• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

Верховна Рада України  | Закон від 14.01.2020 № 440-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 28, ст.188)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 768-IX від 14.07.2020 № 1089-IX від 16.12.2020 № 1591-IX від 30.06.2021 № 2320-IX від 20.06.2022 № 2722-IX від 03.11.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:
1) частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Не належать до інформації з обмеженим доступом і не можуть становити комерційної таємниці відомості щодо конкретних експортно-імпортних операцій, згоду на оприлюднення яких надано декларантом (крім випадків віднесення таких відомостей до державної таємниці) за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також відомості, внесені декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті";
2) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
"5. Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом надання або оприлюднення знеособленої зведеної інформації для статистичних цілей, знеособленої аналітичної інформації, знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, включаючи інформацію, що стосується митної вартості товарів, знеособленої інформації щодо загальних питань роботи митного органу, знеособленої інформації, яка стосується правопорушень, а також публічне обговорення в засобах масової інформації та суспільстві питань, що стосуються митної справи.
Надання та оприлюднення такої інформації здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, на безоплатній основі та у формі відкритих даних в обсягах, що не суперечать міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України".
2. Частину четверту статті 21 доповнити словами "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику".
3. Назву глави 4 викласти в такій редакції:
"Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, їх посадових осіб та інших працівників і порядок розгляду звернень митними органами".
4. Статтю 26 викласти в такій редакції:
"Стаття 26. Вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду
1. Вимоги до форми і змісту скарг та інших звернень громадян, строки їх подання, порядок і строки їх розгляду, а також відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян визначаються Законом України "Про звернення громадян" та цим Кодексом.
2. Скарги та інші звернення громадян розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, митницями та їх посадовими особами відповідно до повноважень, визначених у цьому Кодексі та положеннях про відповідний митний орган.
Митні органи та їх посадові особи, до повноважень яких належить розгляд звернень громадян, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, надавати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
3. Скарга підприємства має містити всі необхідні реквізити цього підприємства та бути підписана керівником зазначеного підприємства або особою, яка виконує його обов’язки. Якщо інше не передбачено законом, скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян.
4. Скарга має містити конкретну інформацію про предмет оскарження і бути належним чином аргументованою. У разі якщо особа під час подання скарги не може надати відповідних доказів, такі докази можуть бути представлені пізніше, але в межах строку, відведеного законом на розгляд скарги.
5. Відповідь за результатами розгляду скарг та інших звернень надається у встановлений законом строк тим митним органом, який отримав ці звернення, за підписом керівника або його заступника.
6. Якщо питання, порушені в одержаному митним органом зверненні, не входять до його повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається таким митним органом за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється автору звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення митним органом чи посадовою особою, воно в той самий термін повертається автору звернення з відповідними роз’ясненнями".
5. Доповнити статтею 31-1 такого змісту:
"Стаття 31-1. Застосування електронних документів та електронного документообігу в митній справі
1. Заяви, звернення, запити, скарги, інші документи, подання яких митним органам передбачено цим Кодексом, можуть подаватися митним органам в електронному вигляді.
2. Рішення та інші документи, передбачені цим Кодексом, які створюються митними органами під час реалізації повноважень, можуть видаватися у вигляді електронних документів відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". У випадках, встановлених законодавством з питань митної справи, електронні документи перетворюються у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює у подальшому внесення змін до них, з накладенням кваліфікованого електронного підпису.
3. Формати, структура документів, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, протоколи обміну даними та інші технічні специфікації визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, з оприлюдненням відповідної інформації на своєму офіційному веб-сайті".
6. Статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом, конфіденційної інформації та комерційної таємниці та не потребує спеціального дозволу особи чи органу, які подають таку інформацію, оприлюднення митним органом знеособленої інформації щодо конкретних експортно-імпортних операцій, внесених декларантами до митної декларації відповідно до частини восьмої статті 257 цього Кодексу, за виключенням пунктів 2, 4, підпунктів "б", "в", "д", "є", "з" пункту 5, пунктів 6, 7 і 9 частини восьмої зазначеної статті, у тому числі інформації, що стосується митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України в обсягах, що не суперечать міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
7. Частину третю статті 197 викласти в такій редакції:
"3. Переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів через митний кордон України здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про валюту і валютні операції".
8. Частину п’яту статті 233 викласти в такій редакції:
"5. Операції з міжнародними поштовими та експрес-відправленнями (розпакування, перепакування, пред’явлення для огляду, у тому числі при здійсненні заходів офіційного контролю тощо) та їх зберігання до випуску у вільний обіг чи повернення відправникам здійснюються під митним контролем у місцях міжнародного поштового обміну та на центральних (регіональних) сортувальних станціях.
Порядок визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв’язку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Порядок визначення та обладнання центральних (регіональних) сортувальних станцій встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
9. У частині п’ятій статті 239 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".
1) частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадках, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, митні формальності, які виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі, здійснюються цілодобово";
2) частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
"У випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, окремі або всі митні формальності, що підлягають виконанню митними органами, можуть виконуватися посадовими особами іншого митного органу, ніж митний орган, якому пред’явлені товари, транспортні засоби комерційного призначення, або автоматизованою системою митного оформлення".
1) у частині першій слова "протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення органу доходів і зборів" замінити словами "в найкоротший можливий строк, але не більше ніж чотири робочих години з моменту пред’явлення митному органу";
2) пункт 3 частини другої викласти в такій редакції:
"3) проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарів, якщо товари не випускаються відповідно до заявленого митного режиму за тимчасовою митною декларацією згідно з цим Кодексом".
12. Статтю 257 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"11. Митні органи та їх посадові особи для виконання завдань, визначених цим Кодексом, мають право на безоплатне отримання послуг кваліфікованого електронного підпису, які надаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
13. Частину третю статті 315 після слів "керівника органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступника".
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Форми та обсяги митного контролю обираються:
1) посадовими особами митних органів на підставі результатів застосування системи управління ризиками; та/або
2) автоматизованою системою управління ризиками.
Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю";
2) у частині другій слова "контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи та міжнародних договорів України, укладених відповідно до закону" замінити словами "митного контролю";
3) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Форми та обсяги митного контролю, визначені відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, є обов’язковими для виконання посадовими особами митних органів. Прийняття цими посадовими особами рішення щодо нездійснення митного контролю у зазначених формах та обсягах не допускається.
Визначені відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті форми та обсяги митного контролю можуть бути змінені або скасовані у випадках та в порядку, що визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику".
15. Участині другій статті 332 слова "інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, а також посадових осіб" замінити словом "інших", а слова "особи, яка виконує його обов’язки" - словами "його заступника".
16. В абзаці першому частини третьої статті 338 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".
1) у частині першій слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника";
2) у частині другій слова "чи особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".
18. Частину восьму статті 353 після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступник".
1) у частині десятій слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника";
2) у частинах одинадцятій і дванадцятій слова "особою, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступником".
20. У частині другій статті 356 слова "особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступника".
1) частину четверту після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступника";
2) частину шосту після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступник".
22. В абзаці третьому частини третьої статті 363 слово "однакового" виключити.
23. У частині другій статті 383 слова "чи особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".
24. У частині другій статті 399 слова "особа, яка виконує його обов’язки" замінити словами "його заступник".
25. В абзаці першому частини другої статті 400-1 слова "особа, яка виконує його обов’язки, за" замінити словами "його заступник за".
26. У частині третій статті 401-1 слова "уповноважена ним особа" замінити словами "його заступник".
27. Абзац перший частини другої статті 425 після слів "керівником органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступником".
28. У частині третій статті 431:
слово "начальником" замінити словом "керівником";
після слів "органу доходів і зборів" доповнити словами "або його заступником".
29. У статті 445 слова "податкову і митну" замінити словом "фінансову".
30. Частину п’яту статті 449 доповнити словами "а також оприлюднення інформації, передбаченої частиною п’ятою статті 11 цього Кодексу".
31. Частину першу статті 452 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, має доступ на правах користувача до автоматизованих інформаційних і довідкових систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в яких міститься інформація про товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України.
Обробка такої інформації здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, із додержанням вимог щодо конфіденційності інформації".
32. У частині другій статті 493 слова "особа, яка виконує його обов’язки, має" замінити словами "його заступник має".
33. Частину одинадцяту статті 494 доповнити словами "а в разі якщо провадження у справі здійснюється іншим митним органом, - до такого органу".
34. Пункт 1 частини третьої статті 500 викласти в такій редакції:
"1) адвоката - документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".
35. У пункті 16 частини другої статті 544 слова "надання підприємствам послуг електронного цифрового підпису" виключити.
1) у частині другій слова "юридичною особою, має самостійний" замінити словами "територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, має окремий", а слова "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику" - словами "реалізує державну митну політику";
2) частини третю і четверту викласти в такій редакції:
"3. Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, може делегувати керівникам митниць окремі повноваження, визначені цим Кодексом, законодавством про державну службу, іншими законами та положенням про центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
Перелік делегованих повноважень визначається положенням про митницю, яке підлягає погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Керівники митниць призначаються на посади та звільняються з посади керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, відповідно до законодавства про державну службу.
4. Митниця здійснює свою діяльність на території однієї, двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць України. Зони діяльності митниць визначаються положеннями про ці митниці";
3) частину шосту виключити.
37. Статтю 547 викласти в такій редакції:
"Стаття 547. Митний пост
1. Митний пост є митним органом, який входить до складу митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митні органи.
2. Зони діяльності митних постів визначаються положеннями про ці пости.
3. Положення про митні пости затверджуються керівниками відповідних митниць за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику.
4. Створення, реорганізація та ліквідація митних постів здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством.
5. Керівники митних постів призначаються на посади і звільняються з посад керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, в порядку, визначеному законодавством".
38. Частину другу статті 557 викласти в такій редакції:
"2. У межах пунктів пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення органи доходів і зборів як балансоутримувачі земельних ділянок, нерухомого майна та службових приміщень можуть надавати у тимчасове користування відповідні приміщення та земельні ділянки для службових потреб підприємствам, діяльність яких пов’язана із забезпеченням функціонування пунктів пропуску, та підприємствам сфери обслуговування відповідно до закону".
39. У частині четвертій статті 558 слова "або особи, яка виконує його обов’язки" замінити словами "або його заступника".
1) частину другу доповнити словами "з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом";
2) доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
"4. Керівник митниці у разі делегування йому окремих повноважень керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та у межах, визначених положенням про митницю, здійснює відповідні повноваження керівника, передбачені законодавством про працю, державну службу та іншими законодавчими актами.
5. З особами, які призначаються на службу до митних органів на посади державної служби, можуть укладатися контракти про проходження державної служби відповідно до законодавства про державну службу з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.
Рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладанням контракту про проходження державної служби, приймається до проведення конкурсу керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, або керівником митниці у разі делегування йому відповідних повноважень.
Контракт про проходження державної служби укладається з особами у разі необхідності забезпечення організації та виконання завдань, що мають як тимчасовий, так і постійний характер.
Чисельність посад державної служби в митному органі, на які здійснюється призначення з укладанням контракту про проходження державної служби, не обмежується.
Контракт про проходження державної служби укладається на строк до трьох років.
Дія контракту про проходження державної служби за умови належного його виконання державним службовцем може бути продовжена за угодою сторін на той самий або більший строк, але не більше ніж на три роки шляхом підписання сторонами відповідних змін до контракту".
1) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Посадовим особам митних органів присвоюються такі спеціальні звання:
1) дійсний державний радник митної служби;
2) державний радник митної служби I рангу;
3) державний радник митної служби II рангу;
4) державний радник митної служби III рангу;
5) радник митної служби I рангу;
6) радник митної служби II рангу;
7) радник митної служби III рангу;
8) інспектор митної служби I рангу;
9) інспектор митної служби II рангу;
10) інспектор митної служби III рангу;
11) інспектор митної служби IV рангу;
12) молодший інспектор митної служби";
2) у частині третій слова "звання податкової та митної справи" замінити словами "звання митної служби".
42. Частину другу статті 574 викласти в такій редакції:
"2. Для виконання митних формальностей поза робочим часом, установленим для митних органів, а також для виконання невідкладних або непередбачуваних заходів з митного контролю, митного оформлення, боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та інших службових завдань посадові особи митних органів на підставі наказу (розпорядження) керівника митного органу або іншої уповноваженої ним особи зобов’язані з’явитися на службу і працювати понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час.
Залучення до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час окремих категорій посадових осіб митних органів здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.
За роботу в зазначені дні (час) посадовим особам митних органів надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку".
43. Статтю 585викласти в такій редакції:
"Стаття 585. Оплата праці посадових осіб та працівників митних органів
1. Держава забезпечує достатній рівень оплати праці посадових осіб та працівників митних органів з метою створення матеріальних умов для незалежного і сумлінного виконання ними службових обов’язків.
2. Заробітна плата посадової особи та працівника митних органів складається з:
1) посадового окладу;
2) надбавки за вислугу років;
3) надбавки за спеціальне звання посадових осіб митних органів;
4) виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутньої посадової особи або працівника у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутньої посадової особи або працівника;
5) надбавки за виконання особливо важливої роботи;
6) надбавки за персональну кваліфікацію;
7) надбавки за виконання особистих ключових показників ефективності;
8) командної премії;
9) премії за значні особисті досягнення.
3. Схеми посадових окладів посадових осіб митних органів визначаються Кабінетом Міністрів України та не включаються до загальної схеми посадових окладів державних службовців. Порядок встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій, зазначених у пунктах 2, 3, 5-9 частини другої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
Для інших категорій працівників митних органів умови оплати праці визначаються чинним законодавством, що встановлює умови оплати праці для відповідних категорій працівників.
4. Розмір посадових окладів посадових осіб та працівників спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, встановлюється Кабінетом Міністрів України за окремою схемою посадових окладів.
Надбавки до посадового окладу, премії, доплати та інші виплати встановлюються посадовим особам та працівникам цього підрозділу відповідно до частин другої і третьої цієї статті".
44. У частинах шостій і сьомій статті 31, частинах другій, шостій і восьмій статті 33-1, частині третій статті 196, частині другій статті 197, пунктах 7-1, 7-2, 7-3 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" слова "податкову та" виключити.
45. У тексті Кодексу слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку та числі.
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Установити, що спеціальні звання митної служби, встановлені Митним кодексом України, присвоюються посадовим особам митних органів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової та митної служби, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:
Спеціальні звання органів доходів і зборів Спеціальні звання митних органів
дійсний державний радник податкової та митної справи дійсний державний радник митної служби;
державний радник податкової та митної справи I рангу державний радник митної служби I рангу;
державний радник податкової та митної справи II рангу державний радник митної служби II рангу;
державний радник податкової та митної справи III рангу державний радник митної служби III рангу;
радник податкової та митної справи I рангу радник митної служби I рангу;
радник податкової та митної справи II рангу радник митної служби II рангу;
радник податкової та митної справи III рангу радник митної служби III рангу;
інспектор податкової та митної справи I рангу інспектор митної служби I рангу;
інспектор податкової та митної справи II рангу інспектор митної служби II рангу;
інспектор податкової та митної справи III рангу інспектор митної служби III рангу;
інспектор податкової та митної справи IV рангу інспектор митної служби IV рангу;
молодший інспектор податкової та митної справи молодший інспектор митної служби.
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про державну службу" незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
а) у статтях 41, 43-1, 232 слова "службові особи органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання" у всіх відмінках замінити словами "службові особи податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання" у відповідному відмінку;
б) у частині другій статті 259 слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";
2) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
а) у статтях 163-3, 166-6, 188-23, 234-2 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку та числі;
б) у статті 264 слово "митниця" у всіх відмінках та числах замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку та числі;
3) у пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";
4) упункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";
5) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
а) у статтях 90, 128, 210, 386 слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;
б) у частині другій статті 250 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "податкові та митні органи";
6) у частинах сьомій, десятій і одинадцятій статті 111 і частині другій статті 1198 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках та числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку та числі;
7) у Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):
а) у статтях 1, 4, 29 слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;
б) у частині четвертій статті 70:
у першому реченні слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";
у другому реченні слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політку та" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та";
8) абзац сьомий пункту 1 частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) викласти в такій редакції:
"особою вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, вищого складу Національної поліції, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника митної служби III рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової служби III рангу і вище";
9) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
а) частину третю статті 29 після слів "юридичної особи" доповнити словами "а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи";
б) у частині третій статті 144 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";
10) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
а) частину сьому статті 28 після слів "або представництва юридичної особи" доповнити словами "а також відокремленого підрозділу органу державної влади без статусу юридичної особи";
б) у частині третій статті 157 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";
11) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
а) у пункті 7 частини першої статті 4 слова "державної влади, орган" замінити словами "державної влади (у тому числі без статусу юридичної особи), орган";
у назві слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових та митних органів";
у частині першій:
в абзаці першому слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових та митних органів";
у пункті 6 слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";
в абзаці другому частини сьомої слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу, митного органу";
12) в абзаці третьому статті 14-3 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 2006 р., № 2-3, ст. 35; 2014 р., № 6-7, ст. 80, № 20-21, ст. 712; 2018 р., № 6-7, ст. 43) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";
13) у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами):
а) у статтях 9, 17, 23 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";
у частині двадцять дев’ятій слова "здійснюється органами доходів і зборів" замінити словами "здійснюється митними органами";
у частині сорок четвертій слова "стягуються органами доходів і зборів" замінити словами "стягуються податковими органами";
перше речення частини шостої виключити;
частину десяту виключити;
14) у статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";
15) у статті 17 та пункті 1 частини другої статті 25 Закону України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "митні органи" у відповідному відмінку;
16) у частині другій статті 15 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "податкових органів";
17) у частинах дев’ятій і тринадцятій статті 8, частині п’ятій статті 24, частині п’ятій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2013 р., № 33, ст. 436; 2014 р., № 20-21, ст. 712; 2016 р., № 30, ст. 542; 2019 р., № 47, ст. 311) слова "органи доходів і зборів" у всіх відмінках замінити словами "податкові органи" у відповідному відмінку;
18) частину першу статті 3 Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст. 428) після слів "інші державні органи" доповнити словами "в тому числі територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, утворені як відокремлені підрозділи центрального органу виконавчої влади без статусу юридичної особи";
19) у Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81 із наступними змінами):
а) у статті 12-1 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі;
б) у частині восьмій статті 59 слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";
20) у Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62 із наступними змінами):
а) у частині першій статті 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику";
б) у частині третій статті 4 слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
в) у частині першій статті 7 слова "органи доходів і зборів" замінити словами "митні органи";
21) у частині п’ятій статті 4 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2018 р., № 41, ст. 320) слова "Органи доходів і зборів" замінити словами "Митні органи";
22) в абзаці сьомому частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 2011 р., № 29, ст. 272, № 44, ст. 458; 2014 р., № 20-21, ст. 712) слова "органів доходів і зборів" замінити словами "митних органів";
23) в абзаці третьому частини першої та частині п’ятій статті 35 Закону України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121 із наступними змінами) слова "органи доходів і зборів" та "Органи доходів і зборів" замінити відповідно словами "податкові органи" та "Податкові органи";
24) у Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі, слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у всіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку і числі;
після абзацу шістдесят четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Податкові органи - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи".
У зв’язку з цим абзац шістдесят п’ятий вважати абзацом шістдесят шостим;
б) у статті 2 слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і числах замінити словами "податковий орган" у відповідному відмінку і числі, а слова "забезпечує формування державної фінансової політики" - словами "забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
у частині другій слова "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
в абзацах другому та третьому частини третьої слова "орган доходів і зборів" замінити словами "податковий орган";
у частині шостій слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
у частині дев’ятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
у другому реченні частини десятої слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";
у частині дванадцятій слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
г) устатті 3 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;
ґ) у статті 7-1 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" у відповідному відмінку;
д) у частині сьомій статті 14 слова "органу доходів і зборів" замінити словами "податкового органу";