Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України Наказ, План від 19.04.2001 №186
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006 N 664 від 31.05.2011 N 1204 від 26.09.2011 N 627 від 27.06.2013 N 48 від 08.02.2014 N 226 від 31.05.2019 )
Відповідно до статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1706), статті 5 Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1977) і на виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалений Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств (далі - спрощений План рахунків), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерствафінансів N 226 від 31.05.2019 )
2. Установити, що спрощений План рахунків можуть застосовувати юридичні особи, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності (далі - підприємства). Підприємства застосовують спрощений План рахунків у разі складання ними фінансової звітності відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25) (зі змінами).
( Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 226 від 31.05.2019 )
3. Передбачити, що облік та узагальнення інформації про позабалансові активи і зобов'язання підприємства здійснюють з використанням позабалансових рахунків класу 0 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185.
4. Записи на рахунках бухгалтерського обліку спрощеного Плану рахунків і на позабалансових рахунках для узагальнення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань, про доходи і витрати, факти фінансово-господарської діяльності здійснювати відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186.
5. Визначити, що з метою забезпечення необхідної деталізації та аналітичності обліково-економічної інформації підприємства вводять до спрощеного Плану рахунків субрахунки, виходячи з призначення рахунків, потреб управління підприємством, використання назв рахунків і субрахунків Плану рахунків, наведеного в пункті 3 цього наказу.
Заступник Міністра В.М.Матвійчук
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
19.04.2001 N 186
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Спрощений План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств
Синтетичні рахункиПризначення
кодназва
123
10Основні засобиОблік та узагальнення інформації про
основні засоби, інші необоротні матеріальні
активи, нематеріальні активи
13Знос необоротних
активів
Облік та узагальнення інформації про знос
основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів і нематеріальних
активів
14Довгострокові
фінансові інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові фінансові інвестиції
15Капітальні
інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
капітальні інвестиції
16Довгострокові
біологічні активи
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові біологічні активи
18Інші необоротні
активи
Облік та узагальнення інформації про
довгострокову дебіторську заборгованість,
інші необоротні активи
20Виробничі запасиОблік та узагальнення інформації про
сировину й матеріали, купівельні
напівфабрикати та комплектуючі вироби,
паливо, тару й тарні матеріали, будівельні
матеріали та матеріали, передані в
переробку, запасні частини, матеріали
сільськогосподарського призначення, інші
матеріали, малоцінні та швидкозношувані
предмети і транспортно-заготівельні витрати
21Поточні біологічні
активи
Облік та узагальнення інформації про
поточні біологічні активи рослинництва
(які оцінені за справедливою вартістю) і
тваринництва
23ВиробництвоОблік та узагальнення інформації про
витрати на основне і допоміжні
виробництва, виробничий брак
26Готова продукціяОблік та узагальнення інформації про
готову продукцію, товари, транспортно-
заготівельні витрати і торгову націнку
30ГотівкаОблік та узагальнення інформації про
грошову готівку та грошові документи
31Рахунки в банкахОблік та узагальнення інформації про
грошові кошти на рахунках у банках,
еквіваленти грошових коштів та грошові
кошти в дорозі
35Поточні фінансові
інвестиції
Облік та узагальнення інформації про
поточні фінансові інвестиції
37Розрахунки з різними
дебіторами
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з покупцями та замовниками, з
підзвітними особами, з іншими дебіторами,
про короткострокові векселі одержані, про
резерв сумнівних боргів
39Витрати майбутніх
періодів
Облік та узагальнення інформації про
витрати майбутніх періодів
40Власний капіталОблік та узагальнення інформації про
статутний, пайовий, додатковий у дооцінках,
резервний,неоплачений і вилучений капітали
44Нерозподілені
прибутки
(непокриті збитки)
Облік та узагальнення інформації про
нерозподілені прибутки (непокриті збитки),
про використання прибутку
47Забезпечення
майбутніх витрат і
платежів
Облік та узагальнення інформації про
забезпечення майбутніх витрат і платежів,
цільове фінансування і цільові надходження
48Цільове фінансування
і цільові надходження
Облік та узагальнення інформації про
залишки коштів цільового фінансування і
цільових надходжень з бюджету та інших
джерел, у тому числі суми коштів,
вивільнені від оподаткування у зв'язку з
наданням пільг з податку на прибуток, та їх
використання на реалізацію заходів
цільового призначення відповідно до
законодавства
55Інші довгострокові
зобов'язання
Облік та узагальнення інформації про
довгострокові позики, довгострокові
векселі видані, довгострокові зобов'язання
за облігаціями, довгострокові
зобов'язання з оренди та інші
довгострокові зобов'язання
64Розрахунки за
податками й
платежами
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки за податками, обов'язковими
платежами, про податкові зобов'язання,
податковий кредит, розрахунки за пенсійним
забезпеченням, соціальним страхуванням,
страхуванням на випадок безробіття,
індивідуальним страхуванням та
страхуванням майна
66Розрахунки з оплати
праці
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з оплати праці
68Розрахунки за іншими
операціями
Облік та узагальнення інформації про
розрахунки з постачальниками та
підрядниками, з учасниками, про
короткострокові позики, короткострокові
векселі видані, поточну заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями і розрахунки
за іншими операціями
69Доходи майбутніх
періодів
Облік та узагальнення інформації про
доходи майбутніх періодів
70Доходи від реалізаціїОблік та узагальнення інформації про
загальний дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)
74Інші доходиОблік та узагальнення інформації про суми
інших доходів від операційної
діяльності підприємства, крім доходу
(виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
79Фінансові результатиОблік та узагальнення інформації про
фінансові результати
( Рахунок 84 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )( Рахунок 85 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 664 від 31.05.2011 )
90Собівартість
реалізації
Облік та узагальнення інформації про
виробничу собівартість реалізованої
продукції (робіт, послуг) та/або
собівартість реалізованих товарів
91Загальновиробничі
витрати
Облік та узагальнення інформації про
накладні виробничі витрати на організацію
та управління виробництвом, а також витрати
на утримання та експлуатацію машин і
устаткування
96Інші витратиОблік та узагальнення інформації про інші
витрати операційної діяльності та інші
витрати діяльності, а також
обліковуються належна до сплати за звітний
період відповідно до законодавства сума
податків і зборів (обов'язкових платежів)
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1176 від 11.12.2006, N 664 від 31.05.2011, N 1204 від 26.09.2011, N 627 від 27.06.2013, N 48 від 08.02.2014, N 226 від 31.05.2019 )
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері

В.М.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 186 від 19.04.2001


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 травня 2001 р.
за N 389/5580
Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!