• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів

Верховна Рада України  | Закон від 16.11.2017 № 2210-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 6-7, ст.38)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50 № 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68 № 145-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.302 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У статті 336 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):
у частині першій слово "публічного" виключити;
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів. Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, громадські об’єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації".
2. Пункт 1 частини першої статті 195 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів".
3. В абзаці третьому статті 1, частині першій статті 3, частині сьомій статті 4 Закону України "Про залізничний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 40, ст. 183; 2012 р., № 49, ст. 554) слово "публічного" виключити.
4. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
"Терміни "особа, яка здійснює управлінські функції", "оферент цінних паперів" та "проспект цінних паперів" вживаються в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок";
2) у статті 3:
абзаци шостий і сьомий викласти в такій редакції:
"реєстрація випусків цінних паперів, звітів про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспектів цінних паперів;
контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів, звіту про результати розміщення цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів";
доповнити частиною другою такого змісту:
"Принцип мовчазної згоди не застосовується при здійсненні державного регулювання ринку цінних паперів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку лише у встановлених законом випадках";
3) у частині другій статті 7:
пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:
"3) встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів";
"5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів, затверджує проспекти цінних паперів та скасовує реєстрацію випусків цінних паперів";
доповнити пунктами 5-1 і 5-2 такого змісту:
"5-1) встановлює порядок затвердження проспекту цінних паперів у процесі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі;
5-2) встановлює максимальну сумарну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту цінних паперів, та встановлює порядок та вимоги до документів, що складаються при здійсненні публічної пропозиції";
у пункті 6 слова "щодо допуску" замінити словами "та здійснює допуск";
доповнити пунктами 6-1 і 7-1 такого змісту:
"6-1) визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів";
"7-1) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів";
пункт 8 виключити;
доповнити пунктами 10-1-10-3, 24-1, 25-1 і 37-12 такого змісту:
"10-1) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів фондових бірж на території України;
10-2) здійснює контроль за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
10-3) здійснює контроль за достовірністю, зрозумілістю, узгодженістю та повнотою фінансової звітності учасників фондового ринку, її відповідності, у тому числі за міжнародними стандартами фінансової звітності";
"24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства";
"25-1) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку";
"37-12) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку";
4) у статті 8:
у пункті 5 слова "розміщення (продаж) та обіг цінних паперів того чи іншого емітента" замінити словами "обіг цінних паперів";
пункт 5-1 викласти в такій редакції:
"5-1) зупиняти обіг цінних паперів емітента, зокрема у зв’язку з включенням його до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а також відновлювати їх обіг";
пункт 5-3 виключити;
у пункті 8 слово "надається" замінити словом "здійснюється";
доповнити пунктами 8-1-8-8, 10-1-10-3 і 16-1-16-4 такого змісту:
"8-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку будь-якої інформації, що може мати вплив на оцінку цінних паперів, які допущені до торгів на фондовій біржі;
8-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати від емітента (інших осіб, які оформили проспект) доповнення проспекту цінних паперів, поданого на затвердження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
8-3) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом своїх зобов’язань, зазначених у проспекті цінних паперів;
8-4) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від аудиторів (аудиторських фірм), емітентів (осіб, які здійснюють управлінські функції в них);
8-5) вимагати надання інформації та документів акціонерів або власників інших фінансових інструментів, фізичних чи юридичних осіб, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", а також осіб, яких такі особи контролюють, або осіб, під контролем яких такі особи перебувають;
8-6) вимагати від емітента здійснити розкриття інформації, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, у порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
8-7) самостійно розкривати інформацію, подання якої вимагається згідно з пунктом 8-1 цієї статті, за своєю ініціативою у випадку, якщо емітент не виконав відповідної вимоги Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передбаченої пунктом 8-5 цієї статті;
8-8) оприлюднювати інформацію про факт невиконання емітентом, акціонером або власником інших фінансових інструментів, фізичними чи юридичними особами, які зобов’язані подавати повідомлення, передбачене статтею 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства", обов’язків, передбачених зазначеною статтею";
"10-1) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від емітента (інших осіб, які оформили проспект), а також осіб, які контролюються емітентом (іншими особами, які оформили проспект) або які контролюють емітента (інших осіб, які оформили проспект);
10-2) у процесі розгляду проспекту цінних паперів, поданого на затвердження, вимагати надання інформації та документів від оферента цінних паперів, аудиторів (аудиторських фірм), осіб, які здійснюють управлінські функції в емітенті, та/або особи, яка подає заявку про допуск до торгів на фондовій біржі;
10-3) вимагати надання пояснень (у письмовій та усній формі), документів, інформації від державних органів, учасників фондового ринку або будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб, які здійснюють (виявили намір здійснювати) операції на ринку цінних паперів та/або яким можуть бути відомі обставини, пов’язані з предметом перевірки";
"16-1) призупиняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах на період до 10 робочих днів у разі наявності достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважати, що вимоги законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства було порушено;
16-2) забороняти торгівлю цінними паперами (однакового типу та класу) на фондових біржах, якщо встановлено факт порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;
16-3) відкладати або забороняти торгівлю цінними паперами, якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, вважає, що емітент перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів;
16-4) забороняти публічну пропозицію цінних паперів або допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства";
5) в абзаці першому пункту 13 частини першої статті 11 слово "емісії" виключити, а слово "зареєстрованого" замінити словом "затвердженого".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018 )
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
7. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) пункт 20 частини першої статті 9 доповнити словами "за один місяць";
2) участині четвертій статті 10 слова "є посадовою особою, або є власником істотної участі в юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку" замінити словами "є посадовою особою, яка перебуває у трудових відносинах або надає послуги відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка надає фінансові послуги і знаходиться під наглядом Національного банку, або є власником істотної участі в такій юридичній особі";
3) у частині четвертій статті 20 слово "другою" замінити словом "третьою";
4) частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
"Для перевезення цінностей, охорони цінностей та належних йому об’єктів Національний банк має право створювати підрозділи, озброєні бойовою вогнепальною зброєю. Такі підрозділи в межах повноважень, наданих цим Законом, мають право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби оборони і бойову вогнепальну зброю в порядку, передбаченому частинами першою - третьою, пунктами 1, 2 і 4 частини четвертої, частинами п’ятою - сьомою статті 42, статтями 43 і 44, частиною першою, підпунктом "а" пункту 2, підпунктом "а" пункту 3, підпунктами "а", "б" пункту 6 частини третьої, пунктами 1 і 2 частини четвертої, частинами шостою і сьомою статті 45, частинами першою і другою, пунктами 1, 2, 4, 6 і 7 частини четвертої, частиною п’ятою, пунктами 1, 2, 4 і 5 частини шостої, частинами сьомою - тринадцятою статті 46 Закону України "Про Національну поліцію";
5) частину п’яту статті 68 викласти в такій редакції:
"Національний банк у визначеному ним порядку розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку України інформацію щодо:
1) структури власності банків та складу банківських груп;
2) керівників банків;
3) керівників та власників істотної участі у банках, які були ліквідовані не з ініціативи їх власників".
( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 145-IX від 02.10.2019 )
9. В абзаці двадцять першому частини першої статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365 із наступними змінами) слова "до біржових торгів" замінити словами "до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію".
10. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
визначення термінів "керівники юридичної особи (крім банку)" та "учасники банку" викласти в такій редакції:
"керівники юридичної особи (крім банку) - керівник підприємства, установи, одноосібний виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу юридичної особи та члени ради (наглядової ради, спостережної ради) юридичної особи";
"учасники банку - засновники банку, акціонери банку і пайовики кооперативного банку";
у визначенні терміна "реорганізація банку" слово "перетворення" замінити словом "зміна", а після слова "форми" доповнити словом "(перетворення)";
у частині першій слово "публічного" виключити;
доповнити частиною третьою такого змісту:
"Законодавство про акціонерні товариства застосовується до банків з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. У разі суперечності положень цього Закону та законодавства про акціонерні товариства перевагу мають положення цього Закону";
частину першу викласти в такій редакції:
"Учасниками банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником банку в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів";
у частині другій слово "фінансовий" замінити словами "фінансовий/майновий";
частину третю викласти в такій редакції:
"Вимоги щодо ділової репутації та фінансового/майнового стану засновників банку, власників істотної участі в банку та осіб, які набувають або збільшують істотну участь у банку, встановлюються Національним банком України";
у частині четвертій слова "об’єднання громадян" замінити словами "громадські об’єднання, політичні партії";
частину п’яту викласти в такій редакції:
"Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб";
у частині другій:
у пункті 3 слово "публічного" виключити;
у пункті 4 та в абзаці четвертому пункту 5 слово "спостережної" замінити словом "наглядової";
у частині четвертій слова "укладені угоди" замінити словами "вчинені правочини", а слова "укладення угод" - словами "вчинення правочинів";
у частині п’ятій слова "укладення угод" замінити словами "вчинення правочинів";
у частині першій слова "що вирішують будь-які питання діяльності банку" виключити;
частину третю викласти в такій редакції:
"Банк зобов’язаний створити наглядову раду (далі - рада банку), що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників банку. Рада банку не бере участі в поточному управлінні банком";
7) текст статті 38 викласти в такій редакції:
"До виключної компетенції загальних зборів учасників банку належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції загальних зборів учасників банку статутом банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законом або статутом віднесені до виключної компетенції ради банку.
У разі якщо рада банку відповідно до статті 39 цього Закону ухвалює рішення про винесення на розгляд загальних зборів учасників банку будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції ради банку, загальні збори учасників банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку.
Рішення загальних зборів учасників банку (рішення єдиного учасника банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному цим Законом, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв)";
частини першу - четверту замінити п’ятьма новими частинами такого змісту:
"Членами ради банку можуть бути незалежні члени ради банку (далі - незалежні директори), учасники банку та представники учасників банку. Обрання членів ради банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування, крім банку з одним акціонером.
Кількісний склад ради банку визначається статутом банку, але не може становити менше п’яти осіб.
Члени ради банку не можуть входити до складу правління банку, а також обіймати інші посади в цьому банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору.
Рада банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.
Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів банків. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів".
У зв’язку з цим частини п’яту - одинадцяту вважати відповідно частинами шостою - дванадцятою;
доповнити частинами тринадцятою і чотирнадцятою такого змісту:
"Статутом банку до виключної компетенції ради банку можуть бути віднесені й інші питання.
Рада банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або статутом";
9) частину п’яту статті 40 викласти в такій редакції:
"До компетенції правління банку належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю банку, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та ради банку";
10) статтю 42 викласти в такій редакції:
"Стаття 42. Керівники банків
Керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер банку та його заступники.
Керівники банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.
Керівники банку повинні мати бездоганну ділову репутацію.
Професійна придатність керівника банку визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов’язків керівника банку з урахуванням бізнес-плану та стратегії банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного керівника банку.
Керівники банку повинні мати вищу освіту.
Голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років.
Члени правління банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.
Не менше половини членів ради банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.
Головний бухгалтер банку та його заступники повинні мати вищу освіту у сфері бухгалтерського обліку та аудиту і досвід роботи за фахом у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше п’яти років - для головного бухгалтера, двох років - для заступників головного бухгалтера.
Кваліфікаційні вимоги до керівників банку встановлюються Національним банком України.
Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади керівників банку (кандидатів на посади керівників банку). Національний банк відмовляє у погодженні керівника банку (кандидата на посаду керівника банку), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності.
Голова правління банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.
Банк зобов’язаний подати до Національного банку України документи для погодження інших керівників банку не пізніше одного місяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного банку України для попереднього погодження кандидатів на посади таких керівників банку до їх призначення (обрання) на посади.
Керівники банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори - також вимогам щодо їх незалежності. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників банку кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.
Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності, та/або якщо керівник банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов’язків, що призвело до порушення банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному цим Законом. Банк зобов’язаний вжити заходів щодо заміни такого керівника банку у порядку, визначеному Національним банком України.
Голові, членам правління банку та головному бухгалтеру банку забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).
Національний банк України має право безоплатно одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших осіб інформацію, необхідну для визначення відповідності керівників банку (кандидатів на відповідні посади) кваліфікаційним вимогам. Органи та особи, які отримали такий запит Національного банку України, зобов’язані надати відповідну інформацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Національного банку України.
Керівники банку зобов’язані діяти в інтересах банку, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів банку.
Керівники банку несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть декілька осіб, їх відповідальність перед банком є солідарною";
11) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:
"Банк зобов’язаний мати власний веб-сайт та розміщувати на ньому інформацію, визначену законами, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Банк несе відповідальність за актуальність та достовірність інформації, розміщеної на його веб-сайті".
11. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372 із наступними змінами):
пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) акцій українських емітентів";
пункт 2 частини третьої після слів "цінні папери" доповнити словами "(крім акцій)";
частину першу доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1) придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів, що не допущені до торгів на фондовій біржі, більш як 10 відсотків загальної вартості пенсійних активів";
абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
"3. Купівля-продаж акцій (крім акцій, зазначених у пункті 9-1 частини першої цієї статті), облігацій українських емітентів особами, які здійснюють управління активами пенсійного фонду, провадиться виключно на фондовій біржі з дотриманням вимог цього Закону".
12. У статті 25 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2013 р., № 26, ст. 264):
1) пункт 5 частини другої доповнити словами "крім випадків, передбачених пунктом 2-1 частини третьої цієї статті";
2) частину третю доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) щодо цінних паперів, стосовно яких здійснюється допуск до торгів на фондовій біржі, - особа, яка подає заявку на допуск до торгів на фондовій біржі, та фондова біржа, на якій такі цінні папери допускаються (допущені) до торгів".
( Пункт 13 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
15. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
у частині першій:
доповнити пунктами 11-1 і 11-2 такого змісту:
"11-1) особа, яка здійснює управлінські функції, - фізична особа, яка:
а) входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи; або
б) не входить до складу наглядової ради або виконавчого органу юридичної особи, але має постійний доступ до інсайдерської інформації, що прямо чи опосередковано стосується юридичної особи, та має повноваження ухвалювати управлінські рішення, що впливають на подальший розвиток і комерційні перспективи юридичної особи;
11-2) оферент цінних паперів (далі - оферент) - фізична або юридична особа, яка є власником цінних паперів та здійснює публічну пропозицію на умовах публічного договору продажу таких цінних паперів";
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) погашення емісійних цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів, що здійснюються в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку та пов’язані з виконанням емітентом зобов’язань за борговими емісійними цінними паперами та іншими емісійними цінними паперами в установлених законом випадках шляхом виплати власникам таких цінних паперів номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг), або конвертації цінних паперів у строки, передбачені проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів, та скасування реєстрації випуску цінних паперів";
доповнити пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) посадові особи емітента - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор емітента, а також голова та члени іншого органу емітента, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства, а для емітента - юридичної особи публічного права - керівник та заступники керівника такої юридичної особи";
пункт 15 викласти в такій редакції:
"15) проспект цінних паперів (далі - проспект) - документ, який оформлюється при здійсненні публічної пропозиції цінних паперів та містить інформацію відповідно до вимог, визначених законом";
доповнити пунктом 16-1 такого змісту:
"16-1) регульована інформація на фондовому ринку (далі - регульована інформація) - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, яка підлягає розміщенню в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку";
у пункті 18 слова "у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб" замінити словами "у процесі їх емісії у порядку, встановленому законодавством, та з урахуванням положень проспекту";
у пункті 19 слова "їх емісії" замінити словами "або рішення про емісію цінних паперів";
частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Термін "принцип мовчазної згоди" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".
Терміни "порогові значення пакета акцій" та "значний пакет акцій" вживаються у цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про акціонерні товариства";
2) у частині другій статті 2:
абзац перший після слова "емітенти" доповнити словами "(у тому числі іноземні)";
після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"Іноземний емітент - юридична особа, яка створена відповідно до законодавства іншої держави та здійснює емісію цінних паперів на території України, або юридична особа, цінні папери якої зареєстровані відповідно до законодавства іншої держави та допуск до обігу на території України яких надано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Міжнародні фінансові організації вважаються іноземними емітентами.
Відповідно до Закону України "Про санкції" можуть бути заборонені або обмежені емісія та обіг цінних паперів емітента, який створений відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або який прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави".
У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;
3) абзац перший пункту 1 частини п’ятої статті 3 викласти в такій редакції:
"1) пайові цінні папери, які засвідчують участь власника таких цінних паперів (інвестора) у статутному капіталі та/або активах емітента (у тому числі активах, які знаходяться в управлінні емітента) та надають власнику зазначених цінних паперів (інвестору) право на отримання частини прибутку (доходу), зокрема у вигляді дивідендів, та інші права, встановлені законодавством, а також проспектом цінних паперів або рішенням про емісію цінних паперів. До пайових цінних паперів відносяться";
у частині другій:
в абзаці третьому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії", а після слів "емітованих простих акцій" доповнити словами "крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
в абзаці четвертому слова "приватного розміщення" замінити словом "емісії", а після слів "привілейованих акцій цього класу" доповнити словами "крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права";
у частині дев’ятій слова "проспекті їх емісії" та "проспектом їх емісії" замінити відповідно словами "проспекті або рішенні про емісію цінних паперів" та "проспектом або рішенням про емісію цінних паперів";
в абзаці першому частини першої слово "грошей" замінити словом "коштів";
у частинах першій, третій, четвертій та дев’ятій слово "емісії" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
у частині третій:
в абзаці першому слова "розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації" замінити словами "здійснювати емісію відсоткових, цільових та дисконтних облігацій";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів або за якими відсоткова ставка дорівнює нулю";
частини п’яту та шосту викласти в такій редакції:
"5. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійснюється виключно коштами, крім конвертованих облігацій підприємств, погашення яких здійснюється в порядку, встановленому статтею 8-3 цього Закону. Погашення цільових облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надання послуг, а також сплати коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, передбачених проспектом або рішенням про емісію цінних паперів (для державних облігацій України - умовами їх розміщення). Емітент облігацій протягом 15 днів після закінчення погашення облігацій (крім державних облігацій та облігацій міжнародних фінансових організацій) подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати погашення облігацій за формою та в порядку, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено проспектом облігацій (рішенням про розміщення облігацій, а для державних облігацій - умовами їх розміщення), - в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти";
частину четверту виключити;
у частині п’ятій:
в абзаці першому слово "розміщення" замінити словом "емісію";
в абзаці другому слова "проспектом емісії" замінити словами "проспектом або рішенням про емісію";
у частині сьомій слова "емісії" та "емісії таких облігацій" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
7) у частині восьмій статті 8-2 слово "грошима" замінити словом "коштами";
8) доповнити статтею 8-3 такого змісту:
"Стаття 8-3. Конвертовані облігації підприємств
1. Конвертовані облігації підприємств - облігації, емісія яких здійснюється акціонерним товариством та передбачає зобов’язання емітента з виплати доходів, погашення облігацій шляхом конвертації таких облігацій на відповідну кількість акцій цього емітента або шляхом виплати номінальної вартості такої облігації за вибором власника такої облігації у порядку, передбаченому проспектом або рішенням про емісію цінних паперів.
2. Емітент конвертованих облігацій підприємств може здійснювати емісію виключно іменних облігацій.
3. Порядок емісії, обігу, погашення та скасування реєстрації випуску конвертованих облігацій підприємств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Реєстрацію випуску конвертованих облігацій підприємств здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку";
9) у частині третій статті 9 слова "емісії облігацій відповідного випуску" замінити словами "або рішенням про емісію цінних паперів";
10) у частині чотирнадцятій статті 10 слово "грошима" замінити словом "коштами";
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
"Міжнародні фінансові організації можуть здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, емісію відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції";
частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:
"Особливості допуску облігацій міжнародних фінансових організацій до торгів на фондових біржах встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Положення розділів IV і V цього Закону не застосовуються до міжнародних фінансових організацій та облігацій міжнародних фінансових організацій, крім випадків, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом. Міжнародні фінансові організації можуть оформлювати проспект при здійсненні будь-якої емісії відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Після початку розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій зміни до проспекту таких облігацій у частині умов розміщення, обігу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власників за цінними паперами вносяться емітентом за згодою всіх власників облігацій відповідного випуску. Зміни до проспекту, що не стосуються таких умов та обсягу прав власників за цінними паперами, вносяться емітентом самостійно";
12) частину першу статті 16 доповнити абзацом шостим такого змісту:
"провадження професійним учасником фондового ринку діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, відмінне від надання рекламних послуг";
13) у тексті статті 17слова "грошові кошти" в усіх відмінках замінити словом "кошти" у відповідному відмінку;
14) доповнити розділом III-1 такого змісту:
"Розділ III-1
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ФОНДОВИМ РИНКОМ
Стаття 27-3. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизації
1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити такі види діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку:
1) діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
2) діяльність з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку;
3) діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
2. Авторизація здійснюється шляхом включення юридичних осіб до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - Реєстр уповноважених осіб).
Авторизації підлягає кожний вид діяльності, визначений частиною першою цієї статті.
Порядок ведення Реєстру уповноважених осіб та оприлюднення інформації з нього встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Нагляд та контроль за провадженням діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку провадиться на підставі відповідних договорів, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
1. Юридичні особи, у тому числі професійні учасники фондового ринку, провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за умови включення їх до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку (далі - свідоцтво про включення до Реєстру).
Юридична особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території України або території проведення антитерористичної операції, не може бути включена до Реєстру уповноважених осіб та не може провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку.
Вимоги до свідоцтва про включення до Реєстру встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
2. Вимоги до особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб встановлюються цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Особи, які провадять діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, зобов’язані дотримуватися зазначених вимог протягом усього періоду провадження ними такої діяльності.
3. Юридична особа має право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку виключно після отримання свідоцтва про включення до Реєстру.
Провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку без отримання свідоцтва про включення до Реєстру забороняється.
Стаття 27-5. Порядок авторизації
1. Особа, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, для включення її до Реєстру уповноважених осіб та отримання свідоцтва про включення до Реєстру подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) заяву про включення до Реєстру уповноважених осіб;
2) копію статуту особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, крім випадку наявності доступу до відомостей такого статуту в достатньому обсязі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
3) відомості про структуру власності особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації акціонерів (учасників) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
5) інформацію про фінансовий стан особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
6) інформацію про наявність коштів та інших активів, необхідних для провадження діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;
7) інформацію про наявність обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за визначеною нею формою;
8) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення) та виконавчого органу особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
9) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради і всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль істотної участі в особі, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
10) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю - фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю - фізичних осіб за формою, визначеною Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
12) інформацію про ділову репутацію та кваліфікацію особи (осіб), яка здійснює (які здійснюють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, призначених головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника підрозділу внутрішнього аудиту (контролю), відповідно до вимог та за формою, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
13) копії внутрішніх положень особи, яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що визначають порядок надання інформаційних послуг на фондовому ринку, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;