• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 12.12.2017 № 1019
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 12.12.2017
 • Номер: 1019
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 12.12.2017
 • Номер: 1019
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.12.2017 № 1019
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2017 р.
за № 1582/31450
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
МіністрО. Данилюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
12.12.2017 № 1019
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2017 р.
за № 1582/31450
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186 (із змінами):
1) друге речення абзацу дев’ятого рахунку 10 "Основні засоби" доповнити словами ", та плодоносних рослин, які пов’язані із сільськогосподарською діяльністю";
2) абзац перший рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" доповнити словами ", крім плодоносних рослин, які обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби".
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (із змінами), підпункт 5.1.8 підпункту 5.1 пункту 5 доповнити словами "та плодоносні рослини".
3. У П оложенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736 (із змінами):
1) пункт 3 доповнити новим підпунктом 3.4 такого змісту:
"3.4. Плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.";
2) пункт 4 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
"Плодоносні рослини - довгострокові біологічні активи, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.".
У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим;
3) у додатку:
у графі "Активи" слова "виноградники" та "сади" замінити відповідно словами "виноградники**" та "сади**";
доповнити виноскою такого змісту:
"** Плодоносні рослини, пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, на які не поширюється Положення (стандарт) 30.".
Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології
бухгалтерського облікуЮ.П. Романюк