Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання

Верховна Рада України Закон від 06.06.2019 №2740-VIII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.06.2019

Номер 2740-VIII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, N 28, ст.116)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у назві глави 13 слово "сертифікації" замінити словами "технічного регулювання";
2) в абзаці першому статті 167 слова "сертифікатів відповідності" виключити;
3) статтю 172-1 виключити;
4) абзац перший частини першої статті 188-9 викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або порушення встановлених законодавством строків надання такої інформації, надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків";
5) у частині першій статті 244-7 слово і цифри "статтями 172-1" замінити словом "статтею".
2. Статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 38 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації".
3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2010 р., № 30, ст. 394; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133):
1) у статтю 8 включити частину шосту такого змісту:
"Технічні засоби застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин, не підлягають державним випробуванням, державній реєстрації та перереєстрації";
2) в абзаці третьому частини другої статті 20 слова "(крім машин, призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється дія технічного регламенту щодо машин)" замінити словами "(крім технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюються вимоги та процедури технічного регламенту щодо безпеки машин)".
4. У Законі України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 32, ст. 170; 2012 р., № 36, ст. 420; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) абзац другий статті 1 після слів "гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами" доповнити словами "або вимогам міжнародних чи європейських стандартів";
2) у статті 6:
в абзаці третьому частини сьомої слова "та позачергових" замінити словами "позачергових та інших";
частину дев’яту викласти в такій редакції:
"Національний орган України з акредитації оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про результати його взаємного оцінювання, види діяльності з оцінки відповідності, щодо яких він здійснює акредитацію, та про будь-які пов’язані з цим зміни";
3) у статті 6-1:
в абзаці другому слова "забезпечити його незалежність" замінити словами "бути незалежним", а слова "запобігання виникненню" - словами "забезпечувати відсутність";
в абзаці дев’ятому слова "може впливати" замінити словами "міг би вплинути";
в абзаці десятому слова "компетентності залученого персоналу та стану виконання персоналом своїх обов’язків" замінити словами "виконання залученим персоналом робіт з акредитації та його компетентності";
в абзаці одинадцятому слово "підприємства" замінити словами "суб’єкта господарювання", а слово "воно" - словом "він";
4) у статті 6-4:
частину другу після слів і цифр "вимог, установлених статтею 6-1 цього Закону" доповнити словами "а також інших вимог та обов’язків, установлених цим Законом";
після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"За наявності підстав вважати, що національний орган України з акредитації не відповідає вимогам або не виконує своїх обов’язків, установлених цим Законом, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, позапланово здійснює моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації".
У зв’язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Для визначення відповідності національного органу України з акредитації вимогам, установленим статтею 6-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, оцінює та враховує відповідність національного органу України з акредитації критеріям, які встановлені національним стандартом, що є ідентичним міжнародному стандарту ISO/IEC 17011 або європейському стандарту EN ISO/IEC 17011, та охоплюють відповідні вимоги".
У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами шостою і сьомою;
після частини шостої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, які здійснюють моніторинг відповідності вимогам до національного органу України з акредитації, зобов’язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку із здійсненням зазначеного моніторингу, та не використовувати таку інформацію в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, крім випадків, визначених законом. Посадові особи, винні у порушенні зазначеного обов’язку, притягаються до встановленої законом відповідальності.
Національний орган України з акредитації та його посадові особи зобов’язані на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, вживати коригувальних заходів для забезпечення виконання вимог та обов’язків, установлених цим Законом".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною дев’ятою;
5) у статті 9:
частину першу викласти в такій редакції:
"Орган з оцінки відповідності може оскаржити рішення щодо акредитації, прийняте стосовно нього національним органом України з акредитації, з яким він не згоден, шляхом подання апеляції до комісії з апеляцій";
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Подання апеляції до комісії з апеляцій не обмежує права органу з оцінки відповідності на звернення до суду";
6) у статті 11:
частину шосту викласти в такій редакції:
"Національний орган України з акредитації проводить моніторинг шляхом здійснення нагляду, повторних, позачергових та інших оцінок акредитованих органів";
у частині восьмій слово "замінює" замінити словом "заміщує";
після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі якщо керівник національного органу України з акредитації або особа, яка його заміщує на час відсутності, брав (брала) участь у проведенні оцінки органу з оцінки відповідності, рішення, зазначене в частині восьмій цієї статті, на підставі такої оцінки приймає один із заступників керівника національного органу України з акредитації, який не брав участі у проведенні відповідної оцінки".
У зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
7) в абзацах шостому і сьомому статті 17 слова "нагляду, повторної чи позачергової оцінки акредитованих органів" виключити.
5. Пункт 47 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50 із наступними змінами) виключити.
6. Частину другу статті 24 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155) викласти в такій редакції:
"2. Підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій здійснюється згідно із Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
7. У частині третій статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2010 р., № 13, ст. 128; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) в абзаці четвертому слова "переоформлення" і "та без застосування принципу організаційної єдності" виключити;
2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Видача свідоцтв про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті, та свідоцтв про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення і поновлення дії зазначених свідоцтв, їх анулювання здійснюються відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності";
3) абзац шостий виключити.
8. У Законі України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36; 2015 р., № 14, ст. 96; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
1) абзац шостий статті 10 викласти в такій редакції:
"контроль відповідності виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації вимогам, встановленим законодавством";
2) частини одинадцяту і тринадцяту статті 26 викласти в такій редакції:
"Технічні та інші засоби реабілітації та комплектуючі до них, що випускаються в умовах серійного виробництва, підлягають оцінці відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів (у разі відсутності технічних регламентів)";
"У разі реалізації продукції, яка не пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, виробник (продавець) несе відповідальність згідно із законом";
3) у частині п’ятій статті 41 слова "сертифікованої продукції протезно-ортопедичних підприємств тощо" замінити словами "продукції протезно-ортопедичних підприємств, яка пройшла оцінку відповідності вимогам технічних регламентів або національних стандартів, тощо".
9. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
1) частини третю і сьому статті 14 доповнити словами "якщо відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, не встановлено інші способи інформування споживачів про певні види ризику чи продукції";
2) у статті 15:
у частині першій:
в абзаці дев’ятому слова "до відповідності" замінити словами "у відповідність, якщо законом чи відповідним технічним регламентом не встановлено інший порядок дій виробника (продавця) у таких випадках";
абзац сімнадцятий виключити;
абзац дев’ятнадцятий доповнити другим реченням такого змісту: "У разі якщо нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, встановлено спеціальні вимоги до змісту інформації про певні види продукції, положення цієї частини застосовуються у частині, що не охоплюється такими спеціальними вимогами";
абзац перший частини другої після слів "(у доступній наочній формі)" доповнити словами "визначеним відповідними нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами, або";
3) пункт 3 частини першої статті 23 і підпункт "б" пункту 7 частини першої статті 26 виключити.
10. Статтю 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити частиною сьомою такого змісту:
"Моніторинг призначених органів з оцінки відповідності і визнаних незалежних організацій здійснюється у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
11. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144; 2015 р., № 14, ст. 96):
1) частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
"2. Терміни "вільний обіг", "декларант", "зона митного контролю", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "органи доходів і зборів" вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексі України; терміни "послуга", "робота", "споживач" - у значеннях, наведених у Законі України "Про захист прав споживачів"; терміни "введення в обіг", "випробувальна лабораторія", "документ про відповідність", "знак відповідності технічним регламентам", "імпортер", "надання на ринку", "орган з оцінки відповідності", "продукція", "процедура оцінки відповідності", "ризик", "розповсюдження", "розповсюджувач", "суб’єкти господарювання", "технічний регламент", "уповноважений представник" - у значеннях, наведених у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"; терміни "вилучення з обігу", "виробник", "відкликання", "забезпечення безпечності продукції", "користувач", "ланцюг постачання продукції", "небезпечна нехарчова продукція", "серйозний ризик", "ступінь ризику", "суспільні інтереси" - у значеннях, наведених у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції";
2) частини п’яту і шосту статті 8 викласти в такій редакції:
"5. Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:
1) суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію;
2) суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію.
6. Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати документацію, визначену частиною п’ятою цієї статті, протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено - протягом десяти років після того, як їм було поставлено відповідну продукцію, та протягом десяти років після того, як вони поставили відповідну продукцію";
3) пункт 3 частини першої статті 15 доповнити другим реченням такого змісту: "За згодою органу ринкового нагляду документи і матеріали, необхідні для здійснення ринкового нагляду, їх копії можуть надаватися йому мовою оригіналу або іншою мовою, ніж мова діловодства та документації державних органів, якщо ця мова є зрозумілою для посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд";
4) частину чотирнадцяту статті 23 викласти в такій редакції:
"14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій із запитами про надання інформації про видачу і відмову у видачі документів про відповідність, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених технічними регламентами, - також іншої інформації, пов’язаної з процедурами оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, до застосування яких були залучені відповідні призначені органи та визнані незалежні організації. Призначені органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації повинні надавати інформацію за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання відповідного запиту";
5) у підпункті "а" пункту 1 частини другої статті 24 слова "(у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)" виключити;
6) у статті 25:
у підпункті "а" пункту 1 частини другої слова "(у тому числі ідентифікаційного номера призначеного органу з оцінки відповідності)" виключити;
у частині третій:
в абзаці першому слова "мають право" виключити;
пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) звертаються до призначених органів з оцінки відповідності стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документів про відповідність такої продукції, їх призупинення чи скасування;
2) за наявності матеріалів та інформації, що свідчать про некомпетентність призначених органів з оцінки відповідності та/або акредитованих органів з оцінки відповідності, які видали документи про відповідність такої продукції, звертаються до органу, що призначає органи з оцінки відповідності, щодо проведення в межах моніторингу призначених органів з оцінки відповідності позапланової перевірки відповідного призначеного органу з оцінки відповідності або до національного органу України з акредитації щодо проведення в межах моніторингу акредитованих органів з оцінки відповідності позачергової оцінки відповідного акредитованого органу з оцінки відповідності";
7) у частині третій статті 29:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"не було складено декларацію про відповідність або декларація про відповідність (її копія чи спрощена декларація про відповідність) не супроводжує продукцію, якщо це передбачено відповідним технічним регламентом";
в абзаці сьомому слово "визначених" замінити словом "визначені";
8) у частині п’ятій статті 37 слова "у тому числі декларація про відповідність" виключити.
12. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами):
1) у графі "Назва документа дозвільного характеру" пункти 120-1 і 120-2 викласти в такій редакції:
"120-1. Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті.
120-2. Свідоцтво про призначення визнаної незалежної організації для затвердження технологічних процесів виконання нерознімних з’єднань, персоналу, який виконує нерознімні з’єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнівний контроль, згідно з технічним регламентом щодо обладнання, що працює під тиском";
2) пункт 120-3 виключити.
13. У Законі України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 30, ст. 1008; 2015 р., № 14, ст. 96; 2017 р., № 34, ст. 370; 2018 р., № 1, ст. 1):
1) у частині першій статті 1:
пункт 4 доповнити другим реченням такого змісту: "Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими";
пункт 15 виключити;
абзац четвертий пункту 21 виключити;
доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
"21-1) робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки";
2) абзац четвертий частини другої статті 6 після слів "статусу національних еталонів" доповнити словами "та позбавлення цього статусу";
3) у назві і тексті статті 15 слова "Метрологічне забезпечення діяльності" замінити словами "Забезпечення єдності вимірювань";
4) у статті 16:
в абзаці першому частини першої слова "у тому числі первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки" виключити;
в абзацах першому і другому частини другої слово "затвердження" замінити словом "перевірки";
5) у статті 17:
частину п’яту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється";
після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
"7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами".
У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою;
частину восьму виключити;
6) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій
1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі - орган з уповноваження), є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії зобов’язані одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається органом з уповноваження.
3. Для одержання свідоцтва про уповноваження наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - заявники) подають до органу з уповноваження заяву про уповноваження.
Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.
До заяви про уповноваження додаються:
паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження);
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату плати за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.
4. Заявники можуть бути уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови їх відповідності критеріям, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
Критеріями, яким повинні відповідати уповноважені організації (далі - встановлені критерії), є:
незалежність та неупередженість;
кваліфікація персоналу;
наявність матеріально-технічної бази;
наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
наявність впровадженої системи якості;
забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Заявники з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям повинні відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
5. Орган з уповноваження протягом 80 робочих днів після надходження заяви про уповноваження:
проводить експертизу поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей;
проводить перевірку заявника за його місцезнаходженням на відповідність встановленим критеріям;
видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
у разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження із зазначенням підстав для такої відмови.
До проведення перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям орган з уповноваження залучає фахівців наукових метрологічних центрів, які мають досвід проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження не менше п’яти років.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів не можуть брати участі у проведенні експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям у разі, якщо вони перебували протягом останніх трьох років або перебувають у службовій залежності від заявника чи є близькими особами в розумінні Закону України "Про запобігання корупції" для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до проведення експертизи поданих заявниками документів та перевірки їх на відповідність встановленим критеріям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів беруть участь у проведенні перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям спільно з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такі самі права та виконують такі самі обов’язки під час проведення цієї перевірки, що й зазначені посадові особи.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів не можуть становити більше половини складу комісії, що проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям, або очолювати зазначену комісію.
6. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є:
подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження;
виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей (крім технічних помилок);
встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цієї статті);
відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
невідповідність заявника встановленим критеріям.
У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами третьою - п’ятою цієї статті.
У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини, або анулювання раніше виданого заявнику свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами восьмим і дев’ятим частини десятої цієї статті, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не раніше ніж через один рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про уповноваження.
7. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
8. Відомості про уповноважені організації вносяться до бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності. Внесення відомостей про уповноважені організації до зазначеної бази даних, їх оновлення є безоплатними для уповноважених організацій.
Орган з уповноваження забезпечує на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до відомостей, що містяться у зазначеній базі даних, та їх постійне оновлення.
9. Орган з уповноваження здійснює моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та встановленим критеріям.
Моніторинг уповноважених організацій здійснюється шляхом:
проведення планових та позапланових перевірок уповноважених організацій відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
розгляду звернень щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, які надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
Планові перевірки уповноважених організацій проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
10. Орган з уповноваження видає наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження у разі, якщо:
уповноважена організація за власним бажанням звернулася із заявою про анулювання свідоцтва про уповноваження;
уповноважену організацію припинено шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації.
Орган з уповноваження видає уповноваженій організації наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження не пізніше 20 робочих днів з дня одержання заяви уповноваженої організації про анулювання свідоцтва про уповноваження.
Орган з уповноваження звертається до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження за наявності хоча б однієї з таких підстав:
за результатами планової або позапланової перевірки уповноваженої організації встановлено факт або підтверджено раніше одержану інформацію про те, що уповноважена організація не відповідає встановленим критеріям або не виконує своїх обов’язків та відсутня можливість усунення уповноваженою організацією виявленої невідповідності чи забезпечення виконання нею своїх обов’язків;
уповноважена організація відмовила в допуску посадових осіб органу з уповноваження до проведення її планової або позапланової перевірки з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
встановлено факт виконання уповноваженою організацією поза сферою уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом можуть виконуватися за умови уповноваження, про що посадова особа органу з уповноваження складає відповідний акт;
встановлено факт порушення уповноваженою організацією заборони, встановленої абзацом четвертим частини п’ятої статті 17 цього Закону, про що посадова особа органу з уповноваження складає відповідний акт.
У разі звернення органу з уповноваження до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання свідоцтва про уповноваження таке свідоцтво вважається анульованим з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням.
11. Під час видачі свідоцтва про уповноваження застосовується принцип мовчазної згоди.
12. Спори з питань уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, вирішуються в судовому порядку.
13. Порядок видачі або відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, його анулювання затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та цього Закону";
7) доповнити статтею 18-1 такого змісту:
"Стаття 18-1. Плата за видачу свідоцтва про уповноваження
1. За видачу свідоцтва про уповноваження справляється плата у такому розмірі:
6,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до двох категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
7,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до п’яти категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
10,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 10 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
14 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 20 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
19,2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 30 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
25,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження до 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
33,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у разі наявності у проекті сфери уповноваження понад 50 категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
Плата за видачу свідоцтва про уповноваження справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день подання заяви про уповноваження.
2. Анулювання свідоцтва про уповноваження є безоплатним";
8) у назві розділу VI слова "засобів вимірювальної техніки" виключити;
9) у статті 27:
у назві та частині третій слова "засобів вимірювальної техніки" виключити;
частину першу доповнити другим реченням такого змісту: "Калібруванню також підлягають вторинні та робочі еталони";
частину другу доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"Калібрування вторинних та робочих еталонів проводиться в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності";
10) у статті 29:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Оплата робіт з проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, здійснюється в порядку та відповідно до методики визначення вартості зазначених робіт, які затверджуються Кабінетом Міністрів України";
у частині другій слова "проведення робіт (надання послуг), зазначених у частині першій цієї статті" замінити словами "виконання метрологічних робіт (надання послуг)";
11) текст статті 30 викласти в такій редакції:
"1. За наявності відповідних чинних міжнародних договорів України визнаються результати повірки засобів вимірювальної техніки та калібрування, проведених в інших державах".
14. У Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 14, ст. 96):
1) у частині першій статті 1:
в абзаці четвертому слово "визначені" замінити словом "задані";
перше речення абзацу сьомого доповнити словами "(знаком для товарів і послуг)";
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"гармонізований європейський стандарт - європейський стандарт, прийнятий на основі запиту Європейської Комісії для застосування законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації";
в абзаці дев’ятому слова "(особою, що надає об’єкт оцінки відповідності)" виключити;
в абзаці десятому слова "протокол (у тому числі протокол випробувань)" виключити, а слово "визначених" замінити словом "заданих";
після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"законодавство Європейського Союзу щодо гармонізації - будь-які акти законодавства Європейського Союзу, що гармонізують умови впровадження продукції на ринок".
У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сороковим;
в абзаці тринадцятому слова "вимогам, які застосовуються до зазначеної продукції та визначені в" замінити словами "застосовним вимогам, визначеним у";
в абзаці п’ятнадцятому слово "проектування" замінити словом "проекту";
в абзаці сімнадцятому слова "визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу" виключити;
абзац двадцятий виключити;
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
"орган з оцінки відповідності - орган (підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ), що здійснює діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування";
абзац двадцять другий виключити;
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
"орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, що призначає органи з оцінки відповідності, розширює чи скорочує сферу їх призначення, призупиняє, анулює або поновлює їх призначення, а також забезпечує оцінювання та моніторинг таких органів з оцінки відповідності";
в абзаці двадцять четвертому:
у першому реченні слово "визначені" замінити словом "задані";
друге речення виключити;
в абзаці двадцять п’ятому слово "визначених" замінити словом "заданих";
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
"призначення - надання органом, що призначає, органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності";
абзац двадцять восьмий доповнити словами "(крім послуг)";
в абзаці двадцять дев’ятому слово "визначені" замінити словом "задані";
в абзацах тридцять першому і тридцять другому слово "України" виключити;
абзаци тридцять третій і тридцять п’ятий викласти в такій редакції:
"сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною, яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або персоналу";
"суб’єкти господарювання - виробники, уповноважені представники, імпортери та розповсюджувачі, а відповідно до деяких технічних регламентів - також інші фізичні та юридичні особи. Згідно з певними технічними регламентами суб’єктами господарювання можуть вважатися лише деякі із зазначених осіб";
у першому реченні абзацу тридцять дев’ятого слово "процедурні" замінити словом "адміністративні";
в абзаці сороковому слова "у цьому дорученні" виключити;
2) у статті 2:
абзац перший частини першої після слів "вводиться в експлуатацію" доповнити словами і цифрами "а у випадках, визначених частиною другою статті 11 цього Закону, - перебуває в експлуатації";
у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"об’єктів будівництва".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
в абзаці четвертому слова "колекціонування та" виключити;
частину третю замінити двома новими частинами такого змісту:
"3. Дія цього Закону не поширюється на санітарні та фітосанітарні заходи.
4. Дія положень цього Закону, що стосуються призначення органів з оцінки відповідності та призначених органів, а також розділів VI, VII і VIII (крім частини першої статті 45) цього Закону, не поширюється на:
сертифікацію насіння і садивного матеріалу;
сертифікацію органічного виробництва та/або обігу органічної продукції;
сертифікацію (схвалення) суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;
затвердження конструкції колісних транспортних засобів, їх предметів обладнання і частин (крім статті 24, частини другої статті 31, частин другої, третьої та четвертої статті 45 цього Закону);
затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінного причіпного обладнання, систем, складових частин та окремих технічних вузлів (крім статті 24, частини другої статті 31, частин другої, третьої та четвертої статті 45 цього Закону);
заходи щодо державної експертизи у сферах криптографічного захисту службової інформації та інформації, що становить державну таємницю, а також технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
оцінку відповідності послуг (крім статті 24, частини другої статті 31, частини четвертої статті 45 цього Закону)".
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;
частину шосту виключити;
3) статтю 4 виключити;
4) абзаци третій і п’ятий частини першої статті 5 викласти в такій редакції:
"спрямовує і координує роботу центральних органів виконавчої влади, взаємодіє із Службою безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні державні органи)";
"у межах своєї компетенції затверджує технічні регламенти, якщо їх не затверджено законами чи актами відповідних державних органів або міністерств, визначених частиною третьою статті 8 цього Закону";
5) абзац другий частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
"призначає органи з оцінки відповідності";
6) у статті 8:
назву після слова "влади" доповнити словами "та Служби безпеки України";
у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. Відповідні державні органи в межах своєї компетенції та у визначених сферах діяльності";
в абзаці другому слова "у визначених сферах діяльності" виключити;
в абзаці четвертому слова "розроблених та/або прийнятих ними" виключити;
абзаци перший і четвертий частини другої викласти в такій редакції:
"2. Крім повноважень, установлених частиною першою цієї статті, відповідні державні органи, до повноважень яких належить прийняття нормативно-правових актів, у межах своєї компетенції затверджують";
"переліки національних стандартів для цілей застосування технічних регламентів";
доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
"3. У разі якщо функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності покладаються на центральні органи виконавчої влади, які виконують окремі функції з реалізації державної політики і діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України безпосередньо або через міністрів, повноваження, встановлені частиною другою цієї статті, здійснюють відповідні міністерства.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у назві глави 13 слово "сертифікації" замінити словами "технічного регулювання";
2) в абзаці першому статті 167 слова "сертифікатів відповідності" виключити;
3) статтю 172-1 виключити;
4) абзац перший частини першої статті 188-9 викласти в такій редакції:
"Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та метрологічної діяльності і технічного регулювання, щодо усунення порушень законодавства про стандартизацію, метрологію та метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності, акредитацію органів з оцінки відповідності, ненадання їм передбаченої законодавством інформації або порушення встановлених законодавством строків надання такої інформації, надання недостовірної інформації, створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків";
5) у частині першій статті 244-7 слово і цифри "статтями 172-1" замінити словом "статтею".
2. Статтю 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 38 із наступними змінами) доповнити пунктом 19 такого змісту:
"19) здійснювати функцію технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації".
3. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2010 р., № 30, ст. 394; 2015 р., № 14, ст. 96, № 21, ст. 133):

30 днiв передплати безкоштовно!