• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про депозитарну систему України

Верховна Рада України  | Закон від 06.07.2012 № 5178-VI
Редакції
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.07.2012
 • Номер: 5178-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 06.07.2012
 • Номер: 5178-VI
 • Статус: Документ діє
Редакції
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про депозитарну систему України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5431-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 43, ст.620 № 5518-VI від 06.12.2012, ВВР, 2014, № 8, ст.90 № 401-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.707 № 407-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 20-21, ст.713 № 1621-VII від 31.07.2014, ВВР, 2014, № 39, ст.2006 № 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 198-VIII від 12.02.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.118 № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1982-VIII від 23.03.2017, ВВР, 2017, № 18, ст.222 № 2210-VIII від 16.11.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 2418-VIII від 15.05.2018, ВВР, 2018, № 33, ст.249 № 140-IX від 02.10.2019, ВВР, 2019, № 47, ст.311 № 322-IX від 03.12.2019, ВВР, 2020, № 6, ст.37 № 361-IX від 06.12.2019, ВВР, 2020, № 25, ст.171 № 738-IX від 19.06.2020 № 1150-IX від 28.01.2021, ВВР, 2021, № 23, ст.197 № 1587-IX від 30.06.2021 № 1591-IX від 30.06.2021 № 1953-IX від 14.12.2021 № 2465-IX від 27.07.2022 № 2801-IX від 01.12.2022 )
( У тексті Закону слова "внутрішніх державних позик" замінено словами "внутрішньої державної позики" згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Цей Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів, а також встановлює основні засади, порядок діяльності, повноваження, права та обов’язки Центрального депозитарію з цінних паперів.
Цей Закон також визначає правові засади функціонування облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
( Преамбула в редакції Закону № 2465-IX від 27.07.2022 )
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) власник рахунка у цінних паперах - особа, якій професійним учасником депозитарної системи України та/або Національним банком України відкрито рахунок у цінних паперах;
2) глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом після завершення емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за відповідним випуском цінних паперів;
3) грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в порядку, встановленому законом;
4) депозитарій-кореспондент - депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію та/або Національного банку України на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;
( Пункт 5 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2418-VIII від 15.05.2018, № 738-IX від 19.06.2020 )
6) депозитарна система України - сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цінних паперах (рахунка ескроу в цінних паперах) (далі - договір рахунка ескроу в цінних паперах), а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;
( Пункт 7 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
8) зарахування цінних паперів - збільшення кількості цінних паперів певного випуску на рахунку у цінних паперах власника такого рахунка, що супроводжується введенням визначеної кількості депозитарних активів за цим випуском у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України;
9) зобов’язання емітента за цінними паперами власного випуску - обов’язок емітента здійснити певні дії на користь особи, що має права на цінні папери такого випуску, зміст та обсяг яких визначені чинним законодавством та/або рішенням емітента, або утриматися від певних дій;
10) істотна участь у Центральному депозитарії - пряме та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави та Національного банку України) самостійно чи разом з пов’язаними особами 1 і більше відсотками статутного капіталу Центрального депозитарію;
( Пункт 10-1 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
11) корпоративні операції емітента - операції емітента щодо емісії, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання, виплати доходу за цінними паперами, а також пов’язані з припиненням емітента, зміною розміру статутного капіталу емітента, а також інші операції за переліком, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
( Пункт 11-1 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
11-2) номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
12) переказ цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) - рух певної кількості цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами), що відображає у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України переведення цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунка в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов’язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;
13) права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права);
14) права за цінними паперами - права, що виникають із зобов’язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента);
15) професійні учасники депозитарної системи України - Центральний депозитарій, депозитарні установи;
16) реєстр власників іменних цінних паперів - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Комісією;
17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів або відображення особою, яка провадить клірингову діяльність у системі клірингового обліку зміни обсягу прав та зобов’язань щодо коштів між сторонами правочинів щодо цінних паперів з відображенням переходу права вимоги на кошти, та/або переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов’язань за результатами неттінгу;
( Пункт 17 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
18) розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - механізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, відбувається переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами відразу після відповідного переказу коштів та/або припинення зобов’язань за результатами неттінгу;
( Пункт 18 частини першої статті 1 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
18-1) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
19) списання цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) - зменшення кількості цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) певного випуску на рахунку у цінних паперах власника такого рахунка, що супроводжується виведенням (вилученням) визначеної кількості депозитарних активів за цим випуском у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України;
20) розрахунки у цінних паперах - переказ цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що здійснюється в порядку, встановленому законом;
21) тимчасовий глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, що пропонується до розміщення, оформляється емітентом на період емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм, а у випадках, встановлених законом, - Національним банком України, та є підставою для взяття на облік цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за цінними паперами відповідного випуску;
22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, клірингові установи, оператори організованих ринків, емітенти, інвестиційні фірми, компанії з управління активами, депоненти, іноземні депозитарії - кореспонденти.
( Пункт 22 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
2. Терміни "внутрішня система обліку особи, яка провадить клірингову діяльність", "кліринг", "міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI)", "неттінг", "оператор організованого ринку" та "система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність" у цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
( Абзац двадцять восьмий частини першої статті 1 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020; абзац двадцять восьмий статті 1 вважати частиною другою, частина друга статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1953-IX від 14.12.2021 )( Абзац статті 1 виключено на підставі Зак ону № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Термін "авторизована електронна система" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про акціонерні товариства".
( Частину другу статті 1 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України
1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", інших законів України та нормативно-правових актів Комісії та Національного банку України.
( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 3. Види депозитарної діяльності та їх поєднання
1. В Україні можуть провадитися такі види депозитарної діяльності:
1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;
2) депозитарна діяльність Національного банку України;
3) депозитарна діяльність депозитарної установи;
4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
2. Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї статті, не може провадитися Центральним депозитарієм.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї статті, може провадитися Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю з торгівлі фінансовими інструментами та/або банківською діяльністю за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією.
( Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2418-VIII від 15.05.2018, № 738-IX від 19.06.2020 )
Депозитарна діяльністю Центрального депозитарію може поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених Комісією.
Депозитарна діяльність Національного банку України може поєднуватися з кліринговою діяльністю.
Поєднання депозитарної діяльності (за винятком депозитарної діяльності Національного банку України) з іншими видами діяльності, крім встановлених законом, забороняється.
( Абзац сьомий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )( Абзац восьмий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Стаття 4. Система депозитарного обліку цінних паперів
1. Система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація.
( Абзац перший частини першої статті 4 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Вимоги до переліку документів, що подаються емітентом Центральному депозитарію, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національному банку України, а також порядок оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та їх реквізити встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України.
2. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У системі депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами у випадках та в порядку, встановлених Комісією.
Передбачені абзацом першим цієї частини фіксація, обмеження у разі їх вчинення щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Комісією.
( Частину другу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.
Стаття 5. Рахунки у цінних паперах
1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Депозитарна установа може відкрити депоненту цінних паперів декілька рахунків у цінних паперах депонента.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням з Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав (крім випадків, встановлених законом).
( Абзац п'ятий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (далі - рахунок ескроу в цінних паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних паперів та депозитарною установою.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Депозитарна установа може відкрити власнику цінних паперів декілька рахунків ескроу у цінних паперах.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарна установа в установленому Комісією порядку веде облік прав на цінні папери та обмежень прав на та прав за цінними паперами на відповідному рахунку та виконує виключно операції переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі, або переказу таких цінних паперів їх власнику на визначений ним рахунок за настання підстав, передбачених таким договором.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Договором рахунка ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Якщо обов’язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів покладено на іншу, ніж депозитарна установа, особу, депозитарна установа має право здійснювати такий переказ виключно за умови отримання від іншої особи документів, що підтверджують настання підстав, зазначених у договорі рахунка ескроу в цінних паперах.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Якщо інше не передбачено договором рахунка ескроу в цінних паперах, ні власник цінних паперів, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Звернення стягнення та/або накладення арешту на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за зобов’язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах (у тому числі на право вимоги переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених договором ескроу).
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента.
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного паперу в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.
2. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою або Національним банком України при провадженні ним діяльності депозитарної установи іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.
( Абзац перший частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Рахунок у цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.
Договір про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо дотримання (виконання) ним вимог законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави.
На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.
Депозитарна установа може відкрити іноземній фінансовій установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача.
( Абзац п’ятий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов’язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти офіційним каналом зв’язку Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.
( Абзац шостий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід’ємним числом.
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
3. Рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається (відкриваються) депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі депозитарного договору. Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах депозитарній установі.
( Абзац перший частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2418-VIII від 15.05.2018, № 738-IX від 19.06.2020; в редакції Закону № 1587-IX від 30.06.2021 )
Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.
( Частину третю статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; в редакції Законів № 738-IX від 19.06.2020, № 1587-IX від 30.06.2021 )
На рахунку в цінних паперах депозитарної установи на підставі депозитарного договору в порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.
( Абзац третій частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2418-VIII від 15.05.2018, № 738-IX від 19.06.2020 )
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац четвертий частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і Центральним депозитарієм або між депозитарною установою і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій та/або Національний банк України веде на рахунку у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої цим Законом компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі або Національному банку України за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.
( Абзац п'ятий частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2418-VIII від 15.05.2018, № 738-IX від 19.06.2020 )
4. Рахунок у цінних паперах емітента відкривається емітенту Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів.
На рахунку в цінних паперах емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів у порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери власних випусків емітента та обмеження прав на цінні папери.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах емітента має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац третій частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Договір про обслуговування випусків цінних паперів укладається між емітентом і Центральним депозитарієм або між емітентом і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
Договір про обслуговування випусків цінних паперів може передбачати порядок використання авторизованої електронної системи при проведенні загальних зборів власників цінних паперів емітента.
( Частину четверту статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2465-IX від 27.07.2022 )
Центральний депозитарій або Національний банк України може відкрити декілька рахунків у цінних паперах емітенту.
( Частину четверту статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
5. Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту відкривається Центральним депозитарієм або Національним банком України на підставі договору про кореспондентські відносини.
Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту не може бути відкритий депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, які створені відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або які прямо чи опосередковано контролюються особами, які є резидентами зазначеної держави.
На рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Центральним депозитарієм, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Комісією. Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Національним банком України, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
Кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента має бути цілим невід’ємним числом.
Договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або між депозитарієм-кореспондентом і Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій в установленому Комісією порядку або Національний банк України в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, веде на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Депозитарій-кореспондент розкриває інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією, а інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Національному банку України, - в порядку та у випадках, встановлених Національним банком України за погодженням з Комісією.
Договір про кореспондентські відносини може також передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм або Національним банком України та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством.
( Частина п'ята статті 5 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
6. Рахунок (рахунки) у цінних паперах Національному банку України відкривається (відкриваються) Центральним депозитарієм на підставі депозитарного договору про відкриття рахунка.
( Абзац перший частини шостої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
Особливості обліку цінних паперів на рахунку (рахунках) Національного банку України в Центральному депозитарії встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.
( Абзац другий частини шостої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
7. Рахунок у цінних паперах особі, яка провадить клірингову діяльність, відкривається Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність. Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.
Договір про обслуговування особи, яка провадить клірингову діяльність, укладається між такою особою та Центральним депозитарієм або Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій або Національний банк України веде в установленому Комісією порядку на рахунку в цінних паперах особи, яка провадить клірингову діяльність, облік цінних паперів, що використовуються особою, яка провадить клірингову діяльність, для створення передбаченої пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" системи управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
( Частина сьома статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
8. Вимоги до договорів, зазначених у попередніх частинах цієї статті, в тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Комісією, крім випадків, якщо стороною договору є Національний банк України.
У разі якщо Національний банк України є стороною договорів, зазначених у попередніх частинах цієї статті, вимоги до таких договорів, у тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів та осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів визначається Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією.
( Абзац третій частини восьмої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів
1. Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).
Депозитарний облік у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному виразі.
При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), Національним банком України у визначених цим Законом випадках і депозитаріями-кореспондентами, номінальними утримувачами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм або Національним банком України.
( Абзац третій частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента ведеться Центральним депозитарієм, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката.
Особливості здійснення депозитарного обліку та депозитарних операцій на рахунках в цінних паперах власників та емітентів депозитних сертифікатів банків встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.
( Частину першу статті 6 доповнено абзацом п’ятим згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:
( Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на організованих ринках капіталу щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;
( Абзац другий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення правочину на організованих ринках капіталу щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;
( Абзац третій частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
інформації, що подається Національним банком України у разі встановлення ним факту вчинення нікчемного правочину або тимчасової заборони використання права голосу щодо відповідних акцій банку згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність".
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1587-IX від 30.06.2021 )
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза організованими ринками капіталу правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза організованими ринками капіталу правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Абзац частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза організованими ринками капіталу без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Абзац частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
документів, визначених Комісією, у разі якщо стороною правочину щодо цінних паперів, що вчиняється поза організованим ринком капіталу без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати", є клієнт (клієнт клієнта) номінального утримувача;
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;
документів, визначених Комісією, у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;
судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.
( Абзац частини другої статті 6 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
У порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, в Центральному депозитарії відображається інформація про всі операції на рахунках у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної установи.
( Абзац частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів іноземних емітентів окремого депонента, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, здійснюється депозитарною установою на підставі розпорядження, що подається депонентом депозитарної установи, або інформації, що подається іноземною фінансовою установою.
( Частину другу статті 6 доповнено абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на організованих ринках капіталу або поза ними, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (за потреби) таких змін на рахунках у цінних паперах професійними учасниками депозитарної системи України та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність.
( Абзац перший частини третьої статті 6 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 )
Центральний депозитарій або Національний банк України зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації в порядку і строки, що визначені Комісією.
4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на організованих ринках капіталу. У такому разі Центральний депозитарій зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації від оператора організованого ринку капіталу в порядку і строки, що визначені Комісією;
( Абзац другий частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.
( Абзац третій частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
5. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, здійснюється виключно Національним банком України у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на підставі:
інформації, що подається емітентом у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на організованих ринках капіталу;