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства.
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно зНаказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:
мережа розпорядника коштів місцевого бюджету (далі - мережа) - згрупована відповідно до законодавства головним розпорядником коштів місцевого бюджету (далі - головний розпорядник) (розпорядником коштів місцевого бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник нижчого рівня), що має власну мережу) інформація щодо розпорядників коштів нижчого рівня, які у своїй діяльності підпорядковані цьому розпоряднику та/або діяльність яких координується ним, та одержувачів коштів місцевого бюджету;
( Абзац другий пункту 1.3 глави 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
місцевий фінансовий орган - установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету. Для цілей цього Порядку орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів віднесено до місцевих фінансових органів. Якщо виконавчий орган ради не створено згідно із законом, сільський, селищний, міський (міста районного значення) голова, голова об’єднаної територіальної громади забезпечує виконання функцій місцевого фінансового органу.
( Абзац третій пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 23 від 29.01.2016 )
При казначейському обслуговуванні коштів місцевих бюджетів застосовуються поняття та категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетний процес.
( Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
1.4. У разі виявлення фактів порушення бюджетного законодавства органами Казначейства застосовуються заходи впливу, встановлені статтею 117 Бюджетного кодексу України.
1.5. Використання одержувачем бюджетних коштів печатки не є обов’язковим.
( Главу 1 доповнено новим пунктом 1.5 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 765 від 08.09.2017 )
2. Основні положення про організацію роботи
2.1. Казначейське обслуговування коштів місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до законодавства.
Після затвердження місцевих бюджетів місцеві фінансові органи подають за місцем обслуговування до органу Казначейства рішення про затвердження відповідних бюджетів, програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, затверджені рішеннями про місцеві бюджети. При внесенні змін до місцевого бюджету подаються рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет, ухвалені відповідною радою. Розпорядження, які видаються на виконання програм, ухвалених відповідною радою, подають розпорядники, які є їх виконавцями.
У разі виявлення в процесі казначейського обслуговування невідповідності показників затверджених бюджетів бюджетному законодавству органи Казначейства інформують для прийняття відповідного рішення в межах встановлених повноважень в частині, що не суперечить бюджетному законодавству: Міністерство фінансів України - стосовно бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів міст Києва та Севастополя; Раду міністрів Автономної Республіки Крим - стосовно бюджетів міст республіканського значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим; обласні державні адміністрації - стосовно районних та міських (міст обласного значення) бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад; міські державні адміністрації в містах Києві та Севастополі - стосовно районних у цих містах бюджетів; районні державні адміністрації - стосовно міських (міст районного значення), сільських, селищних бюджетів та бюджетів їх об'єднань; виконавчі органи міських рад - стосовно бюджетів районів у місті, сільських, селищних чи міст районного значення, що входять до складу цих міст та виконують рішення відповідних рад про місцеві бюджети. У разі утворення військово-цивільної адміністрації органи Казначейства інформують відповідну військово-цивільну адміністрацію.
( Абзац третій пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно зНаказами Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016, № 617 від 14.07.2016 )
2.2. У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють такі функції:
обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету;
відкривають рахунки в національній валюті в органах Казначейства:
для зарахування доходів місцевих бюджетів та інших надходжень, передбачених законодавством (далі - платежі), на ім’я органу Казначейства у розрізі кодів бюджетної класифікації та у розрізі місцевих бюджетів усіх рівнів (бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети міст Києва і Севастополя, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування);
( Абзац четвертий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації;
здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;
формують розрахункові документи і проводять повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів на підставі відповідних документів органів, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень бюджету, погоджених з відповідними місцевими фінансовими органами;
здійснюють безспірне списання коштів місцевих бюджетів за судовими рішеннями про стягнення коштів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;
щодня перераховують залишки надходжень на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів;
здійснюють покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка в установленому законодавством порядку;
( Абзац одинадцятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах Казначейства;
надають фінансовим органам виписки з рахунків;
надають виписки з рахунків для зарахування надходжень бюджетів відповідно до затверджених порядків взаємодії Державної казначейської служби України (далі - Казначейство) з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення;
ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
( Абзац п’ятнадцятий пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів (далі - план асигнувань) розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;
здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів;
здійснюють безспірне вилучення коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;
проводять взаємні розрахунки між державним бюджетом та бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, а також між місцевими бюджетами у порядку, встановленому законодавством;
складають фінансову та бюджетну звітність про виконання місцевих бюджетів, крім звіту про виконання плану за штатами і контингентами;
подають звітність Міністерству фінансів України та місцевим фінансовим органам у встановлені строки за формами, встановленими Міністерством фінансів України;
здійснюють перерахування коштів місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору відповідно до законодавства.
( Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
2.3. Рахунки для обліку операцій щодо виконання місцевих бюджетів відкриваються в органах Казначейства відповідно до законодавства.
Перерахування платежів, сплачених платниками до місцевих бюджетів, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП НБУ) на рахунки, відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Казначействі на ім’я органів Казначейства у розрізі місцевих бюджетів та кодів бюджетної класифікації.
( Абзац другий пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
2.4. Після затвердження місцевих бюджетів місцеві фінансові органи складають розпис місцевих бюджетів, який включає: річний розпис доходів загального і спеціального фондів місцевих бюджетів та помісячний розпис доходів загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис фінансування загального і спеціального фондів місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання; річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів) та помісячний розпис асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів); річний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів та надання кредитів з місцевих бюджетів, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду місцевих бюджетів та надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів; річний розпис витрат спеціального фонду місцевих бюджетів з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) (далі - Розпис місцевих бюджетів), за формами згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку і на паперових та електронних носіях направляють органам Казначейства у визначені законодавством строки.
2.5. У разі якщо розпис місцевого бюджету не відповідає встановленим бюджетним призначенням, орган Казначейства повертає його місцевому фінансовому органу на доопрацювання із супровідним листом, який містить обґрунтування причини повернення.
2.6. У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства - Казначейство" (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.
( Абзац перший пункту 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
У разі застосування системи Казначейства між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.
( Пункт 2.6 глави 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )( Абзац третій пункту 2.6 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )( Пункт 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
2.7. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.
Підтвердженням для розпорядників бюджетних коштів (одержувачів бюджетних коштів) успішного передавання їх електронних документів до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.
У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів) здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.
У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.
Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані у повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.
( Главу 2 доповнено новим пунктом 2.7 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
2.8. Орган Казначейства перевіряє документи в електронному вигляді, передані розпорядником бюджетних коштів (одержувачем бюджетних коштів), на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку.
Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства інформує розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) засобами системи Казначейства про їх непроведення із зазначенням причин.
( Главу 2 доповнено новим пунктом 2.8 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
2.9. При поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" місцеві фінансові органи, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) (далі - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код ТПКВКМБ / ТКВКБМС)).
( Пункт глави 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015, № 126 від 08.02.2018 )
3. Обслуговування місцевих бюджетів за доходами
3.1. Платники податків сплачують платежі у безготівковій або готівковій формі на відповідні рахунки, відкриті в органах Казначейства. Платежі здійснюються платниками через установи банків, у яких вони обслуговуються, підприємства поштового зв'язку та органи місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.
У разі безготівкової форми оплати розрахункові документи, які подаються платниками податків до установ банків, оформляються згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють безготівкові розрахунки в Україні.
3.2. Сплата платежів до місцевого бюджету готівкою здійснюється платниками через каси установ банків, підприємств поштового зв’язку та органи місцевого самоврядування.
Підставою для підтвердження зарахування до місцевого бюджету платежів, сплачених готівкою, є: касові документи, видані банками, операторами поштового зв’язку; квитанції, видані органами місцевого самоврядування, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.
3.3. Зарахування всіх надходжень до місцевих бюджетів, у тому числі позик місцевих бюджетів та запозичень, здійснюється виключно через рахунки, відкриті в органах Казначейства.
3.4. Операції з обробки платежів, що надійшли до місцевих бюджетів, здійснюються у такій послідовності:
повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів;
розподіл платежів до бюджетів за нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами та рішенням відповідної ради про місцевий бюджет;
перерахування до державного бюджету реверсної дотації згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України;
( Абзац четвертий пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
проведення розрахунків за міжбюджетними трансфертами;
погашення позик, наданих за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;
зарахування коштів на рахунки для обліку надходжень загального та спеціального фондів місцевих бюджетів.
3.5. Порядок повернення платникам коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів, а також взаємодії органів Казначейства з органами, які згідно із законодавством контролюють справляння надходжень до бюджету, регламентується окремими нормативно-правовими актами.
3.6. Органи Казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами здійснюють операції: за платежами, які є доходами загального фонду місцевих бюджетів на відповідний рік, за платежами, які є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів; за платежами, які розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу, за іншими платежами, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, у порядку, встановленому законодавством.
3.7. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням ради є доходами загального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в головних управліннях Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства).
Для щоденного акумулювання коштів загального фонду місцевих бюджетів у Головних управліннях Казначейства відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет та має забезпечити процес його виконання.
( Абзац другий пункту 3.7 глави 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
Кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету платежів), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) за призначенням на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.
3.8. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної ради є доходами спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевого бюджету, Головні управління Казначейства відкривають рахунки для кожного місцевого бюджету. Кількість рахунків для акумулювання залежить від рішення ради про відповідний бюджет і має забезпечити процес його виконання.
Кошти, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів за день (з урахуванням повернень), у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються (списуються) на відповідні рахунки, відкриті окремо для кожного місцевого бюджету.
У разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про обслуговування коштів місцевого бюджету в частині бюджету розвитку в установах банків державного сектору надходження бюджету розвитку переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних доручень, наданих відповідними місцевими фінансовими органами, на поточні рахунки місцевих фінансових органів, відкриті в установах банків державного сектору для здійснення розподілу коштів бюджету розвитку між головними розпорядниками бюджетних коштів.
( Пункт 3.8 глави 3 доповнено новим абзацом згідно зНаказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
3.9. Платежі, які відповідно до Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України та рішення місцевої ради розподіляються між загальним та спеціальним фондами цього бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.
Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів, що надійшли за день (з урахуванням повернень), розподіляються Головними управліннями Казначейства між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів за встановленими нормативами відповідного бюджету.
За результатами розподілу платежів між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів засобами програмного забезпечення у регламентованому режимі проводиться перерахування розподілених коштів на відповідні рахунки.
3.10. Платежі, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради розподіляються між рівнями місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.
Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету, у кінці дня (з урахуванням повернень), за встановленими нормативами розподіляються між рівнями місцевих бюджетів і засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду відповідних місцевих бюджетів.
3.11. Платежі, які тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету і відповідно до законодавства підлягають розподілу між бюджетами і різними отримувачами коштів, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.
Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу, у кінці дня (з урахуванням повернень) розподіляються за нормативами, установленими відповідними нормативно-правовими актами України.
Після розподілу кошти, що відносяться на доходи місцевого бюджету, засобами програмного забезпечення зараховуються до загального фонду та спеціального фонду місцевих бюджетів відповідно.
Частина коштів, яка належить іншим отримувачам коштів, перераховується на рахунки власників.
3.12. Інші платежі, які тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства.
Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету (з урахуванням повернень), розподіляються та спрямовуються за призначенням згідно з вимогами нормативно-правових актів.
3.13. Платежі, які належать до власних надходжень бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, та відповідно до законодавства є джерелом формування спеціального фонду місцевих бюджетів, зараховуються на відповідні рахунки для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкриті в Головних управліннях Казначейства на ім'я бюджетних установ - розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлених структурних підрозділів у розрізі кодів класифікації доходів бюджету відповідно до законодавства.
При перерахуванні до місцевих бюджетів платежів, що належать до власних надходжень бюджетних установ, у полі розрахункового документа "Призначення платежу" вказується код класифікації доходів бюджету.
Власні надходження бюджетних установ з рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ перераховуються (списуються) на відповідні спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів відповідно до законодавства.
Перерахування коштів вищим та підвідомчим установам бюджетних установ згідно з вимогами нормативно-правових актів здійснюється органами Казначейства з відповідних рахунків для зарахування до спеціального фонду місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ, відкритих у Головних управліннях Казначейства відповідно до законодавства, на рахунки, відкриті вищим та підвідомчим установам за тими самими кодами класифікації доходів бюджету.
( Главу 3 доповнено новим пунктом 3.13 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
3.14. Для зарахування надходжень до місцевих бюджетів в іноземній валюті місцеві фінансові органи відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативних актів Національного банку України.
Після зарахування коштів (крім власних надходжень) місцеві фінансові органи складають на паперових та електронних носіях довідку про надходження до місцевих бюджетів в іноземній валюті за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та не пізніше трьох робочих днів після надходження коштів на рахунки в установах банків подають її до органів Казначейства для відображення в обліку надходжень відповідних місцевих бюджетів.
( Главу 3 доповнено новим пунктом 3.14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )
3.15. Щодня у регламентований час органи Казначейства формують виписки з рахунків для зарахування надходжень місцевих бюджетів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів та у разі потреби роздруковують їх.
Зазначені виписки в електронному вигляді надаються відповідно до затверджених порядків взаємодії Казначейства з органами, що контролюють справляння надходжень бюджету. Іншим органам, що контролюють справляння надходжень бюджету, у разі відсутності зазначених порядків, виписки надаються на їх звернення.
3.16. У разі прийняття рішення відповідною місцевою радою про обслуговування власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору такі надходження переказуються органами Казначейства наступного робочого дня на підставі платіжних доручень, наданих розпорядниками бюджетних коштів, на поточні рахунки розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору.
( Главу 3 доповнено новим пунктом 3.16 згідно зНаказом Міністерства фінансів № 23 від 29.01.2016 )
4. Основні положення про складання, затвердження та подання мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів і основні вимоги до неї
4.1. Головні розпорядники до початку бюджетного періоду визначають мережу розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, які згідно з рішенням (проектом рішення) про відповідний місцевий бюджет уповноважені на виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів бюджету, із обов'язковим зазначенням їх статусу (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів) та органу Казначейства, в якому вони обслуговуються.
( Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.2. Розпорядники нижчого рівня поділяються на такі, що мають власну мережу, та на розпорядників бюджетних коштів без мережі.
Розпорядники нижчого рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня або одержувачі бюджетних коштів, в процесі складання, затвердження та подання власної мережі застосовують положення, визначені для головних розпорядників.
4.3. Мережа складається головними розпорядниками за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами ТПКВКМБ / ТКВКБМС), за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
У разі якщо за певним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС) на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС) підлягає обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет.
( Абзац другий пункту 4.3 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
У разі виявлення невідповідності встановленим вимогам до мережі, даним Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів (далі - Єдиний реєстр) у мережу вносяться відповідні зміни. Реєстр змін до мережі з обґрунтуванням, затверджений головним розпорядником та погоджений відповідним фінансовим органом, подається головним розпорядником на паперових та електронних носіях до органу Казначейства за місцем його обслуговування за формою, наведеною у додатку 5 до цього Порядку. При цьому повторно мережа до органу Казначейства не подається.
( Абзац третій пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.4. До мережі включаються розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів, внесені до Єдиного реєстру у встановленому законодавством порядку.
( Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.5. Юридична особа, що включається до мережі, не може одночасно мати статус розпорядника бюджетних коштів та одержувача бюджетних коштів.
4.6. Розпорядники нижчого рівня (одержувачі бюджетних коштів) включаються до мережі головних розпорядників або розпорядників нижчого рівня, якщо вони отримують асигнування безпосередньо від них.
4.7. Бюджетна установа в особі її керівника не може бути одночасно головним розпорядником та розпорядником бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.
Розпорядники коштів державного бюджету можуть відповідно до пунктів 2 і 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України визначатися лише головними розпорядниками коштів місцевого бюджету за бюджетними призначеннями місцевого бюджету, що не передбачають видатків, пов'язаних з утриманням цих установ з основної діяльності.
У такому разі головний розпорядник коштів місцевого бюджету - установа державного бюджету самостійно здійснює видатки для виконання програм та заходів, що проводяться за рахунок коштів місцевого бюджету, або формує мережу, до якої включаються бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів цього місцевого бюджету, та/або одержувачі.
4.8. Головний розпорядник не може бути включений до мережі іншого головного розпорядника як розпорядник нижчого рівня.
4.9. Розпорядник нижчого рівня не може бути включений одночасно до мережі декількох головних розпорядників одного місцевого бюджету.
4.10. Розпорядник бюджетних коштів не може бути включений одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних місцевих бюджетів.
4.11. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) не може бути включений одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за одним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС) за коштами одного місцевого бюджету.
( Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
4.12. До мережі розпорядника бюджетних коштів можуть бути включені відокремлені структурні підрозділи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), які не є юридичними особами та внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у порядку, визначеному законодавством. До відокремлених структурних підрозділів розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів) застосовуються положення, визначені для розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів).
4.13. Головний розпорядник включає до мережі установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували у його мережі і мали бюджетну заборгованість, та здійснює заходи щодо впорядкування заборгованості минулих років відповідно до бюджетних призначень поточного бюджетного періоду.
У разі якщо до 1 березня поточного бюджетного періоду головним розпорядником (розпорядником нижчого рівня) не включені до мережі поточного бюджетного періоду установи, які на кінець попереднього бюджетного періоду перебували в його мережі і мали бюджетну заборгованість, та для них у кошторисах (планах асигнувань, планах використання) не передбачені асигнування для погашення такої заборгованості, головний розпорядник (розпорядник нижчого рівня) несе відповідальність згідно з бюджетним законодавством.
4.14. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі головного розпорядника та розпорядника нижчого рівня за коштами одного місцевого бюджету лише за різними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами ТПКВКМБ / ТКВКБМС).
( Пункт 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 126 від 08.02.2018 )
4.15. Одержувачі бюджетних коштів можуть бути включені одночасно до мережі розпорядників бюджетних коштів різних бюджетів.
4.16. Виконавці робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), не включаються до мережі.
4.17. Мережа затверджується головним розпорядником за погодженням з місцевим фінансовим органом у трьох примірниках.
Один примірник мережі залишається у головного розпорядника, другий примірник - у місцевому фінансовому органі, третій подається головним розпорядником до органу Казначейства за місцем його обслуговування.
4.18. Головні розпорядники (розпорядники нижчого рівня) відповідальні за достовірність даних, наведених у мережі (реєстрі змін до мережі).
Місцеві фінансові органи здійснюють контроль за дотриманням встановлених вимог до складання мережі.
4.19. Головний розпорядник не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до початку бюджетного періоду, розпорядник нижчого рівня не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду подають відповідному органу Казначейства мережу (реєстр змін до мережі) на паперових та електронних носіях інформації з урахуванням особливостей складання мережі, визначених у пункті 4.3 цієї глави.
( Пункт 4.19 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
4.20. Орган Казначейства перевіряє подану інформацію щодо мережі (реєстру змін до мережі) на відповідність переліку розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, що безпосередньо обслуговуються у відповідному органі Казначейства, встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника/одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносить до бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 13 до цього Порядку.
( Абзац перший пункту 4.20 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
У разі недотримання установленого порядку складання, затвердження, подання та основних вимог до мережі (у тому числі в процесі внесення змін до неї), виявлення невідповідності даних мережі даним Єдиного реєстру документ протягом двох робочих днів повертається органом Казначейства відповідному розпоряднику бюджетних коштів, що його подав, на доопрацювання із відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
( Абзац другий пункту 4.20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
Органи Казначейства є користувачами мережі.
4.21. Протягом бюджетного періоду можуть виникати зміни в мережі у разі включення до мережі нової установи, вилучення установи з мережі, зміни інформації про розпорядника/одержувача бюджетних коштів, наведеної в додатку 4 до цього Порядку.
У разі виникнення змін у мережі головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі.
Після внесення змін до Єдиного реєстру у частині даних, які використовуються при складанні мережі, головний розпорядник подає відповідному органу Казначейства реєстр змін до мережі протягом трьох робочих днів.
Виключення з мережі установи (підприємства, організації) у разі ліквідації, реорганізації, зміни підпорядкування проводиться лише після передавання установі-правонаступнику (підприємству, організації) або установі (підприємству, організації), яка змінила підпорядкування і яка утримується за рахунок коштів відповідного бюджету, планових показників, обсягів виділених коштів, показників проведених з початку бюджетного періоду касових видатків та непогашених бюджетних зобов'язань.
( Пункт 4.21 глави 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1244 від 30.12.2015 )( Пункт 4.21 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
5. Порядок затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання місцевих бюджетів за видатками та здійснення операцій з їх обліку
5.1. Після затвердження розпису місцевих бюджетів, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету, місцеві фінансові органи надають до органів Казначейства на паперових та електронних носіях розпис місцевих бюджетів.
( Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 793 від 30.07.2014 )
5.2. Місцеві фінансові органи доводять до головних розпорядників витяги із затвердженого розпису місцевих бюджетів (додатки 6, 7 до цього Порядку), які є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з державного бюджету), планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) розпорядниками бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів. Заклади вищої освіти, наукові установи, заклади охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) (далі - заклади вищої освіти, наукові установи, заклади охорони здоров'я), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
( Пункт 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 126 від 08.02.2018 )
5.3. Головні розпорядники та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу, протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису місцевих бюджетів подають органам Казначейства, в яких вони обслуговуються, розподіл показників зведених кошторисів, розподіл показників зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), розподіл показників зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, розподіл показників зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду (додатки 8-10 до цього Порядку) у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники забезпечують достовірність поданих даних.
У разі відсутності у мережі головного розпорядника бюджетних коштів розпорядників нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), зведених планів надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів та зведених планів спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) до органів Казначейства не подаються.
Головні розпорядники, в мережі яких є наукові установи, заклади вищої освіти, заклади охорони здоров'я, надають органам Казначейства розподіл показників зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (додатки 11, 12 до цього Порядку).
( Абзац третій пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016, № 126 від 08.02.2018 )
Розпорядники бюджетних коштів подають відповідним органам Казначейства на паперових та електронних носіях протягом п'яти робочих днів після затвердження кошториси, плани асигнувань загального фонду місцевих бюджетів (за винятком надання кредитів з місцевих бюджетів), плани спеціального фонду місцевих бюджетів (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), плани надання кредитів із загального фонду місцевих бюджетів, зведення показників спеціального фонду кошторису. Вищі навчальні заклади, наукові установи, подають також затверджені плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.
( Абзац четвертий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 617 від 14.07.2016 )
Органи Казначейства здійснюють контроль за відповідністю загальних сум, указаних у зазначених документах, сумам, зазначеним у розписі місцевих бюджетів. У разі невідповідності зазначені документи повертаються розпорядникам бюджетних коштів на доопрацювання з відповідною відміткою в нижній частині документа: зазначаються причини та дата повернення, ставиться підпис відповідальної особи.
5.4. Доведені обсяги бюджетних асигнувань є підставою для взяття розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов'язань на здійснення видатків, передбачених відповідними місцевими бюджетами.
5.5. Кошти місцевих бюджетів, які передбачаються для одержувачів бюджетних коштів, повинні бути враховані в показниках зведеного кошторису та плану асигнувань відповідного розпорядника бюджетних коштів.