• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про недержавне пенсійне забезпечення

Верховна Рада України  | Закон від 09.07.2003 № 1057-IV
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 09.07.2003
 • Номер: 1057-IV
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 09.07.2003
 • Номер: 1057-IV
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недержавне пенсійне забезпечення
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 47-48, ст.372)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3201-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110 № 1276-VI від 16.04.2009, ВВР, 2009, № 38, ст.535 № 2388-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 37, ст.496 № 2393-VI від 01.07.2010, ВВР, 2010, № 38, ст.505 № 3610-VI від 07.07.2011, ВВР, 2012, № 7, ст.53 № 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82 № 4225-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 37, ст.443 № 4270-VI від 22.12.2011, ВВР, 2012, № 31, ст.384 № 4841-VI від 24.05.2012, ВВР, 2013, № 15, ст.117 № 5178-VI від 06.07.2012, ВВР, 2013, № 39, ст.517 № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 5492-VI від 20.11.2012, ВВР, 2013, № 51, ст.716 № 1323-VII від 05.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1166 № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383 № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 2581-VIII від 02.10.2018, ВВР, 2018, № 46, ст.371 № 79-IX від 12.09.2019, ВВР, 2019, № 44, ст.277 № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408 № 738-IX від 19.06.2020 № 1909-IX від 18.11.2021, ВВР, 2023, № 12-13, ст.28 № 1953-IX від 14.12.2021, ВВР, 2023, № 3-4, ст.10 № 3585-IX від 22.02.2024 )( У тексті Закону, крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" у відповідному відмінку згідно із Законом № 3610-VI від 07.07.2011 )( У тексті Закону, крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 1323-VII від 05.06.2014 )( У тексті Закону слова "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" та "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )( У тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінено словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі, а слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )( У тексті Закону слова "страхова організація" у всіх відмінках і числах замінено словом "страховик" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 1909-IX від 18.11.2021 )
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення понять
1. У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:
( Абзац перший статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;
ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;
відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону;
( Абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;
діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб;
діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
( Абзац восьмий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховиком на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування;
засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду;
( Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
( Поняття "зберігач пенсійного фонду" частини першої статті 1 в редакції Закону № 5178-VI від 06.07.2012 )
інвестиційна декларація - документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до цього Закону;
індивідуальний пенсійний рахунок - персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;
компанія з управління активами - юридична особа, яка провадить професійну діяльність з управління активами на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності;
корпоративний пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники;
( Абзац п'ятнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
недержавний пенсійний фонд (далі - пенсійний фонд) - юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку;
( Абзац шістнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного забезпечення - недержавний пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі пенсійного страхування (далі - пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня);
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
одиниця пенсійних активів - показник системи персоніфікованого обліку, який застосовується для визначення суми пенсійних коштів, що належать учасникові пенсійного фонду та обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку в пенсійному фонді;
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
одноразова пенсійна виплата - пенсійна виплата, що здійснюється одноразово у порядку та у випадках, визначених цим Законом;
пенсійна виплата - грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів у випадках, передбачених цим Законом;
пенсійна схема - документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду;
пенсійний контракт - договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою;
пенсійні активи - активи пенсійного фонду, страховика, банківської установи, сформовані відповідно до цього Закону, за рахунок яких здійснюються пенсійні виплати;
пенсійні депозитні рахунки - вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, що відкриваються банківськими установами з урахуванням умов, установлених законодавством, для накопичення заощаджень на виплату пенсії;
пенсійні кошти - сума грошових зобов'язань пенсійного фонду перед його учасниками, страховика перед застрахованими особами згідно з договорами страхування довічної пенсії або банківської установи перед вкладниками, які відкрили пенсійні депозитні рахунки;
( Абзац двадцять п'ятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
пенсія на визначений строк - пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених цим Законом;
персоніфікований облік - збирання, оброблення, систематизація та зберігання передбаченої законодавством про пенсійне забезпечення і цим Законом інформації про учасників недержавного пенсійного забезпечення, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;
( Абзац двадцять восьмий статті 1 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 )( Абзац двадцять дев'ятий статті 1 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 )( Абзац тридцятий статті 1 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 )
професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх об'єднання або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій роботодавців, їх об'єднань, членами або працівниками професійних спілок, їх об'єднань, які створили такий фонд;
( Абзац тридцять перший статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
резервний фонд - фонд, сформований відповідно до законодавчих актів України, що регулюють діяльність господарських товариств, з урахуванням вимог цього Закону адміністратором, компанією з управління активами з метою відшкодування збитків, що можуть бути завдані цими юридичними особами під час надання послуг пенсійному фонду внаслідок неналежного виконання зобов'язань перед пенсійним фондом та порушення ними законодавства;
( Абзац тридцять другий статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності або уповноважений ним орган чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;
роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду (далі - роботодавець-платник) - роботодавець, який визнає статут уже створеного корпоративного пенсійного фонду, виявив бажання перераховувати грошові кошти на користь своїх працівників до такого фонду на підставі договору, укладеного ним з радою цього пенсійного фонду;
саморегулівна організація адміністраторів недержавних пенсійних фондів - неприбуткова організація (непідприємницьке товариство), що створюється з метою встановлення професійних стандартів діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, захисту та представлення інтересів своїх членів, а також учасників недержавних пенсійних фондів;
страховик - фінансова установа, яка отримала ліцензію на здійснення діяльності із страхування за класами страхування життя;
( Абзац тридцять шостий статті 1 в редакції Закону № 1909-IX від 18.11.2021 )
учасник накопичувальної системи пенсійного страхування - фізична особа, яка сплачує страхові внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та прийняла рішення про спрямування цих внесків до пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня у порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";
( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
учасник недержавного пенсійного забезпечення - фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду або на пенсійний депозитний рахунок у банку і яка має право на недержавне пенсійне забезпечення на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом, договором про відкриття пенсійного депозитного рахунка або договором страхування довічної пенсії та цим Законом, або яка отримує пенсійні виплати із пенсійного фонду;
( Абзац тридцять восьмий статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
учасник пенсійного фонду (далі - учасник фонду) - фізична особа, на користь якої сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до пенсійного фонду та яка має право на отримання пенсійних виплат або отримує такі виплати з пенсійного фонду згідно із цим Законом;
( Абзац тридцять дев'ятий статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
чиста вартість одиниці пенсійних активів - розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку. Чиста вартість одиниці пенсійних активів обчислюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Чиста вартість одиниці пенсійних активів на день надходження першого пенсійного внеску до пенсійного фонду встановлюється у розмірі 1 гривня;
( Абзац сороковий статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.
( Абзац сорок перший статті 1 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Терміни "контролер", "контроль", "афілійована особа" і "пов’язана особа" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про фінансові послуги та фінансові компанії".
( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )
Стаття 2. Система недержавного пенсійного забезпечення
1. Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
2. Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення є:
недержавні пенсійні фонди;
страховики, які уклали договори пенсійного страхування, страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду;
( Абзац третій частини другої статті 2 в редакції Законів № 4225-VI від 22.12.2011, № 1909-IX від 18.11.2021 )
банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків;
вкладники та учасники пенсійних фондів, учасники накопичувальної системи пенсійного страхування;
( Абзац п'ятий частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
вкладники пенсійних депозитних рахунків;
учасники недержавного пенсійного забезпечення;
( Абзац сьомий частини другої статті 2 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
засновники пенсійних фондів;
роботодавці - платники корпоративних пенсійних фондів;
саморегулівні організації суб'єктів, які надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення;
( Абзац одинадцятий частини другої статті 2 виключено на підставі Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
адміністратори пенсійних фондів;
компанії з управління активами;
зберігачі;
аудитори;
особи, які надають консультаційні та агентські послуги відповідно до цього Закону.
3. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до цього Закону;
страховиками шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування;
( Абзац третій частини третьої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
банківськими установами відповідно до цього Закону та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом.
Стаття 3. Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення
Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається з цього Закону, законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, законів України "Про страхування", "Про банки і банківську діяльність", "Про інститути спільного інвестування", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", " Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону.
( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4225-VI від 22.12.2011, № 79-IX від 12.09.2019, № 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 4. Принципи недержавного пенсійного забезпечення
1. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється на принципах:
законодавчого визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;
заінтересованості фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
добровільності створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;
добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених цим Законом;
добровільності прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
економічної заінтересованості роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
неможливості необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;
рівноправності всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній схемі;
розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів інших суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та накопичувального пенсійного страхування з метою захисту майнових прав учасників пенсійного фонду та унеможливлення банкрутства пенсійного фонду;
( Абзац десятий частини першої статті 4 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 )
визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;
гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм цим Законом;
цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
державного регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;
відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за порушення норм, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;
державного регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його здійсненням.
Стаття 5. Аудиторські перевірки у сфері недержавного пенсійного забезпечення
1. Планові аудиторські перевірки діяльності пенсійних фондів, адміністраторів, компаній з управління активами, зберігачів, страховиків та банків, що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню в порядку, визначеному цим Законом.
2. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно наданням аудиторських послуг згідно із законодавством.
Аудиторська перевірка проводиться згідно із законодавством на підставі договору, який укладається між аудитором та юридичною особою, що перевіряється.
Один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги одному й тому ж пенсійному фонду. Аудитор не може проводити перевірку суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення та вищезазначених юридичних осіб, якщо він або його засновник (засновники) володіють часткою (паєм, акціями) у статутному капіталі цих суб'єктів (юридичних осіб) або їх засновника (засновників).
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб - суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.
3. Адміністратор і компанія з управління активами подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом (звітом аудитора).
( Частина третя статті 5 в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 )
Розділ II
НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕНСІЙНИМИ ФОНДАМИ
Стаття 6. Недержавні пенсійні фонди та їх види
1. Пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновника (зборів засновників) та не мають на меті одержання прибутку на користь одноосібного засновника або для його подальшого розподілу між засновниками.
( Частина перша статті 6 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим Законом, забороняється.
3. Активи пенсійного фонду формуються за рахунок внесків до пенсійного фонду (пенсійних внесків) та інших надходжень до пенсійного фонду.
( Частина третя статті 6 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди.
Пенсійним фондам забороняється змінювати їх вид та найменування, зазначені у статуті пенсійного фонду, після включення до Державного реєстру фінансових установ Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац другий частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. Дозволяється приєднання та злиття декількох пенсійних фондів одного виду. У разі злиття чи приєднання декількох пенсійних фондів одного виду новоутворений пенсійний фонд (фонд, до якого здійснюється приєднання) повинен бути того самого виду, що й фонди, які злилися чи приєдналися.
Забороняється передача майна, прав та обов'язків пенсійного фонду іншим, ніж недержавні пенсійні фонди юридичним особам - правонаступникам у зв'язку з припиненням пенсійного фонду шляхом злиття або приєднання.
Припинення пенсійного фонду шляхом поділу або перетворення в інший вид пенсійного фонду забороняється.
Особливості проведення приєднання та злиття пенсійних фондів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина п'ята статті 6 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
6. Пенсійний фонд має власне найменування, в якому повинні бути зазначені вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд", та яке відрізняється від найменувань будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.
Слова "недержавний пенсійний фонд" та "пенсійний фонд" не можуть використовуватися у назвах юридичних осіб, що створюються не за цим Законом, за винятком використання слів "пенсійний фонд" Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.
7. Органами управління пенсійного фонду є збори засновників та рада пенсійного фонду (рада фонду).
Створення інших органів управління пенсійного фонду заборонено.
( Частина сьома статті 6 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
8. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами осіб, визначених цим Законом, на підставі відповідних договорів, які укладаються з цими особами радою фонду. Пенсійний фонд має користуватися послугами з адміністрування лише одного адміністратора.
( Частина восьма статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
9. Пенсійний фонд не може брати на себе зобов'язання, не пов'язані з діяльністю з недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями третіх осіб і не має права передавати свої зобов'язання перед учасниками та вкладниками фонду третім особам, крім випадків, передбачених цим Законом.
10. Пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями пенсійного фонду, що зазначається у кожному пенсійному контракті.
11. Бюджетна установа має право бути засновником корпоративного пенсійного фонду або здійснювати пенсійні внески до вже створених пенсійних фондів лише у разі, якщо створення таких фондів або здійснення пенсійних внесків передбачено законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України або рішеннями відповідних місцевих рад. Заснування такими бюджетними установами відкритих пенсійних фондів забороняється. Кошти, перераховані до будь-якого пенсійного фонду будь-яким вкладником, не є власністю держави або органів місцевого самоврядування.
( Частина одинадцята статті 6 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
12. Пенсійний фонд не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство. Порядок створення, функціонування та ліквідації пенсійних фондів, а також особливості їх реєстрації як фінансової установи визначаються цим Законом.
( Частина дванадцята статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 7. Учасники та вкладники недержавних пенсійних фондів
1.
( Абзац перший частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною, крім випадків, встановлених законом. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором відповідно до вимог цього Закону.
( Абзац другий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.
2. Вкладником фонду будь-якого виду на користь учасника фонду, якщо інше не передбачено цим Законом, може бути:
роботодавець учасника фонду;
професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;
сам учасник фонду;
подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід і баба учасника фонду, діти подружжя учасника фонду, у тому числі усиновлені ним (нею) діти, батьки подружжя учасника фонду.
У будь-якому пенсійному фонді його учасники можуть бути одночасно і вкладниками такого фонду.
Учасники відкритого та професійного пенсійного фонду мають право залишатися його учасниками у разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених на їх користь.
( Частина друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Пенсійні кошти, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, є власністю такого учасника та використовуються на цілі, визначені цим Законом.
( Абзац перший частини третьої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Інформація про суму накопичених пенсійних коштів, належних кожному учаснику фонду, відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку.
4. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду установлюються у вигляді пенсійних схем.
( Частина четверта статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 8. Засновники недержавних пенсійних фондів
1. Засновником відкритого пенсійного фонду можуть бути будь-які одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону.
Засновником корпоративного пенсійного фонду може бути юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники.
Засновником (засновниками) професійного пенсійного фонду можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять).
2. Роботодавець може стати платником уже створеного корпоративного пенсійного фонду на підставі договору про участь у корпоративному пенсійному фонді за умови визнання статуту такого фонду, внесення відповідних змін до колективного договору (за умови його наявності) та обов'язкового повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про свою участь у пенсійному фонді. Повідомлення надсилається протягом двох тижнів з дати укладення роботодавцем - платником корпоративного пенсійного фонду договору про участь у корпоративному пенсійному фонді.
( Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )( Частину третю статті 8 виключено на підставі Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Роботодавець, який виявив бажання стати платником уже створеного корпоративного пенсійного фонду, укладає з радою цього пенсійного фонду договір про участь у корпоративному пенсійному фонді, істотними умовами якого є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
підтвердження відповідності роботодавця вимогам, передбаченим цим Законом для засновників корпоративних пенсійних фондів;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового розірвання договору.
5. Засновники відкритого пенсійного фонду не можуть бути зберігачем цього фонду та його аудитором. Засновники корпоративного або професійного фонду та роботодавці - платники корпоративного пенсійного фонду не можуть бути зберігачем, аудитором і компанією з управління активами цього фонду, а також його адміністратором, крім випадків, передбачених цим Законом.
У разі створення свого корпоративного пенсійного фонду компанія з управління активами або банківська установа має право здійснювати управління активами такого фонду та адміністрування фондом за умови отримання відповідних ліцензій у порядку, встановленому законодавством.
6. Засновники будь-якого пенсійного фонду та роботодавці - платники корпоративного пенсійного фонду можуть бути засновниками компанії з управління активами та професійного адміністратора, з якими цей фонд уклав відповідні договори.
7. Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду. Така юридична особа може бути засновником одного або більше відкритих пенсійних фондів.
8. Зміна складу засновників пенсійного фонду здійснюється відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та статутом.
У разі створення пенсійного фонду кількома засновниками один із засновників має право вийти з їх складу в порядку, передбаченому статутом пенсійного фонду, попередивши про це інших засновників та учасників фонду, на користь яких він сплачував пенсійні внески, не пізніш як за шість місяців до виходу з числа засновників пенсійного фонду.
Якщо інше не передбачено законом, засновник або роботодавець - платник корпоративного пенсійного фонду може припинити сплату пенсійних внесків до такого пенсійного фонду шляхом розірвання всіх укладених ним з таким фондом пенсійних контрактів та договору про участь у пенсійному фонді, повідомивши Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку та учасників фонду за шість місяців до розірвання таких контрактів та договору про участь у пенсійному фонді.
Рішення роботодавця про вихід із складу засновників або про розірвання договору про участь у пенсійному фонді обов'язково вноситься до колективного договору, якщо заснування такого фонду або участь у такому фонді роботодавця було передбачено колективним договором.
У разі якщо згідно із законом роботодавець зобов'язаний здійснювати пенсійні внески до пенсійного фонду на користь своїх працівників, такий роботодавець може припинити сплату пенсійних внесків до пенсійного фонду у визначеному цим Законом порядку лише за умови укладення пенсійних контрактів на користь таких працівників з іншим пенсійним фондом.
( Частина восьма статті 8 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
9. У разі виходу із складу засновників корпоративного пенсійного фонду одного із засновників або розірвання роботодавцем-платником договору про участь у корпоративному пенсійному фонді учасники такого фонду, які є працівниками цього засновника або роботодавця-платника, втрачають право бути учасниками такого корпоративного пенсійного фонду.
Учасники фонду, які є працівниками такого роботодавця, протягом трьох місяців з дня отримання повідомлення про вихід їх роботодавця з числа засновників або роботодавців - платників корпоративного пенсійного фонду зобов'язані подати адміністратору цього фонду заяву із зазначенням нового пенсійного фонду або страховика, з яким укладено договір страхування довічної пенсії, або банку, в якому відкрито пенсійний депозитний рахунок, куди мають бути передані належні їм пенсійні кошти. Договір страхування довічної пенсії може бути укладено учасником пенсійного фонду лише у разі досягнення таким учасником пенсійного віку, визначеного цим Законом. Разом з письмовою заявою учасник фонду зобов'язаний надати копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом, або копію договору страхування довічної пенсії з обраним страховиком, або копію договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка. Працівники такого роботодавця, які є учасниками накопичувальної системи пенсійного страхування, подають адміністратору пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня та копію пенсійного контракту, укладеного з новим пенсійним фондом - суб'єктом другого рівня. За бажанням учасника фонду, який є учасником накопичувальної системи пенсійного страхування, або відсутності такої заяви, обліковані на його індивідуальному пенсійному рахунку кошти можуть бути переведені до Накопичувального пенсійного фонду.
( Абзац другий частини дев'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
У разі відсутності такої заяви та копії укладеного договору з новим пенсійним фондом або копії договору страхування довічної пенсії з обраним страховиком, або копії договору про відкриття пенсійного депозитного рахунка в банку пенсійні кошти учасника фонду, крім учасника накопичувальної системи пенсійного страхування, передаються до іншого пенсійного фонду за вибором адміністратора, який передає такі кошти, з повідомленням про це такого учасника та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац третій частини дев'ятої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3668-VI від 08.07.2011, № 4225-VI від 22.12.2011 )
Письмове повідомлення про переведення коштів таких учасників до іншого фонду направляється кожному учаснику фонду протягом одного місяця з дня такого переведення та містить інформацію про суму переведених коштів, реквізити пенсійного фонду та його адміністратора, а також вказівку на необхідність укласти пенсійний контракт з фондом, до якого переведені кошти.
( Частину дев'яту статті 8 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Переведення коштів та передача відомостей персоніфікації учасників фонду здійснюються на підставі договору між адміністратором фонду, з якого переводяться пенсійні кошти таких учасників, та пенсійним фондом, до якого переводяться такі кошти. Копія договору надається учаснику фонду разом з повідомленням, зазначеним в абзаці четвертому цієї частини.
( Частину дев'яту статті 8 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
10. У разі виходу із складу засновників або роботодавців - платників корпоративного пенсійного фонду роботодавець зобов'язаний сплатити пенсійні внески за раніше укладеними пенсійними контрактами, які підлягали сплаті до дня попередження про вихід із складу засновників або роботодавців - платників пенсійного фонду.
11. У разі звернення недержавного пенсійного фонду до державних органів із заявою про надання адміністративної послуги плата за надання такої адміністративної послуги (у разі якщо така плата встановлена законодавством) сплачується засновником такого недержавного пенсійного фонду. У разі наявності у недержавного пенсійного фонду кількох засновників плата за надання адміністративної послуги сплачується одним із них за їхньою домовленістю.
( Статтю 8 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 3585-IX від 22.02.2024 )
Стаття 9. Статут пенсійного фонду
1. Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам цього Закону. Статут пенсійного фонду, а також зміни до нього затверджуються засновником (зборами засновників) пенсійного фонду.
Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця - платника пенсійного фонду не потребує внесення змін до статуту пенсійного фонду.
( Частина перша статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Статутом пенсійного фонду можуть встановлюватися тільки такі умови і правила недержавного пенсійного забезпечення, які не суперечать цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, прийнятим відповідно до цього Закону.
3. Статут пенсійного фонду повинен містити:
1) повне і скорочене (за наявності) найменування, вид фонду (відкритий, корпоративний чи професійний), місцезнаходження ради фонду;
( Пункт 1 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2) відомості про засновників фонду із зазначенням їх місцезнаходження (юридичної адреси);
3) порядок внесення змін до пенсійних схем та їх скасування;
4) порядок затвердження і внесення змін до інвестиційної декларації фонду;
5) порядок укладення пенсійних контрактів;
6) права та обов'язки фонду, його засновника (засновників), роботодавців - платників, вкладників, учасників, а також порядок їх реалізації і виконання;
( Пункт 6 частини третьої статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
7) у разі якщо засновників декілька - порядок скликання, проведення зборів засновників (у тому числі шляхом опитування), формування порядку денного, прийняття ними рішень та їх компетенцію;
( Пункт 7 частини третьої статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
8) повноваження ради пенсійного фонду, порядок її утворення та функціонування, скликання її засідань, кваліфікаційні вимоги до її членів;
9) умови набуття статусу учасника фонду;
10) умови сплати внесків до пенсійного фонду;
11) порядок використання пенсійних активів фонду;
12) види дозволених витрат, пов'язаних з діяльністю пенсійного фонду;
13) порядок організації звітності, а також порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків;
( Пункт 13 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
14) порядок припинення пенсійного фонду;
( Пункт 14 частини третьої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
15) умови, за яких можуть бути проведені вибір і заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників фонду;
16) порядок оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду;
17) порядок внесення змін до статуту пенсійного фонду;
18) порядок зміни складу засновників пенсійного фонду (у зв'язку із вступом, виходом, вибуттям засновників);
( Пункт 18 частини третьої статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
19) інші положення, що не суперечать законодавству.
У разі створення пенсійного фонду одноосібним засновником повноваження засновника визначаються статутом такого фонду з урахуванням вимог пунктів "а" - "г" частини третьої статті 16 цього Закону.
( Частину третю статті 9 доповнено абзацом згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Статут пенсійного фонду та зміни до нього реєструються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
( Абзац перший частини четвертої статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Зміни до статуту пенсійного фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не погоджує статути та зміни до статутів пенсійних фондів, які порушують вимоги, встановлені цим Законом.
( Абзац третій частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
5. Статут та зміни до статуту погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку до їх реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
( Частина п'ята статті 9 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
Стаття 10. Інвестиційна декларація пенсійного фонду
1. Інвестиційна декларація пенсійного фонду розробляється і затверджується радою фонду відповідно до цього Закону.
Інвестиційна декларація пенсійного фонду підлягає обов'язковій реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 60 календарних днів після формування ради фонду.
( Абзац другий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )