• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Міністерство фінансів України  | Наказ від 08.02.2018 № 126
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.02.2018
 • Номер: 126
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 08.02.2018
 • Номер: 126
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.02.2018 № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 256/31708
Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України , підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини місцевих бюджетів
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (далі - Зміни), що додаються.
2. Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Державної казначейської служби України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2 Змін, який набирає чинності з 01 липня 2018 року.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Марченка С.М. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.
МіністрО. Данилюк
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
казначейської служби України


Т.Я. Слюз
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
08.02.2018 № 126
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2018 р.
за № 256/31708
ЗМІНИ
до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів
1. У главі 2:
1) в абзаці четвертому пункту 2.2 слова "кодів класифікації доходів бюджету" замінити словами "кодів бюджетної класифікації";
2) в абзаці другому пункту 2.3:
слова "органах Казначейства" замінити словами "головних управліннях Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні управління Казначейства) та Казначействі на ім’я органів Казначейства";
слова "кодів класифікації доходів бюджету" замінити словами "кодів бюджетної класифікації";
3) пункт 2.9 викласти у такій редакції:
"2.9. При поданні документів, що застосовуються у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів, у рядках і графах "КПКВК" та "Код програмної класифікації видатків та кредитування" місцеві фінансові органи, розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів проставляють код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) (далі - код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код ТПКВКМБ / ТКВКБМС)).".
2. У главі 3:
1) абзац перший пункту 3.1 доповнити словами ", якщо інше не встановлено законодавством";
2) у пункті 3.6 слова "на відповідний рік" та ", за платежами, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами місцевих бюджетів" виключити;
3) абзаци перший, другий пункту 3.7 викласти у такій редакції:
"3.7. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно з Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень загального фонду місцевого бюджету, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства та Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до загального фонду місцевих бюджетів, у Головних управліннях Казначейства та Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.";
4) у пункті 3.8:
абзаци перший, другий викласти у такій редакції:
"3.8. Платежі до місцевих бюджетів, які згідно із Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України та рішенням відповідної місцевої ради про бюджет належать до надходжень спеціального фонду місцевого бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ), зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в Головних управліннях Казначейства та Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів бюджетної класифікації.
Для щоденного акумулювання платежів, які надійшли до спеціального фонду місцевих бюджетів, у Головних управліннях Казначейства та Казначействі відкриваються рахунки для кожного місцевого бюджету, кількість яких залежить від рішення ради про відповідний місцевий бюджет і має забезпечити процес його виконання.";
абзац третій після слова "(списуються)" доповнити словами "за призначенням";
5) пункт 3.9 виключити.
У зв’язку з цим пункти 3.10-3.16 вважати відповідно пунктами 3.9-3.15.
6) у пункті 3.9:
в абзаці першому слова "Головних управліннях Казначейства" замінити словами "Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету";
в абзаці другому слово "бюджету" замінити словом "бюджетів", слова "загального фонду та" замінити словами "загального та/або";
7) у пункті 3.10:
в абзаці першому слова "Головних управліннях Казначейства" замінити словами "Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства в розрізі кодів класифікації доходів бюджету";
в абзаці третьому слова "загального фонду та" замінити словами "загального та/або";
8) в абзаці першому пункту 3.11 слова "Головних управліннях Казначейства" замінити словами "Казначействі на ім’я відповідного органу Казначейства".
3. У главі 4:
1) абзаци перший, другий пункту 4.3 викласти у такій редакції:
"4.3. Мережа складається головними розпорядниками за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами ТПКВКМБ / ТКВКБМС), за якими вони вперше визначені головними розпорядниками на відповідний бюджетний період, за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку.
У разі якщо за певним кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС) на наступний бюджетний період бюджетна установа в особі її керівника визначена головним розпорядником не вперше, її мережа за цим кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС) підлягає обов'язковій перевірці на відповідність встановленим вимогам до мережі та рішенню (проекту рішення) про відповідний місцевий бюджет.";
2) у пункті 4.11 слова "кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" замінити словами "кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС)";
3) у пункті 4.14 слова "кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" замінити словами "кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодами ТПКВКМБ / ТКВКБМС)".
4. У главі 5:
1) друге речення пункту 5.2 викласти у такій редакції: "Заклади вищої освіти, наукові установи, заклади охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров'я, видатки на які передбачені у статті 87 Бюджетного кодексу України) (далі - заклади вищої освіти, наукові установи, заклади охорони здоров'я), також затверджують плани використання бюджетних коштів і помісячні плани використання бюджетних коштів.";
2) в абзаці третьому пункту 5.3 слова "навчальні заклади" замінити словами "заклади вищої освіти, заклади охорони здоров'я".
5. В абзаці четвертому пункту 6.3 глави 6 слова "вищі навчальні заклади," замінити словами "заклади вищої освіти, заклади охорони здоров'я".
6. В абзаці другому пункту 12.1 глави 12 слова "тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (після запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або коду Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)" замінити словами " програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або коду ТПКВКМБ / ТКВКБМС".
7. У пункті 14.7 глави 14 слова "тимчасової класифікації видатків" замінити словами "програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кодом ТПКВКМБ / ТКВКБМС)".
8. В абзаці третьому пункту 19.5 глави 19 слова "разом з копіями протоколів здачі звіту" виключити.
9. У тексті Порядку слова "Казначейство України" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідних відмінках.
10. Додаток 32 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.
Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є.Ю. Кузькін
Додаток 32
до Порядку казначейського
обслуговування місцевих бюджетів
(пункт 19.1 глави 19)
____________________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської служби України)
______________________
(код бюджету)
______________________
(назва бюджету)
ЗВІТ
про виконання місцевих бюджетів за доходами
за ____________________ 20__ року
(число, місяць)
Група символівСимволКод класифікації доходів бюджетуНадійшло (грн, коп.)
за деньнаростаючим підсумком
з початку року
12345
1
1
Усього
2
2
Усього
3
3
Усього
4
4
Усього
5
5
Усього
6
6
Усього
7
7
Усього
8
8
Усього
Начальник __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Роз'яснення щодо порядку заповнення форми
Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами
Графа 1:
1 група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету;
2 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету;
3 група символів - власні надходження бюджетних установ в іноземній валюті;
4 група символів - ознака надходжень, що підлягають розподілу між рівнями бюджетів;
5 група символів - ознака надходжень, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу;
6 група символів - власні надходження бюджетних установ у натуральній формі;
7 група символів - ознака надходжень до загального фонду місцевого бюджету від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, залучених місцевими бюджетами або під місцеві гарантії;
8 група символів - ознака надходжень до спеціального фонду місцевого бюджету від повернення бюджетних позичок.
Графа 2:
1 - 8 групи символів - символи звітності.
Графа 3:
1 - 6 групи символів - коди класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію";
7 та 8 групи символів - коди надходжень від повернення бюджетних кредитів.
Графа 4:
1 - 8 групи символів - суми кредитових оборотів за день на аналітичних рахунках з урахуванням повернень;
Усього - загальні надходження за день за кожною з восьми груп символів.
Графа 5:
1 - 8 групи символів - суми кредитових оборотів наростаючим підсумком з початку року на аналітичних рахунках із урахуванням повернень;
Усього - загальні надходження наростаючим підсумком з початку року за кожною з восьми груп символів.