• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України  | Наказ від 09.07.2021 № 385
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 09.07.2021
 • Номер: 385
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Наказ
 • Дата: 09.07.2021
 • Номер: 385
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2021 № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 984/36606
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С.І.
В.о. МіністраД. Улютін
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби статистики України


І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
09.07.2021 № 385
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2021 р.
за № 984/36606
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704 , слова "у натуральному та/або вартісному виразі" замінити словами "у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках".
2. У підпункті 2.2 пункту 2 додатка до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 392/3685, слова "цілісного майнового комплексу" замінити словами "єдиного (цілісного) майнового комплексу".
3. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186:
1) в абзацах десятому та двадцятому рахунку 71 "Інший операційний дохід" у назві субрахунку 715 слова "Одержані штрафи" замінити словом "Штрафи";
2) у тексті Інструкції слова "цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках та числах замінити словами "єдиний (цілісний) майновий комплекс" у відповідних відмінках та числах.
4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382:
1) в абзаці першому підпункту 2.3 пункту 2 розділу II та в абзаці першому підпункту 1.1 пункту 1 розділу ІІІ слова "цілісних державних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) державних майнових комплексів";
2) в абзаці другому підпункту 2.3 пункту 2 розділу III слова "виготовлених та реалізованих товарів" і "таких товарів" замінити словами "виготовленої та реалізованої продукції (товарів)" та "такої продукції (товарів)" відповідно;
3) у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ1";
доповнити виноскою такого змісту:
"1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад";
4) у додатку 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ1";
у формі № 2-мс позицію "Разом витрати (2050 + 2165)" викласти в такій редакції:
"
Разом витрати (2050 + 2165)2285( )( )
";
доповнити виноскою такого змісту:
"1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
5. У підпункті 3 пункту 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за № 487/4708, слова "цілісних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) майнових комплексів".
6. У формі № 5 Приміток до річної фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 602), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125:
1) слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ1";
2) у розділі ІІ слова "цілісних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) майнових комплексів";
3) доповнити виноскою такого змісту:
"1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
7. У додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за № 621/10901:
1) слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ1";
2) доповнити виноскою такого змісту:
"1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
1) у пункті 1 розділу ІІ слова "положень (стандартів)" замінити словами "національних положень (стандартів)";
2) підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV викласти у такій редакції:
"1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.";
3) у тексті Положення:
слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках замінити словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках;
слова "цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках та числах замінити словами "єдиний (цілісний) майновий комплекс" у відповідних відмінках та числах.
9. У пунктах 9, 23 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року № 779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за № 823/14090, слова "цілісний комплекс" замінити словами "єдиний (цілісний) комплекс".
10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868:
1) абзац другий пункту 1 розділу IV виключити;
2) у додатках 1, 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ1";
слово та цифру "працівників1" замінити словом та цифрою "працівників2";
слова "положеннями (стандартами)" замінити словами "національними положеннями (стандартами)";
виноски викласти в такій редакції:
"1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.".
Директор Департаменту
методології бухгалтерського
обліку та нормативного
забезпечення аудиторської
діяльності
Л. Гапоненко