Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України Наказ від 09.07.2021 №385
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ

Дата 09.07.2021

Номер 385

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2021 N 385
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2021 р.
за N 984/36606
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
В. о. МіністраДенис УЛЮТІН
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби статистики УкраїниІгор ВЕРНЕР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 липня 2021 року N 385
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704, слова "у натуральному та/або вартісному виразі" замінити словами "у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках".
2. У підпункті 2.2 пункту 2 додатка до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року N 137, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 392/3685, слова "цілісного майнового комплексу" замінити словами "єдиного (цілісного) майнового комплексу".
3. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186:
1) в абзацах десятому та двадцятому рахунку 71 "Інший операційний дохід" у назві субрахунку 715 слова "Одержані штрафи" замінити словом "Штрафи";
2) у тексті Інструкції слова "цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках та числах замінити словами "єдиний (цілісний) майновий комплекс" у відповідних відмінках та числах.
1) в абзаці першому підпункту 2.3 пункту 2 розділу II та в абзаці першому підпункту 1.1 пункту 1 розділу III слова "цілісних державних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) державних майнових комплексів";
2) в абзаці другому підпункту 2.3 пункту 2 розділу III слова "виготовлених та реалізованих товарів" і "таких товарів" замінити словами "виготовленої та реалізованої продукції (товарів)" та "такої продукції (товарів)" відповідно;
3) у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ-1";
доповнити виноскою такого змісту:
"-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад";
4) у додатку 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ-1";
у формі N 2-мс позицію "Разом витрати (2050 + 2165)" викласти в такій редакції:
"
Разом витрати (2050 + 2165)2285()()
";
доповнити виноскою такого змісту:
"-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
5. У підпункті 3 пункту 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708, слова "цілісних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) майнових комплексів".
1) слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ-1";
2) у розділі II слова "цілісних майнових комплексів" замінити словами "єдиних (цілісних) майнових комплексів";
3) доповнити виноскою такого змісту:
"-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
7. У додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року N 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2005 року за N 621/10901:
1) слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ-1";
2) доповнити виноскою такого змісту:
"-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.".
8. У Положенні про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року N 1213, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1363/13237:
1) у пункті 1 розділу II слова "положень (стандартів)" замінити словами "національних положень (стандартів)";
2) підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV викласти у такій редакції:
"1.2. На матеріальне заохочення - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.";
3) у тексті Положення:
слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках замінити словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках;
слова "цілісний майновий комплекс" у всіх відмінках та числах замінити словами "єдиний (цілісний) майновий комплекс" у відповідних відмінках та числах.
9. У пунктах 9, 23 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 року N 779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2007 року за N 823/14090, слова "цілісний комплекс" замінити словами "єдиний (цілісний) комплекс".
10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868:
1) абзац другий пункту 1 розділу IV виключити;
2) у додатках 1, 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності":
слово "КОАТУУ" замінити словом та цифрою "КАТОТТГ-1";
слово та цифру "працівників-1" замінити словом та цифрою "працівників-2";
слова "положеннями (стандартами)" замінити словами "національними положеннями (стандартами)";
виноски викласти в такій редакції:
"-1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.-
2 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.".
Директор Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльностіЛюдмила ГАПОНЕНКО
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
09.07.2021 N 385
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 липня 2021 р.
за N 984/36606
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.
2. Департаменту методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Воробей С. І.
В. о. МіністраДенис УЛЮТІН
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби статистики УкраїниІгор ВЕРНЕР
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
09 липня 2021 року N 385
ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку
1. В абзаці першому пункту 2.4 глави 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за N 168/704, слова "у натуральному та/або вартісному виразі" замінити словами "у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках".

30 днiв передплати безкоштовно!