• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 10.01.2024 № 10 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 10.01.2024
 • Номер: 10
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 10.01.2024
 • Номер: 10
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.01.2024 м. Київ № 10
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2024 р. за № 134/41479
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного
банку України

Андрій ПИШНИЙ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 січня 2024 року № 10
Зміни
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186:
1) в абзаці п'ятнадцятому рахунку 12 "Нематеріальні активи" слова "(знаки для товарів і послуг)" виключити;
2) у рахунку 30 "Готівка":
після абзацу четвертого доповнити абзацами п'ятим, шостим такого змісту:
"308 "Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО"
309 "Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати абзацами сьомим, восьмим відповідно;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Підприємства, які здійснюють готівкові операції із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (РРО), використовують субрахунки 308 "Готівка в національній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО" та 309 "Готівка в іноземній валюті за операціями, проведеними із застосуванням РРО".";
3) у рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами":
в абзаці восьмому слова "членам кредитних спілок" замінити словами "та кредитами";
абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:
"На субрахунку 376 "Розрахунки за позиками та кредитами" ведеться облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок у кредитних спілках та наданими кредитами користувачам платіжних послуг надавачами фінансових послуг (крім банків).";
4) у рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями":
після абзацу восьмого доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:
"686 "Розрахунки за операціями з переказу".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - вісімнадцятий вважати абзацами десятим - дев'ятнадцятим відповідно;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"На субрахунку 686 "Розрахунки за операціями з переказу" ведеться облік розрахунків за операціями надання платіжних послуг надавачами фінансових платіжних послуг.";
5) у рахунку 70 "Доходи від реалізації":
після абзацу восьмого доповнити абзацами дев'ятим, десятим такого змісту:
"706 "Дохід процентний від фінансових послуг"
707 "Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати абзацами одинадцятим - сімнадцятим відповідно;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"На субрахунках 706 "Дохід процентний від фінансових послуг" та 707 "Дохід комісійний від фінансових платіжних послуг" надавачі фінансових платіжних послуг, для яких надання таких послуги є основним видом діяльності, узагальнюють інформацію про процентні та комісійні доходи відповідно.".
2. У пункті 4.4 розділу 4 Порядку застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179, слово "термін" замінити словом "строк".
 

Директор Департаменту методології
бухгалтерського обліку та нормативного
забезпечення аудиторської діяльності

Людмила ГАПОНЕНКО