Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування. План від 30.11.1999 №291

Міністерство фінансів України Наказ, План від 30.11.1999 №291
Увага! Не остання редакція від 04.07.2011. Внесення змін (наказ від 31.05.2011 N 664 /z0730-11/)
Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1012 від 09.12.2002 N 671 від 12.12.2003 N 591 від 24.09.2004 N 717 від 20.10.2005 N 1176 від 11.12.2006 N 1213 від 19.12.2006 N 353 від 05.03.2008 N 1238 від 14.10.2008 N 664 від 31.05.2011 )
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція) , що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Синтетичні рахунки
(рахунки першого
порядку)
Субрахунки
(рахунки другого порядку)
Сфера
застосування
КодНазваКодНазва
12345
Клас 1. Необоротні активи


1011


12
13


14
1516
17


18
19


Основні засобиІнші необоротні
матеріальні активи

Нематеріальні
активиЗнос (амортизація)
необоротних активів

Довгострокові
фінансові
інвестиції


Капітальні
інвестиції


Довгострокові
біологічні
активи


Відстрочені
податкові активи

Довгострокова
дебіторська
заборгованість та
інші необоротні
активи
Гудвіл
100

101
102

103
104
105
106

107
108
109

111
112

113

114
115
116
117


121

122

123

124

125

127


131
132

133

134


135


141


142

143151
152

153


154

155161
162
163
164
165166181


182

183

184191
193
Інвестиційна
нерухомість
Земельні ділянки
Капітальні витрати на
поліпшення земель
Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та
інвентар
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби

Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні)
споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальні активи

Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об'єкти
промислової власності
Авторське право та
суміжні з ним права
Інші нематеріальні
активи

Знос основних засобів
Знос інших необоротних
матеріальних активів
Накопичена амортизація
нематеріальних активів
Накопичена амортизація
довгострокових
біологічних активів
Знос інвестиційної
нерухомості

Інвестиції пов'язаним
сторонам за методом
обліку участі в
капіталі
Інші інвестиції
пов'язаним сторонам
Інвестиції непов'язаним
сторонам

Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення
основних засобів
Придбання (виготовлення
інших необоротних
матеріальних активів
Придбання (створення)
нематеріальних активів
Придбання (вирощування)
довгострокових
біологічних активів

Довгострокові
біологічні активи
рослинництва, які
оцінені за справедливою
вартістю
Довгострокові
біологічні активи
рослинництва, які
оцінені за первісною
вартістю
Довгострокові
біологічні активи
тваринництва, які
оцінені за справедливою
вартістю
Довгострокові
біологічні активи
тваринництва, які
оцінені за первісною
вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які
оцінюються за
справедливою вартістю
Незрілі довгострокові
біологічні активи, які
оцінюються за
первісною вартістю

За видами відстрочених
податкових активів

Заборгованість за
майно, що передано у
фінансову оренду
Довгострокові векселі
одержані
Інша дебіторська
заборгованість
Інші необоротні активи

За видами об'єктів
інвестування
Гудвіл при придбанні
Гудвіл при приватизації
(корпоратизації)


Усі види
діяльності


Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності


Сільсько-
господарські
підприємства,
підприємства
інших галузей,
що здійснюють
сільсько-
господарську
діяльність
Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності
Клас 2. Запаси
20


21
2223


2425


26
27
2829
Виробничі запаси


Поточні біологічні
активиМалоцінні та
швидкозношувані
предмети

Виробництво


Брак у виробництвіНапівфабрикати


Готова продукція
Продукція
сільськогосподарсь-
кого виробництва


Товари..................
201
202


203
204
205
206

207
208


209

211212213
281
282
283
284
285
286
Сировина й матеріали
Купівельні напівфабри-
кати та комплектуючі
вироби
Паливо
Тара й тарні матеріали
Будівельні матеріали
Матеріали, передані в
переробку
Запасні частини
Матеріали
сільськогосподарського
призначення
Інші матеріали

Поточні біологічні
активи рослинництва,
які оцінені за
справедливою вартістю
Поточні біологічні
активи тваринництва,
які оцінені за
справедливою вартістю
Поточні біологічні
активи тваринництва,
які оцінені за
первісною вартістю

За видами предметівЗа видами виробництва


За видами продукціїЗа видами
напівфабрикатів

За видами готової
продукціїЗа видами продукції
Товари на складі
Товари в торгівлі
Товари на комісії
Тара під товарами
Торгова націнка
Необоротні активи
та групи вибуття,
утримувані для продажу
Усі види
діяльності

Сільсько-
господарські
підприємства,
підприємства
інших галузей,
що здійснюють
сільсько-
господарську
діяльність
Усі види
діяльності


Усі види
діяльності

Галузі
матеріального
виробництва

Промисловість


Промисловість,
сільське
господарство
та ін.

Сільське
господарство,
підприємства
інших галузей
з підсобним
сільсько-
господарським
виробництвом

Усі види
діяльності
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
3031
32

33
34


35
36


37

38


39
КасаРахунки в банках
.................

Інші кошти
Короткострокові
векселі одержані

Поточні фінансові
інвестиціїРозрахунки з
покупцями та
замовниками
Розрахунки з
різними дебіторами
Резерв сумнівних
боргів

Витрати майбутніх
періодів
301

302

311

312

313

314
331

332

333

334


341


342351

352


361

362

363


371

372

373

374

375


376

377

378
Каса в національні
валюті
Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки в
національній валюті
Поточні рахунки в
іноземній валюті
Інші рахунки в банку в
національній валюті
Інші рахунки в банку в
іноземній валютіГрошові документи в
національній валюті
Грошові документи в
іноземній валюті
Грошові кошти в дорозі
в національній валюті
Грошові кошти в дорозі
в іноземній валюті

Короткострокові
векселі, одержані в
національні валюті
Короткострокові
векселі, одержані в
іноземній валюті

Еквіваленти грошових
коштів
Інші поточні фінансові
інвестиції

Розрахунки з
вітчизняними покупцями
Розрахунки з іноземними
покупцями
Розрахунки з учасниками
ПФГ

Розрахунки за виданими
авансами
Розрахунки з
підзвітними особами
Розрахунки за
нарахованими доходами
Розрахунки за
претензіями
Розрахунки за
відшкодуванням завданих
збитків
Розрахунки за позиками
членам кредитних спілок
Розрахунки з іншими
дебіторами
Розрахунки з державними
цільовими фондами

За дебіторами


За видами витрат
Усі види
діяльності


Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань
40


41
42


43


44
4546


47


48

49
Статутний капітал


Пайовий капітал
Додатковий
капітал

Резервний капітал


Нерозподілені
прибутки
(непокриті збитки)


Вилучений капіталНеоплачений
капітал

Забезпечення
майбутніх витрат і
платежів
Цільове
фінансування і
цільові
надходження


Страхові резерви
421
422
423
424

425
441
442
443


451
452
453
471

472

473

474

475

476477

478


481

482


483
484491
492

493

494


495

496
За видами капіталу


За видами капіталу
Емісійний дохід
Інший вкладений капітал
Дооцінка активів
Безоплатно одержані
необоротні активи
Інший додатковий
капітал
За видами капіталу


Прибуток нерозподілений
Непокриті збитки
Прибуток, використаний
у звітному періоді

Вилучені акції
Вилучені вклади й паї
Інший вилучений капітал

За видами капіталу


Забезпечення виплат
відпусток
Додаткове пенсійне
забезпечення
Забезпечення
гарантійних зобов'язань
Забезпечення інших
витрат і платежів
Забезпечення призового
фонду (резерв виплат)
Резерв на виплату
джек-поту, не забезпе-
ченого сплатою участі у
лотереї
Забезпечення матеріаль-
ного заохочення
Забезпечення віднов-
лення земельних ділянок

За об'єктами
фінансування


Кошти, вивільнені від
оподаткування
Кошти з бюджету та
державних цільових
фондів
Гуманітарна допомога
Інші кошти цільового
фінансування і цільових
надходжень

Технічні резерви
Резерви із страхування
життя
Частка перестраховиків
у технічних резервах
Частка перестраховиків
у резервах із страху-
вання життя
Результат зміни техніч-
них резервів
Результат зміни резер-
вів із страхування
життя
Усі види
діяльності

Кооперативні
організації,
кредитні
спілки

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності


Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Страхова
діяльність
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50
51


52


53
5455


56
57
58
59
Довгострокові
позикиДовгострокові
векселі видані

Довгострокові
зобов'язання за
облігаціями
Довгострокові
зобов'язання з
оренди


Відстрочені
податкові
зобов'язання

Інші довгострокові
зобов'язання

...................
...................
...................
...................
501


502


503504505


506511


512521

522

523


531

532
Довгострокові кредити
банків у національній
валюті
Довгострокові кредити
банків в іноземній
валюті
Відстрочені
довгострокові кредити
банків у національній
валюті
Відстрочені
довгострокові кредити
банків в іноземній
валюті
Інші довгострокові
позики в національній
валюті
Інші довгострокові
позики в іноземній
валюті

Довгострокові векселі,
видані в національній
валюті
Довгострокові векселі,
видані в іноземній
валюті

Зобов'язання за
облігаціями
Премія за випущеними
облігаціями
Дисконт за випущеними
облігаціями

Зобов'язання з
фінансової оренди
Зобов'язання з оренди
цілісних майнових
комплексів
За видами зобов'язаньЗа видами зобов'язань
Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності


Усі види
діяльності
Клас 6. Поточні зобов'язання
60


61
62


6364

65

66


67

68


69
Короткострокові
позики

Поточна
заборгованість за
довгостроковими
зобов'язаннями

Короткострокові
векселі видані

Розрахунки з
постачальниками та
підрядниками

Розрахунки за
податками й
платежамиРозрахунки за
страхуванням
Розрахунки за
виплатами
працівникам
Розрахунки з
учасниками
Розрахунки за
іншими операціями

Доходи майбутніх
періодів
601


602


603604605

606


611612
621


622631


632

633


641
642

643
644

651652

654

655

661

662

663


671


672


680
681

682
683

684

685
Короткострокові кредити
банків у національній
валюті
Короткострокові кредити
банків в іноземній
валюті
Відстрочені
короткострокові кредити
банків у національній
валюті
Відстрочені
короткострокові кредити
банків в іноземній
валюті
Прострочені позики в
національній валюті
Прострочені позики в
іноземній валюті

Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов'язаннями в
національній валюті
Поточна заборгованість
за довгостроковими
зобов'язаннями в
іноземній валюті

Короткострокові
векселі, видані
в національній валюті
Короткострокові
векселі, видані
в іноземній валюті

Розрахунки з
вітчизняними
постачальниками
Розрахунки з іноземними
постачальниками
Розрахунки з учасниками
ПФГ

Розрахунки за податками
Розрахунки за
обов'язковими платежами
Податкові зобов'язання
Податковий кредит

За розрахунками із
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування
За соціальним
страхуванням
За індивідуальним
страхуванням
За страхуванням майна

Розрахунки за
заробітною платою
Розрахунки з
депонентами
Розрахунки за іншими
виплатами

Розрахунки за
нарахованими
дивідендами
Розрахунки за іншими
виплатами

Розрахунки, пов'язані
з необоротними активами
та групами вибуття,
утримуваними для
продажу
Розрахунки за авансами
одержаними
Внутрішні розрахунки
Внутрішньогосподарські
розрахунки
Розрахунки за
нарахованими відсотками
Розрахунки з іншими
кредиторами

За видами доходів
Усі види
діяльності

Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльності


Усі види
діяльності
Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Клас 7. Доходи і результати діяльності
70
71

7273
74


7576

77
78

79
Доходи від
реалізаціїІнший операційний
дохід
Дохід від участі в
капіталі


Інші фінансові
доходиІнші доходи


Надзвичайні доходиСтрахові платежі

..................
..................

Фінансові
результати
701

702

703

704
705

710
711

712

713

714

715

716

717


718


719


721


722

723


731
732
733


741

742

744

745

746


751

752


791

792

793

794
Дохід від реалізації
готової продукції
Дохід від реалізації
товарів
Дохід від реалізації
робіт і послуг
Вирахування з доходу
Перестрахування

Дохід від первісного
визнання та від зміни
вартості активів, які
обліковуються за
справедливою вартістю
Дохід від реалізації
іноземної валюти
Дохід від реалізації
інших оборотних активів
Дохід від операційної
оренди активів
Дохід від операційної
курсової різниці
Одержані штрафи, пені,
неустойки
Відшкодування раніше
списаних активів
Дохід від списання
кредиторської
заборгованості
Дохід від безоплатно
одержаних оборотних
активів
Інші доходи від
операційної діяльності

Дохід від інвестицій в
асоційовані
підприємства
Дохід від спільної
діяльності
Дохід від інвестицій в
дочірні підприємства

Дивіденди одержані
Відсотки одержані
Інші доходи від
фінансових операцій

Дохід від реалізації
фінансових інвестицій
Дохід від відновлення
корисності активів
Дохід від неопераційної
курсової різниці
Дохід від безоплатно
одержаних активів
Інші доходи від
звичайної діяльності

Відшкодування збитків
від надзвичайних подій
Інші надзвичайні доходи

За видами страхування
Результат операційної
діяльності
Результат фінансових
операцій
Результат іншої
звичайної діяльності
Результат надзвичайних
подій
Усі види
діяльності
Усі види
діяльностіУсі види
діяльності


Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльності


Страхова
діяльністьУсі види
діяльності
Клас 8. Витрати за елементами
80


81

828384


85

86
87
88
89
Матеріальні
витрати

Витрати на оплату
праці
Відрахування на
соціальні заходи


АмортизаціяІнші операційні
витрати

Інші затрати

.................
.................
.................
..................
801

802


803

804

805

806
807


808
809


811

812
813
814
815

816


821824831

832


833
Витрати сировини й
матеріалів
Витрати купівельних
напівфабрикатів та
комплектуючих виробів
Витрати палива й
енергії
Витрати тари й тарних
матеріалів
Витрати будівельних
матеріалів
Витрати запасних частин
Витрати матеріалів
сільськогосподарського
призначення
Витрати товарів
Інші матеріальні
витрати

Виплати за окладами й
тарифами
Премії та заохочення
Компенсаційні виплати
Оплата відпусток
Оплата іншого
невідпрацьованого часу
Інші витрати на оплату
праці

Відрахування на
загальнообов'язкове
державне соціальне
страхування
Відрахування на
індивідуальне
страхування

Амортизація основних
засобів
Амортизація інших
необоротних
матеріальних активів
Амортизація
нематеріальних активів

За видами затрат


За видами витрат
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Усі види
діяльності


Усі види
діяльності


Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
Клас 9. Витрати діяльності
90

91


92


93


94

95


969798
99
Собівартість
реалізації
Загальновиробничі
витрати

Адміністративні
витрати

Витрати на збут


Інші витрати
операційної
діяльностіФінансові витрати


Втрати від участі
в капіталі


Інші витратиПодаток на
прибутокНадзвичайні
витрати
901


902

903


904


940
941

942


943


944

945

946

947

948

949


951
952

961


962

963


971


972

974


975


976

977


981

982


991

992

993
Собівартість
реалізованої готової
продукції
Собівартість
реалізованих товарів
Собівартість
реалізованих робіт
і послуг
Страхові виплати

За видами витрат


За видами витрат


За видами витрат


Витрати від первісного
визнання та від зміни
вартості активів, які
обліковуються за
справедливою вартістю
Витрати на дослідження
і розробки
Собівартість
реалізованої іноземної
валюти
Собівартість
реалізованих виробничих
запасів
Сумнівні та безнадійні
борги
Втрати від операційної
курсової різниці
Втрати від знецінення
запасів
Нестачі і втрати від
псування цінностей
Визнані штрафи, пені,
неустойки
Інші витрати
операційної діяльності

Відсотки за кредит
Інші фінансові витрати

Втрати від інвестицій в
асоційовані
підприємства
Втрати від спільної
діяльності
Втрати від інвестицій в
дочірні підприємства

Собівартість
реалізованих фінансових
інвестицій
Втрати від зменшення
корисності активів
Втрати від
неопераційних курсових
різниць
Уцінка необоротних
активів і фінансових
інвестицій
Списання необоротних
активів
Інші витрати звичайної
діяльності

Податок на прибуток від
звичайної діяльності
Податок на прибуток від
надзвичайних подій

Втрати від стихійного
лиха
Втрати від техногенних
катастроф і аварій
Інші надзвичайні
витрати
Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності

Усі види
діяльності


Усі види
діяльностіУсі види
діяльності

Усі види
діяльності


Усі види
діяльності


Усі види
діяльностіУсі види
діяльності
Клас 0. Позабалансові рахунки
01


0203


04050607

08


09
Орендовані
необоротні активи

Активи на
відповідальному
зберіганні

Контрактні
зобов'язання

Непередбачені
активи й
зобов'язання

Гарантії та
забезпечення
надані

Гарантії та
забезпечення
отримані

Списані активи

Бланки суворого
обліку

Амортизаційні
відрахування021

022

023


024

025

041
042


071

072
За видами активів


Устаткування, прийняте
для монтажу
Матеріали, прийняті для
переробки
Матеріальні цінності на
відповідальному
зберіганні
Товари, прийняті на
комісію
Матеріальні цінності
довірителя

За видами зобов'язань


Непередбачені активи
Непередбачені
зобов'язання

За видами гарантій та
забезпечень наданих


За видами гарантій та
забезпечень отриманих


Списана дебіторська
заборгованість
Невідшкодовані нестачі
і втрати від псування
цінностей

За видами бланків
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності


Усі види
діяльності

Усі види
діяльності


Усі види
діяльності


Усі види
діяльності


Усі види
діяльності
Усі види
діяльності

Усі види
діяльності
( План із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 1012 від 09.12.2002, N 671 від 12.12.2003, N 591 від 24.09.2004, N 717 від 20.10.2005, N 1176 від 11.12.2006, N 1213 від 19.12.2006, N 353 від 05.03.2008, N 1238 від 14.10.2008, N 664 від 31.05.2011 )
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку

В.М.Пархоменко
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 291 від 30.11.99
м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4185
Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування
На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція) , що додаються.
2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.
3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.99 N 291
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 1999 р.
за N 892/4285
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій