Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку. План від 19.04.2001 №186

Міністерство фінансів України Наказ, План від 19.04.2001 №186
Остання редакція від 23.07.2019. Внесення змін (наказ від 31.05.2019 N 226 /z0685-19/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006 N 664 від 31.05.2011 N 1204 від 26.09.2011 N 627 від 27.06.2013 N 48 від 08.02.2014 N 226 від 31.05.2019 )
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений План рахунків), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерствафінансів N 226 від 31.05.2019 )
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами).
( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 226 від 31.05.2019 )
3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.
4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
19.04.2001 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств
-----------------------------------------------------------------------
| Синтетичні рахунки | Призначення |
|-------------------------| |
|код| назва | |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|10 |Основні засоби |Облік та узагальнення інформації про|
| | |основні засоби, інші необоротні матеріальні|
| | |активи, нематеріальні активи |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|13 |Знос необоротних |Облік та узагальнення інформації про знос|
| |активів |основних засобів, інших необоротних|
| | |матеріальних активів і нематеріальних|
| | |активів |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|14 |Довгострокові |Облік та узагальнення інформації про|
| |фінансові інвестиції |довгострокові фінансові інвестиції |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|15 |Капітальні |Облік та узагальнення інформації про|
| |інвестиції |капітальні інвестиції |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|16 |Довгострокові |Облік та узагальнення інформації про |
| |біологічні активи |довгострокові біологічні активи |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|18 |Інші необоротні |Облік та узагальнення інформації про|
| |активи |довгострокову дебіторську заборгованість,|
| | |інші необоротні активи |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|20 |Виробничі запаси |Облік та узагальнення інформації про|
| | |сировину й матеріали, купівельні|
| | |напівфабрикати та комплектуючі вироби,|
| | |паливо, тару й тарні матеріали, будівельні|
| | |матеріали та матеріали, передані в|
| | |переробку, запасні частини, матеріали|
| | |сільськогосподарського призначення, інші|
| | |матеріали, малоцінні та швидкозношувані |
| | |предмети і транспортно-заготівельні витрати|
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|21 |Поточні біологічні |Облік та узагальнення інформації про |
| |активи |поточні біологічні активи рослинництва |
| | |(які оцінені за справедливою вартістю) і |
| | |тваринництва |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|23 |Виробництво |Облік та узагальнення інформації про|
| | |витрати на основне і допоміжні|
| | |виробництва, виробничий брак |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|26 |Готова продукція |Облік та узагальнення інформації про|
| | |готову продукцію, товари, транспортно-|
| | |заготівельні витрати і торгову націнку |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|30 |Готівка |Облік та узагальнення інформації про |
| | |грошову готівку та грошові документи |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|31 |Рахунки в банках |Облік та узагальнення інформації про|
| | |грошові кошти на рахунках у банках,|
| | |еквіваленти грошових коштів та грошові|
| | |кошти в дорозі |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|35 |Поточні фінансові |Облік та узагальнення інформації про|
| |інвестиції |поточні фінансові інвестиції |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|37 |Розрахунки з різними |Облік та узагальнення інформації про|
| |дебіторами |розрахунки з покупцями та замовниками, з|
| | |підзвітними особами, з іншими дебіторами,|
| | |про короткострокові векселі одержані, про|
| | |резерв сумнівних боргів |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|39 |Витрати майбутніх |Облік та узагальнення інформації про|
| |періодів |витрати майбутніх періодів |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|40 |Власний капітал |Облік та узагальнення інформації про|
| | |статутний, пайовий, додатковий у дооцінках,|
| | |резервний,неоплачений і вилучений капітали |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|44 |Нерозподілені |Облік та узагальнення інформації про|
| |прибутки |нерозподілені прибутки (непокриті збитки),|
| |(непокриті збитки) |про використання прибутку |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|47 |Забезпечення |Облік та узагальнення інформації про|
| |майбутніх витрат і|забезпечення майбутніх витрат і платежів,|
| |платежів |цільове фінансування і цільові надходження |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|48 |Цільове фінансування|Облік та узагальнення інформації про|
| |і цільові надходження|залишки коштів цільового фінансування і|
| | |цільових надходжень з бюджету та інших|
| | |джерел, у тому числі суми коштів,|
| | |вивільнені від оподаткування у зв'язку з|
| | |наданням пільг з податку на прибуток, та їх|
| | |використання на реалізацію заходів|
| | |цільового призначення відповідно до|
| | |законодавства |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|55 |Інші довгострокові|Облік та узагальнення інформації про|
| |зобов'язання |довгострокові позики, довгострокові|
| | |векселі видані, довгострокові зобов'язання|
| | |за облігаціями, довгострокові|
| | |зобов'язання з оренди та інші|
| | |довгострокові зобов'язання |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|64 |Розрахунки за |Облік та узагальнення інформації про|
| |податками й |розрахунки за податками, обов'язковими|
| |платежами |платежами, про податкові зобов'язання,|
| | |податковий кредит, розрахунки за пенсійним|
| | |забезпеченням, соціальним страхуванням,|
| | |страхуванням на випадок безробіття,|
| | |індивідуальним страхуванням та|
| | |страхуванням майна |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|66 |Розрахунки з оплати|Облік та узагальнення інформації про|
| |праці |розрахунки з оплати праці |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|68 |Розрахунки за іншими|Облік та узагальнення інформації про|
| |операціями |розрахунки з постачальниками та|
| | |підрядниками, з учасниками, про|
| | |короткострокові позики, короткострокові|
| | |векселі видані, поточну заборгованість за|
| | |довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки|
| | |за іншими операціями |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|69 |Доходи майбутніх|Облік та узагальнення інформації про|
| |періодів |доходи майбутніх періодів |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|70 |Доходи від реалізації|Облік та узагальнення інформації про|
| | |загальний дохід (виручку) від реалізації|
| | |продукції (товарів, робіт, послуг) |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|74 |Інші доходи |Облік та узагальнення інформації про суми|
| | |інших доходів від операційної |
| | |діяльності підприємства, крім доходу|
| | |(виручки) від реалізації продукції|
| | |(товарів, робіт, послуг) |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|79 |Фінансові результати |Облік та узагальнення інформації про|
| | |фінансові результати |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
( Рахунок 84 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )( Рахунок 85 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|90 |Собівартість |Облік та узагальнення інформації про|
| |реалізації |виробничу собівартість реалізованої|
| | |продукції (робіт, послуг) та/або|
| | |собівартість реалізованих товарів |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|91 |Загальновиробничі |Облік та узагальнення інформації про|
| |витрати |накладні виробничі витрати на організацію |
| | |та управління виробництвом, а також витрати|
| | |на утримання та експлуатацію машин і |
| | |устаткування |
|---+---------------------+-------------------------------------------|
|96 |Інші витрати |Облік та узагальнення інформації про інші|
| | |витрати операційної діяльності та інші|
| | |витрати діяльності, а також|
| | |обліковуються належна до сплати за звітний|
| | |період відповідно до законодавства сума|
| | |податків і зборів (обов'язкових платежів)|
|---------------------------------------------------------------------|
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006, N 664 від 31.05.2011, N 1204 від 26.09.2011, N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014, N 226 від 31.05.2019 )
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері

В.М.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений План рахунків), що додається.
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25) (зі змінами).

30 днiв передплати безкоштовно!