• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про пестициди і агрохімікати

Верховна Рада України  | Закон від 02.03.1995 № 86/95-ВР
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.03.1995
 • Номер: 86/95-ВР
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 02.03.1995
 • Номер: 86/95-ВР
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про пестициди і агрохімікати
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 14, ст.91)( Вводиться в дію Постановою ВР № 87/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, № 14, ст.92 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, № 26, ст.362 № 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, № 5-6, ст.74 № 141-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст.420 № 335-V від 14.11.2006, ВВР, 2007, № 2, ст.10 № 2189-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, № 30, ст.394 № 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, № 11, ст.69 № 4769-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.101 № 5456-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 46, ст.640 - зміни набирають чинності з 18.11.2012, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності з 18.05.2013 - див. пункт 1 розділу II Закону № 5456-VI від 16.10.2012 № 1193-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 23, ст.873 № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 191-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 21, ст.133 № 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158 № 867-VIII від 08.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.40 № 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 2530-VIII від 06.09.2018, ВВР, 2018, № 41, ст.320 № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116 № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295 № 440-IX від 14.01.2020, ВВР, 2020, № 28, ст.188 № 1586-IX від 30.06.2021 № 2246-IX від 12.05.2022 № 2573-IX від 06.09.2022 № 2775-IX від 16.11.2022 № 3221-IX від 30.06.2023 )
( У тексті Закону слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
( У тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, а також повноваження органів виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 5456-VI від 16.10.2012, № 2775-IX від 16.11.2022 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
пестициди - токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин, призначені для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів, деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб. Термін "пестициди" включає також засоби захисту рослин;
( Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
агрохімікати - органічні, мінеральні і бактеріальні добрива, хімічні меліоранти, регулятори росту рослин та інші речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості продукції рослинного походження;
( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів - спеціальні машини, механізми та пристрої для обробки об'єктів пестицидами та внесення органічних і мінеральних добрив;
залишкові кількості - вміст однієї або декількох речовин, наявних у або на рослинах чи продукції рослинного походження, у їстівній продукції тваринного походження, питній воді, повітрі, ґрунті або в іншому місці навколишнього природного середовища, наявність яких є результатом використання пестицидів, включаючи їх діючі речовини та метаболіти, продукти розпаду та/або продукти реакції таких речовин;
( Абзац п'ятий частини першої статті 1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
регламенти застосування - сукупність вимог щодо застосування пестицидів і агрохімікатів;
паспортизація об'єкта - документальне засвідчення наявності належних умов для роботи з пестицидами і агрохімікатами;
агрохімічний паспорт земельної ділянки (поля) - документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики грунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами;
агрохімічне обстеження - обов'язкове суцільне обстеження сільськогосподарських угідь з метою державного контролю за зміною показників родючості і забрудненням грунтів;
( Абзац десятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Абзац одинадцятий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
регулятори росту рослин - хімічні речовини, які впливають на процеси росту і розвитку рослин;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів, у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано з порушенням прав власника;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006 )
діючі речовини - речовини, включаючи мікроорганізми, що справляють загальну або спрямовану дію на шкідливі організми, рослини, їх частини або продукцію рослинного походження;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (далі - Державний реєстр), - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення реєстрових даних та надання реєстрової інформації щодо пестицидів і агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та/або дозволені до використання в Україні;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
дігестат, що утворюється в біогазових установках, - залишки сировини, побічних продуктів та відходів тваринного або рослинного походження, в суміші або ні, що утворюються в результаті контрольованого процесу анаеробного зброджування з виділенням біогазу, що відповідає вимогам, встановленим Регламентом (ЄС) 2019/1009 Європейського Парламенту та Ради від 5 червня 2019 року про встановлення правил розміщення на ринку добрив ЄС та вносить зміни до Регламентів (ЄС) 1069/2009 та (ЄС) 1107/ 2009 та про скасування Регламенту (ЄС) 2003/2003;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом шістнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
речовини - хімічні елементи та їх сполуки, що утворюються природним шляхом або шляхом промислового виробництва, включаючи будь-які домішки, які неминуче утворюються в результаті виробничого процесу;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
розміщення на ринку - будь-яке володіння з метою реалізації, включаючи пропозицію до реалізації або до будь-якої іншої форми передачі права власності, незалежно від того, здійснюватиметься така реалізація чи передача платно чи безоплатно, у тому числі реалізація, дистрибуція та/або інші форми передачі права власності, крім повернення попередньому власнику. Для цілей цього Закону випуск у вільний обіг на митній території України також вважається розміщенням на ринку;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
одержання посвідчення про право роботи з пестицидами - процес, організований відповідно до законодавства про пестициди і агрохімікати, який включає навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, тестування, отримання свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та подання заяви на видачу посвідчення про право роботи з пестицидами;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023 )
посвідчення про право роботи з пестицидами - документ, який надає право особі провадити діяльність, пов’язану з транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів, а також з торгівлею пестицидами, відповідно до вимог законодавства про пестициди і агрохімікати;
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023 )
свідоцтво про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами - документ, який підтверджує за результатами тестування отримання необхідних знань і навичок, набутих особою під час навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, та є підставою для одержання посвідчення про право роботи з пестицидами.
( Частину першу статті 1 доповнено абзацом двадцять першим згідно із Законом № 3221-IX від 30.06.2023 )
Терміни "засоби захисту рослин", "захист рослин" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про захист рослин".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 2. Законодавство України про пестициди і агрохімікати
Законодавство України про пестициди і агрохімікати складається з цього Закону та інших актів законодавства, прийнятих відповідно до нього.
Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
Основними принципами державної політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:
пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього природного середовища по відношенню до економічного ефекту від застосування пестицидів і агрохімікатів;
державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;
обгрунтованість їх застосування;
мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів захисту рослин;
безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування і застосування за умови дотримання вимог, встановлених санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами;
( Абзац шостий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2189-VI від 13.05.2010, № 124-IX від 20.09.2019 )
єдність державної політики щодо діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Розділ II
ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЕСТИЦИДІВ, АГРОХІМІКАТІВ І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Стаття 4. Вимоги до пестицидів і агрохімікатів
Пестициди і агрохімікати, що ввозяться на митну територію України для використання, повинні відповідати таким вимогам:
висока біологічна ефективність щодо цільового призначення;
безпечність для здоров’я людини та навколишнього природного середовища за умови дотримання регламентів їх застосування;
відповідність санітарним нормам та іншим нормативно-правовим актам.
Забороняються ввезення на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим Законом.
Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів не поширюються на:
дослідні партії, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень;
виробництво для експорту та виробництво дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань;
агрохімікати, дозволені до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону;
дігестат, що утворюється в біогазових установках, який використовується як органічне добриво чи покращувач ґрунту.
Ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу, - за дозволом , який видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, затверджує план державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" у формі електронного документа, засвідченого електронним підписом, видані дозволи, а також інформацію про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів у день видачі такого дозволу або реєстрації пестициду чи агрохімікату.
Митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній території України пестицидів і агрохімікатів, здійснюються на підставі переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх державної реєстрації, згідно з додатком до цього Закону або з використанням механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України на підставі:
або інформації про державну реєстрацію пестициду чи агрохімікату, отриманої від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
або дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.
Використання, застосування, зберігання, транспортування і торгівля пестицидами і агрохімікатами, термін реєстрації яких закінчився, може здійснюватися протягом двох років після закінчення зазначеного терміну, але не більш як до дати закінчення строку придатності таких пестицидів і агрохімікатів.
Ввезення (пересилання) фізичними особами на митну територію України будь-яких пестицидів і агрохімікатів забороняється.
Стаття 5. Організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів
Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.
( Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Державні випробування з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюються підприємствами, установами, організаціями, уповноваженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
( Частина друга статті 5 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Уповноваження на здійснення державних випробувань з метою токсиколого-гігієнічної оцінки може бути надано виключно підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, які мають право проводити токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів, виконувати роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів та включені до відповідних переліків, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
( Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Порядок уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 6. Проведення державних випробувань пестицидів і агрохімікатів
Державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у два етапи: польові і виробничі.
Метою польових випробувань є встановлення або підтвердження біологічної ефективності нових пестицидів і агрохімікатів порівняно з тими, що застосовуються, розроблення тимчасових регламентів їх застосування та поглиблене вивчення препаративних форм.
( Частина друга статті 6 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004 )
Сільськогосподарська продукція, отримана в результаті проведення польових випробувань пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною, підлягає знищенню з додержанням вимог санітарних норм.
( Частина третя статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Виробничі випробування проводяться з метою підтвердження біологічної ефективності пестицидів і агрохімікатів у різних зонах України, уточнення та обґрунтування регламентів, їх застосування, гігієнічних і екологічних нормативів, розроблення та модифікації методик визначення залишкових кількостей цих пестицидів і агрохімікатів та їх небезпечних метаболітів.
( Частина четверта статті 6 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів
Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і агрохімікатів, крім випадків, передбачених цим Законом.
( Частина перша статті 7 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Порядок державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація та перереєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на платній основі. Розмір плати за проведення експертизи, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4769-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів є наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування, включаючи позитивну еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів та агрохімікатів, методик визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції, кормах, харчових продуктах, грунті, воді, повітрі.
( Частина третя статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2059-VIII від 23.05.2017, № 2573-IX від 06.09.2022 )
У разі державної реєстрації пестицидів чи агрохімікатів в Україні забороняється протягом десяти років з дати такої реєстрації використовувати інформацію, що міститься в документації (досьє) щодо безпечного застосування цих пестицидів, агрохімікатів, без дозволу суб'єкта господарювання, за зверненням якого здійснено реєстрацію.
( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 335-V від 14.11.2006 )
Після державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів органи, що здійснюють державний контроль за їх застосуванням, забезпечуються в порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України, стандартними зразками пестицидів і агрохімікатів, методиками визначення їх залишкових кількостей.
Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, наукових даних про їх небезпеку. В окремих випадках у зв’язку із санітарно-епідемічною та/або природоохоронною ситуацією в Україні (на окремих територіях) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, та/або центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вправі обмежити, аж до припинення у встановленому законом порядку, всі види діяльності з пестицидами і агрохімікатами.
( Частина статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2775-IX від 16.11.2022, № 2573-IX від 06.09.2022 )
Після закінчення терміну реєстрації пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися їх перереєстрація у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.
( Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4769-VI від 17.05.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Частину восьму статті 7 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів є підставою для здійснення державного контролю шляхом запровадження санітарних заходів (процедур експертизи, інспектування та ухвалення) щодо наявності в харчових продуктах дозволеної центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, кількості залишків пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах, що реалізуються на ринку України.
( Статтю 7 доповнено частиною згідно із Законом № 141-V від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5456-VI від 16.10.2012, № 191-VIII від 12.02.2015 )
Відомості про пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію, підлягають включенню до Державного реєстру не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження оплати реєстраційного внеску.
( Статтю 7 доповнено частиною десятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на своєму офіційному веб-сайті.
( Статтю 7 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Порядок ведення Державного реєстру затверджується Кабінетом Міністрів України.
( Статтю 7 доповнено частиною дванадцятою згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Стаття 8. Державні випробування та державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів
Серійне виробництво, закупівля та експлуатація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів дозволяється лише після їх державної реєстрації.
Допускається державна реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, які забезпечують належну якість технологічних операцій, запобігають заподіянню шкоди здоров'ю осіб, які безпосередньо працюють з ними, та населення, а також забрудненню навколишнього природного середовища.
Державні випробування і реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів проводяться уповноваженим органом та в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, що отримали позитивну оцінку за наслідками державних випробувань, заносяться до державного реєстру технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів. Порядок ведення державного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі зміни конструкції технічного засобу застосування пестицидів і агрохімікатів він підлягає обов'язковій перереєстрації.
( Частину шосту статті 8 виключено на підставі Закону № 191-VIII від 12.02.2015 )
Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації.
( У статтю 8 включено частину шосту згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Розділ III
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ, ТОРГІВЛІ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ, УТИЛІЗАЦІЇ, ЗНИЩЕННЯ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ ПЕСТИЦИДІВ І АГРОХІМІКАТІВ
( Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Стаття 9. Діяльність, пов’язана з виробництвом та торгівлею пестицидами і агрохімікатами
Екологічний ризик діяльності, пов’язаної з ввезенням на митну територію України пестицидів і агрохімікатів, їх транспортуванням та використанням, підлягає обов’язковому страхуванню в порядку, визначеному законодавством України.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1628-IV від 18.03.2004, № 2608-VI від 19.10.2010, № 1193-VII від 09.04.2014, № 222-VIII від 02.03.2015; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 10. Вимоги до пакування та маркування
( Назва статті 10 в редакції Закону № 2189-VI від 13.05.2010 )
Пестициди і агрохімікати, що використовуються в Україні, пакуються і маркуються відповідно до чинного законодавства.
( Частина перша статті 10 в редакції Закону № 2189-VI від 13.05.2010 )
Кожна товарна одиниця повинна супроводжуватися рекомендацією щодо її застосування із зазначенням культур та об'єктів, для оброблення яких призначено пестициди і агрохімікати, способів, норм і кратності використання, термінів вичікування (для пестицидів), заборони та обмеження на застосування, способів і засобів знешкодження пестицидів та агрохімікатів, а також заходів безпеки під час роботи, транспортування і зберігання, ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків, заходів подання першої медичної допомоги у разі отруєння.
( Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010 )
Розфасування пестицидів і агрохімікатів може здійснюватися лише за наявності дозволу його виробника або власника знака для товарів і послуг.
( Статтю 10 доповнено частиною згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Пестициди і агрохімікати і пакування іноземного виробництва, що ввозяться на територію України, повинні супроводжуватися даними про технологію їх знешкодження та утилізацію.
( Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010 )( Частину п'яту статті 10 виключено на підставі Законів № 124-VIII від 15.01.2015, № 191-VIII від 12.02.2015 )( Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними
Транспортування, зберігання, застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами.
( Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Особи, діяльність яких пов’язана з організацією робіт із зберігання та/або застосування пестицидів або з проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлею пестицидами, повинні мати посвідчення про право роботи з пестицидами. Посвідчення про право роботи з пестицидами видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, після проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами та отримання свідоцтва про проходження такого навчання. Строк дії посвідчення про право роботи з пестицидами та свідоцтва про проходження навчання з питань безпечного поводження з пестицидами становить два роки. Порядок одержання посвідчення про право роботи з пестицидами визначається Кабінетом Міністрів України.
( Частина друга статті 11 в редакції Законів № 2775-IX від 16.11.2022, № 3221-IX від 30.06.2023 )
Розміщення на ринку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для роздрібного продажу населенню, здійснюється виключно у дрібнофасованому вигляді та за обов’язкової наявності етикетки, яка містить інформацію, передбачену частиною другою статті 10 цього Закону.
( Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Господарська діяльність у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів підлягає обов'язковому страхуванню, умови та порядок якого визначаються законодавством.
( Статтю 11 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004 )
Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів
При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної грунтово-кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження грунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і хвороб.
( Частину другу статті 12 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Зміни до частини другої статті 12, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (відсутня частина друга) )
( Статтю 13 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 14. Державний облік пестицидів та агрохімікатів
Підприємства, установи і організації зобов'язані вести облік наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, у тому числі пестицидів і агрохімікатів із дослідних партій, що використовуються ними для державних випробувань і наукових досліджень та на які не поширюється вимога щодо їх державної реєстрації, та надавати інформацію органам, що ведуть державний облік.
( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Порядок державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів, обсяги інформації та органи, яким така інформація подається, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Посадові особи несуть відповідальність за розголошення інформації, що стала відома їм внаслідок виконання службових обов'язків і яка охороняється відповідно до чинного законодавства.
Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження непридатних, фальсифікованих або заборонених до використання пестицидів
( Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
Непридатні, фальсифіковані або заборонені до використання пестициди і агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню в порядку , що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2189-VI від 13.05.2010 )
Розділ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ
Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами
Державна політика у сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
( Стаття 16 в редакції Закону № 1628-IV від 18.03.2004; текст статті 16 в редакції Закону № 5456-VI від 16.10.2012; стаття 16 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2573-IX від 06.09.2022 )
Стаття 16-1. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:
затвердження методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції;
затвердження плану державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечення відкритого і безоплатного доступу до нього на своєму офіційному веб-сайті;
уповноваження підприємств, установ, організацій на здійснення державних випробувань з метою біологічної, екологічної та токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
здійснення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
ведення Державного реєстру;
видача дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
проведення в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України, еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
( Закон доповнено статтею 16-1 згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; текст статті 16-1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; стаття 16-1 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Зміни до частини першої статті 16-1, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (у зв'язку з внесенням змін по Закону № 2775-IX від 16.11.2022) )
Стаття 16-2. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, належить:
реєстрація технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів;
забезпечення проведення навчання осіб, діяльність яких пов’язана з організацією та/або проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами.
( Закон доповнено статтею 16-2 згідно із Законом № 1628-IV від 18.03.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами № 5456-VI від 16.10.2012, № 1193-VII від 09.04.2014; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
( Статтю 16-3 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Зміни до статті 16-3, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (відсутня стаття) )
( Статтю 16-4 виключено на підставі Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 16-5. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, належить:
встановлення державних санітарних норм і правил транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
затвердження державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;
визначення підприємств, установ, організацій, що здійснюють державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування;
здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.
( Закон доповнено статтею 16-5 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2246-IX від 12.05.2022; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )( Зміни до частини першої статті 16-5, прийняті Законом України № 2573-IX від 06.09.2022, внести неможливо (у зв'язку з внесенням змін по Закону № 2775-IX від 16.11.2022) )
Стаття 16-6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики
( Назва статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, належить:
( Абзац перший частини першої статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
затвердження програми навчання осіб, діяльність яких пов’язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням, торгівлею пестицидами;
( Абзац другий частини першої статті 16-6 в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші повноваження відповідно до закону.
( Частина друга статті 16-6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )( Закон доповнено статтею 16-6 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
Стаття 16-7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати й інші види діяльності, пов’язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
( Закон доповнено статтею 16-7 згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012; в редакції Закону № 2775-IX від 16.11.2022 )
Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють державний нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати
Посадові особи органів виконавчої влади, які здійснюють державний нагляд та державний контроль у сфері діяльності з пестицидами і агрохімікатами, в межах компетенції, передбаченої законами, мають право:
( Абзац перший частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5456-VI від 16.10.2012 )
вимагати від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і фізичних осіб, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, додержання законодавства про пестициди і агрохімікати;
( Абзац другий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2775-IX від 16.11.2022 )
безперешкодно відвідувати підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з виробництвом, транспортуванням, зберіганням, застосуванням пестицидів і агрохімікатів і торгівлею ними, інші підконтрольні об'єкти з метою перевірки додержання законодавства про пестициди і агрохімікати і відбору зразків необхідних матеріалів для агрохімічних та інших аналізів і досліджень;