• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності

Верховна Рада України  | Закон від 19.10.2010 № 2608-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 11, ст.69 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4495-VI від 13.03.2012, ВВР, 2012, N 44-45, N 46-47, N 48, ст.552 Законами N 5204-VI від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 31, ст.369 N 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, N 23, ст.158 N 2427-VIII від 17.05.2018, ВВР, 2018, N 28, ст.232 N 2722-IX від 03.11.2022 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):
1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово "(ліцензії)" виключити;
2) в абзаці першому частини третьої статті 82-7 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";
3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )
3. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.
4. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом і торгівлею пестицидами та агрохімікатами
Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
5. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):
1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;
2) у статті 4:
у частині першій слово "виробництво" і слова "виготовлення виробів з них" виключити;
у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;
3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слово "виробництвом" і слова "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.
6. Абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.
( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2427-VIII від 17.05.2018 )
8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):
1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити.
9. В абзаці другому частини другої статті 7 та частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494) слова "з виробництва племінних (генетичних) ресурсів, збереження племінних (генетичних) ресурсів" виключити.
10. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199):
1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
2) абзац восьмий статті 16 виключити;
3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 222-VIII від 02.03.2015 )( Пункт 12 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2722-IX від 03.11.2022 )
13. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):
1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
2) у статті 17:
у частині першій слова "та турагентської" виключити;
у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
частину четверту викласти в такій редакції:
"Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5204-VI від 06.09.2012 )
15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421):
1) частину другу статті 15 викласти в такій редакції:
"2. У разі якщо Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";
2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".
16. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):
1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статті 6 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів";
2) у частині першій, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частині шостій статті 9 слово "вантажів" замінити словами "небезпечних вантажів".
17. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279; 2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):
1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав ліцензії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
2) абзац четвертий частини першої статті 7 і статтю 8 виключити;
3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;
4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;
5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.
18. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і 18 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2011 року.
( Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно із Законом N 5204-VI від 06.09.2012 )
2. Зупинити дію статті 27-1 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
19 жовтня 2010 року
N 2608-VI