Про недержавне пенсійне забезпечення

Верховна Рада України Закон від 09.07.2003 №1057-IV
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 09.07.2003

Номер 1057-IV

Статус Діє

Редакції
01.07.2021 внесення змін (закон від 19.06.2020 N 738-IX /738-20/) 03.07.2020 внесення змін (закон від 17.06.2020 N 720-IX /720-20/) 01.07.2020 внесення змін (закон від 12.09.2019 N 79-IX /79-20/) 04.11.2018 внесення змін (закон від 02.10.2018 N 2581-VIII /2581-19/) 06.01.2018 внесення змін (закон від 16.11.2017 N 2210-VIII /2210-19/) 11.10.2017 внесення змін (закон від 03.10.2017 N 2148-VIII /2148-19/) 20.07.2014 внесення змін (закон від 05.06.2014 N 1323-VII /1323-18/) 11.10.2013 внесення змін (закон від 06.07.2012 N 5178-VI /5178-17/) 09.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5462-VI /5462-17/) 06.12.2012 внесення змін (закон від 20.11.2012 N 5492-VI /5492-17/) 18.07.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4225-VI /4225-17/) 17.06.2012 внесення змін (закон від 24.05.2012 N 4841-VI /4841-17/) 12.05.2012 внесення змін (закон від 22.12.2011 N 4270-VI /4270-17/) 01.10.2011 внесення змін (закон від 08.07.2011 N 3668-VI /3668-17/) 07.08.2011 внесення змін (закон від 07.07.2011 N 3610-VI /3610-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2388-VI /2388-17/) 27.07.2010 внесення змін (закон від 01.07.2010 N 2393-VI /2393-17/) 07.05.2009 внесення змін (закон від 16.04.2009 N 1276-VI /1276-17/) 14.01.2006 внесення змін (закон від 15.12.2005 N 3201-IV /3201-15/) 09.07.2003 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;
компанія з управління активами.
Юридична особа, яка має намір провадити діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, повинна отримати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів.
( Абзац п'ятий частини першої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
2. Надання послуг з адміністрування недержавних пенсійних фондів може поєднуватися лише з діяльністю з управління активами відповідно до вимог, встановлених цим Законом.
Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який самостійно здійснює адміністрування такого фонду, не має права здійснювати управління активами пенсійних фондів, якщо він не є компанією з управління активами.
3. У разі створення корпоративного пенсійного фонду одноосібним засновником рішення про здійснення адміністрування самим засновником або про залучення професійного адміністратора приймається вищим органом управління або власником такого засновника.
У разі прийняття рішення про самостійне адміністрування корпоративного пенсійного фонду його засновником такий засновник повинен утворити відповідний структурний підрозділ.
4. Адміністратор надає послуги пенсійному фонду на підставі договору про адміністрування пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду у письмовій формі.
Адміністратор діє від імені пенсійного фонду і в інтересах його учасників.
5. Істотними умовами договору про адміністрування пенсійного фонду є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;
вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
застереження щодо конфіденційності;
порядок подання звітності та інформації;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;
строк дії договору;
розмір оплати послуг з адміністрування пенсійного фонду (за винятком випадків, передбачених частиною одинадцятою статті 20 та частиною другою статті 30 цього Закону);
порядок зміни умов договору;
умови дострокового розірвання договору.
Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду.
6. Адміністратор зобов'язаний:
вести персоніфікований облік учасників пенсійного фонду відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів;
укладати пенсійні контракти від імені пенсійного фонду;
забезпечувати здійснення пенсійних виплат учасникам фонду у випадках, передбачених законом;
( Абзац четвертий частини шостої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 )
надавати зберігачу розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів відповідно до статті 48 цього Закону;
надавати пенсійному фонду агентські та рекламні послуги, пов'язані з його діяльністю;
надавати інформацію відповідно до умов договору та цього Закону, а також інших нормативно-правових актів;
( Абзац сьомий частини шостої статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
складати відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів звітність у сфері недержавного пенсійного забезпечення, вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та раді пенсійного фонду;
у письмовій формі інформувати учасників накопичувальної системи пенсійного страхування про умови і порядок отримання довічної пенсії за рахунок коштів, облікованих на їх індивідуальних пенсійних рахунках;
( Частину шосту статті 21 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
виконувати інші обов'язки у випадках, передбачених законом.
( Частину шосту статті 21 доповнено абзацом десятим згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
7. З метою провадження своєї діяльності адміністратор має право засновувати представництва, філії, інші відокремлені підрозділи відповідно до законодавства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
8. Адміністратор пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня має право отримувати від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безоплатну інформацію про показники, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Статтю 21 доповнено частиною восьмою згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
Стаття 22. Вимоги до створення професійного адміністратора недержавних пенсійних фондів
1. Професійний адміністратор може утворюватися фізичними та юридичними особами, в тому числі особами, що є засновниками пенсійних фондів будь-якого виду, в формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законів з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Зберігач не може бути засновником адміністраторів тих пенсійних фондів, з радами фондів яких він уклав договори про обслуговування пенсійних фондів.
2. Професійний адміністратор, утворений як акціонерне товариство, має право випускати виключно прості іменні акції.
3. Професійний адміністратор має найменування, яке відображає його організаційно-правову форму, містить слова "адміністратор пенсійного фонду" та відрізняється від найменувань будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.
Стаття 23. Установчі документи професійного адміністратора пенсійних фондів
1. Професійний адміністратор пенсійного фонду діє на підставі засновницького договору і статуту, які повинні відповідати вимогам законів України, що регулюють діяльність господарських товариств та цього Закону.
2. Статут професійного адміністратора не може передбачати провадження ним будь-яких інших видів діяльності, крім визначених цим Законом.
3. Інформація про внесення змін до установчих документів професійного адміністратора має надаватися ним Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом семи робочих днів після реєстрації таких змін.
Стаття 24. Органи управління адміністратора
( Назва статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
1. Органи управління адміністратора утворюються відповідно до законів з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням вимог цього Закону.
2. До складу виконавчих і контролюючих органів адміністратора можуть входити лише особи, які:
1) є дієздатними;
2) відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) не мають обмежень щодо виконання покладених на них функцій, які виникають через їх пов'язаних осіб;
4) не були засуджені за умисні кримінальні правопорушення;
( Пункт 4 частини другої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )
5) протягом останніх семи років не були керівниками юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданих процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді.
3. Посадові особи адміністратора не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від зберігача, осіб, які здійснюють управління активами, аудитора пенсійного фонду, адміністрування якого він здійснює, а також від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.
4. Вимоги, встановлені цією статтею, поширюються також на керівника структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів компанії з управління активами та керівника структурного підрозділу одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду.
( Частина четверта статті 24 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )( Текст статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
Стаття 25. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів
1. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів забезпечується адміністратором та передбачає ведення індивідуальних пенсійних рахунків учасників фонду.
2. Адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення першого за часом пенсійного контракту на користь такого учасника, але не пізніше дати отримання першого пенсійного внеску за цим пенсійним контрактом. У разі переведення пенсійних коштів учасника фонду від інших фінансових установ відповідно до вимог цього Закону адміністратор зобов'язаний відкрити індивідуальний пенсійний рахунок учасника фонду протягом 30 календарних днів з дня укладення договору про виплату пенсій на визначений строк або іншого документа, на підставі якого здійснюється переведення належних учаснику пенсійних коштів, але не пізніше дати отримання таких коштів.
( Частина друга статті 25 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. У системі персоніфікованого обліку індивідуальний пенсійний рахунок відкривається кожному учаснику фонду. Для ідентифікації учасника фонду в номері індивідуального пенсійного рахунка використовується реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів), а у разі його відсутності використовується серія (та за наявності - номер) паспорта учасника фонду чи іншого документа, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац перший частини третьої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться облік суми належних йому пенсійних коштів в одиницях пенсійних активів та гривнях виходячи з поточної чистої вартості одиниці пенсійних активів пенсійного фонду.
На індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду ведеться окремо облік коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що належить учаснику, а також може відображатися інша інформація, визначена законодавством або внутрішніми документами адміністратора.
( Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
4. Система персоніфікованого обліку учасників фонду повинна містити інформацію щодо кожного учасника фонду, вкладників фонду, які здійснюють внески на користь учасника фонду, інформацію про пенсійну схему, кількість одиниць пенсійних активів пенсійного фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів пенсійного фонду, загальну суму пенсійних коштів. Облік коштів та кількості одиниць пенсійних активів здійснюється окремо по учасниках накопичувальної системи пенсійного страхування та учасниках недержавного пенсійного забезпечення.
Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина четверта статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011; в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
5. Інформація з індивідуального пенсійного рахунку учасника фонду зберігається на паперовому та електронному носіях в адміністратора протягом строку дії відповідного пенсійного контракту та, якщо було укладено договір про виплату пенсії на визначений строк, протягом строку дії такого договору, а після припинення правовідносин між учасником (вкладником) фонду та пенсійним фондом - протягом десяти років, якщо інше не передбачене законодавством.
6. На вимогу учасника фонду адміністратор зобов'язаний надавати виписку з його індивідуального пенсійного рахунку, при цьому один раз на рік - безоплатно.
Стаття 26. Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів
1. Передача системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється адміністратором у разі:
розірвання договору, укладеного ним з радою пенсійного фонду;
ліквідації адміністратора;
припинення адміністратора в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам-правонаступникам, внаслідок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб;
анулювання ліцензії, виданої адміністратору на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.
( Частина перша статті 26 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Адміністратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації після отримання від ради пенсійного фонду або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про обраного чи тимчасово призначеного нового професійного адміністратора. До передачі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації адміністратор зобов'язаний продовжувати виконання своїх функцій.
Передача системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 27. Ліцензування діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
( Назва статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4225-VI від 22.12.2011, № 79-IX від 12.09.2019 )
1. Особа, що виявила бажання здійснювати діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана отримати ліцензію на провадження такої діяльності в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Порядок ліцензування діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина друга статті 27 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3. Особа, яка подає документи на отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (крім випадку, зазначеного у частині п'ятій цієї статті), повинна відповідати таким вимогам:
мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії;
мати кадри відповідного кваліфікаційного рівня, належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку для видачі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування має право проводити виїзні перевірки відповідності адміністратора встановленим вимогам та достовірності документів, поданих таким адміністратором згідно з установленими нею ліцензійними умовами.
( Частину третю статті 27 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )( Частина третя статті 27 в редакції Закону № 2393-VI від 01.07.2010 )
4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не меншому, ніж 2,5 мільйона гривень.
( Абзац перший частини четвертої статті 27 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, зобов'язана:
повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці.
( Частина четверта статті 27 в редакції Закону № 2393-VI від 01.07.2010 )
5. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів видається юридичній особі - одноосібному засновнику корпоративного пенсійного фонду, яка прийняла рішення про самостійне здійснення адміністрування цього фонду, за умови, що така юридична особа має технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду та кадри відповідного кваліфікаційного рівня, які відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого пенсійного фонду та отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування недержавними пенсійними фондами, не має права здійснювати діяльність з адміністрування будь-якого іншого пенсійного фонду.
Професійний адміністратор має право здійснювати адміністрування декількох пенсійних фондів одночасно, а також управляти активами пенсійного фонду, адміністратором якого він є, за умови наявності відповідної ліцензії. Професійний адміністратор має право бути адміністратором створеного ним корпоративного пенсійного фонду.
( Текст статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
Стаття 28. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
( Назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
1. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в ліцензійних умовах.
2. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів надається письмово Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку усім пенсійним фондам, з якими адміністратором укладено договори про адміністрування недержавного пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення та підлягає обов'язковому оприлюдненню у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
3. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, виданої юридичній особі - одноосібному засновникові корпоративного пенсійного фонду, такий засновник зобов'язаний ініціювати припинення повноважень членів ради фонду, дії яких спричинили анулювання цієї ліцензії, та забезпечити обрання нових членів ради фонду замість звільнених протягом трьох робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду.
4. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, виданої адміністратору пенсійного фонду, рада такого фонду зобов'язана забезпечити укладення договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду протягом п'яти робочих днів з іншим адміністратором.
( Частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
5. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору системи персоніфікованого обліку.
6. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором такого фонду, має право на повторне отримання такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати анулювання ліцензії, а професійний адміністратор пенсійних фондів - у будь-який час.
( Текст статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
Стаття 29. Тимчасове призначення адміністратора недержавних пенсійних фондів
1. У разі, якщо протягом десяти робочих днів з дати отримання пенсійним фондом повідомлення про анулювання ліцензії адміністратора цього фонду рада фонду не укладе договір з новим адміністратором, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може тимчасово призначити своїм рішенням адміністратора для виконання всіх функцій адміністратора, ліцензію якого анульовано. Порядок тимчасового призначення адміністратора визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина перша статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Рішення про тимчасове призначення адміністратора надається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у письмовій формі адміністратору, ліцензію якого анульовано, а також всім пенсійним фондам, з якими цим адміністратором було укладено договори, та їх компаніям з управління активами або іншій особі, яка здійснює управління активами, протягом одного робочого дня після прийняття такого рішення.
3. Розмір оплати послуг тимчасово призначеного адміністратора визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку виходячи із середніх розмірів оплати відповідних послуг.
4. Рада фонду має право укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з тимчасово призначеним адміністратором або змінити тимчасово призначеного адміністратора шляхом укладення договору з іншим адміністратором і повинна повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів після укладення відповідного договору. На підставі цього повідомлення зупиняється дія рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про тимчасове призначення адміністратора.
Стаття 30. Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду
1. Розмір тарифів на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду визначається договором про адміністрування пенсійного фонду.
Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду здійснюється в грошовій формі.
( Абзац третій частини першої статті 30 виключено на підставі Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. У разі коли адміністрування корпоративного пенсійного фонду здійснює його одноосібний засновник, витрати на адміністрування такого корпоративного пенсійного фонду здійснюються за рахунок цього засновника.
Стаття 31. Відповідальність адміністратора пенсійного фонду
1. Адміністратор пенсійного фонду несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед пенсійними фондами, з радами яких він уклав договори про адміністрування, всім майном, що належить йому на праві власності.
Відшкодування збитків, завданих адміністратором, здійснюється за рахунок його резервного фонду, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна адміністратора. Порядок формування та вимоги до розміщення коштів резервного фонду встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Абзац другий частини першої статті 31 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
2. Адміністратор не має права передавати свої зобов'язання перед пенсійними фондами іншим особам.
3. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями адміністратора пенсійного фонду, адміністратор не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.
Стаття 32. Адміністрування пенсійного фонду у разі припинення юридичної особи - адміністратора пенсійного фонду
1. У разі припинення юридичної особи - адміністратора засновники такого адміністратора зобов'язані протягом п'яти робочих днів з дня прийняття рішення про початок відповідної процедури повідомити про це ради пенсійних фондів, з якими такий адміністратор уклав договори; осіб, які здійснюють управління активами пенсійного фонду; зберігачів відповідних пенсійних фондів; Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина перша статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
2. У разі ліквідації, а також припинення юридичної особи - адміністратора в результаті злиття, приєднання, поділу, внаслідок чого порушуються вимоги цього Закону щодо пов'язаних осіб, адміністратор зобов'язаний передати систему персоніфікованого обліку учасників фонду та відповідну документацію новому адміністратору в порядку, встановленому статтею 26 цього Закону.
( Стаття 32 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )( Статтю 33 виключено на підставі Закону№ 79-IX від 12.09.2019 )
Розділ IV
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
Стаття 34. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів
1. Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами:
компанією з управління активами;
банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;
( Абзац третій частини першої статті 34 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
Національним банком України щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
( Абзац частини першої статті 34 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами.
2. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з управління активами, яка видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
( Частина друга статті 34 із змінами, внесеними згідно із Законом N 738-IX від 19.06.2020 )
3. Управління активами пенсійного фонду здійснюється відповідно до умов договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається з радою пенсійного фонду.
Договір про управління активами укладається в письмовій формі.
4. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, не може бути засновником або пов'язаною особою засновників зберігача пенсійного фонду, засновників корпоративного або професійного пенсійного фонду, якщо з радою такого фонду вона уклала договір про управління активами, крім випадку, передбаченого частиною одинадцятою статті 20 цього Закону.
Стаття 35. Компанія з управління активами
1. Компанія з управління активами є юридичною особою, яка утворюється та діє відповідно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.
2. Керівник виконавчого органу та посадові особи компанії з управління активами не мають права отримувати у будь-якому вигляді винагороду від адміністратора, за винятком випадків здійснення професійним адміністратором діяльності з управління активами відповідно до норм цього Закону, від зберігача, аудиторів пенсійного фонду, з радою якого компанією укладено відповідний договір, та від пов'язаних осіб зазначених суб'єктів.
3. Компанія з управління активами, яка надає послуги пенсійному фонду - суб'єкту другого рівня, повинна:
1) мати не менше п'яти років досвіду роботи з управління активами на фінансових ринках України;
2) мати одночасно в управлінні активи в сумі, що визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) мати власний капітал у розмірі не менш як 25 мільйонів гривень;
4) відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо кваліфікаційного рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами накопичувальної системи пенсійного страхування. Такі фахівці не повинні мати судимостей за умисні корисливі кримінальні правопорушення та займатися підприємницькою діяльністю.
( Пункт 4 частини третьої статті 35 із змінами, внесеними згідно із Законом № 720-IX від 17.06.2020 )( Статтю 35 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
Стаття 36. Вимоги до договору про управління активами пенсійного фонду
1. Рада пенсійного фонду має право укладати договір про управління активами пенсійного фонду з особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами.
2. Істотними умовами договору про управління активами пенсійного фонду є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) органів управління договірних сторін;
вид пенсійного фонду (відкритий, корпоративний чи професійний);
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
обсяги пенсійних активів та умови їх розподілу між особами, що надають послуги з управління активами пенсійного фонду (в разі укладення договору про управління активами пенсійного фонду більше ніж з однією такою особою);
застереження щодо конфіденційності;
порядок подання звітності та інформації;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;
строк дії договору;
розмір винагороди за надання послуг з управління активами;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового розірвання договору.
Договір може містити за згодою сторін інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору є інвестиційна декларація пенсійного фонду.
Стаття 37. Умови проведення заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійних фондів
1. Рада фонду може замінювати особу, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, з обов'язковим повідомленням про це Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням причин такої заміни протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення. Заміна такої особи може провадитися:
( Абзац перший частини першої статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 79-IX від 12.09.2019 )
після закінчення строку відповідного договору про управління активами;
у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою ради пенсійного фонду;
у разі дострокового розірвання такого договору за ініціативою особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду.
2. Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою ради фонду провадиться у разі:
1) анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження діяльності з управління активами, наданої особі, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;
2) припинення особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду;
( Пункт 2 частини другої статті 37 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011 )
3) укладення особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, угод, які порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства з недержавного пенсійного забезпечення, умов договору про управління активами пенсійного фонду або умов інвестиційних декларацій пенсійних фондів;
4) визнання незадовільними результатів діяльності такої особи щодо управління активами пенсійного фонду радою фонду;
5) зменшення протягом року більш як на 20 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів фонду та/або більш як на 10 відсотків середньозваженого показника зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування; за пенсійними активами, які перебували в управлінні особи (осіб), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду, якщо таке зменшення не обумовлено об'єктивними змінами на фінансовому ринку.
( Частину другу статті 37 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
Дострокове розірвання договору про управління активами за ініціативою особи, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, провадиться у разі, коли така особа не спроможна надалі здійснювати управління активами пенсійного фонду, про що така особа повинна письмово повідомити раду відповідного пенсійного фонду із зазначенням причин, які перешкоджають виконанню нею такого договору.
3. У разі закінчення строку або розірвання договору про управління активами рада фонду зобов'язана:
1) протягом одного робочого дня з дати припинення зобов'язань за таким договором письмово повідомити зберігача та особу, що здійснює управління активами пенсійного фонду, про закінчення строку договору про управління активами або його розірвання із зазначенням причин цього;
2) не пізніше одного місяця з дати припинення зобов'язань за таким договором укласти договір про управління активами пенсійного фонду з іншою особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, у разі, коли управління активами фонду здійснювалося лише однією особою.
4. Порядок та термін передачі повноважень у разі заміни особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, а також порядок призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме управління активами пенсійного фонду у разі невиконання радою фонду вимоги, встановленої пунктом 2 частини третьої цієї статті, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 38. Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду
1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень інвестиційним фірмам та зберігачу.
( Частина перша статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 738-IX від 19.06.2020 )
2. Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами, зобов'язана:
1) здійснювати операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду та укладеного договору про управління активами;
1-1) дотримуватися внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов'язаними з інвестуванням пенсійних активів, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
( Частину другу статті 38 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом № 4270-VI від 22.12.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
2) подавати щороку раді фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду;
3) надавати звітність, передбачену цим Законом.
3. У разі коли особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами інвестиційній фірмі, копія цього розпорядження обов'язково надається зберігачу.
( Частина третя статті 38 із змінами, внесеними згідно із Законом N 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 39. Ліцензування діяльності з управління активами
( Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4225-VI від 22.12.2011 )
1. Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами особі, яка згідно з цим Законом має право на отримання такої ліцензії, здійснюється в порядку та на умовах, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами видається відповідній особі за умови, що вона мала сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 7 мільйонів гривень на день подання документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для отримання цієї ліцензії.
( Частина друга статті 39 в редакції Закону № 2393-VI від 01.07.2010 )
3. Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.
У разі зменшення визначеного цією частиною розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, зобов'язана:
повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох робочих днів з дня виникнення такого зменшення;
привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, передбаченим цією частиною, протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та надати відповідні підтвердні документи Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами, вимогам цієї частини на строк не більш як три місяці.
( Частина третя статті 39 в редакції Закону № 2393-VI від 01.07.2010 )( Частину четверту статті 39 виключено на підставі Закону № 2393-VI від 01.07.2010 )
Стаття 40. Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів
1. Особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, під час провадження такої діяльності не мають права:
1) використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, в тому числі власних;
2) здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до цього Закону;
3) від імені пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів фонду;
4) укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами, які знаходяться у неї в управлінні;
5) інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених цим Законом;
6) безоплатно відчужувати пенсійні активи.
2. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими фінансовими інструментами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори. Така особа зобов'язана сформувати резервний фонд у розмірі та порядку, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина друга статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019, N 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 41. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів в порядку, визначеному ліцензійними умовами.
2. Анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів є підставою для дострокового розірвання договору про управління активами пенсійного фонду з особою, що здійснює управління активами пенсійного фонду, та передачі її повноважень щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами пенсійних фондів.
3. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів у письмовій формі надається протягом трьох робочих днів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку всім пенсійним фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх адміністраторам та зберігачам і підлягає оприлюдненню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 42. Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійних фондів
1. Розмір винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, є істотною умовою договору про управління активами пенсійного фонду, який укладається між радою пенсійного фонду і такою особою.
2. Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду визначається як відсоток чистої вартості активів пенсійного фонду, що перебувають в управлінні цієї особи. Винагорода виплачується у грошовій формі.
3. Оплата послуг, пов'язаних з проведенням операцій з активами пенсійного фонду, які надаються третіми особами (послуги інвестиційних фірм, витрати на перереєстрацію прав власності на активи пенсійного фонду, інших послуг, передбачених цим Законом), здійснюється за рахунок пенсійного фонду шляхом оплати таких послуг цим особам на підставі документів, що підтверджують фактично отримані послуги, або шляхом відшкодування витрат особі, що провадить діяльність з управління активами, одночасно з виплатою винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду на підставі документів, що підтверджують фактично здійснені витрати.
( Стаття 42 в редакції Закону № 4225-VI від 22.12.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом N 738-IX від 19.06.2020 )
Стаття 43. Відповідальність особи, що здійснює управління активами пенсійних фондів
1. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, несе відповідальність перед пенсійним фондом за виконання своїх зобов'язань і збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушення цією особою законодавства, положень інвестиційної декларації пенсійного фонду або договору про управління активами пенсійного фонду, всім майном, що належить їй на праві власності.
2. Збитки, завдані пенсійному фонду внаслідок порушень, визначених частиною першою цієї статті, відшкодовуються за рахунок резервного фонду особи, що здійснює управління активами такого пенсійного фонду, а у разі недостатності резервного фонду - за рахунок іншого майна цієї особи. Порядок формування резервного фонду встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
( Частина друга статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законами № 4225-VI від 22.12.2011,№ 79-IX від 12.09.2019 )
Розділ V
ЗБЕРІГАЧ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
Стаття 44. Зберігач пенсійного фонду
1. Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам:
має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності із зберігання активів пенсійних фондів;
( Абзац другий частини першої статті 44 в редакції Законів № 3668-VI від 08.07.2011, № 5178-VI від 06.07.2012 )
не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;
не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.
Зберігач пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня, крім вимог, визначених цією статтею, повинен мати регулятивний капітал у розмірі не менш як 500 мільйонів гривень.
( Частину першу статті 44 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 )
2. Зберігач надає свої послуги на підставі договору про обслуговування пенсійного фонду зберігачем. Такий договір укладається в письмовій формі між радою пенсійного фонду і зберігачем відповідно до законодавства.
Недержавний пенсійний фонд може обслуговуватися тільки одним зберігачем.
Усі операції з пенсійними активами пенсійного фонду здійснюються через зберігача. Поточні рахунки пенсійного фонду відкриваються у зберігача. Пенсійні активи пенсійного фонду в формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, зберігаються у зберігача.
3. Обов'язками зберігача пенсійного фонду є:
відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду;
приймання, передача (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів;
перевірка підрахунку чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійсненого адміністратором та особою (особами), що провадить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду;
виконання відповідно до цього Закону розпоряджень адміністратора щодо перерахування пенсійних коштів;
виконання розпоряджень адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особі, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, інвестиційних фірм та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених цим Законом;
виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду;
зберігання копій розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, інвестиційним фірмам та іншим посередникам;
подання звітності, передбаченої цим Законом та відповідними нормативно-правовими актами;
виконання розпоряджень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством;
забезпечення в день надходження до банку зарахування на рахунок пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня коштів учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.
( Частину третю статті 44 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011, із змінами, внесеними згідно із Законом N 738-IX від 19.06.2020 )
4. У разі виявлення порушень законодавства щодо провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду, вчинених особою, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зберігач протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення:
1) письмово надає відповідну інформацію раді пенсійного фонду, адміністратору, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також особі, що вчинила це порушення;
( Пункт 1 частини четвертої статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-IX від 12.09.2019 )
2) припиняє (блокує) виконання розпоряджень особи, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, щодо операцій з пенсійними активами, що не відповідають вимогам законодавства щодо провадження діяльності з управління активами пенсійного фонду.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про недержавне пенсійне забезпечення
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення понять
1. У цьому Законі поняття вживаються в такому значенні:
адміністратор недержавного пенсійного фонду (далі - адміністратор) - юридична особа, що здійснює адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах цього Закону;
ануїтет - періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі;
відкритий пенсійний фонд - недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
вкладник недержавного пенсійного фонду (далі - вкладник фонду) - особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону;
власний капітал - різниця між сукупною вартістю активів юридичної особи та вартістю її зобов'язань перед третіми особами;
діяльність з недержавного пенсійного забезпечення - сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених законодавством дій, спрямованих на здійснення недержавного пенсійного забезпечення фізичних осіб;
діяльність з управління активами - професійна діяльність, визначена законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки;
довічна пенсія (довічний ануїтет) - пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування;
засновник (засновники) недержавного пенсійного фонду - юридична особа або фізичні особи (для професійного пенсійного фонду), які створили пенсійний фонд чи приєдналися до нього після створення та набули прав і обов'язків, визначених цим Законом для засновників пенсійного фонду;
зберігач пенсійного фонду (далі - зберігач) - Національний банк України або банк, який на підставі відповідної ліцензії провадить діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;

30 днiв передплати безкоштовно!