Про депозитарну систему України

Верховна Рада України Закон від 06.07.2012 №5178-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 06.07.2012

Номер 5178-VI

Статус Діє

Редакції
16.08.2020 внесення змін (закон від 19.06.2020 N 738-IX /738-20/) 28.04.2020 внесення змін (закон від 06.12.2019 N 361-IX /361-20/) 27.12.2019 внесення змін (закон від 03.12.2019 N 322-IX /322-20/) 18.10.2019 внесення змін (закон від 02.10.2019 N 140-IX /140-20/) 24.11.2018 внесення змін (закон від 15.05.2018 N 2418-VIII /2418-19/) 06.01.2018 внесення змін (закон від 16.11.2017 N 2210-VIII /2210-19/) 19.07.2017 внесення змін (закон від 23.03.2017 N 1982-VIII /1982-19/) 05.10.2016 внесення змін (закон від 02.06.2016 N 1404-VIII /1404-19/) 07.11.2015 внесення змін (закон від 02.07.2015 N 580-VIII /580-19/) 09.12.2015 внесення змін (закон від 10.11.2015 N 766-VIII /766-19/) 15.07.2015 внесення змін (закон від 14.10.2014 N 1697-VII /1697-18/) 04.03.2015 внесення змін (закон від 12.02.2015 N 198-VIII /198-19/) 01.01.2015 внесення змін (закон від 31.07.2014 N 1621-VII /1621-18/) 11.10.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 407-VII /407-18/) 03.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 401-VII /401-18/) 01.01.2013 внесення змін (закон від 06.12.2012 N 5518-VI /5518-17/) 11.11.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5431-VI /5431-17/) 06.07.2012 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про депозитарну систему України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 39, ст.517)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5431-VI від 16.10.2012 , ВВР, 2013, № 43, ст.620 № 5518-VI від 06.12.2012 , ВВР, 2014, № 8, ст.90 № 401-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.707 № 407-VII від 04.07.2013 , ВВР, 2014, № 20-21, ст.713 № 1621-VII від 31.07.2014 , ВВР, 2014, № 39, ст.2006 № 1697-VII від 14.10.2014 , ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 № 198-VIII від 12.02.2015 , ВВР, 2015, № 17, ст.118 № 580-VIII від 02.07.2015 , ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 766-VIII від 10.11.2015 , ВВР, 2015, № 52, ст.482 № 1404-VIII від 02.06.2016 , ВВР, 2016, № 30, ст.542 № 1982-VIII від 23.03.2017 , ВВР, 2017, № 18, ст.222 № 2210-VIII від 16.11.2017 , ВВР, 2018, № 6-7, ст.38 № 2418-VIII від 15.05.2018 , ВВР, 2018, № 33, ст.249 № 140-IX від 02.10.2019 , ВВР, 2019, № 47, ст.311 № 322-IX від 03.12.2019 , ВВР, 2020, № 6, ст.37 № 361-IX від 06.12.2019 , ВВР, 2020, № 25, ст.171 № 738-IX від 19.06.2020 )
Цей Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) власник рахунка у цінних паперах - особа, якій професійним учасником депозитарної системи України та/або Національним банком України відкрито рахунок у цінних паперах;
2) глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом після завершення емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за відповідним випуском цінних паперів;
3) грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в порядку, встановленому законом;
4) депозитарій-кореспондент - депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію та/або Національного банку України на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;
( Пункт 5 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
6) депозитарна система України - сукупність учасників депозитарної системи та правовідносин між ними щодо ведення обліку цінних паперів, прав на цінні папери і прав за цінними паперами та їх обмежень, що встановлюються в системі депозитарного обліку цінних паперів, у тому числі внаслідок проведення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів;
7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;
8) зарахування цінних паперів - збільшення кількості цінних паперів певного випуску на рахунку у цінних паперах власника такого рахунка, що супроводжується введенням визначеної кількості депозитарних активів за цим випуском у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України;
9) зобов’язання емітента за цінними паперами власного випуску - обов’язок емітента здійснити певні дії на користь особи, що має права на цінні папери такого випуску, зміст та обсяг яких визначені чинним законодавством та/або рішенням емітента, або утриматися від певних дій;
10) істотна участь у Центральному депозитарії - пряме та/або опосередковане володіння однією особою (крім держави та Національного банку України) самостійно чи разом з пов’язаними особами 1 і більше відсотками статутного капіталу Центрального депозитарію;
10-1) кліринг - визначення взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
11) корпоративні операції емітента - операції емітента щодо емісії, викупу, дроблення, консолідації, конвертації, погашення, анулювання, виплати доходу за цінними паперами, а також пов’язані з припиненням емітента, зміною розміру статутного капіталу емітента, а також інші операції за переліком, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
11-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом заліку зобов’язань або в інший спосіб. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов’язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
11-2) номінальний утримувач - іноземна фінансова установа, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та є членом Міжнародної асоціації для системи з питань обслуговування цінних паперів (ISSA), відповідає встановленим Комісією вимогам та відповідно до законодавства держави, в якій її зареєстровано, має право надавати своїм клієнтам послуги з обліку цінних паперів та реєстрації переходу права власності на цінні папери, у тому числі в інших державах на підставі відповідних договорів з іноземними фінансовими установами;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 361-IX від 06.12.2019 )
12) переказ цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) - рух певної кількості цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами), що відображає у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України переведення цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунка в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов’язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами;
13) права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права);
14) права за цінними паперами - права, що виникають із зобов’язання емітента за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням емітента);
15) професійні учасники депозитарної системи України - Центральний депозитарій, депозитарні установи;
16) реєстр власників іменних цінних паперів - перелік власників іменних цінних паперів, складений відповідно до вимог законодавства Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості і виду таких цінних паперів та іншої інформації, визначеної Комісією;
17) розрахунки за правочинами щодо цінних паперів - урегулювання взаємних зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів шляхом переказу коштів та/або переказу цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами та/або припинення зобов’язань за результатами неттінгу;
18) розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" - механізм розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, під час якого переказ цінних паперів та/або переказ прав на цінні папери та прав за цінними паперами відбувається відразу після відповідного переказу коштів;
18-1) система управління ризиками та гарантій особи, яка провадить клірингову діяльність, - комплекс заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань, що виникають за правочинами з фінансовими інструментами;
( Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
19) списання цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) - зменшення кількості цінних паперів (прав на цінні папери та/або прав за цінними паперами) певного випуску на рахунку у цінних паперах власника такого рахунка, що супроводжується виведенням (вилученням) визначеної кількості депозитарних активів за цим випуском у професійного учасника депозитарної системи або Національного банку України;
20) розрахунки у цінних паперах - переказ цінних паперів та/або переказ/списання/зарахування прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що здійснюється в порядку, встановленому законом;
21) тимчасовий глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, що пропонується до розміщення, оформляється емітентом на період емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм, а у випадках, встановлених законом, - Національним банком України, та є підставою для взяття на облік цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за цінними паперами відповідного випуску;
22) учасники депозитарної системи України - Національний банк України, професійні учасники депозитарної системи України, депозитарії-кореспонденти, фондові біржі, клірингові установи, Розрахунковий центр, емітенти, торговці цінними паперами, компанії з управління активами, депоненти, номінальні утримувачі".
( Пункт 22 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Терміни "контроль" та "пов’язані особи" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
( Абзац двадцять восьмий частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Стаття 2. Законодавство про депозитарну систему України
1. Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законів України та нормативно-правових актів Комісії та Національного банку України.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.
Стаття 3. Види депозитарної діяльності та їх поєднання
1. В Україні можуть провадитися такі види депозитарної діяльності:
1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;
2) депозитарна діяльність Національного банку України;
3) депозитарна діяльність депозитарної установи;
4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
2. Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї статті, не може провадитися Центральним депозитарієм.
Діяльність, передбачена пунктами 3-5 частини першої цієї статті, може провадитися Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю з торгівлі цінними паперами та/або банківською діяльністю за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами депозитарної установи в порядку, встановленому Комісією.
( Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Депозитарна діяльністю Центрального депозитарію може поєднуватися з кліринговою діяльністю у випадках, встановлених Комісією.
Депозитарна діяльність Національного банку України може поєднуватися з кліринговою діяльністю.
Поєднання депозитарної діяльності (за винятком депозитарної діяльності Національного банку України) з іншими видами діяльності, крім встановлених цим Законом, забороняється.
( Абзац восьмий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Стаття 4. Система депозитарного обліку цінних паперів
1. Система депозитарного обліку цінних паперів (далі - система депозитарного обліку) - сукупність інформації, записів про емісійні цінні папери (вид із зазначенням типу, номінальна вартість і кількість, реєстр кодів цінних паперів (міжнародних ідентифікаційних номерів цінних паперів), обмеження обігу тощо) на рахунках у цінних паперах власників таких рахунків; інформації про емітентів; про власників цінних паперів, які мають права за цінними паперами та права на цінні папери; про обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами; про осіб, уповноважених власниками цінних паперів (управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів); про номінальних утримувачів; інші дані, що дають змогу ідентифікувати емісійні цінні папери і зазначених осіб; інша передбачена законодавством інформація.
( Абзац перший частини першої статті 4 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Вимоги до переліку документів, що подаються емітентом Центральному депозитарію, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національному банку України, а також порядок оформлення та ведення обліку глобальних сертифікатів, тимчасових глобальних сертифікатів та їх реквізити встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України.
2. Набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами здійснюються шляхом фіксації відповідного факту в системі депозитарного обліку. У системі депозитарного обліку реєструються обмеження прав на цінні папери. У системі депозитарного обліку можуть реєструватися обмеження прав за цінними паперами у випадках та в порядку, встановлених Комісією.
Передбачені абзацом першим цієї частини фіксація, обмеження у разі їх вчинення щодо цінних паперів, які обліковуються на рахунку номінального утримувача, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Комісією.
( Частину другу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Вимоги до інформації, яка вноситься до системи депозитарного обліку, встановлюються Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.
Стаття 5. Рахунки у цінних паперах
1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Рахунок у цінних паперах депонента відкривається Національним банком України при провадженні ним депозитарної діяльності депозитарної установи на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах особам, визначеним Національним банком України за погодженням з Комісією відповідно до закону.
( Частину першу статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням з Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента.
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац шостий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного паперу в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.
2. Рахунок у цінних паперах номінального утримувача відкривається депозитарною установою іноземній фінансовій установі, що відповідає встановленим законодавством вимогам, на підставі договору про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача. Відповідний договір має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо розкриття інформації у випадках, передбачених законом, та встановлення у передбаченому законодавством порядку обмежень щодо цінних паперів власника, права на які та права за якими обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, на підставі отриманих від депозитарної установи підтвердних документів.
Рахунок у цінних паперах номінального утримувача не може бути відкритий депозитарною установою іноземній фінансовій установі, яка створена відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" , та/або яка прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави.
Договір про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача має передбачати обов’язок номінального утримувача щодо дотримання (виконання) ним вимог законодавства, у тому числі законодавства України з питань застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), рішення про застосування яких приймаються державами з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян, суспільства та держави.
На рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа в порядку, встановленому Комісією, веде облік цінних паперів, прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що належать клієнтам номінального утримувача, а також клієнтам клієнта номінального утримувача. На цінні папери, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача, не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями номінального утримувача.
Іноземна фінансова установа може відкрити в депозитарній установі декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача для депозитарного обліку цінних паперів своїх клієнтів.
Номінальний утримувач розкриває інформацію про власників та належні їм цінні папери, операції з цінними паперами у випадках, встановлених законодавством. Депозитарна установа, що відкрила рахунок номінального утримувача, зобов’язана в порядку та строки, встановлені законодавством, повідомляти Комісію про виявлені факти порушення номінальним утримувачем встановлених законом вимог щодо розкриття інформації.
У разі нерозкриття номінальним утримувачем інформації відповідно до вимог цього Закону Комісія має право заборонити або обмежити на строк до усунення зазначеного порушення проведення всіх або окремих депозитарних операцій на рахунку в цінних паперах номінального утримувача.
Кількість прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах номінального утримувача має бути цілим невід’ємним числом.
( Статтю 5 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
3. Рахунок (рахунки) у цінних паперах депозитарної установи, на якому (яких) зберігаються та обліковуються цінні папери, відкривається (відкриваються) депозитарній установі Центральним депозитарієм або у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі депозитарного договору.
( Абзац перший частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Депозитарна установа на підставі відповідного договору має право відкрити рахунок (рахунки) в іноземній фінансовій установі, яка зареєстрована в державі, що є членом Європейського Союзу та/або членом Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) (крім іноземної фінансової установи, яка зареєстрована в державі, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" , та/або прямо чи опосередковано контролюється особами, які є резидентами зазначеної держави), для забезпечення надання своїм клієнтам послуг з обліку цінних паперів іноземних емітентів та обмежень щодо таких цінних паперів, реєстрації переходу права власності на відповідні цінні папери та інших послуг, передбачених законодавством такої держави.
( Частину третю статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
На рахунку (рахунках) в цінних паперах депозитарної установи на підставі депозитарного договору в порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові.
( Абзац третій частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах депозитарної установи має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац четвертий частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Депозитарний договір укладається між депозитарною установою і Центральним депозитарієм або між депозитарною установою і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій та/або Національний банк України веде на рахунку (рахунках) у цінних паперах депозитарної установи зберігання та облік цінних паперів, відповідно до встановленої цим Законом компетенції, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, та самій депозитарній установі або Національному банку України за цінними паперами, що належать такій депозитарній установі.
( Абзац п'ятий частини третьої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
4. Рахунок у цінних паперах емітента відкривається емітенту Центральним депозитарієм або, у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів.
На рахунку в цінних паперах емітента на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів у порядку, встановленому Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, зберігаються та обліковуються цінні папери власних випусків емітента та обмеження прав на цінні папери.
Кількість цінних паперів на рахунку у цінних паперах емітента має бути цілим невід’ємним числом.
( Абзац третій частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Договір про обслуговування випусків цінних паперів укладається між емітентом і Центральним депозитарієм або між емітентом і Національним банком України, відповідно до якого Центральний депозитарій або Національний банк України здійснює обслуговування корпоративних операцій емітента відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
5. Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту відкривається Центральним депозитарієм або Національним банком України на підставі договору про кореспондентські відносини.
Рахунок у цінних паперах депозитарію-кореспонденту не може бути відкритий депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, які створені відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України" , та/або які прямо чи опосередковано контролюються особами, які є резидентами зазначеної держави.
На рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента на підставі договору про кореспондентські відносини обліковуються цінні папери, права за якими та права на які належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Центральним депозитарієм, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Комісією. Порядок обліку цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента, що відкривається депозитарію-кореспонденту Національним банком України, та особливості функціонування такого рахунка встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
Кількість цінних паперів на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента має бути цілим невід’ємним числом.
Договір про кореспондентські відносини укладається між депозитарієм-кореспондентом і Центральним депозитарієм або між депозитарієм-кореспондентом і Національним банком України. Відповідно до такого договору Центральний депозитарій в установленому Комісією порядку або Національний банк України в порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Комісією, веде на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента облік цінних паперів, права на які та права за якими належать клієнтам депозитарія-кореспондента, а також клієнтам клієнта депозитарія-кореспондента.
Депозитарій-кореспондент розкриває інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Центральному депозитарії, в порядку та у випадках, встановлених Комісією, а інформацію про власників цінних паперів, належні їм цінні папери та операції з цінними паперами, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарія-кореспондента в Національному банку України, - в порядку та у випадках, встановлених Національним банком України за погодженням з Комісією.
Договір про кореспондентські відносини може також передбачати порядок переказу коштів між Центральним депозитарієм або Національним банком України та депозитарієм-кореспондентом у разі проведення корпоративних операцій емітента та в інших випадках, передбачених законодавством.
( Частина п'ята статті 5 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
6. Рахунок у цінних паперах Національному банку України відкривається Центральним депозитарієм на підставі депозитарного договору про відкриття рахунка.
Особливості обліку цінних паперів на рахунку Національного банку України в Центральному депозитарії встановлюються Комісією за погодженням з Національним банком України.
7. Рахунок у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру відкривається такій особі Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на підставі договору про обслуговування клірингової установи та Розрахункового центру. Такий договір може укладатися у формі депозитарного договору.
( Абзац перший частини статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладаються між такими особами і Центральним депозитарієм, відповідно до якого Центральний депозитарій веде в установленому Комісією порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
Договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладається між такими особами і Національним банком України, відповідно до яких Національний банк України веде у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру облік цінних паперів, які використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої цим Законом компетенції.
( Абзац третій частини статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
8. Вимоги до договорів, зазначених у попередніх частинах цієї статті, в тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Комісією, крім випадків, якщо стороною договору є Національний банк України.
У разі якщо Національний банк України є стороною договорів, зазначених у попередніх частинах цієї статті, вимоги до таких договорів, у тому числі права та обов’язки сторін договору, встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів та осіб, які провадять клірингову діяльність, депонентів, номінальних утримувачів визначається Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією.
( Абзац третій частини восьмої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Стаття 6. Депозитарний облік цінних паперів
1. Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах (далі - депозитарний облік).
Депозитарний облік у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному виразі.
При цьому облік прав на цінні папери конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами (крім обліку прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку номінального утримувача), Національним банком України у визначених цим Законом випадках і депозитаріями-кореспондентами, номінальними утримувачами чи їх клієнтами, а облік цінних паперів і прав за цінними паперами - виключно Центральним депозитарієм або Національним банком України.
( Абзац третій частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Облік зобов’язань емітента за цінними паперами власних випусків емітента ведеться Центральним депозитарієм, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, стосовно кожного випуску цінних паперів на підставі депонування глобального сертифіката та/або тимчасового глобального сертифіката.
2. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів конкретного власника (крім встановлених Комісією випадків стосовно цінних паперів, права на які обліковуються на рахунку номінального утримувача) здійснюється виключно депозитарними установами (у визначених законодавством випадках - Національним банком України або депозитаріями-кореспондентами), в установленому Комісією порядку на підставі:
( Абзац перший частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій;
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення правочину на фондовій біржі щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України;
інформації, що подається Центральним депозитарієм, у разі вчинення поза фондовою біржею правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
інформації, що подається Національним банком України, у разі вчинення поза фондовою біржею правочину щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, з додержанням при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
( Частину другу статті 6 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
розпорядження, що подається кожним депонентом, що є стороною правочину, - у разі вчинення депонентами однієї депозитарної установи правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження, що подається депонентом та Центральним депозитарієм або Національним банком України у разі вчинення депонентами різних депозитарних установ правочину щодо цінних паперів поза фондовими біржами без додержання при розрахунках принципу "поставка цінних паперів проти оплати";
розпорядження та інших документів (у випадках, встановлених Комісією), що подаються депонентом, - у разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери та прав за цінними паперами відносно прав цього депонента;
документів, визначених Комісією, у разі спадкування, правонаступництва чи в інших установлених Комісією випадках;
судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.
( Абзац десятий частини другої статті 6 в редакції Закону № 2418-VIII від 15.05.2018 )
У порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, в Центральному депозитарії відображається інформація про всі операції на рахунках у цінних паперах депонентів та номінальних утримувачів кожної депозитарної установи.
( Абзац одинадцятий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів іноземних емітентів окремого депонента, які зберігаються на рахунку депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, здійснюється депозитарною установою на підставі розпорядження, що подається депонентом депозитарної установи, або інформації, що подається іноземною фінансовою установою.
( Частину другу статті 6 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
3. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчинених на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм або Національним банком України (відповідно до компетенції, визначеної цим Законом) з наступним відображенням (у разі необхідності) таких змін на рахунках у цінних паперах депозитарними установами та/або депозитаріями-кореспондентами в установленому Комісією порядку, на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром (інформації, що подається фондовою біржею, у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм).
Центральний депозитарій або Національний банк України зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації в порядку і строки, що визначені Комісією.
4. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Центральний депозитарій, здійснюється виключно Центральним депозитарієм в установленому Комісією порядку на підставі:
інформації, що подається емітентом цінних паперів, у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі. У такому разі Центральний депозитарій зобов’язаний підтвердити отримання зазначеної інформації від фондової біржі в порядку і строки, що визначені Комісією;
судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.
( Абзац третій частини четвертої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
5. Внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно всього випуску цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, здійснюється виключно Національним банком України у встановленому ним порядку за погодженням з Комісією на підставі:
інформації, що подається емітентом у разі здійснення корпоративних операцій емітента, крім випадку вчинення правочинів щодо розміщення цінних паперів на фондовій біржі;
судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи.
( Абзац третій частини п'ятої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
6. У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника власник таких цінних паперів зобов’язаний подати відповідну інформацію та документи, які її підтверджують, до депозитарної установи, в якій йому відкрито рахунок у цінних паперах (крім випадку, якщо права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача).
( Абзац перший частини шостої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов’язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок цього власника.
У разі встановлення або зняття обмеження прав на цінні папери стосовно всього випуску цінних паперів суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов’язані подати відповідне рішення Центральному депозитарію або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої цим Законом.
Зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, що були встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза нею, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, здійснюється виключно на підставі інформації від особи, яка провадить клірингову діяльність.
( Частину шосту статті 6 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 )
7. Порядок подання розпорядження та інших документів, передбачених частинами другою та шостою цієї статті щодо цінних паперів, вимоги до їх змісту (крім вимог до судового рішення), а також порядок їх реєстрації в системі депозитарного обліку та строки їх зберігання встановлюються Комісією, а щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, веде Національний банк України, - встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією, щодо передбачених частиною третьою та четвертою - встановлюються Комісією, а щодо передбачених частиною п’ятою - встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.
( Абзац перший частини сьомої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2210-VIII від 16.11.2017, № 2418-VIII від 15.05.2018 )( Абзац другий частини сьомої статті 6 виключено на підставі Закону № 2210-VIII від 16.11.2017 )
8. Депозитарна установа зобов’язана не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття від депонента розпорядження та інших документів, у випадках, установлених законодавством, прийняти розпорядження до виконання або надати вмотивовану відповідь про відмову у прийнятті. Якщо депозитарна установа у визначений у цій частині строк не надала депоненту вмотивованої відповіді про відмову у прийнятті розпорядження до виконання, таке розпорядження вважається прийнятим до виконання. У разі прийняття розпорядження до виконання депозитарна установа зобов’язана внести зміни до системи депозитарного обліку відповідно до вимог розпорядження.
( Абзац перший частини восьмої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 )
У разі отримання депозитарною установою від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", депонентами такої депозитарної установи або в їх інтересах депозитарна установа зобов’язана внести зміни на відповідні рахунки в цінних паперах депонентів до завершення поточного операційного дня, протягом якого зазначена інформація була надіслана Центральним депозитарієм або Національним банком України.
Особливості проведення депозитарних операцій та здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", у разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку номінального утримувача, встановлюються Комісією, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України за погодженням з Комісією. Депозитарна установа зобов’язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого інформація за результатами розрахунків за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", була отримана від Центрального депозитарію або Національного банку України, надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини.
( Частину восьму статті 6 доповнено абзацом третім згідно із Законом № 2418-VIII від 15.05.2018 )
Стаття 7. Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на цінні папери або іншого обмеження прав на цінні папери конкретного власника, що накладається за судовим рішенням або рішенням уповноваженого органу
1. Арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом органу чи його посадовою особою.
У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом орган чи його посадова особа зобов’язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах або цьому власнику, або номінальному утримувачу, на рахунках якого обліковуються права на належні власнику цінні папери.
2. Депозитарна установа вносить зміни до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника до завершення робочого дня, коли отримано відповідне рішення, крім випадків, встановлених цим Законом.
У разі якщо права на цінні папери власника, стосовно яких встановлено обмеження, обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарна установа зобов’язана до завершення робочого дня, протягом якого отримано відповідне рішення, повідомити номінального утримувача про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та надати йому копію відповідного судового рішення або копію відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження.
3. У разі наявності обмеження прав на цінні папери, встановленого за розпорядженням депонента для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа відкладає внесення змін до системи депозитарного обліку щодо встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного депонента до наступного робочого дня.
У такому разі, а також у випадку, коли права на відповідні цінні папери власника обліковуються на рахунку номінального утримувача з обмеженнями, встановленими для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність, депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника після відображення депозитарною установою в системі депозитарного обліку переходу прав власності на цінні папери та прав за цінними паперами за результатами завершення всіх розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, здійснених/забезпечених особою, яка провадить клірингову діяльність, протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.
Інформація, яку згідно з абзацом другим цієї частини депозитарна установа надає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України, повинна в тому числі містити відомості про:
загальну кількість цінних паперів конкретного власника, щодо якої відповідним судовим рішенням або відповідним рішенням уповноваженого законом органу влади чи його посадової особи встановлено обмеження;
кількість цінних паперів цього власника, якої недостає для встановлення депозитарною установою обмеження на підставі відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи у повному обсязі, у зв’язку з тим, що відносно прав на таку кількість цінних паперів за розпорядженням цього власника встановлені обмеження для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність.
4. Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, в день отримання від депозитарної установи інформації, передбаченої частиною третьою цієї статті, надає особі, яка провадить клірингову діяльність, отриману від депозитарної установи інформацію.
5. Особа, яка провадить клірингову діяльність, після отримання від Центрального депозитарію або Національного банку України інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті, на початку наступного робочого дня, у строки, встановлені відповідно до частини восьмої цієї статті, надає Центральному депозитарію або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої законом щодо здійснення обліку цінних паперів, інформацію про кількість цінних паперів (у тому числі якщо кількість таких цінних паперів дорівнює нулю), щодо яких у системі клірингового обліку не встановлено обмежень для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів і щодо яких від Центрального депозитарію або Національного банку України була отримана інформація, передбачена частиною четвертою цієї статті.
6. На підставі отриманої від особи, яка провадить клірингову діяльність, інформації, передбаченої частиною п’ятою цієї статті, забезпечується відображення в системі депозитарного обліку:
1) депозитарних операцій, пов’язаних із зняттям обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких у системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, розрахунки за якими здійснює/забезпечує особа, яка провадить клірингову діяльність;
2) депозитарних операцій, пов’язаних із виконанням відповідного судового рішення або відповідного рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника (крім випадку, коли залишок таких цінних паперів дорівнює нулю).
У разі якщо за результатами проведених розрахунків та зняття обмеження прав на цінні папери стосовно цінних паперів певного власника, щодо яких у системі клірингового обліку відсутні обмеження, встановлені для здійснення/забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі або поза фондовою біржою, кількість таких цінних паперів дорівнює нулю, відповідне судове рішення або відповідне рішення уповноваженого законом органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника залишається без виконання.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про депозитарну систему України
Цей Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) власник рахунка у цінних паперах - особа, якій професійним учасником депозитарної системи України та/або Національним банком України відкрито рахунок у цінних паперах;
2) глобальний сертифікат - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом після завершення емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за відповідним випуском цінних паперів;
3) грошові розрахунки - переказ коштів, що здійснюється в порядку, встановленому законом;
4) депозитарій-кореспондент - депозитарій іноземної держави або міжнародна депозитарно-клірингова установа, що є клієнтом Центрального депозитарію та/або Національного банку України на підставі встановлених кореспондентських відносин щодо цінних паперів;
5) депозитарна діяльність - діяльність професійних учасників депозитарної системи України та Національного банку України щодо надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депозитарних установ, емітентів, депозитаріїв-кореспондентів, осіб, які провадять клірингову діяльність, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі - Розрахунковий центр), депонентів, номінальних утримувачів, а також надання інших послуг, які відповідно до цього Закону мають право надавати професійні учасники депозитарної системи України;

30 днiв передплати безкоштовно!