Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі

Верховна Рада України Закон від 08.12.2015 №867-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.12.2015

Номер 867-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 4, ст.40)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці другому частини першої статті 107-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників" виключити.
2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у статті 21:
у назві слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)";
у частині першій слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)", а після слів "спеціальних дозволів" доповнити словами та цифрами "крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу";
2) у статті 23:
у назві слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)";
частину першу замінити двома частинами такого змісту:
"Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
Землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб".
У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91 із наступними змінами):
1) у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
"Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на агрохімікати за переліком згідно з додатком до цього Закону. Обов'язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів для цих цілей є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються";
частину п'яту виключити;
2) доповнити додатком такого змісту:
"Додаток
до Закону України "Про пестициди і агрохімікати"
від 2 березня 1995 року № 86/95-ВР
ПЕРЕЛІК
агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації

з/п
Товарна підкатегорія згідно з УКТ ЗЕДРізновид продукціїВміст основних складників (масова частка, %)
1234
12814 10 00 00Аміак безводний
23102 10 10 00Сечовина (карбамід)Азот (більше 45%)
33102 10 90 00Сечовина (карбамід)Азот (не більше 45%)
43102 21 00 00Сульфат амонію
53102 30 90 00Аміачна селітра (нітрат амонію)
63102 40 10 00Суміш нітрату амонію з карбонатом кальціюАзот (не більше 28%)
73102 40 90 00Суміш нітрату амонію з карбонатом кальціюАзот (більше 28%)
83102 80 00 00Суміш сечовини та нітрату амонію у водному або аміачному розчині (КАС)
93103 10 90 00Суперфосфат, концентрований суперфосфатВміст оксиду фосфору (P2O5) не більше 35%
103103 10 10 00Потрійний суперфосфатВміст оксиду фосфору (P2O5) більше 35%
113103 90 00 00Фосфоритне борошно
123104 20 50 00Хлористий калійКалій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 40%, але не більше 62%)
133104 20 90 00Хлористий калійКалій у перерахунку на водорозчинний K2O (більше 62%)
143104 30 00 00Сульфат калію
152833 21 00 00Сульфат магнію
162810 00 90 00Борна кислота
173105 20 10 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та каліюВміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (більше 10 %)
183105 20 90 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та каліюВміст азоту у перерахунку на сухий безводний продукт (не більше 10%)
193105 51 00 00Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору (із вмістом нітратів та фосфатів)
203105 59 00 00Добрива мінеральні або хімічні інші із вмістом двох поживних елементів: азоту і фосфору
213105 60 00 00Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох поживних елементів: фосфору та калію
222503 00 10 00Сірка сира або нерафінована (крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної)
232503 00 90 00Інша сірка
242802 00 00 00Сірка сублімована або осаджена, колоїдна
".
4. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6-7, ст. 37 із наступними змінами):
1) у статті 7:
абзаци перший і шостий частини другої викласти в такій редакції:
"Суб'єкти племінної справи у тваринництві зобов'язані";
"використовувати для відтворення поголів'я плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства";
частину третю викласти в такій редакції:
"Визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства здійснюють уповноважені установи (організації) та селекційні центри";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Уповноважені установи (організації) та селекційні центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва";
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Організація племінної справи у тваринництві
Суб'єкти господарювання, що здійснюють господарську діяльність у племінній справі у тваринництві, пов'язану з виробництвом, зберіганням і торгівлею племінними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалій тварин, мають право на отримання відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві згідно із законодавством.
Суб'єктам племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) присвоюється відповідний статус за результатами оцінки певного стану (рівня) ведення селекційно-племінної роботи.
Відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу визначається напрямом їхньої господарської діяльності, якістю наявних племінних (генетичних) ресурсів, рівнем ведення селекційно-племінної роботи та участю у створенні селекційних досягнень тощо.
Порядок присвоєння відповідного статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва.
Рівень ведення селекційно-племінної роботи суб'єктів племінної справи у тваринництві, якість наявних племінних (генетичних) ресурсів, наявність селекційних досягнень визначаються за даними племінного обліку, бонітування, оцінки плідників за якістю потомства, апробації, генетичної експертизи походження та аномалій тварин.
Порядок ведення племінного обліку, бонітування, визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства, випробування плідників за якістю потомства, апробації, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва";
3) у частині першій статті 10:
абзаци третій і п'ятий викласти в такій редакції:
"сперма має бути одержана від племінних плідників, які пройшли генетичну експертизу походження та аномалій тварин, ідентифікована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологічними вимогами, встановленими для цієї продукції, відповідати ветеринарно-санітарним вимогам і правилам, а дані про неї повинні відповідати вимогам з племінного обліку. Для відтворення використовується сперма плідників з визначеною племінною цінністю за походженням, власною продуктивністю та якістю потомства або плідників, які проходять випробування за якістю потомства";
"плідники мають походити від племінних тварин вищої племінної (генетичної) цінності, мати результати генетичної експертизи походження та аномалій тварин, оцінюватися за походженням, власною продуктивністю та якістю отриманого від них потомства або проходити випробування за якістю потомства, а дані про них повинні відповідати вимогам з племінного обліку";
абзац шостий виключити;
4) у частині першій статті 13 слова "зобов'язані мати" замінити словами "мають право отримувати";
5) статтю 14 викласти в такій редакції:
"Стаття 14. Вимоги до працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами
Для виконання спеціальних робіт, пов'язаних з веденням офіційного обліку продуктивності тварин, офіційної класифікації (оцінки) за типом, отриманням, ідентифікацією, зберіганням сперми, ембріонів, яйцеклітин, штучним осіменінням маток і трансплантацією ембріонів, залучаються працівники згідно із кваліфікаційними вимогами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері тваринництва";
6) у статті 16:
у частині першій:
абзац шостий викласти в такій редакції:
"затвердження вимог і порядку визначення племінної цінності плідників за походженням, власною продуктивністю, якістю потомства та проведення випробування плідників за якістю потомства";
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"затвердження вимог і порядку визначення уповноважених установ (організацій) та селекційних центрів";
у частині другій:
абзац другий викласти в такій редакції:
"визначення (проведення) процедури присвоєння відповідного статусу суб'єктам племінної справи у тваринництві";
в абзаці п'ятому слова "атестації та допуску до відтворення плідників" виключити;
7) абзац четвертий статті 17 викласти в такій редакції:
"організація випробування плідників за власною продуктивністю та якістю потомства";
8) в абзаці п'ятому частини першої статті 18 слова "атестацією та допуском плідників до відтворення" замінити словами "проведенням випробувань";
9) абзац третій частини першої статті 21 виключити.
5. Статтю 4 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 15, ст. 107; 2014 р., № 20-21, ст. 727; 2015 р., № 21, ст. 133) викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Переробка продуктів лову
Оператори потужностей повинні розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всі небезпечні фактори, які можуть впливати на якість та безпечність харчової продукції".
6. У Законі України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167 із наступними змінами):
1) у статті 1 визначення терміна "карантинний дозвіл (на імпорт або транзит)" виключити;
2) в абзаці восьмому статті 4 слова "карантинного дозволу" виключити;
3) у частині першій статті 7:
абзац восьмий виключити;
абзац дев'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"надання повідомлень заінтересованим партнерам про фітосанітарні заборони чи обмеження, а також інформування в порядку інформаційної взаємодії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи, про наявність діючих заборон для імпорту в Україну об'єктів регулювання із зазначенням конкретних країн-експортерів або зон країн походження, з яких заборонено імпорт об'єктів регулювання та/або щодо яких заборонено імпорт об'єктів регулювання, які надходять з цих територій, а також розміщення на офіційному веб-сайті інформації про заборону імпорту об'єктів регулювання в розрізі країн, зон походження, строків та підстав протягом трьох днів з дня прийняття рішення про таку заборону";
4) у частині четвертій статті 12:
абзац третій після слова "виконувати" доповнити словом "законні";
абзац сьомий після слова "інспекторам" доповнити словами "у визначених законом випадках";
в абзаці дев'ятому слова "та карантинні дозволи" виключити;
5) частини другу та третю статті 35 замінити однією частиною такого змісту:
"Імпорт біологічних контрольних організмів для проведення наукових досліджень або біологічного контролю та шкідливих організмів, які завозяться для науково-дослідних цілей, дозволяється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
6) абзац четвертий частини першої статті 36 виключити;
7) статтю 37 виключити;
8) у статті 39:
у частині першій:
абзац другий виключити;
абзац третій після слова "супроводжується" доповнити словом "дійсним";
у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"об'єкт регулювання не імпортований та не походить із забороненої для імпорту країни-експортера чи зони країни походження".
У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами третім - восьмим;
абзац третій викласти в такій редакції:
"відсутність повідомлення компетентного органу країни походження, реекспорту чи транзиту про надзвичайні обставини та/або підтвердження виявлення вогнища та поширення карантинного організму на конкретній території або виробничій ділянці країни походження чи транзиту";
в абзаці восьмому слова "карантинного дозволу та" виключити;
у частині третій слова "карантинним дозволом та/або" виключити, а слова "без таких документів" замінити словами "без такого документа";
частину четверту після слів "об'єкт регулювання, є" доповнити словом "недійсним";
9) в абзаці другому частини першої статті 41 слова "карантинного дозволу та/або" виключити, а слова "такими документами" замінити словами "таким документом";
10) у частині першій статті 43 слова "незважаючи на наявність карантинного дозволу" виключити.
7. У Законі України "Про дитяче харчування" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 433; 2011 р., № 22, ст. 149; 2014 р., № 2-3, ст. 41):
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Термін "експлуатаційний дозвіл" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" ;
2) абзац п'ятий статті 5 викласти в такій редакції:
"виробництва дитячого харчування на потужностях, що мають експлуатаційний дозвіл, отриманий у порядку, встановленому Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" ;
3) частину другу статті 9 виключити;
4) у тексті Закону слова "Про безпечність та якість харчових продуктів" замінити словами "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".
8. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2015 р., № 21, ст. 133):
1) у частині другій статті 32:
абзац перший після слова "нагляду" доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом";
пункт 2 після слова "тваринного" доповнити словами "та рослинного";
доповнити абзацами шостим - дев'ятим такого змісту:
"Видача відповідних ветеринарних документів на корми з метою державного ветеринарно-санітарного контролю здійснюється виключно у таких випадках:
за запитом особи, яка здійснює переміщення такого об'єкта державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена зовнішньоекономічним договором (контрактом);
якщо вимога про наявність відповідного ветеринарного документа передбачена законодавством держави-імпортера або надання такого документа вимагають компетентні органи держави-імпортера";
2) у другому реченні статті 35 слова "або уповноваженого" замінити словами "уповноваженого або ліцензованого".
9. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
1) у колонці "Назва документа дозвільного характеру" пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2. Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)
3. Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)";
2) пункт 82 виключити.
10. У Законі України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 17, ст. 155; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 23, ст. 873):
1) у статті 9:
абзаци дев'ятий, шістнадцятий і тридцять третій виключити;
абзац тридцять дев'ятий викласти в такій редакції:
"проведення у межах своїх повноважень моніторингу внутрішнього і зовнішнього ринків рибної продукції, здійснення державного регулювання внутрішнього ринку рибної продукції";
абзац п'ятдесят шостий виключити;
в абзаці шістдесят першому слова "до закону" замінити словами "до цього Закону";
2) у статті 19:
частину першу доповнити словами "з урахуванням положень міжнародних договорів України";
частину другу виключити.
11. Частину першу статті 37 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024) доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) обіг неперероблених харчових продуктів із свинини для споживання людиною без відповідних ветеринарних документів у разі підтвердження спалаху хвороб, що є небезпечними для здоров'я людей або тварин, за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів".
12. У частині першій статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
1) пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами";
2) у пункті 21 слова "риби, крім внутрішніх водойм та річок" замінити словами "водних біоресурсів за межами юрисдикції України".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Землевласники і землекористувачі, які на момент набрання чинності цим Законом розпочали відповідно до вимог законодавства процес отримання спеціальних дозволів та гірничого відводу, не потребують з моменту набрання чинності цим Законом таких спеціальних дозволів та гірничого відводу для видобування підземних вод (крім мінеральних), а також не несуть відповідальності за видобування до набрання чинності цим Законом підземних вод (крім мінеральних) без таких спеціальних дозволів та гірничого відводу у разі, якщо таке видобування здійснювалося в обсягах, передбачених частиною першою статті 23 Кодексу України про надра .
Землевласники і землекористувачі, які на момент набрання чинності цим Законом є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, та розпочали відповідно до вимог законодавства процес отримання спеціальних дозволів та гірничого відводу, не потребують з моменту набрання чинності цим Законом таких спеціальних дозволів та гірничого відводу для видобування підземних вод (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб, а також не несуть відповідальності за видобування до набрання чинності цим Законом підземних вод (крім мінеральних) без таких спеціальних дозволів та гірничого відводу.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент УкраїниП.ПОРОШЕНКО
м. Київ
8 грудня 2015 року
№ 867-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому комплексі
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. В абзаці другому частини першої статті 107-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) слова "використання для відтворення неатестованих та недопущених до відтворення плідників" виключити.
2. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у статті 21:
у назві слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)";
у частині першій слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)", а після слів "спеціальних дозволів" доповнити словами та цифрами "крім випадків, передбачених статтею 23 цього Кодексу";
2) у статті 23:
у назві слова "прісних підземних вод" замінити словами "підземних вод (крім мінеральних)";
частину першу замінити двома частинами такого змісту:
"Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
Землевласники і землекористувачі, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, частка сільськогосподарського товаровиробництва яких за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати підземні води (крім мінеральних) для сільськогосподарських, виробничих, а також власних господарсько-побутових потреб".

30 днiв передплати безкоштовно!