• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій

Міністерство фінансів України  | Інструкція від 30.11.1999 № 291
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р.  № 291
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р.
за № 893/4186
 
Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України  від 9 грудня 2002 року № 1012,  від 12 грудня 2003 року № 671,  від 24 вересня 2004 року № 591,  від 20 жовтня 2005 року № 717,  від 11 грудня 2006 року № 1176,  від 19 грудня 2006 року № 1213,  від 5 березня 2008 року № 353,  від 14 жовтня 2008 року № 1238,  від 25 вересня 2009 року № 1125,  від 31 травня 2011 року № 664,  від 26 вересня 2011 року № 1204,  від 9 грудня 2011 року № 1591,  від 31 травня 2012 року № 658,  від 27 червня 2013 року № 627, від 8 лютого 2014 року № 48,  від 18 червня 2015 року № 573, від 12 грудня 2017 року № 1019, від 31 травня 2019 року № 226, від 16 вересня 2019 року № 379, від 29 вересня 2020 року № 588, від 9 липня 2021 року № 385, від 21 квітня 2022 року № 119 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 12 травня 2022 року № 138 ), від 26 травня 2022 року № 148, від 6 листопада 2023 року № 616 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 29 листопада 2023 року № 665 ), від 10 січня 2024 року № 10 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 1 лютого 2024 року № 44 )( В Інструкції назви рахунків 13, 19, 98 викладено у відповідній редакції:  "Знос ( амортизація ) необоротних активів", "Гудвіл при придбанні", "Податок на прибуток" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року № 1012 ) ( В Інструкції назву рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість" замінено назвою "Довгострокові біологічні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176 ) ( В Інструкції назву рахунку 18 "Інші необоротні активи" замінено назвою "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176 ) ( В Інструкції назву рахунку 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" замінено назвою "Поточні біологічні активи" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 грудня 2006 року № 1176 )( У тексті Інструкції слова "Положення ( стандарт )" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення ( стандарт )" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року № 588 )( У тексті Інструкції слова "цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках та числах замінено словами "єдиний ( цілісний ) майновий комплекс" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 9 липня 2021 року № 385 )( У тексті Інструкції слова "місці продажу" замінено словом "продаж" згідно з наказом Міністерства фінансів України від 21 квітня 2022 року № 119, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 12 травня 2022 року № 138 )( У тексті Інструкції слова "85 "Інші затрати" виключено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 26 травня 2022 року № 148 )
I. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).
( абзац перший розділу І із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591, від 29.09.2020 р. № 588 )
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.
Абзац третій розділу І виключено
( згідно з наказом Міністерства  фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 )
Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).
Рахунки класів 0 - 7 є обов'язковими для всіх підприємств.
Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
( абзац шостий розділу І із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 226 )
Юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за № 389/5580.
( абзац сьомий розділу І у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 31.05.2019 р. № 226, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2023 р. № 616, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2023 р. № 665 )
Бухгалтерський облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Для бухгалтерського обліку окремих видів запасів, враховуючи їх якісно-технічні характеристики та призначення, підприємство може застосувати більш ніж один натуральний вимірник (наприклад, тонна / літр, штука / квадратний метр тощо). Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.
( абзац восьмий розділу І із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 29.09.2020 р. № 588, від 06.11.2023 р. № 616, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2023 р. № 665 )
Клас 1. Необоротні активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.
На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди єдиного (цілісного) майнового комплексу. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
( клас 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213,  абзац другий класу 1 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. № 1238 )
Рахунок 10 "Основні засоби"
Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди об'єктів і орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.
( абзац перший рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з  наказами Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353,  від 09.12.2011 р. № 1591 )
До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, виконання робіт, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
( абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 26.05.2022 р. № 148 )
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" також відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель.
( абзац четвертий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:
100 "Інвестиційна нерухомість"
( абзац п'ятий рахунку 10 доповнено субрахунком 100 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
101 "Земельні ділянки"
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
103 "Будинки та споруди"
104 "Машини та обладнання"
105 "Транспортні засоби"
106 "Інструменти, прилади та інвентар"
107 "Тварини"
( субрахунок із змінами, внесеними згідно з наказом  Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
108 "Багаторічні насадження та плодоносні рослини"
( абзац чотирнадцятий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.04.2022 р. № 119, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 12.05.2022 р. № 138 )
109 "Інші основні засоби"
На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.
( абзац шостий рахунку 10 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213,  у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).
На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.
На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю.
( абзац дев'ятнадцятий рахунку 10 у редакції наказу  Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176, із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 12.12.2017 р. № 1019, від 21.04.2022 р. № 119, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 12.05.2022 р. № 138 )
На субрахунку 107 "Тварини" ведеться облік тварин, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.
( рахунок 10 доповнено новим абзацом двадцятим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.04.2022 р. № 119, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 12.05.2022 р. № 138 )
На субрахунку 108 "Багаторічні насадження та плодоносні рослини" ведеться облік багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин.
( рахунок 10 доповнено новим абзацом двадцять першим згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 21.04.2022 р. № 119, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 12.05.2022 р. № 138, у зв'язку з цим абзаци двадцятий - двадцять перший  вважати відповідно абзацами двадцять другим - двадцять третім )
На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".
Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкта окремо.
Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"    
15  "Капітальні інвестиції"  13  "Знос (амортизація) необоротних активів"
16  Виключено 16  Виключено
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
    28 "Товари"
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  37 "Розрахунки з різними дебіторами"
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" 41 "Капітал у дооцінках"
41  "Капітал у дооцінках"  42  "Додатковий капітал" 
42  "Додатковий капітал"  84  Виключено 
46  "Неоплачений капітал"  85  Виключено
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"    
48  "Цільове фінансування і цільові надходження"  94  "Інші витрати операційної діяльності" 
53  "Довгострокові зобов'язання з оренди"  97  "Інші витрати" 
64 "Розрахунки за податками й платежами"    
68 "Розрахунки за іншими операціями"    
71  Виключено  99  Виключено
73  Виключено       
74  "Інші доходи"       
( рахунок 10 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 14.10.2008 р. № 1238,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".
За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:
111 "Бібліотечні фонди"
112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"
114 "Природні ресурси"
115 "Інвентарна тара"
116 "Предмети прокату"
117 "Інші необоротні матеріальні активи"
На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.
На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема вартість сценічно-постановочних предметів, спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.
На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафти, газу тощо).
На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.
На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.
На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема, відображається вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).
Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132.
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків:   
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"      
15  "Капітальні інвестиції"  13  "Знос (амортизація) необоротних активів"  
16  Виключено 16  Виключено  
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"  
    28 "Товари"  
23  "Виробництво"  37 "Розрахунки з різними дебіторами"  
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  39  "Витрати майбутніх періодів"   
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" 41 "Капітал у дооцінках"  
41  "Капітал у дооцінках"  42  "Додатковий капітал"   
42  "Додатковий капітал"  84  Виключено   
46  "Неоплачений капітал"  85  Виключено  
48  "Цільове фінансування і цільові надходження"  94  "Інші витрати операційної діяльності"   
53  "Довгострокові зобов'язання з оренди"  97  "Інші витрати"   
64 "Розрахунки за податками й платежами"      
68 "Розрахунки за іншими операціями"    
71  Виключено  99  Виключено  
73  Виключено         
74  "Інші доходи"         
( рахунок 11 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 14.10.2008 р. № 1238,  від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. № 48 )
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
121 "Права користування природними ресурсами"
122 "Права користування майном"
123 "Права на комерційні позначення"
124 "Права на об'єкти промислової власності"
125 "Авторське право та суміжні з ним права"
126 Позицію виключено 
127 "Інші нематеріальні активи"
На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.
На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).
На субрахунку 123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки, комерційні (фірмові) найменування тощо).
На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).
На субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права" ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
Абзац одинадцятий виключено 
На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
13 "Знос (амортизація) необоротних активів"    
14  "Довгострокові фінансові інвестиції"  13  "Знос (амортизація) необоротних активів"
15  "Капітальні інвестиції"  16  Виключено
    41 "Капітал у дооцінках"
16  Виключено 42  "Додатковий капітал" 
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"
    28 "Товари"
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  84  Виключено 
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"    
41  "Капітал у дооцінках"  85  Виключено
42  "Додатковий капітал"  94  "Інші витрати операційної діяльності" 
46  "Неоплачений капітал"  97  "Інші витрати" 
48  "Цільове фінансування і цільові надходження"  99  Виключено
53  "Довгострокові зобов'язання з оренди"       
68  Виключено       
71  Виключено       
73  Виключено       
74  "Інші доходи"       
( рахунок 12 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 20.10.2005 р. № 717,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 27.06.2013 р. № 627, від 10.01.2024 р. № 10, враховуючи зміни, внесені наказом  Міністерства фінансів України від 01.02.2024 р. № 44 )
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та знос (накопичену амортизацію) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
( абзац перший рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2023 р. № 616, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2023 р. № 665 )
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має такі субрахунки:
131 "Знос основних засобів"
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"
( абзац другий рахунку 13 доповнено субрахунком 134 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
135 "Знос інвестиційної нерухомості"
( абзац другий рахунку 13 доповнено субрахунком 135 згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
За кредитом рахунку 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" відображається нарахування амортизації та зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).
( абзац рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2023 р. № 616, враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2023 р. № 665 )
На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби". При цьому інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості".
( абзац четвертий рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 05.03.2008 р. № 353 )
На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.
Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю".
( абзац сьомий рахунку 13 із змінами, внесеними згідно з  наказом Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. № 1176 )
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
    10 "Основні засоби"
    11 "Інші необоротні матеріальні активи"
    12 "Нематеріальні активи"
10  "Основні засоби"  15  "Капітальні інвестиції" 
    16 "Довгострокові біологічні активи"
11  "Інші необоротні матеріальні активи"  23  "Виробництво" 
12  "Нематеріальні активи"  39  "Витрати майбутніх періодів" 
16 "Довгострокові біологічні активи"    
41 "Капітал у дооцінках" 41 "Капітал у дооцінках"
42  "Додатковий капітал"  42  "Додатковий капітал" 
74  "Інші доходи" 83  "Амортизація" 
      91  "Загальновиробничі витрати" 
      92  "Адміністративні витрати" 
      93  "Витрати на збут" 
      94  "Інші витрати операційної діяльності" 
      99  Виключено
( рахунок 13 із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 27.06.2013 р. № 627 )
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"
За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.
Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує
   за дебетом з кредитом рахунків:     за кредитом з дебетом рахунків: 
14  "Довгострокові фінансові інвестиції"  12  "Нематеріальні активи" 
16  Виключено 14  "Довгострокові фінансові інвестиції" 
    19 "Гудвіл"
    28 "Товари"
18  "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" 30  "Готівка" 
19  "Гудвіл" 31  "Рахунки в банках" 
30  "Готівка"  35  "Поточні фінансові інвестиції" 
31  "Рахунки в банках"  37  "Розрахунки з різними дебіторами" 
    41 "Капітал у дооцінках"
35  "Поточні фінансові інвестиції"  42  "Додатковий капітал" 
37  "Розрахунки з різними дебіторами"  60  "Короткострокові позики" 
40 "Зареєстрований (пайовий) капітал"    
41  "Капітал у дооцінках"  68  "Розрахунки за іншими операціями" 
42  "Додатковий капітал"  85  Виключено
46  "Неоплачений капітал"  96  "Втрати від участі в капіталі" 
50  "Довгострокові позики"  97  "Інші витрати" 
60  "Короткострокові позики"  99  Виключено
64 "Розрахунки за податками й платежами"    
68  "Розрахунки за іншими операціями"       
70  Виключено       
71  Виключено       
72  "Дохід від участі в капіталі"       
73  "Інші фінансові доходи"       
74  "Інші доходи"