• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

Міністерство фінансів України  | Наказ, План від 30.11.1999 № 291
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Міністерство фінансів України
  • Тип: Наказ, План
  • Дата: 30.11.1999
  • Номер: 291
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.11.1999 № 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за № 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
( Із змінами і доповненнями, внесеними  наказами Міністерства фінансів України від 9 грудня 2002 року № 1012,  від 12 грудня 2003 року № 671,  від 24 вересня 2004 року № 591,  від 20 жовтня 2005 року № 717,  від 11 грудня 2006 року № 1176,  від 19 грудня 2006 року № 1213,  від 5 березня 2008 року № 353,  від 14 жовтня 2008 року № 1238,  від 25 вересня 2009 року № 1125,  від 31 травня 2011 року № 664,  від 26 вересня 2011 року № 1204,  від 9 грудня 2011 року № 1591,  від 31 травня 2012 року № 658,  від 27 червня 2013 року № 627, від 8 лютого 2014 року № 48,  від 18 червня 2015 року № 573, від 12 грудня 2017 року № 1019, від 31 травня 2019 року № 226, від 16 вересня 2019 року № 379, від 29 вересня 2020 року № 588, від 9 липня 2021 року № 385, від 21 квітня 2022 року № 119 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 12 травня 2022 року № 138 ), від 26 травня 2022 року № 148, від 6 листопада 2023 року № 616 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 29 листопада 2023 року № 665 ), від 10 січня 2024 року № 10 ( враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства  фінансів України від 1 лютого 2024 року № 44 )
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
 

Заступник Міністра 

А. В. Литвин 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 30 листопада 1999 р. № 291
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 09.12.2011 № 1591)
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 1999 р. за № 892/4185 
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
План рахунків бухгалтерського обліку застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених підрозділів юридичних осіб (далі - підприємства).
Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій.
Субрахунки до синтетичних рахунків уводяться підприємствами самостійно, виходячи з потреб управління, контролю, аналізу та звітності.
Підприємства, які застосовують Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.12.99 за № 893/4186, використовують субрахунки, визначені цією Інструкцією.
Синтетичні рахунки Сфера застосування
Код Назва
1 2 3
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби Усі види діяльності
11 Інші необоротні матеріальні активи Усі види діяльності
12 Нематеріальні активи Усі види діяльності
13 Знос (амортизація) необоротних активів Усі види діяльності
14 Довгострокові фінансові інвестиції Усі види діяльності
15 Капітальні інвестиції Усі види діяльності
16 Довгострокові біологічні активи Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
17 Відстрочені податкові активи Усі види діяльності
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи Усі види діяльності
19 Гудвіл Усі види діяльності
Клас 2. Запаси
20 Виробничі запаси Усі види діяльності
21 Поточні біологічні активи Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети Усі види діяльності
23 Виробництво-1 Усі види діяльності
24 Брак у виробництві Галузі матеріального виробництва
25 Напівфабрикати Промисловість
26 Готова продукція Промисловість, сільське господарство та ін.
27 Продукція сільськогосподарського виробництва Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28 Товари Усі види діяльності
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Готівка Усі види діяльності
31 Рахунки в банках Усі види діяльності
33 Інші кошти Усі види діяльності
34 Короткострокові векселі одержані Усі види діяльності
35 Поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності
36 Розрахунки з покупцями та замовниками Усі види діяльності
37 Розрахунки з різними дебіторами Усі види діяльності
38 Резерв сумнівних боргів Усі види діяльності
39 Витрати майбутніх періодів Усі види діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
40 Зареєстрований (пайовий) капітал Усі види діяльності
41 Капітал у дооцінках Усі види діяльності
42 Додатковий капітал Усі види діяльності
43 Резервний капітал Усі види діяльності
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Усі види діяльності
45 Вилучений капітал Усі види діяльності
46 Неоплачений капітал Усі види діяльності
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів Усі види діяльності
48 Цільове фінансування і цільові надходження-2 Усі види діяльності
49 Страхові резерви Страхова діяльність
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50 Довгострокові позики Усі види діяльності
51 Довгострокові векселі видані Усі види діяльності
52 Довгострокові зобов'язання за облігаціями Усі види діяльності
53 Довгострокові зобов'язання з оренди Усі види діяльності
54 Відстрочені податкові зобов'язання Усі види діяльності
55 Інші довгострокові зобов'язання Усі види діяльності
Клас 6. Поточні зобов'язання
60 Короткострокові позики Усі види діяльності
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями Усі види діяльності
62 Короткострокові векселі видані Усі види діяльності
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Усі види діяльності
64 Розрахунки за податками й платежами Усі види діяльності
65 Розрахунки за страхування Усі види діяльності
66 Розрахунки за виплатами працівникам Усі види діяльності
67 Розрахунки з учасниками та кошти клієнтів Усі види діяльності
68 Розрахунки за іншими операціями Усі види діяльності
69 Доходи майбутніх періодів Усі види діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70 Доходи від реалізації-3 Усі види діяльності
71 Інший операційний дохід Усі види діяльності
72 Дохід від участі в капіталі Усі види діяльності
73 Інші фінансові доходи Усі види діяльності
74 Інші доходи Усі види діяльності
75 Рахунок виключено  
76 Страхові платежі Страхова діяльність
79 Фінансові результати Усі види діяльності
Клас 8. Витрати за елементами
80 Матеріальні витрати Усі види діяльності
81 Витрати на оплату праці Усі види діяльності
82 Відрахування на соціальні заходи Усі види діяльності
83 Амортизація Усі види діяльності
84 Інші операційні витрати Усі види діяльності
85 Рахунок виключено  
Клас 9. Витрати діяльності
90 Собівартість реалізації Усі види діяльності
91 Загальновиробничі витрати Усі види діяльності
92 Адміністративні витрати Усі види діяльності
93 Витрати на збут Усі види діяльності
94 Інші витрати операційної діяльності Усі види діяльності
95 Фінансові витрати Усі види діяльності
96 Втрати від участі в капіталі Усі види діяльності
97 Інші витрати Усі види діяльності
98 Податок на прибуток Усі види діяльності
99 Рахунок виключено  
Клас 0. Позабалансові рахунки
01 Орендовані необоротні активи Усі види діяльності
02 Активи на відповідальному зберіганні Усі види діяльності
03 Контрактні зобов'язання Усі види діяльності
04 Непередбачені активи й зобов'язання Усі види діяльності
05 Гарантії та забезпечення надані Усі види діяльності
06 Гарантії та забезпечення отримані Усі види діяльності
07 Списані активи Усі види діяльності
08 Бланки суворого обліку Усі види діяльності
09 Амортизаційні відрахування Усі види діяльності
____________
-1 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
-2 Мають бути виділені окремі субрахунки, на яких ведеться облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства, а також облік надходження та використання платниками податку на додану вартість коштів благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від оподаткування податком на додану вартість.
-3 Підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік доходів за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню, мають бути виділені окремі субрахунки.
( План рахунків із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 09.12.2002 р. № 1012,  від 12.12.2003 р. № 671,  від 24.09.2004 р. № 591,  від 20.10.2005 р. № 717,  від 11.12.2006 р. № 1176,  від 19.12.2006 р. № 1213,  від 05.03.2008 р. № 353,  від 14.10.2008 р. № 1238,  від 31.05.2011 р. № 664,  у редакції наказу Міністерства  фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591,  із змінами, внесеними згідно з наказами  Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627, від 08.02.2014 р. № 48, від 26.05.2022 р. № 148 )
____________