• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 21.04.2022 № 119
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.04.2022
 • Номер: 119
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 21.04.2022
 • Номер: 119
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.04.2022 № 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2022 р.
за № 496/37832
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.

В.о. Міністра

Д. Улютін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
21 квітня 2022 року № 119
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 травня 2022 р.
за № 496/37832
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186:
1) у рахунку 10 "Основні засоби":
в абзаці чотирнадцятому після слова "насадження" доповнити словами "та плодоносні рослини";
друге речення абзацу дев’ятнадцятого виключити;
доповнити новими абзацами двадцятим-двадцять першим такого змісту:
"На субрахунку 107 "Тварини" ведеться облік тварин, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю.
На субрахунку 108 "Багаторічні насадження та плодоносні рослини" ведеться облік багаторічних насаджень, які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також плодоносних рослин.".
( Абзац шостий підпункту 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
У зв’язку з цим абзаци двадцятий-двадцять перший рахунку 10 "Основні засоби" вважати відповідно абзацами двадцять другим-двадцять третім;
( Підпункт 2 пункту 1 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
2) в абзаці першому рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" після слів "плодоносних рослин," доповнити словами "багаторічних насаджень і тварин,";
( Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
3) в абзаці двадцять дев’ятому рахунку 20 "Виробничі запаси" слова "(покупні й власного вирощування)" замінити словами ", отримані зі сторони";
4) абзац дванадцятий рахунку 83 "Амортизація" після слова "Знос" доповнити словом "(амортизація)";
5) у тексті цієї Інструкції слова "місці продажу" замінити словом "продаж".
( Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
2. У підпункті 5.1 пункту 5 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509:
1) підпункт 5.1.7 доповнити словами ", які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю";
2) у підпункті 5.1.8 слово "та" замінити словами ", які не пов’язані із сільськогосподарською діяльністю, а також".
3. У пункті 2 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901, слова "підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність або" виключити.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )
4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2005 року за № 1456/11736:
1) пункт 1 після слова "продукцію" доповнити словами "під час збирання врожаю";
2) підпункт 3.4 пункту 3 після слів "бухгалтерського обліку" доповнити словами ", крім продукції таких плодоносних рослин";
3) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Терміни, що використовуються у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:
Біологічний актив - жива тварина або рослина, яка в процесі біологічних перетворень здатна давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи.
Біологічні перетворення - процеси росту, дегенерації, продукування та відтворення, які спричиняють якісні та/або кількісні зміни біологічних активів.
Витрати на продаж - витрати, пов’язані з продажем біологічних активів і сільськогосподарської продукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції тощо, за винятком фінансових витрат).
Група біологічних активів - сукупність подібних (за характеристиками та/або призначенням та/або умовами вирощування) живих тварин або рослин.
Збирання врожаю - відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу.
Довгострокові біологічні активи - усі біологічні активи, які не є поточними біологічними активами.
Додаткові біологічні активи - біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень.
Плодоносні рослини - живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільськогосподарської продукції та систематично надають сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців.
Поточні біологічні активи - біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі.
Сільськогосподарська продукція - актив, одержаний в результаті збирання врожаю, призначений для продажу, безоплатної передачі, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
Сільськогосподарська діяльність - процес управління біологічними перетвореннями з метою отримання сільськогосподарської продукції та/або додаткових біологічних активів.";
4) пункт 5 після слова "якщо" доповнити словами "підприємство контролює їх в результаті минулих подій,";
5) пункти 7, 8 викласти в такій редакції:
"7. Біологічні активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж, крім випадків, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо.
Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за № 288/4509 (далі - Національне положення (стандарт) 7), або Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за № 751/4044 (далі - Національне положення (стандарт) 9).
8. Безоплатно отримані біологічні активи, у тому числі і як внесок до статутного капіталу, при їх первісному визнанні оцінюються відповідно до пункту 7 Національного положення (стандарту) 30.";
6) пункт 9 після слів "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" доповнити словами ", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (далі - Національне положення (стандарт) 16)";
7) у пункті 11:
абзац перший викласти в такій редакції:
"11. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, можуть визнаватися та відображатися за первісною вартістю з урахуванням накопиченої амортизації і втрат від зменшення корисності. Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) 7 та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 35/10315.";
в абзаці другому слова "або якщо підприємство є платником податку на прибуток", "бухгалтерського обліку", "Запаси" виключити;
8) у пункті 12 слова "бухгалтерського обліку", "Витрати", "Запаси" виключити;
9) у пункті 17:
слово "основної" замінити словом "операційної";
слова "бухгалтерського обліку", "Витрати" виключити;
10) абзац перший пункту 19 викласти в такій редакції:
"19. Фінансовий результат від операцій з біологічними активами та сільськогосподарською продукцією складається з:";
11) пункт 20 після слів "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"," доповнити словами "затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за № 860/4153 (далі - Національне положення (стандарт) 15)";
12) у пункті 22 слова "бухгалтерського обліку", "Основні засоби" виключити;
13) у пункті 23 слова "бухгалтерського обліку", "Дохід" виключити;
14) підпункт 25.1.3 підпункту 25.1 пункту 25 доповнити словами ", пов’язані із сільськогосподарською діяльністю";
15) у підпункті 29.3 пункту 29 слово "зносу" замінити словами "накопиченої амортизації".
16) у тексті цього Національного положення (стандарту) 30 слова "місці продажу" замінити словом "продаж".
( Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 138 від 12.05.2022 )

Директор Департаменту
методології бухгалтерського
обліку та нормативного
забезпечення аудиторської
діяльності

Л. Гапоненко