• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобовязань і господарських операцій підприємств і організацій

Міністерство фінансів України  | Інструкція від 30.11.1999 № 291
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Міністерство фінансів України
 • Тип: Інструкція
 • Дата: 30.11.1999
 • Номер: 291
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 893/4186
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Інструкція
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1012 від 09.12.2002 N 671 від 12.12.2003 N 591 від 24.09.2004 N 717 від 20.10.2005 N 1176 від 11.12.2006 N 1213 від 19.12.2006 N 353 від 05.03.2008 N 1238 від 14.10.2008 N 1125 від 25.09.2009 N 664 від 31.05.2011 N 1204 від 26.09.2011 N 1591 від 09.12.2011 N 658 від 31.05.2012 N 627 від 27.06.2013 )
I. Загальні положення
Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства). Ведення позабалансових рахунків здійснюється за простою системою (без застосування методу подвійного запису).
( Абзац перший розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
План рахунків бухгалтерського обліку є переліком рахунків і схем реєстрації та групування на них фактів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою - номер синтетичного рахунку, третьою - номер субрахунку. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунку.
( Абзац третій розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011 )
Субрахунки використовуються підприємствами, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб.
Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках. В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).
Рахунки класів 0-7 є обов'язковими для всіх підприємств.
Рахунки класу 9 "Витрати діяльності" ведуться всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами".
Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть вести бухгалтерський облік витрат з використанням тільки рахунків класу 8 "Витрати за елементами" або в порядку, який наведено в попередньому абзаці.
Бухгалтерській облік на субрахунках ведеться в аналітичному розрізі з вимогою забезпечити кількісно-сумову та якісну (марка, сорт, розмір тощо) інформацію про наявність і рух об'єктів бухгалтерського обліку на відповідному синтетичному рахунку класу 1 "Необоротні активи", 2 "Запаси" та 0 "Позабалансові рахунки". Підприємства роздрібної торгівлі, що застосовують метод оцінки товарів за ціною продажу, можуть аналітичний облік товарів вести в сумовому вираженні.
Клас 1. Необоротні активи
Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.
На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу. Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об'єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).
( Клас 1 "Необоротні активи" доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1238 від 14.10.2008 )
Рахунок 10 "Основні засоби"
Рахунок 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об'єктів інвестиційної нерухомості.
До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта основних засобів, за кредитом - вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, сума уцінки основних засобів. За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" також відображається сума створеного забезпечення, зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель.
Рахунок 10 "Основні засоби" має такі субрахунки:
100 "Інвестиційна нерухомість"
101 "Земельні ділянки"
102 "Капітальні витрати на поліпшення земель"
103 "Будинки та споруди"
104 "Машини та обладнання"
105 "Транспортні засоби"
106 "Інструменти, прилади та інвентар"
107 "Тварини"
108 "Багаторічні насадження"
109 "Інші основні засоби"
На субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" ведеться облік наявності та руху об'єктів інвестиційної нерухомості. На субрахунку 101 "Земельні ділянки" ведеться облік земельних ділянок.
На субрахунку 102 "Капітальні витрати на поліпшення земель" ведеться облік капітальних вкладень у поліпшення земель (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи).
На субрахунку 103 "Будинки та споруди" ведеться облік наявності та руху будинків, споруд, їх структурних компонентів та передавальних пристроїв, а також житлових будівель.
На субрахунках 104 "Машини та обладнання", 105 "Транспортні засоби", 106 "Інструменти, прилади та інвентар" ведеться облік відповідно машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів, приладів та інвентарю. На субрахунках 107 "Тварини" і 108 "Багаторічні насадження" ведеться облік довгострокових біологічних активів, у тому числі багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською діяльністю.
На субрахунку 109 "Інші основні засоби" ведеться облік основних засобів, які не включені до інших субрахунків рахунку 10 "Основні засоби".
Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.
Рахунок 10 "Основні засоби" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 "Знос (амортизація) необоротних
активів"
15 "Капітальні інвестиції" 13 "Знос необоротних активів"
16 Позицію виключено 16 Позицію виключено
18 "Довгострокова 18 "Довгострокова
дебіторська заборгованість та дебіторська заборгованість та
інші необоротні активи" інші необоротні активи"
37 "Розрахунки з різними 28 "Товари"
дебіторами" 37 "Розрахунки з різними
40 "Зареєстрований (пайовий) дебіторами"
капітал" 41 "Капітал у дооцінках"
41 "Капітал у дооцінках" 42 "Додатковий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал" 85 "Інші затрати"
47 "Забезпечення
майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і 94 "Інші витрати операційної
цільові надходження" діяльності"
53 "Довгострокові зобов'язання 97 "Інші витрати"
з оренди"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
74 "Інші доходи"
( Рахунок 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 1238 від 14.10.2008, N 1591 від 09.12.2011, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об'єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби".
За дебетом рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю); сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта необоротних матеріальних активів. За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об'єкта та сума їх уцінки.
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" має такі субрахунки:
111 "Бібліотечні фонди"
112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи"
113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"
114 "Природні ресурси"
115 "Інвентарна тара"
116 "Предмети прокату"
117 "Інші необоротні матеріальні активи"
На субрахунку 111 "Бібліотечні фонди" ведеться облік наявності та руху бібліотечних фондів.
На субрахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" відображається вартість предметів, строк корисного використання яких більше одного року, зокрема спеціальні інструменти і спеціальні пристосування, вартість яких погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів та інші предмети, які за вартісними ознаками підприємством зараховано до складу малоцінних необоротних матеріальних активів.
На субрахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди" ведеться облік експлуатаційних тимчасових (нетитульних) споруд.
На субрахунку 114 "Природні ресурси" ведеться облік наявності та руху придбаних природних ресурсів для наступного видобутку (нафту, газу тощо).
На субрахунку 115 "Інвентарна тара" ведеться облік наявності та руху інвентарної тари.
На субрахунку 116 "Предмети прокату" ведеться облік наявності та руху активів, призначених для видачі напрокат.
На субрахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи" ведеться облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи". На цьому субрахунку, зокрема, відображається вартість сценічно-постановочних предметів вартість завершених капітальних інвестицій в об'єкти операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо).
Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта цих активів. Підприємства, які амортизацію бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у першому місяці використання зазначених об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості, аналітичний облік цих об'єктів можуть вести із забезпеченням інформації про загальну кількість об'єктів та їх загальну вартість у розрізі класифікаційних підгруп, що підприємство запроваджує самостійно. Вартість об'єкта таких підгруп при його вибутті визначається діленням вартості відповідної підгрупи, що обліковується на субрахунках 111 і 112, на кількість об'єктів, що входять до складу відповідної підгрупи, з відображенням за кредитом субрахунків 111 і 112 у кореспонденції з дебетом субрахунку 132.
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" кореспондує За дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 "Знос (амортизація) необоротних
активів"
15 "Капітальні інвестиції" 13 "Знос необоротних активів"
16 Позицію виключено 16 Позицію виключено
18 "Довгострокова дебіторська 18 "Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші заборгованість та інші
необоротні активи" необоротні активи"
23 "Виробництво" 28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними 37 "Розрахунки з різними
дебіторами" дебіторами"
40 "Зареєстрований (пайовий) 39 "Витрати майбутніх періодів"
капітал" 41 "Капітал у дооцінках"
41 "Капітал у дооцінках" 42 "Додатковий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал" 85 "Інші затрати"
48 "Цільове фінансування і 94 "Інші витрати операційної
цільові надходження" діяльності"
53 "Довгострокові зобов'язання 97 "Інші витрати"
з оренди"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
74 "Інші доходи"
( Рахунок 11 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 591 від 24.09.2004, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 1238 від 14.10.2008, N 627 від 27.06.2013, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи".
За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
121 "Права користування природними ресурсами"
122 "Права користування майном"
123 "Права на комерційні позначення"
124 "Права на об'єкти промислової власності"
125 "Авторське право та суміжні з ним права"
127 "Інші нематеріальні активи"
На субрахунку 121 "Права користування природними ресурсами" ведеться облік наявності об'єктів права користування ресурсами природного середовища. До них належать: права користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище.
На субрахунку 122 "Права користування майном" ведеться облік наявності прав користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо).
На субрахунку 123 "Права на комерційні позначення" ведеться облік наявності прав на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо).
На субрахунку 124 "Права на об'єкти промислової власності" ведеться облік наявності прав на об'єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, у тому числі ноу-хау, тощо).
На субрахунку 125 "Авторське право та суміжні з ним права" ведеться облік наявності авторського права та суміжних з ним прав (право на літературні, художні, музичні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо).
На субрахунку 127 "Інші нематеріальні активи" ведеться облік інших нематеріальних активів, якими володіє підприємство (права на здійснення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 "Знос (амортизація) необоротних
активів"
14 "Довгострокові фінансові 13 "Знос необоротних активів"
інвестиції" 16 Позицію виключено
15 "Капітальні інвестиції"
16 Позицію виключено 18 "Довгострокова дебіторська
заборгованість та інші
18 "Довгострокова дебіторська необоротні активи"
заборгованість та інші 28 "Товари"
необоротні активи" 41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал"
37 "Розрахунки з різними 85 "Інші затрати"
дебіторами"
40 "Зареєстрований (пайовий) 94 "Інші витрати операційної
капітал" діяльності"
41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал" 97 "Інші витрати"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і
цільові надходження"
53 "Довгострокові зобов'язання
з оренди"
74 "Інші доходи"
( Рахунок 12 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів" призначено для узагальнення інформації про нараховану амортизацію та індексацію зносу (накопиченої амортизації) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.
Рахунок 13 "Знос необоротних активів" має такі субрахунки:
131 "Знос основних засобів"
132 "Знос інших необоротних матеріальних активів"
133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"
134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів"
135 "Знос інвестиційної нерухомості"
За кредитом рахунку 13 "Знос необоротних матеріальних активів" відображається нарахування амортизації та індексації зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів, за дебетом - зменшення суми зносу (накопиченої амортизації).
На субрахунку 131 "Знос основних засобів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби". При цьому інформація про суму зносу інвестиційної нерухомості, облік якої ведеться на субрахунку 100 "Інвестиційна нерухомість" за первісною вартістю узагальнюється на субрахунку 135 "Знос інвестиційної нерухомості".
На субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів" узагальнюється інформація про суму зносу тих необоротних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів" узагальнюється інформація про суму накопиченої амортизації нематеріальних активів.
Аналітичний облік зносу (накопиченої амортизації) необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів та нематеріальних активів. На субрахунку 134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" узагальнюється інформація про суму амортизації, нарахованої на довгострокові біологічні активи, облік яких ведеться на субрахунках 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" та 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю.
Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні
активи"
12 "Нематеріальні активи"
10 "Основні засоби" 15 "Капітальні інвестиції"
11 "Інші необоротні матеріальні 16 "Довгострокові біологічні
активи" активи"
12 "Нематеріальні активи" 23 "Виробництво"
16 "Довгострокові біологічні 39 "Витрати майбутніх періодів"
активи" 41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал"
41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал" 83 "Амортизація"
74 "Інші доходи" 91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної
діяльності"
( Рахунок 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 591 від 24.09.2004, N 1176 від 11.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" має такі субрахунки:
141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі"
142 "Інші інвестиції пов'язаним сторонам"
143 "Інвестиції непов'язаним сторонам"
За дебетом рахунку 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" відображається вартість довгострокових інвестицій, за кредитом - їх вибуття (списання) чи зменшення вартості, а також одержання дивідендів від об'єкта інвестування, якщо облік інвестицій ведеться за методом участі в капіталі.
Аналітичний облік за рахунком 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни, так і за кордоном.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції" кореспондує за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові 12 "Нематеріальні активи"
інвестиції" 14 "Довгострокові фінансові
16 Позицію виключено інвестиції"
19 "Гудвіл"
28 "Товари"
30 "Каса"
18 "Інші необоротні активи" 31 "Рахунки в банках"
19 "Негативний гудвіл" 35 "Поточні фінансові інвестиції"
30 "Каса" 37 "Розрахунки з різними
31 "Рахунки в банках" дебіторами"
41 "Капітал у дооцінках"
35 "Поточні фінансові 42 "Додатковий капітал"
інвестиції" 60 "Короткострокові позики"
37 "Розрахунки з різними 68 "Розрахунки за іншими
дебіторами" операціями"
40 "Зареєстрований (пайовий)
капітал"
41 "Капітал у дооцінках" 85 "Інші затрати"
42 "Додатковий капітал" 96 "Втрати від участі в капіталі"
46 "Неоплачений капітал" 97 "Інші витрати"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
64 "Розрахунки за податками
й платежами"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
72 "Дохід від участі в
капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
( Рахунок 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 591 від 24.09.2004, N 1176 від 11.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 1125 від 25.09.2009, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів"
За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).
На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.
На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва.
Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).
На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".
На субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" відображаються витрати підприємства на придбання або створення власними силами активів, облік яких ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи".
На субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів" ведеться облік витрат на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться на рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи", у тому числі на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів, та формування основного стада робочої і продуктивної худоби (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи").
Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.
Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.
Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 "Знос необоротних активів" 10 "Основні засоби"
20 "Виробничі запаси" 11 "Інші необоротні матеріальні
21 "Тварини на вирощуванні та активи"
відгодівлі" 12 "Нематеріальні активи"
16 "Довгострокові біологічні
активи"
22 "Малоцінні та 28 "Товари"
швидкозношувані предмети" 30 "Каса"
23 "Виробництво" 31 "Рахунки в банках"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках" 42 "Додатковий капітал"
33 "Інші кошти" 48 "Цільове фінансування і
37 "Розрахунки з різними цільові надходження"
дебіторами" 50 "Довгострокові позики"
39 "Витрати майбутніх 60 "Короткострокові позики"
періодів" 64 "Розрахунки за податками й
платежами"
40 "Зареєстрований (пайовий)
капітал"
41 "Капітал у дооцінках"
42 "Додатковий капітал" 85 "Інші затрати"
46 "Неоплачений капітал" 97 "Інші витрати"
47 "Забезпечення майбутніх
витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і
цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
53 "Довгострокові зобов'язання
з оренди"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками
та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й
платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими
операціями"
74 "Інші доходи"
95 "Фінансові витрати"
( Рахунок 15 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 1176 від 11.12.2006, N 1176 від 11.12.2006, N 664 від 31.05.2011, N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи"
Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологічних активів.
До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи, що створюються протягом періоду, більшого ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні і відгодівлі.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".
За дебетом рахунку 16 "Довгострокові біологічні активи" відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом - їх вибуття.
Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" має такі субрахунки:
161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю";
162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю";
163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю";
164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю";
165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю";
166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю".
На субрахунку 161 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів рослинництва.
На субрахунку 162 "Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів рослинництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів рослинництва.
На субрахунку 163 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами довгострокових біологічних активів тваринництва.
На субрахунку 164 "Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю" ведеться облік наявності та руху довгострокових біологічних активів тваринництва, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого їх оцінка здійснена відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів". Аналітичний облік ведеться за видами таких довгострокових біологічних активів тваринництва.
На субрахунку 165 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за справедливою вартістю" ведеться облік наявності та рух незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), які оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.
На субрахунку 166 "Незрілі довгострокові активи, які оцінюються за первісною вартістю" ведеться облік незрілих довгострокових біологічних активів (крім тварин, які обліковуються на рахунку 21 "Поточні біологічні активи"), справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, унаслідок чого вони оцінюються, виходячи із суми витрат, зазнаних на їх вирощування. Аналітичний облік ведеться за видами таких незрілих довгострокових біологічних активів.
Рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи" кореспондує:
за дебетом з кредитом за кредитом з дебетом
рахунків: рахунків:
13 "Знос (амортизація) 13 "Знос (амортизація)
необоротних активів"; необоротних активів";
15 "Капітальні інвестиції"; 18 "Довгострокова дебіторська
18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
заборгованість та інші необоротні активи";
необоротні активи"; 21 "Поточні біологічні
37 "Розрахунки з різними активи";
дебіторами"; 28 "Товари"
40 "Зареєстрований (пайовий)
капітал"; 42 "Додатковий капітал";
85 "Інші затрати";
42 "Додатковий капітал"; 94 "Інші витрати операційної
46 "Неоплачений капітал"; діяльності";
48 "Цільове фінансування 97 "Інші витрати";
і цільові надходження";
53 "Довгострокові
зобов'язання з оренди";
71 "Інший операційний дохід";
74 "Інші доходи"
( Рахунок 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, в редакції Наказу Мінфіну N 1176 від 11.12.2006, N 353 від 05.03.2008; N 627 від 27.06.2013 )
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
На рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" ведеться облік суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:
тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка використовується з метою оподаткування;
перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.
За дебетом рахунку 17 "Відстрочені податкові активи" відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов'язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді, за кредитом - зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.
Сума відстроченого податкового активу визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов'язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
54 "Відстрочені податкові 54 "Відстрочені податкові
зобов'язання" зобов'язання"