Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування. План від 30.11.1999 №291

Міністерство фінансів України Наказ, План від 30.11.1999 №291
Увага! Не остання редакція від 28.11.2005. Внесення змін (наказ від 20.10.2005 N 717 /z1396-05/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1012 від 09.12.2002 N 671 від 12.12.2003 N 591 від 24.09.2004 N 717 від 20.10.2005 )
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
--------------------------------------------------------------------
Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера |
(рахунки першого | (рахунки другого порядку) |застосування |
порядку) | | |
-----------------------+----------------------------| |
Код| Назва | Код| Назва | |
---+-------------------+----+-----------------------+--------------|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 1. Необоротні активи |
-------------------------------------------------------------------|
10 |Основні засоби |101 |Земельні ділянки |Усі види |
| |102 |Капітальні витрати на |діяльності |
| | |поліпшення земель | |
| |103 |Будинки та споруди | |
| |104 |Машини та обладнання | |
| |105 |Транспортні засоби | |
| |106 |Інструменти, прилади та| |
| | |інвентар | |
| |107 |Робоча і продуктивна | |
| |108 |худоба | |
| |109 |Багаторічні насадження | |
| | |Інші основні засоби | |
| | | | |
11 |Інші необоротні |111 |Бібліотечні фонди |Усі види |
|матеріальні активи |112 |Малоцінні необоротні |діяльності |
| | |матеріальні активи | |
| |113 |Тимчасові (нетитульні) | |
| | |споруди | |
| |114 |Природні ресурси | |
| |115 |Інвентарна тара | |
| |116 |Предмети прокату | |
| |117 |Інші необоротні | |
| | |матеріальні активи | |
| | | | |
12 |Нематеріальні |121 |Права користування |Усі види |
|активи | |природними ресурсами |діяльності |
| |122 |Права користування | |
| | |майном | |
| |123 |Права на комерційні | |
| | |позначення | |
| |124 |Права на об'єкти | |
| | |промислової власності | |
| |125 |Авторське право та | |
| | |суміжні з ним права | |
| |127 |Інші нематеріальні | |
| | |активи | |
| | | | |
13 |Знос (амортизація) |131 |Знос основних засобів |Усі види |
|необоротних активів|132 |Знос інших необоротних |діяльності |
| | |матеріальних активів | |
| |133 |Накопичена амортизація | |
| | |нематеріальних активів | |
| | | | |
14 |Довгострокові |141 |Інвестиції пов'язаним |Усі види |
|фінансові | |сторонам за методом |діяльності |
|інвестиції | |обліку участі в | |
| |142 |капіталі | |
| | |Інші інвестиції | |
| |143 |пов'язаним сторонам | |
| | |Інвестиції непов'язаним| |
| | |сторонам | |
| | | | |
15 |Капітальні |151 |Капітальне будівництво |Усі види |
|інвестиції |152 |Придбання (виготовлення|діяльності |
| | |основних засобів | |
| |153 |Придбання (виготовлення| |
| | |інших необоротних | |
| | |матеріальних активів | |
| |154 |Придбання (створення) | |
| | |нематеріальних активів | |
| |155 |Формування основного | |
| | |стада | |
| | | | |
16 |Довгострокова |161 |Заборгованість за |Усі види |
|дебіторська | |майно, що передано у |діяльності |
|заборгованість | |фінансову оренду | |
| |162 |Довгострокові векселі | |
| | |одержані | |
| |163 |Інша дебіторська | |
| | |заборгованість | |
| | | | |
17 |Відстрочені | |За видами відстрочених |Усі види |
|податкові активи | |податкових активів |діяльності |
| | | | |
18 |Інші необоротні | |За видами активів |Усі види |
|активи | | |діяльності |
| | | | |
19 |Гудвіл при придбан-| |За видами об'єктів |Усі види |
|ні | |інвестування |діяльності |
| |191 |Гудвіл | |
| |192 |Негативний гудвіл | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 2. Запаси |
-------------------------------------------------------------------|
20 |Виробничі запаси |201 |Сировина й матеріали |Усі види |
| |202 |Купівельні напівфабри- |діяльності |
| | |кати та комплектуючі | |
| | |вироби | |
| |203 |Паливо | |
| |204 |Тара й тарні матеріали | |
| |205 |Будівельні матеріали | |
| |206 |Матеріали, передані в | |
| | |переробку | |
| |207 |Запасні частини | |
| |208 |Матеріали | |
| | |сільськогосподарського | |
| | |призначення | |
| |209 |Інші матеріали | |
| | | | |
21 |Тварини на |211 |Молодняк тварин на |Сільське |
|вирощуванні та | |вирощуванні |господарство, |
|відгодівлі |212 |Тварини на відгодівлі |підприємства |
| |213 |Птиця |інших галузей |
| |214 |Звірі |з підсобним |
| |215 |Кролі |сільсько- |
| |216 |Сім'ї бджіл |господарським |
| |217 |Доросла худоба, що |виробництвом |
| | |вибракувана з основного| |
| | |стада | |
| |218 |Худоба, що прийнята від| |
| | |населення для реалізаці| |
| | | | |
22 |Малоцінні та | |За видами предметів |Усі види |
|швидкозношувані | | |діяльності |
|предмети | | | |
| | | | |
23 |Виробництво | |За видами виробництва |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
24 |Брак у виробництві | |За видами продукції |Галузі |
| | | |матеріального |
| | | |виробництва |
| | | | |
25 |Напівфабрикати | |За видами |Промисловість |
| | |напівфабрикатів | |
| | | | |
26 |Готова продукція | |За видами готової |Промисловість,|
| | |продукції |сільське |
| | | |господарство |
| | | |та ін. |
| | | | |
27 |Продукція | |За видами продукції |Сільське |
|сільськогосподарсь-| | |господарство, |
|кого виробництва | | |підприємства |
| | | |інших галузей |
| | | |з підсобним |
| | | |сільсько- |
| | | |господарським |
| | | |виробництвом |
| | | | |
28 |Товари | |281 Товари на складі |Усі види |
| | |282 Товари в торгівлі |діяльності |
| | |283 Товари на комісії | |
| | |284 Тара під товарами | |
| | |285 Торгова націнка | |
29 |.................. | | | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |
-------------------------------------------------------------------|
30 |Каса |301 |Каса в національні |Усі види |
| | |валюті |діяльності |
| |302 |Каса в іноземній валюті| |
| | | | |
31 |Рахунки в банках |311 |Поточні рахунки в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |312 |Поточні рахунки в | |
| | |іноземній валюті | |
| |313 |Інші рахунки в банку в | |
| | |національній валюті | |
| |314 |Інші рахунки в банку в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
32 |................. | | | |
| | | | |
33 |Інші кошти |331 |Грошові документи в |Усі види |
| | |національній валюті |діяльності |
| |332 |Грошові документи в | |
| | |іноземній валюті | |
| |333 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в національній валюті | |
| |334 |Грошові кошти в дорозі | |
| | |в іноземній валюті | |
| | | | |
34 |Короткострокові |341 |Короткострокові |Усі види |
|векселі одержані | |векселі, одержані в |діяльності |
| | |національні валюті | |
| |342 |Короткострокові | |
| | |векселі, одержані в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
35 |Поточні фінансові |351 |Еквіваленти грошових |Усі види |
|інвестиції | |коштів |діяльності |
| |352 |Інші поточні фінансові | |
| | |інвестиції | |
| | | | |
36 |Розрахунки з |361 |Розрахунки з |Усі види |
|покупцями та | |вітчизняними покупцями |діяльності |
|замовниками |362 |Розрахунки з іноземними| |
| | |покупцями | |
| |363 |Розрахунки з учасниками| |
| | |ПФГ | |
| | | | |
37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими |Усі види |
|різними дебіторами | |авансами |діяльності |
| |372 |Розрахунки з | |
| | |підзвітними особами | |
| |373 |Розрахунки за | |
| | |нарахованими доходами | |
| |374 |Розрахунки за | |
| | |претензіями | |
| |375 |Розрахунки за | |
| | |відшкодуванням завданих| |
| | |збитків | |
| |376 |Розрахунки за позиками | |
| | |членам кредитних спілок| |
| |377 |Розрахунки з іншими | |
| | |дебіторами | |
| | | | |
38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Усі види |
|боргів | | |діяльності |
| | | | |
39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Усі види |
|періодів | | |діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань |
-------------------------------------------------------------------|
40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |
| | | |організації, |
| | | |кредитні |
| | | |спілки |
| | | | |
42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Усі види |
|капітал |422 |Інший вкладений капітал|діяльності |
| |423 |Дооцінка активів | |
| |424 |Безоплатно одержані | |
| | |необоротні активи | |
| |425 |Інший додатковий | |
| | |капітал | |
43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Усі види |
| | | |діяльності |
| | | | |
44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений|Усі види |
| прибутки |442 |Непокриті збитки |діяльності |
|(непокриті збитки) |443 |Прибуток, використаний | |
| | |у звітному періоді | |
| | | | |
45 |Вилучений капітал |451 |Вилучені акції |Усі види |
| |452 |Вилучені вклади й паї |діяльності |
| |453 |Інший вилучений капітал| |
| | | | |
46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Усі види |
|капітал | | |діяльності |
| | | | |
47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат |Усі види |
|майбутніх витрат і | |відпусток |діяльності |
|платежів |472 |Додаткове пенсійне | |
| | |забезпечення | |
| |473 |Забезпечення | |
| | |гарантійних зобов'язань| |
| |474 |Забезпечення інших | |
| | |витрат і платежів | |
| |475 |Забезпечення призового | |
| | |фонду (резерв виплат) | |
| |476 |Резерв на виплату | |
| | |джек-поту, не забезпе- | |
| | |ченого сплатою участі у| |
| | |лотереї | |
| | | | |
48 |Цільове | |За об'єктами |Усі види |
|фінансування і | |фінансування |діяльності |
|цільові | | | |
|надходження | | | |
| | | | |
49 |Страхові резерви |491 |Технічні резерви |Страхова |
| |492 |Резерви із страхування |діяльність |
| | |життя | |
| |493 |Частка перестраховиків | |
| | |у технічних резервах | |
| |494 |Частка перестраховиків | |
| | |у резервах із страху- | |
| | |вання життя | |
| |495 |Результат зміни техніч-| |
| | |них резервів | |
| |496 |Результат зміни резер- | |
| | |вів із страхування | |
| | |життя | |
| |497 |Частка перестраховиків | |
| | |в інших страхових | |
| | |резервах | |
| |498 |Результат зміни | |
| | |резервів незароблених | |
| | |премій | |
| |499 |Результат зміни | |
| | |резервів збитків | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 5. Довгострокові зобов'язання |
-------------------------------------------------------------------|
50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити |Усі види |
|позики | |банків у національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |502 |Довгострокові кредити | |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |503 |Відстрочені | |
| | |довгострокові кредити | |
| | |банків у національній | |
| | |валюті | |
| |504 |Відстрочені | |
| | |довгострокові кредити | |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |505 |Інші довгострокові | |
| | |позики в національній | |
| | |валюті | |
| |506 |Інші довгострокові | |
| | |позики в іноземній | |
| | |валюті | |
| | | | |
51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, |Усі види |
|векселі видані | |видані в національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |512 |Довгострокові векселі, | |
| | |видані в іноземній | |
| | |валюті | |
| | | | |
52 |Довгострокові |521 |Зобов'язання за |Усі види |
|зобов'язання за | |облігаціями |діяльності |
|облігаціями |522 |Премія за випущеними | |
| | |облігаціями | |
| |523 |Дисконт за випущеними | |
| | |облігаціями | |
| | | | |
53 |Довгострокові |531 |Зобов'язання з |Усі види |
|зобов'язання з | |фінансової оренди |діяльності |
| оренди |532 |Зобов'язання з оренди | |
| | |цілісних майнових | |
| | |комплексів | |
54 |Відстрочені | |За видами зобов'язань |Усі види |
|податкові | | |діяльності |
|зобов'язання | | | |
| | | | |
55 |Інші довгострокові | |За видами зобов'язань |Усі види |
|зобов'язання | | |діяльності |
| | | | |
56 |...................| | | |
57 |...................| | | |
58 |...................| | | |
59 |...................| | | |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 6. Поточні зобов'язання |
-------------------------------------------------------------------|
60 |Короткострокові |601 |Короткострокові кредити|Усі види |
|позики | |банків у національній |діяльності |
| | |валюті | |
| |602 |Короткострокові кредити| |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |603 |Відстрочені | |
| | |короткострокові кредити| |
| | |банків у національній | |
| | |валюті | |
| |604 |Відстрочені | |
| | |короткострокові кредити| |
| | |банків в іноземній | |
| | |валюті | |
| |605 |Прострочені позики в | |
| | |національній валюті | |
| |606 |Прострочені позики в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість |Усі види |
|заборгованість за | |за довгостроковими |діяльності |
|довгостроковими | |зобов'язаннями в | |
|зобов'язаннями | |національній валюті | |
| |612 |Поточна заборгованість | |
| | |за довгостроковими | |
| | |зобов'язаннями в | |
| | |іноземній валюті | |
| | | | |
62 |Короткострокові |621 |Короткострокові |Усі види |
|векселі видані | |векселі, видані |діяльності |
| | |в національній валюті | |
| |622 |Короткострокові | |
| | |векселі, видані | |
| | |в іноземній валюті | |
| | | | |
63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з |Усі види |
|постачальниками та | |вітчизняними |діяльності |
|підрядниками | |постачальниками | |
| |632 |Розрахунки з іноземними| |
| | |постачальниками | |
| |633 |Розрахунки з учасниками| |
| | |ПФГ | |
| | | | |
64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки за податками|Усі види |
|податками й |642 |Розрахунки за |діяльності |
|платежами | |обов'язковими платежами| |
| |643 |Податкові зобов'язання | |
| |644 |Податковий кредит | |
| | | | |
65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним |Усі види |
|страхуванням | |забезпеченням |діяльності |
| |652 |За соціальним | |
| | |страхуванням | |
| |653 |За страхуванням на | |
| | |випадок безробіття | |
| |654 |За індивідуальним | |
| | |страхуванням | |
| |655 |За страхуванням майна | |
| | | | |
66 |Розрахунки за |661 |Розрахунки за |Усі види |
|виплатами | |заробітною платою |діяльності |
|працівникам |662 |Розрахунки з | |
| | |депонентами | |
| |663 |Розрахунки за іншими | |
| | |виплатами | |
| | | | |
67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за |Усі види |
|учасниками | |нарахованими |діяльності |
| | |дивідендами | |
| |672 |Розрахунки за іншими | |
| | |виплатами | |
| | | | |
68 |Розрахунки за |681 |Розрахунки за авансами |Усі види |
|іншими операціями | |одержаними |діяльності |
| |682 |Внутрішні розрахунки | |
| |683 |Внутрішньогосподарські | |
| | |розрахунки | |
| |684 |Розрахунки за | |
| | |нарахованими відсотками| |
| |685 |Розрахунки з іншими | |
| | |кредиторами | |
| | | | |
69 |Доходи майбутніх | |За видами доходів |Усі види |
|періодів | | |діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
Клас 7. Доходи і результати діяльності |
-------------------------------------------------------------------|
70 |Доходи від |701 |Дохід від реалізації |Усі види |
|реалізації | |готової продукції |діяльності |
| |702 |Дохід від реалізації | |
| | |товарів | |
| |703 |Дохід від реалізації | |
| | |робіт і послуг | |
| |704 |Вирахування з доходу | |
| |705 |Перестрахування | |
| | | | |
71 |Інший операційний |711 |Дохід від реалізації |Усі види |
|дохід | |іноземної валюти |діяльності |
| |712 |Дохід від реалізації | |
| | |інших оборотних активів| |
| |713 |Дохід від операційної | |
| | |оренди активів | |
| |714 |Дохід від операційної | |
| | |курсової різниці | |
| |715 |Одержані штрафи, пені, | |
| | |неустойки | |
| |716 |Відшкодування раніше | |
| | |списаних активів | |
| |717 |Дохід від списання | |
| | |кредиторської | |
| | |заборгованості | |
| |718 |Дохід від безоплатно | |
| | |одержаних оборотних | |
| | |активів | |
| |719 |Інші доходи від | |
| | |операційної діяльності | |
| | | | |
72 |Дохід від участі в |721 |Дохід від інвестицій в |Усі види |
|капіталі | |асоційовані |діяльності |
| | |підприємства | |
| |722 |Дохід від спільної | |
| | |діяльності | |
| |723 |Дохід від інвестицій в | |
| | |дочірні підприємства | |
| | | | |
73 |Інші фінансові |731 |Дивіденди одержані |Усі види |
|доходи |732 |Відсотки одержані |діяльності |
| |733 |Інші доходи від | |
| | |фінансових операцій | |
| | | | |
74 |Інші доходи |741 |Дохід від реалізації |Усі види |
| | |фінансових інвестицій |діяльності |
| |742 |Дохід від реалізації | |
| | |необоротних активів | |
| |743 |Дохід від реалізації | |
| | |майнових комплексів | |
| |744 |Дохід від неопераційної| |
| | |курсової різниці | |
| |745 |Дохід від безоплатно | |
| | |одержаних активів | |
| |746 |Інші доходи від | |
| | |звичайної діяльності | |
| | | | |
75 |Надзвичайні доходи |751 |Відшкодування збитків |Усі види |
| | |від надзвичайних подій |діяльності |
| |752 |Інші надзвичайні доходи| |
| | | | |
76 |Страхові платежі | |За видами страхування |Страхова |
| | | |діяльність |
77 |.................. | | | |
78 |.................. | | | |
| | | | |
79 |Фінансові |791 |Результат операційної |Усі види |
|результати | |діяльності |діяльності |
| |792 |Результат фінансових | |
| | |операцій | |
| |793 |Результат іншої | |
| | |звичайної діяльності | |
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
--------------------------------------------------------------------
Синтетичні рахунки | Субрахунки | Сфера |