• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг

Національний банк України  | Постанова, Інструкція від 29.07.2022 № 163
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інструкція
 • Дата: 29.07.2022
 • Номер: 163
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Інструкція
 • Дата: 29.07.2022
 • Номер: 163
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.07.2022 № 163
Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 51 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою визначення порядку ініціювання та виконання платіжних операцій за рахунками користувачів платіжних послуг Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг (далі - Інструкція), що додається.
2. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги", крім підпункту 9 пункту 6, абзацу шостого пункту 28 розділу I, пунктів 43 та 48 розділу II Інструкції, які набирають чинності через 36 місяців із дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".

Голова

К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.07.2022 № 163
ІНСТРУКЦІЯ
про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг
I. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні послуги" (далі - Закон про платіжні послуги), Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, іншого законодавства України.
2. Ця Інструкція визначає:
1) порядок ініціювання та виконання платіжних операцій за рахунками користувачів платіжних послуг (далі - користувач), які відкриті в надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунку (далі - надавач платіжних послуг);
2) обов'язкові реквізити платіжної інструкції, вимоги щодо їх заповнення;
3) порядок виконання надавачами платіжних послуг заходів щодо арешту коштів на рахунках користувачів.
3. Порядок ініціювання та виконання платіжних операцій з електронними грошима регулюється внутрішніми правилами емітента електронних грошей, розробленими з урахуванням вимог Закону про платіжні послуги.
4. Правилами платіжної системи/внутрішніми правилами надавача платіжних послуг можуть/може бути:
1) установлені додаткові реквізити платіжної інструкції для ініціювання платіжної операції, яка використовується в цій платіжній системі/у цього надавача платіжних послуг з урахуванням вимог Закону про платіжні послуги;
2) визначений технічний порядок ініціювання платіжної операції.
5. Вимоги цієї Інструкції поширюються на ініціаторів, надавачів платіжних послуг і обов'язкові для виконання ними.
6. Терміни в цій Інструкції вживаються в таких значеннях:
1) безготівкові розрахунки - перерахування коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів, а також перерахування надавачами платіжних послуг коштів, унесених платниками готівкою, на рахунки отримувачів;
2) відповідний позабалансовий рахунок/відповідний балансовий рахунок - рахунок, визначений згідно з нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - Національний банк), що регулює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України;
3) дата валютування - зазначена платником у платіжній інструкції дата, починаючи з якої кошти, що становлять суму платіжної операції і переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача;
4) засіб дистанційної комунікації - засіб комунікації, що використовується в процесі ініціювання платіжних операцій без фізичної присутності користувача в надавача платіжних послуг;
5) ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює платіжну операцію шляхом формування та/або подання відповідної платіжної інструкції, уключаючи застосування платіжного інструменту. До ініціаторів належать платник, отримувач, стягувач, обтяжувач;
6) код платника/отримувача/стягувача - код юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)/реєстраційний (обліковий) номер платника податків (далі - реєстраційний номер)/реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (далі - РНОКПП) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
7) користувач - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночсно), а в разі надання послуг банком - клієнт банку;
8) надавач платіжних послуг - надавач платіжних послуг, у якому відкритий рахунок платника/отримувача/стягувача для виконання платіжних операцій (далі - надавач платіжних послуг платника/отримувача/стягувача). До надавачів платіжних послуг належать банки та небанківські надавачі платіжних послуг;
9) надавач платіжних послуг з ініціювання платіжної операції - юридична особа, яка в установленому Законом про платіжні послуги та нормативно-правовими актами Національного банку порядку отримала право на надання послуг з ініціювання платіжної операції;
10) обтяжувач - ініціатор за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку;
11) операційний день - день, протягом якого надавач платіжних послуг платника або надавач платіжних послуг отримувача, залучений до виконання платіжної операції, здійснює свою діяльність, потрібну для виконання платіжних операцій;
12) операційний час - частина операційного дня надавача платіжних послуг, протягом якої приймаються платіжні інструкції та інструкції на відкликання. Тривалість операційного часу встановлюється надавачем платіжних послуг самостійно та закріплюється його внутрішніми документами;
13) отримувач - особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції;
14) отримувач фактичний - особа, яка в платіжній інструкції платника зазначена фактичним отримувачем коштів і якій з настанням відповідних підстав отримувач перерахує кошти на рахунок;
15) платіжна інструкція - розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції;
16) платіжна операція - будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього;
17) платник - особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі платіжної інструкції;
18) платник фактичний - особа, яка в платіжній інструкції платника зазначена фактичним платником і грошові зобов'язання якої виконує платник шляхом ініціювання платіжної операції зі свого рахунку;
19) примусове списання (стягнення) - платіжна операція з рахунку платника, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановленого законом України виконавчого документа у випадках, передбачених законодавством України, або на підставі рішення суду, що набрало законної сили, чи рішення керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) у випадках, передбачених Податковим кодексом України;
20) стягувач - особа, яка може бути ініціатором платіжної операції примусового списання (стягнення) коштів з рахунку платника на підставі виконавчих документів, визначених законом України, або на підставі рішення суду, що набрало законної сили, або рішення керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) відповідно до Податкового кодексу України;
21) сума платіжної операції - відповідна сума коштів, яка в результаті виконання платіжної операції повинна бути зарахована на рахунок отримувача або видана отримувачу в готівковій формі;
22) супровідні документи - документи, подання яких разом із платіжною інструкцією передбачено законодавством України, цією Інструкцією або договором, укладеним між надавачем платіжних послуг та користувачем;
23) уповноважений працівник надавача платіжних послуг - працівник надавача платіжних послуг, на якого відповідно до внутрішніх документів надавача платіжних послуг покладено обов'язок вчиняти від імені надавача платіжних послуг певні дії, пов'язані зі здійсненням операцій за рахунком користувача.
Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України.
7. Надавач платіжних послуг здійснює обслуговування користувачів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх документів із питань здійснення безготівкових розрахунків. Внутрішні документи надавача платіжних послуг не можуть містити положення, що суперечать вимогам законодавства України.
8. Надавач платіжних послуг приймає до виконання платіжну інструкцію/зведену платіжну інструкцію платника без обмеження її мінімальної або максимальної суми, крім випадків, передбачених законодавством України або правилами платіжної системи.
Надавач платіжних послуг виконує платіжні інструкції відповідно до черговості їх надходження (крім випадків, установлених законом України) та виключно в межах залишку коштів на рахунку платника на момент надходження платіжної інструкції (крім платіжних інструкцій стягувача).
Надавач платіжних послуг платника має право виконувати платіжні інструкції платника з урахуванням сум, що надходять на рахунок платника протягом операційного дня (поточні надходження) або за рахунок наданого платнику кредиту, якщо ці умови визначено у відповідному договорі.
Надавач платіжних послуг платника не веде облік платіжних інструкцій ініціаторів у разі відсутності (недостатності) коштів на рахунках платника, якщо інше не передбачено договором між платником та надавачем платіжних послуг платника. Надавач платіжних послуг платника за наявності такого положення в договорі повідомляє платника про невиконані платіжні інструкції з отриманням від нього письмового повідомлення (в електронній або паперовій формі) про отримання такого повідомлення в порядку, визначеному в договорі.
9. Ініціатор має право оформити платіжну інструкцію в електронній або паперовій формі.
Форма, порядок надання платіжної інструкції, засоби дистанційної комунікації для ініціювання платіжних операцій визначаються умовами договору між користувачем і надавачем платіжної послуги.
10, Ініціатор заповнює реквізити платіжної інструкції державною мовою з урахуванням вимог, зазначених в указівках щодо заповнення реквізитів платіжної інструкції, оформленої в паперовій або електронній формі (додаток), та вимог розділів II-IV, VI цієї Інструкції. Ініціатор має право заповнювати реквізити платіжної інструкції латинськими літерами, якщо це передбачено правилами платіжної системи/внутрішніми правилами надавача платіжних послуг.
11. Надавач платіжних послуг у своїх внутрішніх документах з питань здійснення безготівкових розрахунків визначає порядок зберігання платіжної інструкції, оформленої в електронній або паперовій формі, на підставі якої ініційовано платіжну операцію, та зберігає її протягом строку, установленого законодавством України.
12. Надавач платіжних послуг приймає до виконання надану ініціатором платіжну інструкцію за умови, що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.
Надавач платіжних послуг має право відмовити в прийнятті до виконання платіжної інструкції, якщо:
1) обов'язкові реквізити заповнено з порушенням вимог розділів II, IV цієї Інструкції та додатка до цієї Інструкції або обов'язкові реквізити, які встановлені правилами платіжної системи/внутрішніми правилами надавача платіжних послуг, заповнено з порушенням вимог щодо їх заповнення, установлених правилами платіжної системи/внутрішніми правилами надавача платіжних послуг;
2) немає супровідних документів, надання яких разом із платіжною інструкцією передбачено законодавством України, цією Інструкцією, або закінчився строк дії цих супровідних документів;
3) платіжну інструкцію подано до надавача платіжних послуг з порушенням законодавства України або не може бути виконано відповідно до законодавства України.
Надавач платіжних послуг у разі відмови в прийнятті наданої ініціатором платіжної інструкції повинен негайно повідомити про це ініціатора із зазначенням причини відмови та посиланням на норми законодавства України (за наявності).
Надавач платіжних послуг надає ініціатору інформацію, пов'язану з невиконанням платіжної інструкції, оформленої в електронній формі, засобами дистанційної комунікації.
13. Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього протягом операційного часу, у той самий операційний день.
Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла до нього після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня.
Надавач платіжних послуг платника та платник мають право передбачити в договорі інший, ніж установлений в абзацах першому та другому пункту 13 розділу I цієї Інструкції, строк (день) прийняття до виконання наданої платником платіжної інструкції.
14. Надавач платіжних послуг платника під час виконання платіжної операції з рахунку платника зобов'язаний перевірити в платіжній інструкції ініціатора відповідність:
1) номера рахунку платника та коду платника [коду юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) згідно з ЄДРПОУ/реєстраційного номера/РНОКПП або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)] або
2) унікального ідентифікатора платника.
Інформація, зазначена в підпункті 1 або в підпункті 2 пункту 14 розділу I цієї Інструкції, яку надавач платіжних послуг платника зобов'язаний перевірити в платіжній інструкції під час виконання платіжної операції, визначається надавачем платіжних послуг платника, а для учасників платіжної системи - правилами платіжної системи.
15. Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію лише в разі відповідності інформації, зазначеної в підпункті 1 або в підпункті 2 пункту 14 розділу I цієї Інструкції, тій інформації про платника, що зберігається у цього надавача платіжних послуг.
16. Надавач платіжних послуг повинен забезпечити супроводження всіх платіжних операцій інформацією відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - законодавство з питань фінансового моніторингу).
17. Надавач платіжних послуг платника приймає платіжну інструкцію до виконання протягом 30 календарних днів із дати її складання ініціатором. Дата складання платіжної інструкції не враховується.
Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний отримати згоду платника на виконання кожної платіжної операції, крім випадків, передбачених Законом про платіжні послуги.
Порядок надання згоди на виконання платіжної операції визначається договором між платником та надавачем платіжних послуг платника. Перед отриманням згоди платника на виконання кожної платіжної операції надавач платіжних послуг зобов'язаний здійснити посилену автентифікацію користувача.
Платіжна операція вважається акцептованою після надання платником згоди на її виконання. Якщо немає згоди платника на виконання платіжної операції, то така операція вважається неакцептованою, якщо інше не передбачено Законом про платіжні послуги.
Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції (пов'язаних між собою платіжних операцій) у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції відповідно до норм Закону про платіжні послуги.
Платник для відкликання згоди на виконання платіжної операції надає надавачу платіжних послуг платника розпорядження за формою та в порядку, визначених договором між платником та надавачем платіжних послуг платника.
18. Надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача протягом операційного дня, якщо платіжна інструкція надійшла до нього протягом операційного часу, або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору.
Надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію користувача, що надійшла до нього після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня або в інший строк, якщо це передбачено умовами договору.
Надавач платіжних послуг платника виконує платіжну інструкцію стягувача в порядку, визначеному в розділі IV цієї Інструкції.
Надавач платіжних послуг у разі виконання платіжної операції в межах одного надавача платіжних послуг зобов'язаний забезпечити зарахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом операційного дня, в який прийнято до виконання платіжну інструкцію, або в інший строк, визначений договором.
Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний забезпечити виконання платіжної операції з рахунку платника протягом операційного дня, в який ним прийнято до виконання платіжну інструкцію, або в інший строк, визначений договором, якщо рахунок отримувача відкрито в іншого надавача платіжних послуг.
Банк платника зобов'язаний забезпечити виконання платіжної операції з рахунку платника та кореспондентського рахунку банку протягом операційного дня, в який ним прийнято до виконання платіжну інструкцію платника, якщо рахунок отримувача відкрито в іншого надавача платіжних послуг.
Строки виконання платіжних операцій у платіжних системах установлюються правилами платіжних систем, але не можуть перевищувати строків, визначених Законом про платіжні послуги.
19. Банк платника, який не може виконати платіжну інструкцію ініціатора в установлений законодавством України строк, зобов'язаний:
1) узяти платіжну інструкцію ініціатора на облік за відповідним позабалансовим рахунком;
2) надіслати ініціатору письмове повідомлення (у довільній формі із зазначенням реквізитів платіжної інструкції) про невиконання платіжної інструкції в установлений законодавством України строк та про взяття її на облік за позабалансовим рахунком.
20. Небанківський надавач платіжних послуг, який не може виконати платіжну інструкцію ініціатора в установлений законодавством України строк, зобов'язаний:
1) узяти платіжну інструкцію ініціатора на облік згідно з порядком, визначеним його внутрішніми документами;
2) надіслати ініціатору письмове повідомлення (у довільній формі із зазначенням реквізитів платіжної інструкції) про невиконання платіжної інструкції в установлений законодавством України строк та про взяття її на облік.
21. Надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний забезпечити зарахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок отримувача протягом операційного дня надходження коштів на рахунок надавача платіжних послуг отримувача або в інший строк, визначений договором.
22. Надавач платіжних послуг отримувача під час виконання платіжної операції з метою встановлення належного отримувача коштів за платіжною операцією зобов'язаний перевірити в платіжній інструкції відповідність:
1) номера рахунку отримувача та коду отримувача [коду юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) згідно з ЄДРПОУ/реєстраційного номера/РНОКПП або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)] або
2) унікального ідентифікатора отримувача.
Інформація, зазначена в підпункті 1 або в підпункті 2 пункту 22 розділу I цієї Інструкції, яку надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний перевірити в платіжній інструкції під час виконання платіжної операції, визначається надавачем платіжних послуг отримувача, а для учасників платіжної системи - правилами платіжної системи.
23. Надавач платіжних послуг отримувача зараховує кошти за платіжною операцією на рахунок отримувача лише в разі відповідності інформації, зазначеної в підпункті 1 або в підпункті 2 пункту 22 розділу I цієї Інструкції, тій інформації про отримувача, що зберігається в цього надавача платіжних послуг.
24. Надавач платіжних послуг отримувача в разі невідповідності номера рахунку та/або коду отримувача має право зупинити проведення платіжної операції на строк до чотирьох робочих днів (у які враховується день зарахування коштів на рахунок до з'ясування надавачем платіжних послуг отримувача) та зарахувати кошти на рахунок до з'ясування для встановлення належного отримувача.
Надавач платіжних послуг отримувача для встановлення належного отримувача зобов'язаний надіслати надавачу платіжних послуг платника запит щодо уточнення номера рахунку та/або коду отримувача.
Надавач платіжних послуг отримувача в разі надання надавачем платіжних послуг платника уточнених даних щодо номера рахунку та/або коду отримувача повинен зарахувати кошти на рахунок отримувача протягом операційного дня, в який було отримано уточнені реквізити.
Надавач платіжних послуг отримувача в разі неможливості встановлення належного отримувача або не надходженні уточнених даних від надавача платіжних послуг платника не пізніше четвертого робочого дня зобов'язаний повернути кошти надавачу платіжних послуг платника із зазначенням причини повернення.
Надавач платіжних послуг отримувача має право не уточнювати номера рахунку та/або коду отримувача. У такому разі надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний повернути кошти надавачу платіжних послуг платника не пізніше наступного робочого дня після їх надходження із зазначенням причини повернення.
25. Надавач платіжних послуг отримувача перераховує кошти, зараховані на рахунок до з'ясування внаслідок зміни номера рахунку отримувача з ініціативи надавача платіжних послуг отримувача (у зв'язку зі зміною в надавача платіжних послуг правил бухгалтерського обліку), на рахунок отримувача не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.
26. Надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний перевірити лише номер рахунку отримувача, що зазначений в платіжній інструкції, якщо код отримувача містить п'ять дев'яток, і зарахувати кошти лише за номером рахунку, якщо цей номер належить фізичній особі.
27. Надавач платіжних послуг платника в платіжній інструкції, оформленій ініціатором у паперовій формі:
1) заповнює реквізити "Дата прийняття до виконання" і "Дата виконання" та засвідчує їх власноручним підписом уповноваженого працівника надавача платіжних послуг платника;
2) проставляє відмітку "Вечірня", якщо платіжна інструкція надійшла до виконання після закінчення операційного часу;
3) робить на її зворотному боці напис про причину відмови у виконанні [з обов'язковим посиланням на норму законодавства України (за наявності), відповідно до якої платіжну інструкцію не може бути виконано, або/та пункт нормативно-правового акта Національного банку, який порушено] та зазначає дату її повернення (це засвідчується власноручним підписом уповноваженого працівника);
4) має право зробити виправлення в платіжній інструкції ініціатора в разі часткового виконання платіжної інструкції стягувача або зміни номера рахунку платника, найменування надавача платіжних послуг платника з ініціативи надавача платіжних послуг платника (у зв'язку з реорганізацією, зміною правил бухгалтерського обліку, виконанням надавачем платіжних послуг платника вимог законодавства України). На зворотному боці цієї платіжної інструкції зазначаються дата внесення виправлень, посилання на пункт 27 розділу I цієї Інструкції, згідно з яким вони вносяться, підстава для їх унесення, і це засвідчується власноручним підписом уповноваженого працівника.
Надавач платіжних послуг платника на зворотному боці платіжної інструкції зазначає своє правильне найменування, якщо причина повернення платіжної інструкції - неправильне зазначення найменування надавача платіжних послуг платника.
28. Ініціатор має право відкликати платіжну інструкцію до списання коштів з рахунку платника або до настання дати валютування платіжної інструкції (до настання моменту безвідкличності платіжної інструкції). Умови, за яких платіжна інструкція може бути відкликана ініціатором, визначені в розділах II-IV та VI цієї Інструкції.
Платіжна інструкція може бути відкликана тільки в повній сумі.
Ініціатор для відкликання платіжної інструкції надає надавачу платіжних послуг розпорядження за формою та в порядку, визначених у договорі з надавачем платіжних послуг.
Настання моменту безвідкличності платіжної інструкції в платіжній системі може визначатися правилами відповідної платіжної системи.
З відкликанням платіжної інструкції одночасно відкликається згода платника на виконання платіжної операції (за наявності), а в разі відкликання згоди платника на виконання платіжної операції - платіжна інструкція.
Платник не має права відкликати платіжну інструкцію після надання надавачу платіжних послуг з ініціювання платіжної операції згоди на ініціювання такої платіжної операції, якщо платіжна операція ініціюється через надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції.
29. Надавач платіжних послуг платника в разі порушення судом провадження у справі про банкрутство платника:
1) повертає без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, крім судових рішень господарського суду в межах провадження у справі про банкрутство, які надходитимуть до надавача платіжних послуг після отримання ним ухвали суду про відкриття провадження у справі про банкрутство, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого;
2) на час уведення мораторію на задоволення вимог кредиторів відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства відмовляє у виконанні платіжних інструкцій стягувачів (у порядку, установленому в пунктах 12 та 27 розділу I цієї Інструкції), крім платіжних інструкцій, на які згідно з Кодексом України з процедур банкрутства не поширюється дія мораторію.
30. Надавач платіжних послуг платника в разі отримання постанови суду, яка надійшла від суду або арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) про визнання платника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:
1) відмовляє у виконанні платіжних інструкцій платника, який визнаний банкрутом/платіжних інструкцій стягувачів (у порядку, установленому пунктами 12 та 27 розділу I цієї Інструкції);
2) повертає без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках платника, які надходитимуть до надавача платіжних послуг платника після отримання ним постанови суду про визнання платника банкрутом та які вже прийняті надавачем платіжних послуг платника до виконання і обліковуються банком на відповідному позабалансовому рахунку, небанківським надавачем платіжних послуг, у порядку, визначеному його внутрішніми документами.
31. Надавач платіжних послуг платника здійснює зупинення видаткових операцій за рахунками користувачів на підставі рішення суду, яке винесене за зверненням контролюючого органу і надійшло до надавача платіжних послуг платника безпосередньо від суду або контролюючого органу після отримання рішення суду. Надавач платіжних послуг платника здійснює поновлення видаткових операцій за рахунком користувача на підставі рішення податкового керуючого або суду.
32. Замороження активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, зупинення фінансових операцій користувача, якщо вони є підозрілими, та в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України, блокування коштів/зупинення фінансових операцій осіб, зазначених у санкційних списках, здійснюється відповідно до законодавства з питань фінансового моніторингу та санкційного законодавства.
33. Надавач платіжних послуг платника приймає від платника платіжну інструкцію для виконання платіжної операції за договорами про закупівлі за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Законів України "Про публічні закупівлі" та "Про банки і банківську діяльність".
34. Надавач платіжних послуг має право формувати зведену платіжну інструкцію для виконання платіжних операцій своїх користувачів.
35. Платник несе відповідальність перед надавачем платіжних послуг, що його обслуговує, за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції, суті платіжної операції відповідно до умов договору.
36. Надавач платіжних послуг несе відповідальність перед користувачами за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій відповідно до законодавства України та умов укладених між ними договорів.
II. Порядок виконання надавачами платіжних послуг кредитового переказу коштів
37. Платіжна інструкція, оформлена платником в електронній або паперовій формі, повинна містити такі обов'язкові реквізити:
1) дату складання і номер;
2) унікальний ідентифікатор платника або найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку;
3) найменування надавача платіжних послуг платника;
4) суму цифрами та словами;
5) призначення платежу;
6) підпис(и) платника;
7) унікальний ідентифікатор отримувача або найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код отримувача та номер його рахунку;
8) найменування надавача платіжних послуг отримувача.
Платник заповнює обов'язкові реквізити платіжної інструкції, оформленої у паперовій формі, від руки/із застосуванням технічних засобів або надавач платіжних послуг платника за згодою платника заповнює платіжну інструкцію із застосуванням технічних засобів.
Правильність заповнення реквізитів платіжної інструкції надавачем платіжних послуг платника із застосуванням технічних засобів платник засвідчує власноручним/електронним підписом.
Надавач платіжних послуг платника та платник у разі ініціювання платником платіжної операції із застосуванням засобів дистанційної комунікації мають право у відповідному договорі встановити перелік реквізитів платіжної інструкції, які надавач платіжних послуг платника за наявності технічної можливості заповнює автоматично на підставі інформації, отриманої в процесі ідентифікації платника.
38. Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний отримати згоду платника на виконання кожної платіжної операції в порядку, визначеному договором між платником та надавачем платіжних послуг платника.
39. Платник має право оформити та надати надавачу платіжних послуг зведену платіжну інструкцію, яка може містити платіжні інструкції на кількох отримувачів, рахунки яких відкриті в цього надавача платіжних послуг та/або в інших надавачів платіжних послуг.
Зведена платіжна інструкція повинна містити обов'язкові реквізити платіжної інструкції по кожному отримувачу, які визначені в підпунктах 4, 5, 7, 8 пункту 37 розділу II цієї Інструкції, та загальну суму зведеної платіжної інструкції.
40. Платник має право ініціювати платіжну операцію за фактичного платника та/або на користь фактичного отримувача коштів шляхом надання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника.
Платіжна інструкція, крім обов'язкових реквізитів, визначених у пункті 37 розділу II цієї Інструкції, повинна містити:
1) унікальний ідентифікатор фактичного платника або найменування/ прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код фактичного платника та/або
2) унікальний ідентифікатор фактичного отримувача або найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код фактичного отримувача.
41. Платник заповнює реквізит "Призначення платежу" платіжної інструкції так, щоб надавати отримувачу коштів повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється платіжна операція. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.
Надавач платіжних послуг платника перевіряє заповнення цього реквізиту на відповідність вимогам, викладеним у пункті 41 розділу II цієї Інструкції, лише за зовнішніми ознаками.
42. Платник має право відкликати платіжну інструкцію до моменту списання коштів з рахунку платника за умови погодження з надавачем платіжних послуг платника.
Порядок відкликання платіжної інструкції визначається договором між платником та надавачем платіжних послуг платника.
43. Платник має право залучити для ініціювання платіжної операції надавача платіжних послуг з ініціювання платіжної операції.
Надавач платіжних послуг з ініціювання платіжної операції здійснює ініціювання платіжної операції шляхом надання платіжної інструкції платника надавачу платіжних послуг платника на підставі наданої платником цьому надавачу платіжних послуг з ініціювання платіжної операції згоди на ініціювання такої платіжної операції.
Порядок надання згоди платником надавачу платіжних послуг платника на виконання платіжної операції, ініційованої надавачем платіжних послуг з ініціювання платіжної операції, визначається договором між платником та надавачем платіжних послуг платника.
44. Надавач платіжних послуг платника перевіряє заповнення реквізитів платіжної інструкції, визначених у підпунктах 1-4, 6 пункту 37 розділу II цієї Інструкції, відповідно до вимог додатка до цієї Інструкції.
Надавач платіжних послуг платника відмовляє платнику у виконанні платіжної інструкції в порядку, установленому в пунктах 12 та 27 розділу I цієї Інструкції, якщо реквізити платіжної інструкції заповнено з порушенням розділів I, II цієї Інструкції та додатка до цієї Інструкції.
45. Платник має право зазначати в платіжній інструкції дату валютування, яка не може бути пізніше 10 календарних днів після складання платіжної інструкції.
Сума платіжної операції обліковується до настання дати валютування на рахунку надавача платіжних послуг платника.
Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний забезпечити перерахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок надавача платіжних послуг отримувача протягом операційного дня в зазначену в платіжній інструкції дату валютування.
Платник має право відкликати платіжну інструкцію до настання дати валютування за умови надання надавачу платіжних послуг платника розпорядження про відкликання платіжної інструкції до кінця операційного часу, що передує даті валютування.
Порядок застосування дати валютування в платіжній системі визначається правилами платіжної системи відповідно до вимог Закону про платіжні послуги.
46. Платник для ініціювання платіжних операцій має право використовувати один або кілька засобів дистанційної комунікації з надавачем платіжних послуг платника. Порядок застосування засобів дистанційної комунікації, передавання платіжної інструкції, права, обов'язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення визначаються умовами договору між надавачем платіжних послуг платника та платником.
Надавач платіжних послуг платника щодня архівує платіжні інструкції, які сформовані (відправлені) платником в електронній формі, та зберігає їх протягом строку, установленого законодавством України.
Платник під час використання засобу дистанційної комунікації повинен дотримуватися всіх вимог, що встановлює надавач платіжних послуг платника, з питань безпеки оброблення платіжних інструкцій в електронній формі. Якщо це передбачено в договорі, то надавач платіжних послуг платника має право виконувати періодичні перевірки виконання платником вимог щодо захисту інформації та зберігання засобів захисту і припиняти обслуговування платника з використанням засобу дистанційної комунікації в разі невиконання ним вимог безпеки.
47. Платник має право ініціювати платіжні операції за допомогою платіжного застосунку, який пропонується надавачем платіжних послуг платника, у порядку, визначеному в договорі з надавачем платіжних послуг платника.
Надавач платіжних послуг платника не несе відповідальності за платіжні операції, здійснені платником за допомогою платіжного застосунку, який ним не пропонується.
48. Вимоги, визначені в пунктах 46, 47 розділу II цієї Інструкції, регулюють взаємовідносини між платником та надавачем платіжних послуг з ініціювання платіжної операції, якщо платник для ініціювання платіжної операції залучає цього надавача.
49. Надавач платіжних послуг платника приймає від платника платіжну інструкцію на перерахування коштів для виплати заробітної плати в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Надавач платіжних послуг платника не перевіряє правильність нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Відповідальність за порушення порядку нарахування, обчислення і строків сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування несе платник.
50. Надавач платіжних послуг платника приймає платіжні інструкції на виплату оподатковуваного доходу, визначеного розділом IV Податкового кодексу України, лише за умови одночасного подання податковим агентом платіжної інструкції на перерахування до бюджету утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми доходу або платіжної інструкції на зарахування коштів у сумі цього податку на єдиний рахунок, визначений статтею 35-1Податкового кодексу України, або документального підтвердження його сплати раніше.
Податковий агент, який перераховує дохід, з якого згідно з Податковим кодексом України не утримується податок на доходи фізичних осіб, у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції зазначає, що дохід не підлягає оподаткуванню.
Податковий агент у платіжній інструкції на сплату утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати в реквізиті "Призначення платежу" повинен зазначити період, за який заробітна плата нарахована.
Надавач платіжних послуг платника у внутрішніх документах самостійно визначає порядок подання/надсилання податковим агентом документального підтвердження про сплату утриманого податку на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати.
Надавач платіжних послуг платника не перевіряє правильність нарахування та своєчасність сплати податковим агентом податку до відповідного бюджету.
III. Порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів за згодою платника
51. Ініціатором платіжної операції під час дебетового переказу коштів з рахунку платника за його згодою (далі - дебетування рахунку) може бути отримувач, обтяжувач у випадках, передбачених договором з платником.
52. Порядок надання платником згоди на виконання платіжної операції з дебетування рахунку отримувачем, умови, за яких надавач платіжних послуг платника повинен здійснити (здійснювати) дебетування рахунку на підставі платіжної інструкції отримувача, визначаються договором між платником та надавачем платіжних послуг платника. Перед отриманням згоди платника на виконання кожної платіжної операції надавач платіжних послуг зобов'язаний застосовувати посилену автентифікацію користувача.
53. Платник має право на відшкодування надавачем платіжних послуг платника суми виконаної акцептованої платіжної операції, ініційованої отримувачем, відповідно до вимог Закону про платіжні послуги.
54. Платіжні операції, ініційовані обтяжувачем з метою звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти на рахунку платника, не потребують надання платником згоди на їх виконання, за умови повідомлення платником надавача платіжних послуг платника про таке обтяження.
55. Отримувач має право відкликати платіжну інструкцію до моменту списання коштів з рахунку платника за умови погодження з надавачем платіжних послуг платника.
Обтяжувач має право відкликати платіжну інструкцію до моменту списання коштів з рахунку платника.
56. Отримувач (обтяжувач) надає надавачу платіжних послуг отримувача розпорядження про відкликання платіжної інструкції за формою та в порядку, визначених у договорі з надавачем платіжних послуг отримувача.
Надавач платіжних послуг отримувача забезпечує надання/передавання розпорядження про відкликання платіжної інструкції надавачу платіжних послуг платника в межах строків, погоджених з отримувачем.
57. Отримувач для ініціювання платіжної операції з дебетування рахунку платника оформляє платіжну інструкцію, яка повинна містити реквізити, визначені в пункті 37 розділу II цієї Інструкції.
Отримувач у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції повинен зазначити назву, номер і дату договору з платником, яким передбачене право отримувача на дебетування рахунку платника.
58. Надавач платіжних послуг отримувача перевіряє в платіжній інструкції заповнення реквізитів отримувача, визначених у підпунктах 7, 8 пункту 37 розділу II цієї Інструкції, та підпис отримувача на відповідність вимогам додатка до цієї Інструкції.
Надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний забезпечити надання/передавання платіжної інструкції, оформленої отримувачем, надавачу платіжних послуг платника в межах строків, погоджених з отримувачем для забезпечення виконання платіжної операції.
Надавач платіжних послуг отримувача в платіжній інструкції, оформленій в паперовій формі, обов'язково заповнює реквізит "Дата надходження", засвідчуючи її власноручним підписом уповноваженого працівника надавача платіжних послуг отримувача.
Надавач платіжних послуг платника перевіряє в платіжній інструкції, оформленій отримувачем, заповнення реквізитів платника, визначених у підпунктах 2-5 пункту 37 розділу II цієї Інструкції, на відповідність вимогам додатка до цієї Інструкції та наявність згоди платника на виконання платіжної операції.
59. Надавач платіжних послуг платника має право передбачити в договорі з платником виконання платіжних операцій, пов'язаних між собою спільними ознаками, у визначений період часу (далі - пов'язані між собою платіжні операції).
Перелік інформації, яка потрібна надавачу платіжних послуг платника для виконання пов'язаних між собою платіжних операцій, та порядок надання згоди платником на виконання першої з пов'язаних між собою платіжних операцій визначаються договором між платником та надавачем платіжних послуг платника.
IV. Порядок виконання надавачами платіжних послуг дебетового переказу коштів без згоди платника
60. Ініціатором платіжної операції під час дебетового переказу коштів із рахунку платника без його згоди [далі - примусове списання (стягнення) коштів] є орган державної виконавчої служби (державні виконавці)/приватні виконавці та контролюючий орган (далі - стягувач).
61. Надавач платіжних послуг платника виконує примусове списання (стягнення) коштів із рахунків, відкритих платникам відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань відкриття і закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг.
62. Стягувач ініціює примусове списання (стягнення) коштів із:
1) рахунків платників - на підставі виконавчих документів, установлених законодавством України;
2) рахунків платників податків - на підставі рішення суду або рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу (за умов, визначених у пункті 95.5 статті 95 Податкового кодексу України);
3) рахунків суб'єктів господарювання - на підставі рішення суду;
4) розрахункового рахунку небанківського надавача платіжних послуг - на підставі судового рішення за зобов'язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем за умови, що таке зобов'язання пов'язано з наданням платіжних послуг небанківським надавачем платіжних послуг.
63. Платіжна інструкція на примусове списання (стягнення), оформлена стягувачем в електронній або паперовій формі, повинна містити такі обов'язкові реквізити:
1) дату складання і номер;
2) найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), код платника та номер його рахунку;
3) найменування надавача платіжних послуг платника;
4) суму цифрами та словами;
5) призначення платежу;
6) підпис(и) стягувача/кваліфікований(і) електронний(і) підпис(и) стягувача;
7) печатку стягувача/кваліфіковану електронну печатку стягувача;
8) найменування стягувача;
9) код стягувача та номер його рахунку (заповнюється стягувачем у разі стягнення за виконавчими документами);
10) найменування отримувача, код отримувача та номер його рахунку [заповнюється стягувачем у разі стягнення на підставі рішення суду, що набрало законної сили, або рішення керівника органу стягнення (його заступника або уповноваженої особи) відповідно до Податкового кодексу України];
11) найменування банку стягувача/отримувача.
64. Стягувач у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції на примусове списання (стягнення) коштів (далі - платіжна інструкція) зазначає назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) виконавчого документа або назву, дату видачі та номер (якщо він присвоєний) судового рішення/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.
Стягувач у разі примусового списання (стягнення) коштів із розрахункового рахунку небанківського надавача платіжних послуг у реквізиті "Призначення платежу" платіжної інструкції також зазначає найменування/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) користувача, зобов'язання перед яким виконує небанківський надавач платіжних послуг.
Стягувач не подає надавачу платіжних послуг платника виконавчий документ або судове рішення/рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, на підставі якого оформлено платіжну інструкцію.
65. Банк стягувача приймає платіжні інструкції, оформлені стягувачем, протягом 10 календарних днів із дати їх складання.
Банк стягувача перевіряє заповнення реквізитів платіжної інструкції, визначених у підпунктах 6-10 пункту 63 розділу IV цієї Інструкції, на відповідність вимогам додатка до цієї Інструкції.
Банк стягувача на платіжній інструкції, оформленій стягувачем у паперовій формі, обов'язково заповнює реквізит "Дата надходження".
66. Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію стягувача, яка надійшла до нього в електронній або паперовій формі.
Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію в паперовій формі, яку стягувач доставляє самостійно (представником/повіреним, помічником приватного виконавця, представником контролюючого органу) або яка надійшла рекомендованим листом, відправником якого є стягувач. Надавач платіжних послуг платника встановлює повноваження особи, яка самостійно доставила платіжну інструкцію стягувача, у порядку, визначеному внутрішніми документами надавача платіжних послуг платника.
67. Надавач платіжних послуг платника перевіряє заповнення реквізитів платіжної інструкції, визначених у підпунктах 2-5 пункту 63 розділу IV цієї Інструкції, на відповідність вимогам додатка до цієї Інструкції.
Надавач платіжних послуг платника відмовляє стягувачу у виконанні платіжної інструкції в порядку, установленому в пунктах 12, 27 розділу I цієї Інструкції, якщо реквізити платіжної інструкції заповнено з порушенням вимог розділів I, IV цієї Інструкції та додатка до цієї Інструкції.
68. Надавач платіжних послуг платника приймає до виконання платіжну інструкцію стягувача незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника.
69. Надавач платіжних послуг платника виконує платіжні інструкції, які надійшли до нього до початку операційного часу поточного дня або протягом операційного часу поточного дня, але на час надходження на рахунку платника немає коштів або їх недостатньо, з урахуванням сум, що надійдуть на рахунок платника протягом операційного дня (поточні надходження), на початку операційного часу наступного операційного дня.
Надавач платіжних послуг платника на початку операційного часу наступного операційного дня виконує платіжні інструкції частково відповідно до пункту 71 розділу IV цієї Інструкції, якщо на рахунку платника з урахуванням поточних надходжень на рахунок протягом попереднього операційного дня буде недостатньо коштів для їх виконання.
Надавач платіжних послуг платника на початку операційного часу наступного операційного дня повертає платіжні інструкції без виконання із зазначенням причини повернення згідно з пунктами 12, 27 розділу I цієї Інструкції, якщо на рахунку платника коштів немає і протягом попереднього операційного дня кошти на його рахунок не надходили.
70. Надавач платіжних послуг платника виконує платіжні інструкції, які надійшли до нього після операційного часу поточного дня, на початку операційного часу наступного операційного дня в межах наявних коштів на кінець попереднього операційного дня.