• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами

Верховна Рада України  | Закон від 16.11.2022 № 2775-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.11.2022
 • Номер: 2775-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.11.2022
 • Номер: 2775-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
1) у преамбулі слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
а) у частині першій:
абзаци другий, третій і п’ятий викласти в такій редакції:
"пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб. Термін "пестициди" включає також засоби захисту рослин;
агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинного походження";
"залишкові кількості - вміст однієї або декількох речовин, наявних у або на рослинах чи продукції рослинного походження, у їстівній продукції тваринного походження, питній воді, повітрі, ґрунті або в іншому місці навколишнього природного середовища, наявність яких є результатом використання пестицидів, включаючи їх діючі речовини та метаболіти, продукти розпаду та/або продукти реакції таких речовин";
абзаци десятий і одинадцятий виключити;
доповнити абзацами чотирнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:
"діючі речовини - речовини, включаючи мікроорганізми, що справляють загальну або спрямовану дію на шкідливі організми, рослини, їх частини або продукцію рослинного походження;
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - Державний реєстр), - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо пестицидів і агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та/або дозволені до використання в Україні;
дігестат, що утворюється в біогазових установках, - залишки сировини, побічних продуктів та відходів тваринного або рослинного походження, в суміші або ні, що утворюються в результаті контрольованого процесу анаеробного зброджування з виділенням біогазу, що відповідає вимогам, встановленим Регламентом (ЄС) 2019/1009 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про встановлення правил розміщення на ринку добрив ЄС та вносить зміни до Регламентів (ЄС) 1069/2009 та (ЄС) 1107/ 2009 та про скасування Регламенту (ЄС) 2003/2003;
речовини - хімічні елементи та їх сполуки, що утворюються природним шляхом або шляхом промислового виробництва, включаючи будь-які домішки, які неминуче утворюються в результаті виробничого процесу;
розміщення на ринку - будь-яке володіння з метою реалізації, включаючи пропозицію до реалізації або до будь-якої іншої форми передачі права власності, незалежно від того, здійснюватиметься така реалізація чи передача платно чи безоплатно, у тому числі реалізація, дистрибуція та/або інші форми передачі права власності, крім повернення попередньому власнику. Для цілей цього Закону випуск у вільний обіг на митній території України також вважається розміщенням на ринку";
б) доповнити частиною другою такого змісту:
"Терміни "засоби захисту рослин", "захист рослин" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про захист рослин";
3) статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів
Пестициди і агрохімікати, що ввозяться на митну територію України для використання, повинні відповідати таким вимогам:
висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;
безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;
відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.
Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.
Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на:
дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень;
виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань;
агрохімікати, дозволені до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону;
дігестат, що утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту.
Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, - за дозволом, який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджує план державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним підписом, видані дозволи, а також інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів у день видачі такого дозволу або реєстрації пестициду чи агрохімікату.
Митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, здійснюються на підставі переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону або з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України на підставі:
або інформації про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
або дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.
Використання, застосування, зберігання, транспортування і торгівля пестицидами і агрохімікатами, термін реєстрації яких закінчився, може здійснюватися протягом двох років після закінчення зазначеного терміну, але не більш як до дати закінчення строку придатності таких пестицидів і агрохімікатів.
Ввезення (пересилання) фізичними особами на митну територію України будь-яких пестицидів і агрохімікатів забороняється";
а) у частині першій слова "вітчизняного та іноземного виробництва проводяться" замінити словами "проводяться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Державні випробування з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюються підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
в) доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
"Уповноваження на здійснення державних випробувань з метою токсиколого-гігієнічної оцінки може бути надано виключно підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, які мають право проводити токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, виконувати роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів та включені до відповідних переліків, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується Кабінетом Міністрів України";
а) у частині третій слова "правил щодо безпеки для здоров’я людини та охорони навколишнього природного середовища" замінити словом "норм";
б) у частині четвертій слова "і способів їх застосування, санітарно-гігієнічних" замінити словами "їх застосування, гігієнічних";
а) частини першу і другу викласти в такій редакції:
"Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів, крім випадків, передбачених цим Законом.
Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Порядок державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація та перереєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на платній основі. Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
б) у частині шостій:
у другому реченні слова "реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну політику", а слово "даних" - словами "наукових даних";
третє речення викласти в такій редакції: "В окремих випадках у зв’язку із санітарно-епідемічною та/або природоохоронною ситуацією в Україні (на окремих територіях) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та/або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити, аж до припинення у встановленому законом порядку, всі види діяльності з пестицидами і агрохімікатами";
в) частину сьому викласти в такій редакції:
"Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися їх перереєстрація у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
г) частину восьму виключити;
ґ) доповнити частинами десятою-дванадцятою такого змісту:
"Відомості про пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію, підлягають включенню до Державного реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження оплати реєстраційного внеску.
Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.
Порядок ведення Державного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України";
7) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Діяльність, пов’язана з виробництвом та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
Екологічний ризик діяльності, пов’язаної з ввезенням на митну територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає обов’язковому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України";
а) частину другу викласти в такій редакції:
"Кожна товарна одиниця пестициду або агрохімікату, крім тих, що використовуються для державних випробувань та/або наукових досліджень, повинна супроводжуватися етикеткою, на якій щонайменше зазначаються:
назва пестициду або агрохімікату та його препаративна форма;
назва діючої речовини пестициду та її вміст;
виробник пестициду або агрохімікату;
класифікація і токсичність пестициду або агрохімікату;
реєстраційний номер і серія пестициду або агрохімікату у Державному реєстрі (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);
дата закінчення терміну реєстрації пестициду або агрохімікату (крім агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону);
форми пакування пестициду або агрохімікату;
дата виготовлення пестициду або агрохімікату;
гарантійний термін зберігання пестициду або агрохімікату;
сумісність з іншими пестицидами / агрохімікатами;
порядок приготування робочого розчину пестициду або агрохімікату до застосування;
регламент застосування, зокрема: культура (об’єкт), що підлягає обробці (застосуванню); об’єкт, проти якого обробляється (для пестицидів); норма витрати; спосіб, час обробок, обмеження і заборони; максимальна кратність обробок; строк останньої обробки у днях до збирання врожаю (для пестицидів); строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних/механізованих робіт (для пестицидів); безпечність для нецільових об’єктів;
умови та заходи безпеки під час роботи, транспортування і зберігання пестицидів і агрохімікатів;
способи і засоби знешкодження невикористаних пестицидів і агрохімікатів, а також знищення тари;
заходи щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків при застосуванні пестициду або агрохімікату;
заходи з надання домедичної допомоги у разі отруєння пестицидом або агрохімікатом";
б) доповнити частиною шостою такого змісту:
"Пестициди і агрохімікати повинні бути упаковані і марковані у спосіб, що мінімізує ймовірність їх помилкового сприйняття як харчового продукту, напою, лікарського засобу або корму";
а) у частині першій слова "чинним законодавством, санітарними правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами" замінити словами "санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами";
б) частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Особи, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами, повинні мати посвідчення на право роботи з пестицидами. Посвідчення на право роботи з пестицидами видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, один раз на два роки після проходження навчання відповідно до програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами. Порядок одержання посвідчення на право роботи з пестицидами визначається Кабінетом Міністрів України.
Розміщення на ринку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для роздрібного продажу населенню, здійснюється виключно у дрібнофасованому вигляді та за обов’язкової наявності етикетки, яка містить інформацію, передбачену частиною другою статті 10 цього Закону";
10) частину другу статті 12 виключити;
11) статтю 13 виключити;
12) частину першу статті 14 після слів "використання пестицидів і агрохімікатів" доповнити словами "у тому числі пестицидів і агрохімікатів із дослідних партій, що використовуються ними для державних випробувань і наукових досліджень та на які не поширюється вимога щодо їх державної реєстрації";
а) назву після слова "непридатних" доповнити словом "фальсифікованих";
б) частину першу після слова "Непридатні" доповнити словом "фальсифіковані";
14) статті 16, 16-1 і 16-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами
Державна політика у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
Стаття 16-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:
затвердження методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції;
затвердження плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечення відкритого і безоплатного доступу до нього на своєму офіційному веб-сайті;
уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
здійснення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
ведення Державного реєстру;
видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
проведення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
Статтю 16-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:
реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів;
забезпечення проведення навчання осіб, діяльність яких пов’язана з організацією та/або проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами";
15) статті 16-3 і 16-4 виключити;
16) статтю 16-5 викласти в такій редакції:
"Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, належить:
встановлення державних санітарних норм і правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
затвердження державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;
визначення підприємств, установ, організацій, що здійснюють державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом";
а) у назві слова "у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" виключити;
б) у частині першій:
в абзаці першому слова "у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" виключити;
абзац другий викласти в такій редакції:
"затвердження програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами";
в) у частині другій слова "види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами" замінити словом "повноваження";
18) статтю 16-7 викласти в такій редакції:
"Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати й інші види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону";
а) у частині першій:
в абзаці другому слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб";
в абзаці четвертому слово "законодавством" замінити словом "законом";
в абзаці п’ятому слова "і використання води у разі забруднення їх" замінити словами "та/або є фальсифікованими пестицидами чи агрохімікатами, забороняти використання води у разі її забруднення";
в абзаці восьмому слово "адміністративні" виключити, а слово "законодавством" замінити словом "законом";
б) частину третю виключити;
20) розділ V виключити;
а) частину другу після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"використанні не за цільовим призначенням незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що ввезені в Україну для використання у державних випробуваннях та наукових дослідженнях;
порушенні вимог до пакування та маркування пестицидів і агрохімікатів".
У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;
б) у частині четвертій слово "Законодавством" замінити словом "Законами";
22) в абзаці другому частини другої статті 22 слово "громадянами" замінити словами "фізичними особами".
2. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 50-51, ст. 310 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
"Термін "пестициди" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про пестициди і агрохімікати";
2) абзац сьомий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:
"вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами, які не мають посвідчення на право роботи з пестицидами";
3) абзац четвертий частини другої статті 18 викласти в такій редакції:
"допускати до робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі засобами захисту рослин лише осіб, які мають посвідчення на право роботи з пестицидами";
4) абзац дванадцятий частини другої статті 21 викласти в такій редакції:
"виконанні робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі засобами захисту рослин без посвідчення на право роботи з пестицидами".
3. У розділі IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):
1) в абзацах третьому, дев’ятому, десятому, тринадцятому і чотирнадцятому підпункту 2 пункту 1-2 слова "реалізує державну політику" замінити словами "забезпечує формування державної політики";
2) пункт 1-3 після слів "строк дії" доповнити словами "висновку фітосанітарної експертизи (аналізів) об’єктів регулювання для цілей експорту";
3) доповнити пунктом 1-4 такого змісту:
"1-4. Зупинити на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дати його припинення або скасування дію статті 13-1 цього Закону".
4. Пункт 14 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016 р., № 4, ст. 40) після слова "виробництво" доповнити словами "у тому числі фасування".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім:
підпункту 8 пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2024 року;
пункту 3 розділу I та пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Установити, що пестициди і агрохімікати, введені в обіг до набрання чинності підпунктом 8 пункту 1 розділу I цього Закону, можуть перебувати в обігу до закінчення терміну їх придатності, за умови що їх упаковка та маркування відповідають вимогам законодавства, що діяло на момент введення в обіг таких пестицидів і агрохімікатів.
( Пункт 2 розділу ІІ в редакції Закону № 3221-IX від 30.06.2023 )
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
16 листопада 2022 року
№ 2775-IX