• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5456-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.10.2012
 • Номер: 5456-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 16.10.2012
 • Номер: 5456-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 46, ст.640)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2059-VIII від 23.05.2017, ВВР, 2017, № 29, ст.315 № 2320-IX від 20.06.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 82-4 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";
2) статтю 231-1 виключити;
3) статтю 239 викласти в такій редакції:
"Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
4) статтю 242-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47-50, 52-53-1, 53-3-54, 59-77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1-79, статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1-91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій";
а) абзац "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:
"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами";
у пункті 2 цифри "149-154" замінити цифрами "149-152, 154", а слова та цифри "статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи)" виключити;
б) у частині другій:
у пункті 2 слово і цифри "65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153 та 202" замінити словом і цифрами "(стаття 202)";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63-70, 73, 76-77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";
пункт 14 виключити;
у пункті 16 слова та цифри "частини перша і третя статті 85" виключити.
2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 17, ст. 99):
1) у частині третій статті 17 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
2) у частинах четвертій та п'ятій статті 18 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
3) статтю 28 викласти в такій редакції:
"Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства:
1) визначає пріоритетні напрями та стратегію розвитку у сфері лісових відносин;
2) забезпечує формування державної політики у сфері лісових відносин;
3) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лісового господарства;
5) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
4) доповнити статтею 28-1 такого змісту:
"Стаття 28-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:
1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;
2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;
3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;
4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;
5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;
6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;
7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;
8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;
9) видає ліцензії відповідно до закону;
10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;
11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;
12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;
13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
5) у статті 29:
а) у частині першій:
у пункті 1 слова "вносить пропозиції щодо формування та реалізації" замінити словами "забезпечує формування";
пункти 3, 6 та 10-13 виключити;
пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";
б) частину другу виключити;
6) доповнити статтями 29-1 та 29-2 такого змісту:
"Стаття 29-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:
1) погоджує матеріали лісовпорядкування;
2) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок;
3) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;
4) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.
Стаття 29-2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин:
1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
2) розглядає справи про адміністративні правопорушення;
3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;
4) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;
5) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";
7) у частині третій статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
8) у статті 41:
у частині другій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
у частині четвертій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:
"Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
10) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:
"Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
11) у частині першій статті 47 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
12) у частині четвертій статті 48 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
13) в абзаці першому частини першої статті 52 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
14) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
"Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
15) у частині третій статті 57 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
16) у частині четвертій статті 58 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
17) у статті 59 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";
18) у частині першій статті 61 слова "органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
19) у частині першій статті 62 слова "територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. У разі прийняття рішення про надання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує надання висновків іншими органами";
20) у частині другій статті 66 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
21) у частині другій статті 69 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
22) у статті 70:
а) у частині шостій слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
б) у частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
23) у частині третій статті 72 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
24) у частині четвертій статті 73 слова "органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
25) у частині другій статті 80 слова "відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
26) у статті 86:
а) у частинах другій і четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";
б) у частині п'ятій слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";
27) у статті 87 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";
28) абзац другий частини першої статті 89 викласти в такій редакції:
"державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління";
29) текст статті 94 викласти в такій редакції:
"Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом";
30) у частинах першій, третій і п'ятій статті 103 слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" у відповідному відмінку;
31) у частині першій статті 104 слова "органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
32) текст статті 109 викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення";
33) у тексті Кодексу:
слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;
слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" у відповідному відмінку.
3. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
1) у частині першій статті 4 слова "народ України" в усіх відмінках замінити словами "Український народ" у відповідному відмінку;
2) частину шосту статті 5 після слів "корисних копалин" доповнити словами "та резерв цього фонду";
3) у статті 6 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
4) у статті 7:
пункти 3-4-1 виключити;
пункт 5 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
5) у статті 8:
пункт 14 виключити;
доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1) затвердження переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції";
6) у статті 11 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування";
7) текст статті 12 викласти в такій редакції:
"Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробленні та здійсненні заходів з питань раціонального використання та охорони надр, які здійснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування";
8) статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку".
У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;
9) у частині третій статті 17 слова "органах державного гірничого нагляду" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";
10) у статті 21 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями", а слова "Міністерства охорони здоров'я України на місцях" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";
11) у частині другій статті 23 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
12) статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація
Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.
Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України";
13) у частині другій статті 42 слово "здійснюється" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
14) у статті 45:
у частинах другій і четвертій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
у частині третій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";
15) у статті 49 слова "органами державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державного санітарного нагляду, з територіальними геологічними підприємствами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
16) у частині другій статті 51 слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", а слова "або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції" виключити;
17) частину п'яту статті 54 викласти в такій редакції:
"Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів або їх ділянок здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та іншими заінтересованими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки";
18) у частині третій статті 55 слова "органами державного гірничого нагляду чи іншими спеціально уповноваженими на те" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи іншими";
19) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
"У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством";
20) у статті 58:
а) частину другу викласти в такій редакції:
"Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. При цьому повинні здійснюватися заходи, які забезпечать можливість видобування з надр корисних копалин";
б) у частині четвертій слова "відповідними місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "відповідними місцевими радами";
21) статтю 61 викласти в такій редакції:
"Стаття 61. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною
Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.
Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.
Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";
22) у статті 62:
а) у назві і тексті статті слова "органи державного геологічного контролю" в усіх відмінках замінити словами "орган державного геологічного контролю" у відповідному відмінку;
б) частину першу викласти в такій редакції:
"Орган державного геологічного контролю перевіряє:
1) виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;
2) виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;
3) обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, ефективність робіт з геологічного вивчення надр;
4) виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення та використання надр;
5) дотримання нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;
6) повноту вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;
7) відповідність геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам щодо проведення таких робіт;
8) використання технічних засобів і методів ведення робіт з геологічного вивчення надр, які виключають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;
9) своєчасність та відповідність установленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;
10) дотримання під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;
11) збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;
12) обґрунтованість напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення надр;
13) своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр, наявність спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;
14) повноту і вірогідність вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільнозалягаючих корисних копалин, компонентів, що містяться в них, а також надання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;
15) облік видобування нафти, газу та супутніх компонентів;
16) ведення пошуково-розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення підземних вод";
в) у частині другій слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";
г) в абзаці першому частини третьої слово "мають" замінити словом "має";
23) у статті 63:
а) у назві і тексті слова "органи державного гірничого нагляду" в усіх відмінках замінити словами "орган державного гірничого нагляду" у відповідному відмінку;
б) у частині першій:
в абзаці першому слово "перевіряють" замінити словом "перевіряє";
пункт 2 виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленні кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин";
доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) готовність державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій";
в) в абзаці першому частини другої слово "мають" замінити словом "має";
24) частини першу - четверту статті 64 викласти в такій редакції:
"Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.
Місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.
Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, - звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про надра.
Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються відповідно до законодавства України";
25) у тексті Кодексу:
слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;
слова "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;
слова "Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку;
слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;
слова "іноземні юридичні особи та громадяни", "іноземні юридичні особи і громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.
4. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
1) в абзаці першому преамбули слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
2) у статті 6:
а) у частині першій слова "народу України" замінити словами "Українського народу";
б) у частині другій слова "Народ України" замінити словами "Український народ";
3) у статті 7:
пункти 4-6 виключити;
пункт 7 доповнити словами "відповідно до Конституції України";
4) у пункті 7 статті 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";